Kurzy (283)

Kurs pro přepočet vystavené faktury při vývozu

Prodáváme zboží mimo EU, takže jde o vývoz zboží. Ke každé faktuře vydané máme JSD, kde je datum výstupu a celní kurs. V účetnictví při přepočtu cizí měny na Kč u vystavených faktur používáme celní kurs abychom neměli rozdíly na finančním úřadě s tím, co vykazuje celní správa. Je to správně s pohledu DPH a daně z příjmu? Můžeme to třeba změnit a od 1. 1. 2022 používat kurs dne přechodu vlastnického práva na zboží?

DUZP při prodeji do třetích zemí

Ke kterému datu se má vykazovat v DPH prodej do třetích zemích - k datu výstupu z EU? Pokud máme denní kurz, tak budu mít částku faktury jinou než částku na DPH?

Použitý kurz při leasingu v EUR

Fyzická osoba, daňOtázkaová evidence, má finanční leasing na auto v EUR. Auto využívá na 100 % v podnikání. První jednorázová splátka byla zaplacena 12/2020. Auto bylo uvedeno do provozu 1/2021. FO osoba používá měsíční kurz. Jakým kurz použít na přepočet poměrné části leasingu do výdajů - kurzem k 31. 12. 2021? Nebo sečíst splátky v Kč / počet EUR, které zaplatil v daném roce a použít ten kurz? A jakým kurzem přepočítat první splátku - kurzem zaplacení nebo ČNB k 31. 12. 2020? 

Doplnění dotazu: Splátky, které se platí průběžně přes rok bohužel nebyly rovnoměrné. Musím časově rozlišit celkovou částku leasingu i s navýšením děleno počet měsíců a to dát jednou za rok do výdajů a na tento kurz se ptám. Mám použít kurz 31. 12. 2021 a nebo spočítat všechny splátky za rok 2021 a vydělit celkovou sumou EUR a tím získat kurz pro přepočet?

Kurzy na přijaté faktuře odlišné od kurzu dodavatele

Firma, plátce DPH, přijímá faktury v EUR od plátců DPH v ČR za služby a zboží. Firma používá denní kurz ČNB. Jak postupovat při zadávání faktury do programu, když dodavatel používá kurz měsíční, a tím pádem se nesejdou částky v kontrolním hlášení a každá firma má pak zaúčtovanou v korunách jinou částku? Lze použít v tomto případě jejich kurz, i když je odlišný od denního kurzu, který používá naše firma? Lze to nějak upravit směrnicí a není to chyba?

Účtování v cizích měnách

Jaký je správný postup účtování v PÚ pro následující situace, kdy účetní jednotka používá pevný měsíční kurz (vždy k 1. v měsíci):

1) Směna valut ve směnárně - účetní jednotka vybere peníze (CZK) ze svého bankovního účtu (vedeného v CZK) (účtování 261/221) - vybrané CZK smění ve směnárně na EUR - směněnou částku v EUR uloží na bankovní účet (v EUR) (účtování 221/261) Lze v této situaci využít směnný kurz směnárny? Tedy nevnikne kurzový rozdíl? Nebo je nutné přepočítat výběr z banky pevným kurzem?

2) Půjčky společníka - společník občas poskytne s.r.o. půjčku (pro dorovnání cash flow), smlouva stanoví, že jistina bude vrácena buď ve stejné částce v EUR nebo v ekvivalentní částce v Kč stanovené ve smlouvě (tedy např. 5000 EUR = 130.000 Kč) - obvykle je situace taková, že společník půjčuje do společnosti EUR (např. 500 EUR) a zpět dostává smlouvou stanovenou částku v Kč (např. 130 000 Kč). Je možné použít kurz stanovený ve smlouvě (tedy nevznikne kurzový rozdíl) nebo je nutno přepočítat všechny operace aktuálním pevným kurzem a vyčíslit tak kurzový rozdíl mezi okamžikem poskytnutí a splacení půjčky (příp. přecenění k rozvah, dni)?

Interpretace NÚR - zálohy v cizí měně a kurzový rozdíl

Národní účetní rada v interpretaci I-43 rozhodla, že zálohy v cizí měně, při jejichž poskytnutí se neočekává jejich vrácení, ale očekává se dokončení transakce dodáním předmětu transakce, nepodléhají k rozvahovému dni přepočtu kurzového rozdílu. Zálohy tedy i k 31. 12. zůstávají v částce vzniklé přepočtem k datu poskytnutí. Do jaké míry je rozhodnutí NÚR využitelné pro daňového poplatníka? Musí ještě projít nějakým procesem, aby bylo možno dle tohoto rozhodnutí postupovat v praxi?

