Pohonné hmoty (253)

Paušální výdaje na PHM

Společnost s r. o. uplatňuje u služebního vozidlo paušální výdaje na dopravu. Nevede knihu jízd. DPH si u pohonných hmot neuplatňuje. Může si uplatňovat odpočet DPH z faktur za opravy tohoto automobilu? Musí společnost z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH vést evidenci jízd?

Náhrada za použití vlastního vozidla

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, používá pro svoji činnost vlastní osobní automobil. Automobil není součástí obchodního majetku z hlediska daně z příjmu, je však součástí obchodního majetku z pohledu DPH (uplatněn odpočet DPH z pořizovací ceny v poměrné výši, uplatňován odpočet DPH z pohonných hmot a dalších souvisejících nákladů krácený dle poměru firemních a soukromých km). Je v tomto případě možné pro účely daně z příjmu postupovat dle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona o daních z příjmů a uplatňovat do výdajů vedle základní náhrady (4,10 Kč/km) i náhradu výdajů za spotřebu PHM při použití ceny PHM dle příslušné vyhlášky? Ceny ve vyhlášce jsou stanoveny v úrovni včetně DPH (nafta 33,60 Kč/l) a nejsem si jistý, zda je použití této ceny kombinovatelné s odpočtem DPH u dokladů za nákup PHM. Poznámka: V odpovědi není třeba rozepisovat jednotlivé možnosti uplatňování výdajů na pracovní cesty OSVČ, dotaz míří výhradně na možnost kombinace odpočtu DPH z PHM z dokladů o nákupu s „vyhláškovou” cenou PHM. 

Poměrový koeficient u automobilu (PHM, opravy, parkování, pořízení)

Firma při pořízení vozidla předpokládala 100% využití pro ekonomické účely. Proto zvolila kvalifikovaným odhadem 100% odpočet DPH. I když jiné auta měla minulý rok koeficient různý, avšak v dané chvíli předpokládala, že automobil nebude využívat zaměstnanec pro svoje účely. Byl tento postup při prvotním odpočtu v pořádku? V průběhu roku nakonec použil zaměstnanec automobil i pro soukromé účely.

1) Firma v prosinci dle skutečného využití pro ekonomické účely vyrovná odpočet daně na ř. 45 za pořízení automobilu v případě, že se skutečnost o více než 10 % bude lišit. Je to tak?

2) Firma po celý rok uplatňuje plný odpočet DPH z pohonných hmot a oprav v souladu s kvalifikovaným odhadem 100 %. V přiznání za prosinec dojde k vyrovnání, např. pokud automobil byl využíván z 80 % pro ekonomický účel, tak 20 % DPH z pohonných hmot a DPH na konci roku vrátí. Firma zkrátka nechce měsíčně dodaňovat PHM a opravy na měsíční bázi využití skrz vyšší administrativu (dle § 75 odst. 2 ZDPH - kdy dodaňuje na ř. 1 měsíčně), ale preferuje až na konci roku dle stavu k 31. 12., v prosincovém přiznání toto DPH vrátit na ř. 45 za celý rok. Je tento postup v pořádku?

3) Chápu správně, že pokud má firma vozidel víc, tak je možné si vybrat metodiku odvodu DPH za jednotlivé auta zvlášť i za celý vozový park dohromady? V případě postupu dle konkrétního auta si firma vede analyticky spotřebu PHM a opravy za dané auto zvlášť a vyrovná odpočet za PHM a opravy dle konkrétního auta samostatně. U souhrnného postup by vypočetla součet všech údajů z knih jízd a dle % využití celého vozového parku hromadně vyrovná odpočet za PHM a opravy všech vozidel. Podle toho jaký postup by si firma vybrala, tak by dodržovala celý rok a postup/metodiku by byla schopna doložit při kontrole.

4) Může firma plně odečíst DPH z účtenek za parkování ze 100 % bez vyrovnání dle % využití, pokud se jedná o parkování ryze za ekonomickým účelem firmy? A naopak parkování, které nesouviselo s ekonomickou činností, vůbec do účetnictví nedávat? Nebo doporučujete parkování vyrovnávat stejně jako nákup PHM a oprav dle % využití auta?

