Výkaz zisků a ztrát (21)

Výkazy k závěrce

Jsme společnost s ručením omezeným, které nemá povinnost podávat výkazy v plném rozsahu. Přesto výkazy v plném rozsahu podáváme. Nyní nám finanční úřad volal, že nesmíme podávat rozvahu v plném rozsahu. Má pravdu? Zakazuje mi to nějaké ustanovení zákona?

Zveřejnění účetních výkazů ve sbírce listin

Co všechno musí malá účetní jednotka, plátce DPH (s. r. o.) zaslat ke zveřejnění do sbírky listin? Prosím o přesný název tiskového výstupu. Stačí daňové přiznání? Někde jsem četla, že výkaz Z+Z a rozvaha se dávat nemusí. A dále prosím o zveřejnění adresy nebo postupu kam přesně naskenované (pdf) dokumenty zaslat.

Náklady minulého roku

Převzali jsme účetnictví s. r. o. v roce 2017, kontrolou dokladů jsme zjistili, že zaplacená zálohová faktura za služby v hodnotě 60 000 Kč nebyla zúčtována v roce 2016. Konečnou fakturu na tuto zálohu jsme obdrželi až teď s datem 31. 10. 2016. Jakým způsobem konečnou fakturu zaúčtovat? 

Rozsah účetní závěrky

Jsme s. r. o., mikro účetní jednotka, nepodléháme auditu, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Můžeme za rok 2016 sestavit účetní výkazy - tj. rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu ve zkráceném rozsahu? Hlavně mi není jasný Výkaz zisku a ztrát. 

Ukládání dokumentů do Sbírky listin

Ve vašem nově vydaném časopise jsem se dočetla, že společnosti, které se svými parametry člení mezi tzv. malé společnosti nemusí za rok 2015 dodávat do Veřejného rejstříku - Sbírky listin účetní závěrku. Chtěla jsem si potvrdit, zda to tak skutečně je? Jsme s. r. o. zabývající se obchodní činností a v roce 2014 máme ve Sbírce listin uloženou rozvahu + výkaz zisků a ztrát + přílohu. Máme tedy povinnost za rok 2015 do Sbírky tyto dokumenty opět doručit nebo nikoli?

Účetnictví 2016

Které účty v účtové osnově byly k 31. 12. 2015 zrušeny a které účty vznikly nově - jak jsou druhově děleny? (aktivní, pasívní) A dá se někde stáhnout nová rozvaha a výsledovka?

Podklady na obchodní rejstřík z uzávěrky 2015

Dle novely zákona o účetnictví mikro a malé účetní jednotky podávají do Sbírky listin pouze rozvahu (nutná v plném rozsahu) a přílohu. Nejsem si ale jistá, zda toto platí až pro ukládání z účetnictví roku 2015 či až z účetnictví roku 2016. Nevím, zda ještě za rok 2015 je na obchodní rejstřík nutné uložit i výsledovku a zda ještě za tento rok je možno ukládat výkazy ve zkráceném rozsahu.

Formát DPPO včetně příloh

V jakém formátu je potřeba podat datovou schránkou DPPO, rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu?

Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

Je povinnou náležitostí pozvánky na valnou hromadu akcionářů uvedení údajů z rozvahy a výkazu zisků a ztrát? Na programu valné hromady je schválení účetní závěrky posledního účetního období.

Účtování revizí

Jsme střední škola, právnická osoba zřízená ÚSC. Nejsme plátci DPH, účetnictví vedeme ve zjednodušeném rozsahu. Jak zaúčtovat fakturu za revizi tělocvičného nářadí (1 800 Kč)a s ní spojené opravy tělocvičného nářadí (7 400 Kč)? Na školení nám bylo sděleno, že máme vše zaúčtovat na účet 518-oprava v rámci revize. Ovšem setkali jsme se i s názorem účtovat revize na účet 511. Jak máme postupovat?