Cestovní náhrady - použití kurzu při vyúčtování záloh

Zaměstnanec dostal zálohu 100 EUR 10. 1. 2021. Na pracovní cestu nastoupil 11. 1. a vrátil se 14. 1. Má nárok na 135 EUR za zahraniční stravné. Směrnicí jsme si stanovili jako den uskutečnění účetního případu den, kdy se vrátí ze služební cesty. Vyúčtování služební cesty tedy vyúčtuji kurzem ze dne 14. 1. 2021, tj. 26,19 * 135 = 3535,65 bude zaúčtováno na MD 512/D 333, ale jakým kurzem zúčtuji zálohu v účetnictví? Kurzem ze dne poskytnutí zálohy nebo kurzem vyúčtování? 

Samovyměření faktury za zboží ze 3. země a vedlejší náklady

Faktura za zboží ze 3. země se samovyměřuje včetně vedlejších nákladů (clo, provize zprostředkovatele...). Faktura za zboží z Číny v USD bude vystavena 16.6., na její zaúčtování do závazků použijeme denní kurz k tomuto dni. Na JSD bude datum 30.6. Vedlejší náklady tvoří faktura od české firmy za uhrazené clo a provizi - DUZP na této faktuře je 10.7. Není nám jasné, jakým způsobem provést samovyměření. Poradce k účetnímu SW nám sdělil, že se má česká faktura před zahrnutím do vedlejších nákladů pro samovyměření přepočítat na USD. Částku v USD pak připojíme k částce za zboží. Výslednou částku pak samovyměříme celním kurzem dle JSD. Není nám ale jasné, jakým kurzem máme přepočítat českou fakturu pro připojení vedlejších nákladů před samovyměřením. Kurzem celním uvedeným na JSD, nebo kurzem ČNB k DUZP uvedeným na české faktuře - tedy k 10.7.?

Přeceňování pohledávek, závazků a bankovních účtů v průběhu roku

Společnost používá měsíční kurz k 1. dni v měsíci. Takto má stanoveno ve směrnici. Rozhodlo se, že se pohledávky, závazky a bankovní účty bude oceňovat vždy k poslednímu dni v měsíci. Používali jsme tedy kurz s tímto měsícem spjatý, tedy např. přecenění bylo k 31. 10. kurzem k 1. 10. Ovšem nadřízený namítl, že by se měl použít kurz následujícího měsíce, tedy v našem příkladě přecenění by bylo k 31. 10. kurzem ze dne 1. 11. Samozřejmě s tím, že přecenění k 31. 12. by nemohlo být 1. 1. následujícího roku, taže by se to týkalo pouze 11 měsíců. S tím souvisí ještě dotaz, zda přecenění bankovních účtů lze považovat za realizovaný zisk - ztrátu? Měli jsme za to, že u pohledávek a závazků to jsou nerealizované zisky - ztráty ale na bankovních účtech nikoli. 

Reklamní předměty - daňová uznatelnost

Plátce DPH nakoupil tiché víno a olivový olej od plátce z Itálie. Italský plátce dodal toto zboží s dopravou a DPH (22 % pro víno a dopravu, 4 % pro olej). Jakým způsobem zjistím jednotkovou cenu pro účely daňové uznatelnosti, která je v tomto případě přesně kolem limitu 500 Kč? Patří do jednotkové ceny poměrná část fakturované DPH v tomto případě? Cena je v EUR, jaký kurs je povinnost použít? Lze kurs ČNB dle data vystavení faktury nebo kurs ČNB dle data zaúčtování faktury? Pokud je povinnost připočítat DPH a dostaneme se u olivového oleje na hodnotu 520 Kč/kus - nevzniká povinnost kromě zaúčtování do nedaňových nákladů doplatit samovyměřením DPH? Poslední nejasnost, pokud je italský dodavatel plátce DPH, ale fakturoval toto zboží vč. italské DPH - nemáme povinnost tuto fakturu uvést do přiznání DPH a zároveň do kontrolního hlášení?