Majetek dlouhodobý nehmotný (131)

Zhodnocení nehmotného majetku

Společnost rozšířila a provedla níže uvedené úpravy softwaru: leden 2019 rozšíření systému o 8x RFScanner 56 000 Kč, leden 2019 rozšíření systému o 5x RFScanner 35 000 Kč, březen 2019 uživatelská úprava a nadstavba - automat.

Fakturace 1. část: 26 000 Kč duben 2019 rozšíření systému Komunikace s dopravci, 7 000 Kč duben 2019 uživatelská úprava a nadstavba - automat.

Fakturace 2. část: 26 000 Kč květen 2019 konzultace + částečné řešení úpravy automatické fakturace 18 000 Kč, červen 2019 konzultace a uživatelská úprava do EDI 7 800 Kč. Jak provést technické zhodnocení?

Odpisy nehmotného majetku

Jsme společnost, která mimo jiné provozuje e-shop. Ten byl zařazen v roce 2017 do majetku a odepisován 36 měsíců. K 30. 6. 2019 jsme provoz e-shopu zrušili, není ještě zcela odepsán. Zatím nevíme, jestli provozu e-shopu např. za cca dva roky znovu obnovíme, nebo ne. A já teď nevím, jak postupovat? Odepisovat i nadále? Co dělat v případě, kdy se rozhodneme, že e-shop již nikdy provozovat nebudeme? S tím souvisí i stejný dotaz na doménu.

Patent

Společnost s r. o. požádala o udělení patentu pro svůj vynález. Přihlášku podala v listopadu 2018. V souvislosti s tímto zaplatila například náklady na patentové rešerše, poplatky patentovému úřadu za úplný průzkum, náklady na zastoupení, poplatek za podání přihlášky. Všechny tyto náklady eviduje účetní jednotka na účtu 041. Ze zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích vyplývá, že patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu a že účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Celkové náklady v patentovém řízení přesáhnou 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hranici 60 000 Kč stanovila účetní jednotka jako rovněž jako hranici pro účtování o dlouhodobém majetku v účtové třídě 0.

1. Půjde automaticky o nehmotný majetek ve smyslu § 32a zákona o daních z příjmů? Nebo jde o majetek vytvořený vlastní činností a je nutné si zodpovědět na otázku dle § 32a odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů, zda bude použit za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování?

2. Pokud půjde o nehmotný majetek ve smyslu uvedeného ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů, provede se zařazení do užívání ke kterému dni - ke dni podání přihlášky nebo až dnem oznámení ve Věstníku?

3. Doba odepisování bude činit tolik měsíců, kolik bude zbývat do konce doby platnosti patentu (20 let od podání přihlášky) počínaje měsícem následujícím po měsíci uvedení do užívání? Nebo doba odepisování se zákonnou dobou platnosti patentu neřídí a bude činit 72 měsíců jako u ostatního nehmotného majetku dle § 32a odst. 4 zákona o daních z příjmů?

Vývoj webové aplikace

IT firma s. r. o. vlastní několik webových stránek a internetových aplikací, přes které generuje zisk. V účetnictví mají fakturu za vývoj a inovaci webu (který již vlastní nějakou dobu, neustále ho zlepšují) od fyzické osoby za 700 000 Kč. Jak naložit s náklady? Web není určen pro prodej, je určen pro vlastní činnost. Hranice pro účetní odpisy je stanovena vnitřním předpisem, tak jako u DzP na limit 60 000 Kč. Tato činnost není určitě výzkumem, tedy nelze celé uplatnit v nákladech. Je nutno účetně i daňově odpisovat 36 měsíců a uplatnit v nákladech časové odpisy?

Nový software bez předávacího protokolu

V roce 2017 jsme pořídili nový ERP program, který jsme začali používat až v 6/2018. Do konce května 2018 jsme jej tedy evidovali na účtu 041. V červnu jsme jej zařadili do majetku na 013, ale účetní odpisy jsme započali až 9/2018, kdy jsme majetek doplatili. Do dnešního dne (tj. 11/2018) však není podepsán předávací protokol a od 1. 1. 2019 přestaneme nový ERP program aktivně využívat (přecházíme na jiný), zhruba do 6/2019 bude využíván pro účetní závěrku a pak už jen pro nahlížení, statistiky, porovnání atd.

