Vzdělání (174)

Odborný kurz pro zaměstnance před vstupem do zaměstnání

Na základě uzavřené pracovní smlouvy má zaměstnanec nastoupit do zaměstnání 1. 6. 2021. Do této doby (tj. před vstupem do zaměstnání) absolvuje zaměstnanec kurz k prohloubení kvalifikace. Kurz uhradí zaměstnavatel. Lze náklady na tento kurz považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Daňový náklad - řidičské oprávnění

Jsme s. r. o., kovovýroba. Zaměstnanci-konstruktérovi bychom chtěli zaplatit řidičské oprávnění B, aby mohl jezdit k zákazníkům, a dát jeho pořízení do daňových nákladů. Mohlo by jít o ,,zvýšení kvalifikace“? Popřípadě můžeme sepsat se zaměstnancem úmluvu o ,,zvýšení“ kvalifikace, na jejímž základě bude pro firmu zároveň jezdit osobním autem k zákazníkům nebo máme rozšířit i pracovní smlouvu?

Sleva na dani - další vzdělávání

Může si poplatník uplatnit slevu na dani ve výši 10 000 Kč za rok 2020 za další vzdělávání, pokud studuje dálkově MBA a zaplatil za kurs 500 EUR?

Výuka on-line z tuzemska do zahraničí - DPH, DPFO

OSVČ - lektor jazyků, neplátce DPH, DPFO - náklady procentem z příjmů Lektor chce on-line (např. přes Skype) vyučovat z tuzemska klienta (fyz. osobu nepovinnou k dani) a) s trvalým bydlištěm v EU, b) s trvalým bydlištěm mimo EU, c) pracujícího momentálně v ČR, ale s trvalým bydlištěm viz a) nebo b). Kde bude v těchto případech místo plnění služby ? Jaké mohou vzniknout při poskytování takové služby další povinnosti či problémy z hlediska DPH i DPFO? Myslím, že se tady nejedná o § 10i odst. 2 bod 5 ZDPH, protože nejde o automatizovanou výuku na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský zásah. Internet nebo podobnou elektronickou síť je by lektor používal při výuce jako nástroj pro komunikaci mezi ním a studentem. 

Dohoda o srážkách ze mzdy

Je nutné v dohodách o srážce ze mzdy dle § 146 písm. b) zákoníku práce uvádět přesnou částku v Kč? Je možné nahradit konkrétní výši částky nahradit popisem výpočtu srážky či odkazem? Jedná se o tyto dohody o srážce:

1. Dohoda o srážkách ze mzdy za účelem úhrady části stravenek. Počet stravenek se každý měsíc mění, tím pádem i se mění i celková výše srážky za stravenky za každý měsíc. Bylo by administrativně náročné podepisovat každý měsíc novou dohodu o srážce. Je možné v dohodě stanovit výši srážky popisem výpočtu, kdy výše srážky se bude každý měsíc rovnat součinu počtu stravenek náležejících za daný měsíc dle vnitřního předpisu zaměstnavatele a konkrétní výše příspěvku zaměstnance na 1 stravenku?

2. Dohoda o srážkách ze mzdy za účelem úhrady části benefitu v oblasti vzdělávání (mimo rámec odborného rozvoje dle § 227 ZP). Dohoda o srážkách je součástí dohody o účasti v daném vzdělávacím kurzu. Po zaměstnanci se žádá v případě účasti na kurzu, aby uhradil i registrační poplatek, jehož výši však určuje poskytovatel kurzu v GBP. Sazebník poplatků je vyvěšen na www stránkách poskytovatele, v průběhu roku je neměnný. Poskytovatel fakturuje zaměstnavateli pak sice tyto částky v Kč, přepočítává je však kurzem, který dopředu není znám. Kurz pro přepočet měny bychom ostatně neznali ani v případě, kdyby poskytovatel fakturoval v GBP. Nejdříve je dohoda o vzdělávání, poskytovatel pak fakturuje tyto poplatky se zpožděním. Je nutné uzavírat samostatnou dohodu o srážkách ze mzdy na konkrétní částku srážky v Kč, až bude známa, nebo je možné v dohodě o srážce odkázat na platný sazebník poskytovatele v GBP s tím, že částka bude přepočtena na Kč kurzem poskytovatele?

Manažerský kurs v zahraničí - režim DPH

Zaměstnanec (ředitel společnosti) bude absolvovat třítýdenní manažerský kurs ve Švýcarsku. Švýcarský dodavatel vystavil fakturu bez DPH. Bude odběratel (plátce DPH) tuto fakturu vykazovat v přiznání DPH a případně v kontrolním hlášení? Dodavatel je obchodní manažerská škola pro vedoucí pracovníky, nabízející programy MBA.

DPH u videokonferencí - seminářů

V poslední době se vedou semináře převážně bez osobní účasti účastníků konference v místě konání akce. Způsob vedení seminářů prostřednictvím videa probíhá tak, že se jedná o komplexní službu zahrnující nejen samotnou konferenci, ale i vydání sborníku; dále jedná se o službu poskytovanou v určitém čase a místě, tj. nelze do konference vstupovat kdykoliv jako například do on-line videopůjčuvny; internet a konferenční SW je pouze nástroj, který vyžaduje lidskou obsluhu moderátora v místě konání, tj. v tuzemsku. Posuzujeme tuto službu poskytnutou tuzemským plátcem DPH zahraničním účastníkům videosemináře podle § 10b zákona o DPH nebo podle základního pravidla § 9 zákona o DPH u osob povinných k dani? Jaký by byl postup u osob nepovinných k dani? Postup podle § 10b zákona o DPH, tudíž bychom aplikovali tuzemské DPH, nebo bychom měli spíše volit postup podle § 10i písm. c) zákona o DPH? Problém vidím v té osobní účasti, která zkrátka není, a uvažuji absenci osobní účasti na semináři analogicky ke vstupnému na kulturní a sportovní akce, které jsou ve stejném § 10b zákona o DPH.

Doplnění dotazu DAUCID 21873 Zahraniční studium

Vracím se k původnímu dotazu DAUC ID: 21873 (3. 10. 2018) - Za zaměstnance je hrazeno školné za studium na VŠ. Tato škola mu umožní v rámci jeho studia půlroční studijní stáž v Rakousku. Je možné poskytnout nějaký příspěvek zaměstnanci na pobyt v zahraničí, např. stravné? Je toto daňově uznatelné?

Hodnocení v náhradním termínu odborného výcviku

Jak dostát ustanovení § 69 odst. 5 a 6 školského zákona, který jednoznačně ukládá řediteli školy určit žákovi náhradní termín hodnocení. Nevíme si s tím ve škole rady. Konkrétně: Žák učebního oboru není v prvním pololetí hodnocen z odborného výcviku (celý školní rok má jeden týden odborný výcvik, druhý týden teoretickou výuku). Odborný výcvik tohoto oboru je zcela realizován na pracovišti prácnické osoby.

Jsme si ve škole vědomi toho, že musíme dostát výše uvedenému ustanovení školského zákona a žáku stanovit náhradní termín pro hodnocení, ale bohužel nevíme jak to prakticky provést. Máme dojem, že v tomto případě nelze vlastně zákonu vyhovět, že nám ukládá něco, co nejsme schopni prakticky zrealizovat. 

Délka vyučovací hodiny - spojení hodin

Je možné na střední škole spojit 2 vyučovací hodiny, aniž by mezi nimi byla po 45 minutách malá přestávka (velké se to netýká). Zjistili jsme, že by nám takto nastavené „hodiny“ více vyhovovaly, byly by pro výuku praktičtější (Skupinová práce, projektová výuka apod.)