Registrace k daním - maloobchod

Klient - fyzická osoba - chce podnikat tak, že bude nakupovat v německém maloobchodě zboží - oblečení (jako běžný kupující), které vzápětí prodá na českém trhu fyzickým osobám nepodnikatelům. K jakým daním se musí registrovat v České republice? Musí se nějak registrovat i v Německu? Předpokládá objem nákupů cca 350 000 Kč/ rok a jeho výnosy pak budou do 1 mil. Kč.

Prodej majetku pronajímaného v § 9

Nepodnikatel, příjmy pouze z pronájmu movitých a nemovitých věcí v § 9 ZDP, plátce DPH. V roce 2015 jako soukromá osoba koupil traktor s DPH, po měsíci se traktor začal pronajímat s DPH firmě, odvádí se DPH, uplatnil si DPH z nákupu traktoru se začátkem pronájmu, traktor je odepisován po dobu 5 let. Nyní k 30. 11. 2018 bude pronájem ukončen, protože chce traktor prodat. Musí prodat traktor s DPH a odvést, protože ho používal pro ekonomickou činnost, nebo je to považováno za soukromý majetek a může prodat bez DPH a příjem se zdaňuje v § 10 nebo v § 9 ZDP? Pokud by traktor neprodal (např. nenašel by kupce), musí se i tak odvést DPH a z jaké částky (např. ze zůstatkové ceny)? Pokud ano, k jakému datu se odvede DPH? 

Prodej nemovité věci - nepodnikatel/neplátce DPH

Nepodnikatel/neplátce DPH, pořídil pozemek, na kterém vystavěl z části svépomocí a z části pomocí dodavatelů nemovitou věc, která měla sloužit k jeho trvalému bydlení. Jeho životní situace se však změnila a on tuto novou nemovitou věc bude prodávat (stavba trvala zhruba 2 roky). Jaké to pro něj znamená za povinnosti? Předpokládám, že když nevlastnil nemovitou věc více než 5 let, tak bude danit příjem podle § 10 - ostatní příjmy dle zákona o daních z příjmů a proti příjmům bude moci uplatnit veškeré náklady spojené s pořízením této nemovité věci. Bude moci uplatnit i náklady na hypotéku (úroky), které se týkaly pořízení této nemovité věci, a to i za roky zpětně (ne jen za ten poslední), pokud je za předchozí roky nikde jinde nenárokoval? Bude muset při prodeji odvádět také DPH, když není dodržen 5letý limit? Může proti odvodu DPH uplatnit naopak DPH z faktur za nákupy materiálu a stavební práce? Nebo proto, že není plátce DPH a nejedná se o jeho ekonomickou činnost, se ho DPH vůbec netýká?

Prodej nemovitých věcí: stanovení základu daně v § 10 zákona o daních z příjmů

Jsem fyzická osoba, která má příjmy pouze z nájmu vlastních nemovitostí v § 9 zákona o daních z příjmů. Chci prodat nemovitou věc, kterou jsem odpisoval a odpisy jsem uplatňoval ve svých výdajích. Jaké výdaje mohu při prodeji nemovité věci uplatnit, abych správně stanovil základ daně? 

Zřízení služebnosti

Společnost s ručením omezeným má ve vlastnictví pozemek, kde je zřízeno dne 17. 5. 2018 za úplatu služebnost inženýrské sítě. Jak tento příjem zaúčtovat? Společnost v letošním roce bude pozemek prodávat. Jak zaúčtovat služebnost při prodeji pozemku?

Daň z příjmů při prodeji automobilu, plátce DPH, paušální náklady

OSVČ, plátce DPH, prodává po 3 letech osobní automobil. Při nákupu byl uplatněn odpočet DPH. OSVČ uplatňuje náklady 60% paušálem po celou dobu vlastnictví auta. Odvod DPH při prodeji auta je z prodejní ceny. Je příjem z prodeje auta (částka bez DPH) zdanitelným příjmem z pohledu daně z příjmů? Lze uplatnit nějaký náklad proti prodejní ceně, když nebyly uplatňovány odpisy (zahrnuto v paušálních nákladech)? Při skutečných nákladech by bylo auto odepisováno 3 roky a 2 by ještě zbývaly, tzn. že by byla ještě zůstatková cena, která by se u skutečných nákladů dala uplatnit jako daňový náklad. 

Prodej pronajímaného bytu

V roce lednu 2018 jsme prodali byt v osobním vlastnictví, který jsme koupili v roce 2012 . Po celou dobu byl byt pronajímán. V DPFO dle § 9 byly výdaje uplatňovány paušálem. Byt nebyl nikdy vložen do podnikání, v § 9 jsme si evidovali jen odpisy. Bude příjem z prodeje bytu v roce 2018 v DPFO osvobozen nebo vzhledem k tomu, že byly používány výdaje paušálem se osvobození po 5 letech nedá uplatnit? Jaká by byla situace, kdybychom použili některý rok nebo po celou dobu skutečné výdaje včetně odpisu nemovité věci?

Zůstatková cena prodaného majetku

Jsem fyzická osoba. Pořídil jsem kovový přístřešek za 150 000 Kč. Nákup jsem uvedl na kartu dlouhodobého majetku, ale přístřešek nakonec nikdy nebyl uveden do užívání. Vedl jsem ho na kartě majetku dál, ale neodpisoval ho. Nyní se přístřešek prodal za 50 000 Kč. Částka prodeje je zdanitelným příjmem. Mohu ale dát do nákladů zůstatkovou cenu (kupní cenu) 150 000 Kč?

Prodej části pronajímaného domu a DPFO

Občan si v 7/2011 pořídil na úvěr dům se 4 bytovými jednotkami. Od počátku byty pronajímal, příjmy danil v § 9. Do daňových výdajů dával úroky z úvěru, odpisy domu a náklady na vybavení bytů či opravy v domě. V domě občan nikdy nebydlel. V r. 2017 prodal jednu bytovou jednotku. 1) Bude tento prodej podléhat dani z příjmu a pokud ano, v jakém ustanovení? 2) Pokud by byl prodej osvobozen od daně z příjmu, měl by občan ohlašovací povinnost, když tento prodej byl za více než 5 mil. Kč?

Prodej vozidla a výdaje procentem z příjmů

Podnikatel, plátce DPH, prodal vozidlo, které používal pro svoji ekonomickou činnost a které pořídil v roce 2011. Podnikatel od roku 2012 uplatňuje výdaje procentem z příjmů, a proto neeviduje obchodní majetek. U vozidla si nárokoval DPH. Nyní vystavil fakturu na prodej vozidla, kde DPH odvedl. Bude ještě prodej vozidla zdaňovat podle § 10 nebo je příjem již osvobozený?