Doplňující otázky:

1) Pokud by firma byla v oné situaci, že by tušila, že auto využije zaměstnanec minimálně i pro soukromé účely (dovolená) a zároveň, aby firma nemusela uplatňovat administrativně pracnější postup, tak je třeba, aby si hned zpočátku zvolila kvalifikovaným odhadem poměrný koeficient, který bude nižší než 100% (např. 90%.). Neuplatněné DPH 10% z oprav, PHM bude účtovat do daňových nákladů a neuplatněné (10%) DPH z ceny pořízení automobilu bude účtovat do majetku, který se dostane do nákladů odpisy. Je tato moje hypotéza správná? 2) Nevím, jestli jsem porozuměl správně. Napsal jste: " Výhrady bych měl také k uváděnému záměru neřešit poměrný odpočet daně jednotlivě za každý vůz (dlouhodobý majetek) plátce, ale paušálně za celý vozový park, tedy za množinu (skupinu) dlouhodobého majetku. K tomu nenacházím právní oporu, jelikož jak § 75, tak posléze navazující úprava odpočtu daně v § 78 a následujících ustanoveních ZDPH hovoří v jednotném čísle o „dlouhodobém majetku“… " Ano, chápu, že nelze řešit poměrný odpočet daně u DPH hromadně z pořízení ceny dlouhodobého majetku (aut), ale myslel jsem to ve smyslu hromadného odpočtu za PHM a oprav vozidel. Když si firma nesleduje náklady za PHM a opravy aut po speciálních analytických účtech (501.PHM.auto1, 501.PHM.auto2 ), tak nezbývá než vzít všechny knihy jízd dohromady a udělat úpravu daně dle hromadné tabulky za všechny automobily dle počtu km. Je tento hromadný postup u PHM a oprav správně? Nebo ne? Pokud by tento hromadný postup u PHM nebyl v pořádku a v účetnictví by byly všechny nákupy PHM evidovány na jednom účtě, tak bych musel vycházet pro účely vrácení poměrného odpočtu z nějaké průměrné ceny na trhu - šlo by to?

 

Výpočet průměrné spotřeby u soukromého automobilu použitého pro služební účely

Jak je to s výpočtem průměrné spotřeby u soukromého automobilu použitého pro služební účely. Jedná se o aritmetický průměr z TP vozu, nebo je výpočet ovlivněn další metodikou? 

Náhrada za použití soukromého auta zaměstnancem - metodika výpočtu spotřeby dle WLTP

Spotřeba pohonných hmot je ve smyslu § 158 odst. 4 zákoníku práce počítána podle údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Manželka předložila velký technický průkaz (dále jen „TP"), kde je uvedena kombinovaná průměrná spotřeba 4,9 l/100 km dle metodiky NEDC. Automobil máme nový, který v době nákupu podléhal přechodu na novou homologaci dle metodiky WLTP. Při koupi auta jsme současně s velkým TP obdrželi prodejcem nazvaný „mezinárodní technický průkaz“ (EC CERTIFICATE OF CONFORMITY), ve kterém je uvedena kombinovaná průměrná spotřeba 7,3 l/100 km dle nové metodiky WLTP. V době pořizování automobilu v roce 2018 byl automobil sice vyroben, byl k němu vytištěn velký TP, který obsahoval původní hodnoty, ale automobil nám vydán být nemohl. Čekalo se na novou homologaci. Po provedené homologaci dle metodiky WLTP nám teprve automobil byl prodán s tím, že údaje ve velkém TP již zůstaly původní. Zaměstnavatel údaje o spotřebě 7,3 l/100 km neuznal a výpočet náhrady provedl dle údaje ve velkém TP, tedy se spotřebou 4,9 l/100 km. Tzv. mezinárodní technický průkaz obsahuje v jeho záhlaví odkaz na velký TP textem „Vydáno osvědčení o registraci vozidla, část II č .xxxxxxx“ a tento text a číslo se shoduje s textem a číslem v záhlaví velkého TP. Tento další dokument lze tedy považovat za nedílnou součást velkého technického průkazu. Můj dotaz zní, zda zaměstnavatel pro účely stanovení náhrady za používání soukromého vozidla na služební cestě musí trvat na původních nereálných údajích uvedených ve velkém TP, nebo zda pro stanovení náhrady může zohlednit reálné hodnoty dle metodiky WLTP uvedené v doplňujícím dokumentu. V této souvislosti upozorňuji, že zákoník práce v § 158 odst. 4 nehovoří o velkém technickém průkazu, ale zmiňuje pouze technický průkaz. Prosím o informaci co máme udělat, aby zaměstnavatel hodnoty dle WLTP uznal.

