Daň dědická (84)

Dědictví

Kdo bude v budoucnu po mně dědit? Jsem svobodný (závět nebude). Z prvního manželství má otec dceru, tedy to je má nevlastní sestra, ta má dále dvě děti. Poté se otec oženil znovu s mojí matkou. Já mám tedy ještě bratra (pravého), který má dvě děti. Otec, matka a bratr nežijí. Žijí pouze nevlastní sestra a její dvě děti a děti mého bratra.

1) Budou dědit děti mého bratra? Nebo i nevlastní sestra a její děti?

2) A pokud by někdo jiný žil ve společné domácnosti více než rok, tak bude dědit pouze on a děti od sourozenců ne? 

Poznámka redakce: Naši autoři, kteří zpracovávají odpovědi na otázky, vycházejí ze současného stavu právních předpisů. Je tedy možné, že až někdy v budoucnu nastane situace, na niž se tazatel ptá, tedy jeho smrt, stav právních předpisů bude jiný.

Pronájem darované nemovité věci

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Cizinec, daňový rezident ČR a daň dědická

Cizinec, občan Velké Británie, s trvalým pobytem v ČR, který je zde zároveň daňovým rezidentem, nyní dědí po svých rodičích. Je toto dědictví předmětem daně dědické v ČR nebo podléhá dani ve Velké Británii?

Přijatý dar

S. r. o. - nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá komplexní domácí péči pro seniory dostalo dar: - věcný ( přímo zdravotnické pomůcky), - peněžitý, určený na nákup zdravotnických pomůcek. Prosím o sdělení: 1. na jaké účty zaúčtovat poskytnutí darů, 2. jedná se o příjem podléhající dani z příjmu PO nebo osvobozený, 3. je třeba k přiznání DPPO doložit smlouvy o poskytnutí darů, 4. podléhá tento příjem dani darovací.

Dědický podíl

Problém se týká dědictví a daní. Pro ilustraci uvádím, že jde o rodinu: otec, matka a 2 dcery, tj. 2 dědičky. Potřebovali bychom zjistit, zda v případě, kdy dojde k uzavření dědické smlouvy ohledně budoucího dědictví, přičemž jedna dcera dostane již za života zůstavitele nemovitost, a ve smlouvě bude sjednáno, že tato obdarovaná dcera bude vyplácet druhé dceři finanční prostředky v hodnotě poloviny nemovitosti, a to ve splátkách podle splátkového kalendáře např. do dobu 10 let, zda tyto jednotlivé splátky podléhají dani z příjmu. Nevím, jaký režim bude mít takové plnění, které v podstatě slouží k účelu vypořádání dědictví. Variantně, pokud by dcery mezi sebou uzavřely nějakou dohodu o narovnání, kde by bylo konstatováno, že jedna dostala dům a na základě toho vyplatí cenu poloviny nemovitosti druhé dceři za pomoci splátkového kalendáře, zda z těchto splátek bude nutné odvést daň z příjmu.

Dědictví

Jaký minimální podíl musí připadnout na neopomenutelného dědice - zletilé dítě? Je možné, aby s ohledem na nehezký vztah rodič/dítě byl tento podíl závětí nahrazen na potomky dědice, tedy vnuky zemřelého? Platili by v takovém případě vnuci dědickou daň nebo se i na ně vztahuje osvobození?

Úmrtí člena společnosti (Doplňující otázka k dotazu ID 17145 z 11. 7. 2016)

Členové společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) - otec a 2 synové, všichni plátci DPH, na otce vedená daňová evidence - tudíž veškeré doklady na nakoupený materiál, drobný majetek, dlouhodobý majetek je na otce. Podle smlouvy o společnosti - třetinový podíl na všem. Otec zemřel teď v prosinci. Dle podobné otázky zde v "Otázky a odpovědi" budeme i nadále vše dělat, jako by otec žil až do ukončení dědictví. Doplňující otázka: půjde něco do dědictví, když je vše na otce, ale synové se na všem podíleli každý 1/3?

Prodej zděděné nemovitosti

Soukromé osoby - 2 sestry, zdědily po otci chalupu a byt (otec zemřel před 2 lety a v bytě bydlel 52 let). Při notářském řízení byla chalupa napsána na jednu sestru a byt na druhou. Obě sestry poté zděděné nemovitosti prodaly a o zisk se rozdělily na půl. Otázka zní - prodej zděděné nemovitosti by měl být od daně z příjmů osvobozen (do výše 5 mil. Kč, což obě nemovitosti splnily) - je to opravdu tak? A pokud ano, je třeba to nějak zohlednit v daňovém přiznání - např. přiznat v příjmech podle § 10 a pak to zase někde v přiznání z příjmů vyloučit jako osvobozené? Nebo se to v přiznání vůbec objevit nemusí? A další otázka - jak správně pojmout to, že po prodeji nemovitosti vždy jedna sestra převedla polovinu kupní ceny na účet druhé sestry? Je to třeba také nějak daňově ošetřit?

Dědictví - daň z nabytí a daň z nemovitosti

V důsledku digitalizace katastrálních map se po 18 letech našel pozemek, který vlastnila babička. Otevřelo se dědické řízení a tento pozemek zdědí tři dědicové. Paní notářka nám sdělila, že se vše musí projednávat, jako by to bylo před těmi 18 lety - musíme platit zpětně daň z nemovitosti, když jsme vlastně celých 18 let pozemek nevlastnili? V případě, že ano, v jaké asi výši, a budeme platit i nějaké penále? Další otázka je, zda v roce 1998 se platila nějaká dědická daň a po případě kolik procent z děděného majetku. Přímý dědic - syn - předemřel, a proto přechází dědictví na jeho dvě dcery, a druhá přímá dědička - dcera - se dědictví zřekla, a proto také přechází její díl na jejího potomka - dceru. 

Doplňující otázka k otázce ID č. 16953 - Dědictví

Dům má hypotéku, je zde pojistka, že v případě mé smrti hypotéku doplatí pojištovna. Je možné tedy i v tomto případě u notáře sepsat darovací smlouvu - po mé smrti na obě dcery? Jak by to bylo, když se tato smlouva sepíše a za pár let se třeba ožením. Platí ta smlouva nebo do toho vstupuje manželka?