Kurzy (258)

Vrácení dovezeného zboží v režimu vývoz

S. r. o., plátce DPH, dovezla v březnu 2019 zboží z USA do ČR. Část zboží však neodpovídala objednávce, dodavatel omylem poslal jiný druh zboží. Chybně dodané zboží jsme vrátili dodavateli do USA. Vrácení zboží prošlo celním řízením a bylo propuštěno do režimu trvalý vývoz, z EU vystoupilo 28. 3. 2019. Disponujeme výstupním souhrnným celním prohlášením, které prokazuje vývoz zboží. Dodavatel vystavil dobropis v původní hodnotě chybně dodaného zboží. 1. Je správné vykázat transakci v březnovém přiznání na řádku 22 jako vývoz zboží, přičemž datum uskutečnění plnění je 28. 3. 2019? 2. Základem daně bude hodnota vraceného zboží v USD přepočtená na Kč kurzem platným ke dni uskutečnění plnění, který používáme v účetnictví? Celní kurz se nepoužije? 3. Žádný další daňový doklad není potřeba? Logicky tady nevystavujeme fakturu, máme jen zmíněný dobropis a výstupní souhrnné celní prohlášení. 

Účtování forwardů

Tuzemská účetní jednotka sjednala s bankou forwardový obchod na prodej cizí měny EUR za dohodnutý kurz. Jakým způsobem se provádí zaúčtování této transakce? Používají se účty 563, 663, 261 nebo účty 567, 667, 373 prodej měny EUR - bankovní účet EUR - MD 261(373)/D 221, příjem měny Kč bankovní účet Kč - MD 221/D  261(373), vzniklý kursový rozdíl - MD 563(567)/D 261(373) nebo MD 261(373)/D 663 (667), přecenění na reálnou hodnotu k rozvahovému dni MD 373/D 667, popř. MD 567/D 373?

Vývoz zboží a měnové kurzy

Vyvážíme zboží do třetí země. Aby byl vývoz uskutečněn, musí provedena externí firmou předexpediční kontrola. Pro tyto účely vystavím daňový doklad v měně USD o několik dnů dříve, než se vývoz uskuteční. Použiji kurz dne vystavení faktury např. 10. 1. Zboží předáme přepravci 20. 1. a den výstupu z území EU je - dle celního dokladu, např. 23. 1. V účetnictví pro DPPO použiji kurz 10. 1. Podle zákona o DPH je datum uskutečnění zdanitelného plnění 23. 1. - tento údaj opravím na daňovém dokladu - datum ZP je 23. 1. Vystavení daňového dokladu je 10.1. Budu pro evidenci DPH přepočítávat výši plnění kurzem ze dne 23. 1.? Pro DPPO zůstane kurz ze dne vystavení faktury?

Pevný kurz

Nově vzniklá s. r. o. bude účtovat o cizí měně. Bude používán pevný kurz - měsíční. Je možné ve vnitřní směrnici stanovit, že účetní jednotka bude v souladu se způsobem vyhlašování devizových kurzů České národní banky a na základě sdělení MF čj. 282/2 361/2002 z 9. 1. 2002 používat místo kurzu platného k prvnímu dni kalendářního měsíce kurz předchozího dne?

Příjem OSVČ v EUR

OSVČ fakturovala částku 1 100 EUR do zahraničí. Cizinec zaplatil 1 100 EUR na účet, banka připsala již dle svého kurzu částku v Kč - 1 100 x 25,231 = částku 27 754,1 Kč. Kolik bude uvádět OSVČ v přiznání jako přijatou částku? Částku přijatou a zaokrouhlenou nahoru, tj. částku 27 755 Kč? Jak se postupuje v případě, že musím do přiznání částku zaokrouhlit na bankovním účtu, mám např. 0,1 Kč? Musím postupovat přesně dle nějakého znění zákona, a pokud ano, jakého?

V případě, že by OSVČ přijala dále např. částku 1 000 EUR v hotovosti - může si vybrat ještě z kurzů, které může využít, tj. např. aktuální, pevný pro dané období nebo průměrný, který se vyhlašuje po skončení roku bez ohledu na to, že banka při přijetí peněz od cizince si sama přepočte „svým aktuálním“ kurzem? Kurz bez ohledu na přepočty banky, který si vyberu, pak musí OSVČ dodržet pro všechny platby v zahraniční měně, je to tak? Lze tedy si vybrat např. průměrný a použít pro všechny příjmy, které nebyly automaticky přepočítány bankou?

Doplňující otázka:

Pokud tedy OSVČ využije pro přepočet faktur v cizí měně jednotný kurz, který je vyhlášen po skončení roku, a vede si daňovou evidenci (např. v Excelu mám 80 faktur), zde má fakturované částky v EUR, ale i v Kč seřazeny dle data, jak mu platby došly, jak dle zákona a pro správce daně vést tuto evidenci v EUR a Kč? Je potřeba mít na každém řádku částku v Kč (nebo EUR) dle fakturace a vedle ve sloupečku přepočet z Kč na EUR, nebo stačí vzít součet EUR za celý rok a vynásobit jednotným kurzem a sečíst se součtem sumy v Kč? Nebo mám vést zvlášť na dalším listu v Excelu evidenci pro Kč a evidenci pro EUR? Jak toto nejlépe pro správce daně evidovat?

