Dotace (267)

Účtování Antivirus - zjištěná chyba při nároku dotace - vratka ÚP

V květnu jsme požádali poprvé o podporu z programu Antivirus, byla nám v celé nárokované výši přiznána a připsána na účet. Účtujeme MD 378/D 346, pak použítí dotace MD 346/D 648. V červnu jsme zjistili chybu při vyúčtování žádosti o Antivirus, kde byli uvedeni zaměstnanci, kteří v době podání žádosti nebyli už zaměstnanci naší společnosti, chybu jsme vyčíslili a 01.07. odeslali zpět na účet ÚP. Prosím o doporučení účtování vzniklého závazku vůči ÚP a dále snížení uplatněných výnosů 648. Zda účtovat tuto opravu mínusem...378/346 mínusem a dále i použití 346/648 mínusem anebo přes účet 379 ostatní závazky...346/379 a dále pak 648/346. Který postup z hlediska zjištěné chyby v nárokování dotace a dále pak v účetnictví je správný?

Antivirus C - soukromá škola o.p.s.

Jsme soukromá základní umělecká škola o.p.s., zřizovatelem je privátní sektor. Jsme financování z MŠMT podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám. Splňujeme veškeré podmínky na prominutí pojistného podle zákona č. 300/2020 Sb. (Antivirus C). Jen si nejsme úplně jistí, jestli si můžeme nechat pojistné prominout, když pobíráme dotace? Nikde v zákoně jsme toto omezení nenašli a do § 109 odst. 3 zákoníku práce taky nespadáme.

Antivirus C u s. r. o.

Vlastník a současně jednatel s. r. o. chce požádat o dotační program Antivirus C. V s. r. o. má na fyzickou osobu na sebe uzavřenu pracovní smlouvu na pozici obchodní zástupce. Z tohoto pracovního poměru se odvádí sociální pojištění. Jiní zaměstnanci za které by se odvádělo sociální pojištění ve společnosti nejsou. Může společnost o dotační program zažádat?

Podíly na zisku a program Antivirus

Pokud by si společník chtěl vyplatit v letošním roce podíly na zisku za minulé roky, bude mít nárok na dotaci z programu Antivirus B a C?

Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci

Zaměstnanec nemohl pracovat v prodejně s textilem z důvodu mimořádných opatření vlády do 26. 4. 2020. Od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 zůstal doma z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (zaměstnavatel otevřel, ale prodával sám). Požádali jsme o náhradu v programu Antivirus v režimu A za období od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020 a dále v režimu B za období od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Je tento postup správný, když se jedná o jednoho zaměstnance a jednu provozovnu?

Dotace na nájem v případě uzavření provozovny kvůli koronaviru

Jsem OSVČ a provozuji restauraci. Dle nájemní smlouvy platím měsíčně nájemné za nebytové prostory a nájem věcí movitých, které potřebuji k provozu restaurace. Pokud se dohodnu s pronajímatelem na slevě 30 % a já uhradím 20 %, budu mít nárok na podporu za nebytové prostory i za pronájem věcí movitých z dotačního programu „COVID – Nájemné“? 

Účtování o přidělené dotaci a časové rozlišení přijatého daru

Jak účtovat o přidělené dotaci a časovém rozlišení daru dle darovací smlouvy? Účtujeme v podvojném účetnictví, spolek má ve svých stanovách poskytování vzdělávacích zdrojů v digitální podobě, bezplatné poskytování těchto zdrojů.

1) Spolek obdržel v červenci 2019 dar ve výši xxx Kč v souladu s darovací smlouvou přesně určenou na čerpání prostředků dle darovací smlouvy. Část těchto finančních prostředků-cca polovina byla vyčerpána v roce 2019. Zbylou 2. polovinu finančních prostředků z výše uvedeného daru jsme zaúčtovali na účet časového rozlišení pro čerpání v roce 2020. Dar jsme zaúčtovali na středisko a zde jsme zaúčtovali jak příjem daru, tak veškeré čerpání v souladu s rozpočtem a jeho čerpáním, vše máme doloženo v účetnictví i mimo účetnictví v tabulkách.

2) Spolek uzavřel smlouvu s další smluvní stranou, která je příjemcem dotace ze státního rozpočtu a část této dotace rozdělí na jednotlivé žadatele. Spolek je tedy příjemcem Nepřímé dotace. Zahájení Čerpání dotačních prostředků dle rozpočtu nákladů v souladu se smlouvou o Partnerství s finančním příspěvkem začíná 1. 1.2 020. ve smlouvě o partnerství je uvedena celková výše finančních prostředků připadající na daného partnera. Dne 30. 12. 2019 spolek (partner) obdržel 1. část dotačního příspěvku – ve smlouvě se hovoří o 1. záloze, a to na výdaje vzniklé při realizaci projektu, který je zahájen 1. 1. 2020. Můžeme ponechat v souladu se smlouvou došlé finanční prostředky na účtu záloh 955? 

 

 

Dotace státu z důvodu COVID-19

Budou se dotace na podnikání OSVČ z důvodu COVID-19 zdaňovat nebo budou osvobozené od zdanění? 

Neinvestiční dotace

Jak se promítne do základu daně neinvestiční dotace u fyzické osoby? Nepodnikatele, plátce DPH, který zdaňuje příjmy dle § 9 dostane dotaci na rekonstrukci domu, který pronajímá.

Finanční příspěvek ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů

Fyzická osoba, která má příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. příjmy z lesního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, obdržela na základě žádosti podle podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku z kapitoly Ministerstva zemědělství.Tato osoba uplatňuje výdaje podle ustanovení podle § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. ve výši 80 % z příjmů z lesního hospodářství (§ 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Bude se zahrnovat tento finanční příspěvek do příjmů z lesního hospodářství, a tedy je možné uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů z lesního hospodářství včetně tohoto příspěvku? Například: FO má příjem z lesního hospodářství ve výši 100 000 Kč a dále obdržela fin. příspěvek na obnovu lesních porostů ve výši 100 000 Kč. Je možné tedy uplatnit výdaje ve výši 80 % z částky 200 000 Kč, tedy částku 160 000 Kč?