Dotace (303)

Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

Lze v DPFO uplatnit paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem dle § 24/odst. 2 písm. zt) i v měsíci, kdy OSVČ čerpala kompenzační bonus?

Program COVID - nájemné

Je možné žádat o podporu COVID - nájemné v těchto následujících třech případech: 1. Pronajímatelem je fyzická osoba, otec nájemce, která pronajímá nemovitost synovi za účelem provozování hotelu, který byl nyní již několikrát nuceně uzavřen z důvodu nařízení vlády (opatření proti šíření viru covid-19). Nájemné nebylo ze strany otce nájemníkovi odpuštěno a bylo uhrazeno za všechny měsíce roku 2020. Je možné žádat o finanční podporu? 2. Pronajímatel, fyzická osoba dává do podnájmu část nemovitosti za účelem provozování restaurace, která nyní musela být také již několikrát uzavřena. Nájemcem je fyzická osoba, bratr pronajímatele. Podnájem nemovitosti byl také za všechny měsíce roku 2020 uhrazen. 3. Pronajímatelem je právnická osoba, která pronajímá nájemci movité věci - vybavení hotelu. Právnická osoba (pronajímatel) je společnost s ručením omezeným, kde jsou společníky ( i jednatelé) otec a matka nájemce - fyzické osoby. Lze žádat o podporu Covid-nájemné i v případě nájmu movitých věcí, nebo pouze nemovitosti? A jsou ve výše uvedených všech třech případech nájemních vztahů osoby blízké, což by bránilo podání žádosti o finanční podporu? V současné době se někteří dostávají do velice složité situace, kdy se např. u tohoto hotelu jedná o sezonní činnost, tudíž k datu 18. 12. 2020 nebyl ve stavu žádný zaměstnanec. Všichni se přijímají až před začátkem zimní sezony, cca v polovině prosince. Nyjí jim hrozí, že nebudou mít z tohoto důvodu nárok na podporu Covid-Gastro-uzavřené provozovny. Proto bychom potřebovali zjistit, zda alespoň nějakou podporu mohou získat. 

Obrat pro registraci k DPH

Jsem OSVČ, neplátce DPH. Jako registrovaný zemědělský podnikatel dostávám na svůj podnikatelský bankovní účet různé dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu nebo Ministerstva zemědělství, třeba dotace s názvem "Platba pro horské oblasti", "Dotace na zmírnění škod způsobených suchem", "Platba na Podporu na chov telete", "Jednotná platba na plochu" atd. Počítají se tyto dotace do obratu pro povinnou registraci k DPH? Nechci se totiž stát plátcem DPH. 

Antivirus a COVID nájemné vs. nedoplatky vůči státu

Klient má nedoplatky na odvodech zaměstnanců (SP, ZP, FÚ) za měsíce 6-9/2020. Od měsíce 10/2020 včetně platí řádně. Může žádat o podporu z programu Antivirus za 11/2020 a COVID-nájemné za 2. čtvrtletí 2020 nebo to z titulu starších nedoplatků není možné?

Dotace na ubytování z programu COVID-Ubytování

Vlastník ubytovacího zařízení obdržel na základě žádosti dotaci z programu COVID-Ubytování. Jde o OSVČ. Bude se tato dotace zdaňovat daní z příjmů fyzických osob a bude spadat do příjmů, které jsou základem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění?

Nadační příspěvek formou proplacení faktur

Jsme nezisková organizace a obdrželi jsme nadační příspěvek od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Příspěvek je určen na vzdělávání pracovníků. Realizace příspěvku je pomocí úhrady faktur za supervizi a odborné kurzy, které jsou fakturovány na nadaci, která je proplatí. Pouze konečný příjemce jsme my. Můj dotaz je: mám náklad účtovat na 518-Školení, nebo na 549-Ostatní neinvestiční náklady? Nebo jak zaúčtovat, když jsme neobdrželi peníze ani faktury psané na naší firmu? 

Kompenzační bonus - dny bonusového období

Nerozumím úplně na stránkách finanční správy odpovědi na dotaz č. 46 ke kompenzačnímu bonusu (podzim 2020), co jsou to dny bonusového období. Když v říjnu 2020 nepožádám jako zaměstnavatel o podporu v programu antivirus a v listopadu 2020 ano, mám na říjnové dny nárok na kompenzační bonus OSVČ? Jsou dny bonusového období myšleny všechny dny v bonusovém období, tj. až do 4. 11., nebo se posuzuje každý kalendářní měsíc zvlášť? Nebo snad mohu kombinovat v listopadu podporu antivirus na dny překážek a kompenzační bonus na ostatní dny (třeba víkendy)?

Kompenzační bonus

Restaurace, kterou provozuje OSVČ, měla z důvodu vládního nařízení uzavřenou provozovnu od 14. 10. do 2. 12. 2020. Na své zaměstnance čerpala příspěvek v programu Anitivirus A plus, získala také dotaci COVID-Nájemné. Má toto OSVČ nárok na kompenzační bonus na období od 14. 10. do 2. 12. 2020? 

Kompenzační bonus

Má nárok na kompenzační bonus jediný společník s. r. o. se 30 zaměstnanci, když on je také zaměstnanec a čerpal neplacené volno a na své zaměstnance Antivirus? 

Kompenzační bonus - provozovatel autobusové dopravy

Živnostník vede daňovou evidenci, je čtvrtletní plátce DPH, podniká v oblasti nepravidelné pozemní osobní dopravy (autobusová doprava). Jedná se mi o podporu vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ (navazuje na program z jarních měsíců). Z důvodu pandemie covid-19 se živnostník ocitl v okamžitém přerušení veškerých příjmů, jelikož byly uzavřeny školy, divadla, sportovní akce. Má tento živnostník nárok na kompenzační bonus? Ve výčtu uzavřených oblastí tato činnost není uvedena, ale činnost je nerozlučně spjata s uzavřenými oblastmi. OSVČ má tuto živnost jako jediný zdroj příjmů.