Kurz vyúčtování pracovní cesty

Zaměstnanec vyjíždí na služební cesty na Slovensko. Jakým kurzem může vyúčtovat? V s. r. o. používáme pevný měsíční kurz. Může i on vyúčtovat pevným měsíčním kurzem? Bylo by to pro nás nejjednodušší. 

Kurz při výměně peněz na zahraniční pracovní cestu

Zaměstnanec na zahraniční pracovní cestu nedostává zálohu, při vyúčtování pracovní cesty doloží doklad o výměně CZK na EUR, kde je uveden směnný kurz jiný, než je kurz ČNB v den zahájení cesty. Výměna CZK na EUR byla provedena v Čechách, zaměstnanec vyměnil více EUR, než na pracovní cestu potřeboval. Po ukončení pracovní cesty je provedeno vyúčtování, spočítá se stravné v cizí měně. Jaký kurz se má použít, zda kurz, kterým zaměstnanec provedl výměnu CZK na před pracovní cestou v Čechách, tento kurz může doložit dokladem o výměně, nebo kurzem ČNB v den zahájení pracovní cesty, tento kurz je pro něho méně příznivý? V zákoníku práce jsem našla, že jen při výměně v zahraničí se používá jiný kurz než kurz ČNB.

Finanční majetek - ocenění

Česká společnost (česká účetní jednotka – kategorizace malá; používající pro účely přepočtu denní kurz ČNB) pořídí 6% podíl na slovenské akciové společnosti (záměrem je dlouhodobá držba podílu, je účtováno na účet 063, akcie jsou v listinné podobě), přičemž kupní cena je sjednána v eurech, platba příslušné částky proběhne z bankovního účtu kupujícího a je stržena částka v českých korunách, ale v souladu s avízem banky představuje příslušnou částku v eurech jakožto dohodnutou kupní cenu (banka poskytne kupujícímu – účetní jednotce pro platbu nižší kurz, než je denní kurz ČNB). Okamžik uzavření smlouvy (zároveň její účinnost) je shodný se dnem, kdy je ze strany kupujícího poukázána příslušná částka v eurech jako platba kupní ceny. Dispoziční právo na akcie je rovněž ve shodný den na základě protokolu o předání. Rádi bychom se zeptali jak účtovat - k veškerým skutečnostem dojde během jediného dne, tj. vzniká při ocenění investice kurzový rozdíl - jako rozdíl mezi denním kurzem x kupní cenou v eurech a cenou, která byla stržena z banky? Je nutné zároveň finanční investici přepočítat kurzem rozvahovým k 31. 12.? Je nutné zároveň investici ocenit reálnou hodnotou? 

Vnitřní směrnice - cizí měna

Jaké jsou  možnosti vnitřní směrnice při účtování cizí měny u společnosti s. r. o.?

1. Zákon o účetnictví stanový možnost používání denního kurzu nebo pevného, není mi jasné, jestli je možné použít pro vystavování faktur denní kurz a pro účtování banky EUR použít roční kurz? Případně je možné použít pro jednoho odběratele denní kurz a pro jiného roční? Záleží to pouze na tom, jak si napíšeme vnitřní směrnici?

2. Pro vystavování faktur používáme denní kurz k datu vystavení faktury, je to tak správně? Podle tohoto kurzu odvádíme i DPH z vystavených faktur nebo se má použít kurz podle DUZP?

3. U přijatých faktur používáme kurz k DUZP na přijaté faktuře, je to správně? Nebo se má použít kurz ke dni přijetí faktury? Nebo to záleží na tom, co si stanovíme ve vnitřní směrnici?

 

Cestovní kancelář a DPH přirážkou

Cestovní kancelář- s. r. o., plátce DPH, se rozhodla odvádět DPH z cestovních služeb přirážkou, k čemuž splňuje podmínky. 1. Je správné tvrzení, že se nebude provádět samovyměření DPH z faktury došlé na ubytování od dodavatele ze třetí země a ani se nebude odvádět DPH z přirážky - pouze se po ukončení zájezdu uvede do ř. 26 přiznání celá částka fakturovaná českému zákazníkovi?

2. Pokud cestovní kancelář fakturuje českému občanovi pouze "pojištění", které mu zajistí k cestě, kterou si ale zákazník zajistí sám - jak se to projeví v DPH?

3. Pokud cestovní kancelář fakturuje českému občanovi pouze "víza", které mu zajistí k cestě, kterou si ale zákazník zajistí sám - jak se to projeví v DPH?

4. Počítá se do přirážky i bankovní poplatek za převod měny? (Faktura přijatá byla v EUR, peníze byly převedeny na cizí měnu z korunového bankovního účtu)?

5. V případě, že CK používá denní kurz a faktury přijaté v EUR vstupují do výpočtu přirážky až po ukončení zájezdu, vstupuje faktura přijatá do výpočtu částkou, která vznikla po přepočtu na českou měnu kurzem při přijetí faktury, nebo kurzem, který je platný ke dni ukončení zájezdu?