1. Můžeme majetek účetně odepisovat od 9/2018, když ještě není podepsán předávací protokol?

2. Můžeme uplatnit daňové odpisy za rok 2018?

3. Jak to bude v následujících letech s odpisy (úč. i daň.), když nebude SW plnohodnotně využíván?

4. Musíme vrátit část uplatněného odpočtu DPH?

Podrozvaha

Veřejná výzkumná instituce (v. v. i.) účtuje pořízení drobného hmotného majetku do 40 000 Kč na účet 501 a nehmotného do 60 na účet 518. Majetek je veden v operativní evidenci a nijak se nepromítá do rozvahy. Je to správně, nebo by bylo vhodné vést podrozvahovou evidenci? Pokud ano, na jaké účty kdy a co účtovat?

Rekonfigurace datové sítě

V sídle a. s. bylo provedeno softwarové nastavení aktivních prvků datové sítě. Tím došlo k segmentaci na virtuální dílčí sítě, v souladu s požadovaným seskupováním uživatelů podle pracovních skupin nebo oddělení nezávisle na fyzickém umístění a na oddělení komunikace mezi těmito skupinami. Současně došlo ke zvýšení zabezpečení provozu datové sítě a ke zjednodušení správy sítě, neboť k přesunu hardware (síťových zařízení) do jiné dílčí sítě stačí překonfigurovat zařazení do virtuální datové sítě a není nutné provádět fyzické přepojení. Součástí příslušných výdajů nejsou žádné dodávky dalšího hardware ani software. Je zřejmé, že další rekonfigurace budou prováděny v souvislosti s dílčími změnami organizační struktury společnosti v návaznosti na jednotlivé uživatele. Domníváme se, že u síťových zařízení nedošlo ke změně jejich účelu nebo technických parametrů, ani k rozšíření jejich vybavenosti nebo použitelnosti.

Mají příslušné výdaje (jedna částka na daňovém dokladu, protože celkové výdaje nelze objektivně a věrohodně rozdělit na jednotlivá síťová zařízení) na rekonfiguraci charakter technického zhodnocení souboru aktivních prvků, případně serverů, nebo se jedná o provozní náklad?

 

Projektová dokumentace

Společnost si nechala zpracovat projektovou dokumentaci: a) k výrobku (historická zbraň), který má v plánu do budoucna sama vyrábět. b) v výrobku (zbraň), který již dlouhodobě vyrábí, chyběly ale projekční dokumenty k některým dílům výrobku V obou případech jde o službu, která přesáhne hodnotu 60 000 Kč. Nejsme si jistí, jak u těchto dvou případů postupovat:

1. Zda posuzovat tyto dokumentace v obou případech jako nehmotný majetek, a pokud ano, tak zda se jedná o ostatní nehmotný majetek.

2. Nebo zda se jedná skutečně jen o službu a účtovat přímo do nákladů.

V druhém případě, výroba již dlouhodobě probíhá a kromě registrovaných patentů žádné náklady typu výzkum a vývoj nenabíhaly. V prvním případě není ani jisté, zda výroba z naší strany bude někdy uskutečněna.

Produktové video společnosti

Naše společnost si nechala zpracovat od dodavatele tzv. produktové video o naší firmě, konkrétně o její výrobě. Jde o pětiminutový spot, kde je v krátkosti představena výroba a její výrobky. Video je určeno k prezentaci na mezinárodním veletrhu nebo na jiné propagační účely. Protože jeho hodnota převyšuje 60 000 Kč, považujeme jej za dlouhodobý nehmotný majetek. Nevíme ale, zda je možné zařadit do kategorie audiovizuální dílo (18 měsíců) nebo jiný nehmotný majetek (odpis 72 měsíců).

Změna režimu DPH

Jsem fyzická osoba, podnikám od 06/2017. Dne 3. 7. 2017 jsem koupila internetový obchod. Od 12. 6. 2018 jsem plátce DPH. Mám nárok na 100% DPH při změně režimu? Jedná se o nehmotný majetek, který budu odepisovat po dobu 72 měsíců do nákladů?