Uplatnění odpočtu DPH z pohonných hmot při paušálu na dopravu

Společnost s r. o. zakoupila dva automobily, u kterých bude uplatňovat měsíčně paušální výdaj na dopravu 5 000 Kč. Zajímá mě, jak to bude s náklady a s odpočtem DPH – pokud nebude vést záznam o provozu vozidla, nemůže si pravděpodobně uplatnit odpočet DPH z pohonných hmot – pokud nebude vést záznam o provozu vozidla, může si uplatnit výdaje na opravy, pojistné, náhradní díly a rovněž uplatnit odpočet DPH z těchto výdajů? Odpisy uplatnit může – může vést každé auto jinak? U jednoho auta bude vést záznam o provozu vozidla, uplatní paušál 5 000 Kč měsíčně a bude uplatňovat i odpočet DPH z oprav, a také z PHM. Je to tak správně? U druhého auta bude uplatňovat paušál 5 000 Kč, nepovede záznam o provozu vozidla, bude uplatňovat veškeré výdaje s odpočtem DPH kromě PHM a parkovného (samozřejmě nebude uplatňovat odpočet DPH u PHM).

Vklad na kartu Benziny

Jednatel společnosti si nechal vystavit firemní kartu Easy od Benziny. Bankovní platební kartou provede vklad na platební kartu Benziny. Jak zaúčtovat tuto platbu a dále platbu kartou Easy za PHM? Jako doklad je účtenka od Benziny o provedeném vkladu a další účtenka je za zaplacení PHM kartou Easy. 

Smlouva o úvěru na osobní automobil - uplatnění výdajů na pohonné hmoty

Ve smlouvě o úvěru na osobní automobil není přímo část „smlouva o výpůjčce“, ale jen bod - kopíruji: „Klient je po převodu vlastnického práva k předmětu financování oprávněn předmět financování užívat jako vypůjčitel ve smyslu § 2193 občanského zákoníku." Znamená to tedy, že se i v tomto případě jedná o vypůjčené vozidlo a jako daňový výdaj se neuplatní výdajový paušál (5 000 Kč měsíčně) ani výdaje vynaložené na nákup pohonných hmot v prokázané výši, ale musí se přepočítat náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty?

Přerušení cesty při jízdě služebním autem

Zaměstnanec jede služebním autem na pracovní cestu do Prahy a přitom chce cestou zpět navštívit syna, který bydlí při trase cesty. Jak lze postupovat, aby byl postup v souladu se zákoníkem práce? Předpoklad je, že by zaměstnanec přerušil cestu, ale ve kterém okamžiku? Může přerušit až příjezdem do bydliště syna a ukončit přerušení odjezdem z bydliště? K tomu, aby se dostal do synova bydliště, musí zaměstnanec odbočit z dálnice, po které normálně jede a ujet dalších cca 5 km. Jak tuto část cesty vykázat a zohlednit skutečnost, že vlastně spotřebovává PHM pro soukromý účel? A po dobu cesty do synova bydliště, tedy do místa přerušení, by mu také běžel nárok na stravné. Prosím o radu, jak správně v popsaném případě postupovat. Dle jednoho z výkladů je nutné přerušit cestu již po ukončení pracovního výkonu - jak potom vyřešit tu část cesty, kdy zaměstnanec jede služebním autem „soukromě“? 

Kniha jízd - krácení DPH soukromé kilometry

Společnost, plátce DPH, má pronajaté automobily. Uživatelé je používají k soukromým účelům a dodaňují 1% pořizovací ceny. Dále řidiči automobilů mají povinnost vždy na konci měsíce vypracovat knihu jízd a peníze za projeté soukromé km zaplatit zpět do firmy. Účetní společnost pro daný měsíc krátí fakturu za pronájem aut, za pohonné hmoty, myčku, chemikálie (voda do ostřikovačů); vždy daným procentem za daný měsíc podle projetých soukromých km daného řidiče. Neuplatňuje DPH a současně ho ani neodvádí z přijatých peněz za benzin/naftu.

a) Je neuplatněné DPH a k tomu i část neuplatněného nákladu za pronájem, myčku a ostřikovače nedaňovým nákladem (tj. ta část, která se vztahuje k soukromým kilometrům)?

b) Je správné krácení u myčky, chemikálií a pronájmu aut dle procenta pro daný měsíc?

c) Účetní společnost nepoužívá odhad a nevyúčtovává (nezkoumá soukromé km x služební km) na konci roku. Je toto správné? Přijde nám, že se ochuzujeme o možnost vychýlení o 10 %. Procenta soukromých km se mění mezi měsíci. Pokud řidiči jedou na dovolenou, procento je vyšší.

d) Je správné, že se z přijatých peněz za pohonné hmoty neodvádí DPH?