Příjmy z prodeje (163)

Příjmy z prodeje kovošrotu - SVJ

SVJ odvezlo do kovošrotu železo z opravy domu, za které na účet obdrželo finanční částku. Kdo bude tu to částku zdaňovat - spoluvlastníci nebo SVJ? 

Osvobození příjmů z prodeje bytové jednotky

Fyzická osoba prodává bytovou jednotku, kterou nabyla koupí. V této bytové jednotce neměla nikdy bydliště. Doba mezi nabytím a prodejem je kratší než 5 let. Prostředky získané prodejem jednotky použije na výstavbu a vybavení rodinného domu. Tento rodinný dům bude spoluvlastnit se svým partnerem a bude jej používat ke svému trvalému bydlení. Vztahuje se na příjem z prodeje bytové jednotky za těchto okolností osvobození od daně z příjmů?

Český občan podniká v USA

Český občan podniká v USA (přechodně zde žije i se svojí rodinou), podává daňová přiznání v USA, v ČR vlastní nemovitou věc, kde bydlí při pobytu v ČR. Rozhodl se ji prodat a pořídit novou, příjem z prodeje musí zdanit v ČR, jelikož nesplňuje podmínky pro osvobození. Jak v daňovém přiznání zohlednit příjem z podnikání USA, kde platí federální daň?

Platby kartou v daňové evidenci na přelomu období

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH zaplatí výdaj na podnikání bankovní kartou dne 31. 10. 2017, částka je odepsána z bankovního účtu dne 2. 11. 2017. Datum 2. 11. 2017 je na bankovním výpise označeno jako Datum uskutečnění transakce a Datum zaúčtování transakce. Datum 31. 10. 2017 je označeno jako Datum provedení transakce v popisu položky na bankovním výpise. K jakému dni správně vzniká zdanitelný výdaj? Nákupy kartou „účtujeme“ přes ostatní závazky (důležité datum pro DPH) a pak dáváme úhradu dle bankovního výpisu, kdy peníze odešly (tzn. 2. 11. 2017). V peněžním deníku tedy máme tento výdaj k datu 2. 11. 2017. Je to takto v pořádku? Během roku je to celkem jedno, ale na přelomu roku by se mohlo stát, že fyzicky bude mít zdanitelný výdaj v prosinci, ale výdaj pro daň z příjmu až v následujícím roce. Ještě by nás zajímalo, jak je to v případě, kdybychom naopak přijímali platby kartou? Platba přijata kartou 31. 12. 2017, peníze připsány na bankovní účet 2. 1. 2018. V jakém roce bude zdanitelný příjem? 

Registrace k daním - maloobchod

Klient - fyzická osoba - chce podnikat tak, že bude nakupovat v německém maloobchodě zboží - oblečení (jako běžný kupující), které vzápětí prodá na českém trhu fyzickým osobám nepodnikatelům. K jakým daním se musí registrovat v České republice? Musí se nějak registrovat i v Německu? Předpokládá objem nákupů cca 350 000 Kč/ rok a jeho výnosy pak budou do 1 mil. Kč.

Prodej majetku pronajímaného v § 9

Nepodnikatel, příjmy pouze z pronájmu movitých a nemovitých věcí v § 9 ZDP, plátce DPH. V roce 2015 jako soukromá osoba koupil traktor s DPH, po měsíci se traktor začal pronajímat s DPH firmě, odvádí se DPH, uplatnil si DPH z nákupu traktoru se začátkem pronájmu, traktor je odepisován po dobu 5 let. Nyní k 30. 11. 2018 bude pronájem ukončen, protože chce traktor prodat. Musí prodat traktor s DPH a odvést, protože ho používal pro ekonomickou činnost, nebo je to považováno za soukromý majetek a může prodat bez DPH a příjem se zdaňuje v § 10 nebo v § 9 ZDP? Pokud by traktor neprodal (např. nenašel by kupce), musí se i tak odvést DPH a z jaké částky (např. ze zůstatkové ceny)? Pokud ano, k jakému datu se odvede DPH? 

Prodej nemovité věci - nepodnikatel/neplátce DPH

Nepodnikatel/neplátce DPH, pořídil pozemek, na kterém vystavěl z části svépomocí a z části pomocí dodavatelů nemovitou věc, která měla sloužit k jeho trvalému bydlení. Jeho životní situace se však změnila a on tuto novou nemovitou věc bude prodávat (stavba trvala zhruba 2 roky). Jaké to pro něj znamená za povinnosti? Předpokládám, že když nevlastnil nemovitou věc více než 5 let, tak bude danit příjem podle § 10 - ostatní příjmy dle zákona o daních z příjmů a proti příjmům bude moci uplatnit veškeré náklady spojené s pořízením této nemovité věci. Bude moci uplatnit i náklady na hypotéku (úroky), které se týkaly pořízení této nemovité věci, a to i za roky zpětně (ne jen za ten poslední), pokud je za předchozí roky nikde jinde nenárokoval? Bude muset při prodeji odvádět také DPH, když není dodržen 5letý limit? Může proti odvodu DPH uplatnit naopak DPH z faktur za nákupy materiálu a stavební práce? Nebo proto, že není plátce DPH a nejedná se o jeho ekonomickou činnost, se ho DPH vůbec netýká?

Prodej nemovitých věcí: stanovení základu daně v § 10 zákona o daních z příjmů

Jsem fyzická osoba, která má příjmy pouze z nájmu vlastních nemovitostí v § 9 zákona o daních z příjmů. Chci prodat nemovitou věc, kterou jsem odpisoval a odpisy jsem uplatňoval ve svých výdajích. Jaké výdaje mohu při prodeji nemovité věci uplatnit, abych správně stanovil základ daně? 

Zřízení služebnosti

Společnost s ručením omezeným má ve vlastnictví pozemek, kde je zřízeno dne 17. 5. 2018 za úplatu služebnost inženýrské sítě. Jak tento příjem zaúčtovat? Společnost v letošním roce bude pozemek prodávat. Jak zaúčtovat služebnost při prodeji pozemku?

Daň z příjmů při prodeji automobilu, plátce DPH, paušální náklady

OSVČ, plátce DPH, prodává po 3 letech osobní automobil. Při nákupu byl uplatněn odpočet DPH. OSVČ uplatňuje náklady 60% paušálem po celou dobu vlastnictví auta. Odvod DPH při prodeji auta je z prodejní ceny. Je příjem z prodeje auta (částka bez DPH) zdanitelným příjmem z pohledu daně z příjmů? Lze uplatnit nějaký náklad proti prodejní ceně, když nebyly uplatňovány odpisy (zahrnuto v paušálních nákladech)? Při skutečných nákladech by bylo auto odepisováno 3 roky a 2 by ještě zbývaly, tzn. že by byla ještě zůstatková cena, která by se u skutečných nákladů dala uplatnit jako daňový náklad.