Daň z převodu nemovitostí (133)

Pronájem darované nemovité věci

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Převod družstevního bytu

V roce 01/2016 došlo dle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů nároku v družstvech a zákona 72/1994 Sb., k převodu do vlastnictví člena družstva. Ještě před převodem byl bytový dům opraven, zateplen atd. - závazky vůči družstvu vyrovnány. Byt je od prosince 2016 pronajímám. Smlouva na pronájem podepsána v listopadu 2016. V roce 2017 byt pronajímám celý romk a je tedy povinnost podat přiznání. Je možné byt nechat ocenit znalcem - nechat ocenit tržní hodnotu k datu zahájení nájmu, tedy k 1. 12. 2016 či k datu podpisu smlouvy, tj. 1. 11. 2016? Je možné z této ceny byt odpisovat popřípadě z jaké ceny lze byt odepisovat? Zahájení nájmu v prosinci 2016, bude tedy v roce 2017 uplatněn odpis pro 1. nebo 2. rok, pokud jsme v roce 2016 přiznání nepodávali, neboť jsme nepřekročili hranici 6 000 Kč? Dále do fondu oprav přispíváme (správce budovy bytové družstvo, které v roce 2016 byt převedlo) 2 200 Kč měsíčně, je možné si tuto část dát do daňových nákladů? Např. podíl na zateplení jsem zaplatili již družstvu před převodem). Máme se přesně zajímat o to, na co byl fond oprav spotřebován? Popřípadě o jaký výpis máme požádat bytové družstvo? V roce 2017 se žádné opravy na bytovém domě nekonaly - co pozorujeme.

Prodej bytu se znaleckým posudkem - směnná smlouva

V roce 2018 si chceme se sousedem vyměnit byty v OV, vel. 2+1 za 3+1. Na oba byty byly zpracovány znalecké posudky, podle nichž je cena nemovitostí nižší, než je cena tržní. Dohodli jsme se, že si vyplatíme podle znaleckých posudků jen rozdíl. Daň z nabytí nemovitých věci je třeba zaplatit u prodávajícího i kupujícího. Bude daň spočítána podle tržní hodnoty v místě, i když jsme si ji nesjednali nebo podle znaleckého posudku? Ze směnné smlouvy bude vyplývat, že jsme byty vyměnili a rozdíl ceny vycházel z podkladů znalce, nikoliv trhu.

Vklad nemovitých věcí do s. r. o. a daň z nabytí nemovitých věcí

Jsem fyzická osoba; spolu s manželkou jsem vlastníkem několika nemovitých věcí, které dosud pronajímám, a mám příjmy v rámci § 9 ZDP. Chci založit s. r. o., ve kterém budu spolu s manželkou společníky tohoto s. r. o., a tyto nemovitostí vložit jako vklad do základního kapitálu (případně jako navýšení základního kapitálu). To znamená, že z "technického" hlediska nemovitosti budu vlastnit nadále, ale prostřednictvím společnictví v právnické osobě. Podléhá tento vklad (převod nemovitých věcí) povinnosti přiznat daň z nabytí nemovitých věcí?

Darování nemovitosti ve sdružení

Jsem fyzická soba podnikající ve sdružení. Je to sdružení fyzických osob, které se skládá ze mě (matky), syna a dcery. Každý si poměrem podáváme přiznání k dani z příjmu fyzických osob sám za sebe. V majetku sdružení je 4 roky nemovitost, která se normálně odepisuje. V katastru nemovitostí je budova napsaná na matku jako vedoucího sdružení. Letos jsem se rozhodla, že nemovitost daruji synovi, který je rovněž účastníkem sdružení, a z obchodního majetku se nemovitost vyřadí. Chtěla bych poradit, jak to udělat s co nejmenším daňovým zatížením pro všechny strany. Musí si nemovitost odkoupit, nebo ji mám darovat a z obchodního majetku vyloučit? Kolik se bude platit darovací daň a jak by měla být nemovitost oceněna? Jak to bude s DPH? Letos byla nemovitost rekonstruována a opravy byly zahrnuty do pořizovací ceny nemovitosti. U DPH byl uplatněn přenos daňové povinnosti. 

Pozemek - zastavitelný dle ÚR - následný prodej z hlediska DPH

Společnost vlastní pozemek, který je v územním plánu veden jako pozemek zastavitelný pro funkci bydlení, sítě technické infrastruktury jsou vedeny v přilehlých komunikacích, avšak nejsou realizovány přípojky na předmětný pozemek a avšak není vydáno územní rozhodnutí a ani stavební povolení. Pokud je společnost plátcem DPH, musí z případného prodeje tohoto pozemku odvést DPH? Pokud společnost není plátcem DPH musí nebo nemusí se stát plátcem DPH, a tím tedy musí nebo nemusí odvést DPH z prodeje tohoto pozemku?

Přijatý dar

S. r. o. - nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá komplexní domácí péči pro seniory dostalo dar: - věcný ( přímo zdravotnické pomůcky), - peněžitý, určený na nákup zdravotnických pomůcek. Prosím o sdělení: 1. na jaké účty zaúčtovat poskytnutí darů, 2. jedná se o příjem podléhající dani z příjmu PO nebo osvobozený, 3. je třeba k přiznání DPPO doložit smlouvy o poskytnutí darů, 4. podléhá tento příjem dani darovací.

Dar neziskové organizaci

Jak má správně - účetně a daňově - postupovat místní jednota, jestliže ji bude darován: a) hmotný majetek, b) nemovitý majetek. Tyto majetky bude využívat k veřejně prospěšným účelům, tj. sportu, kultuře atd. 

Převod firmy (FO)

Jak nejlépe a nejvýhodněji převést firmu z otce na syna? Otec je FO, velkoobchodní prodej nápojů, vede podvojné účetnictví. Vlastní několik aut (osobní i nákladní), pozemek, halu, kanceláře. Jaký postup máme zvolit, aby byla daňová zátěž co nejmenší? Otec i syn jsou měsíční plátci DPH.

Pozemek - zhodnocení - vklad do základního kapitálu - daň z převodu

Společnost nabyla v říjnu 2016 pozemek za cenu odhadní (např. 1 000 Kč) a z této ceny uhradí i daň z převodu nemovitosti (tj. 40 Kč) na základě dohody v kupní smlouvě. Společnost má zájem bez další projektové přípravy a jeho zhodnocení vložit tento pozemek do nové projektové společnosti počátkem příštího roku. Pokud bude vložen pozemek do nové společnosti za cenu vyšší (na základě nového znaleckého posudku, který bude vyhotoven po 1. 1. 2017) hrozí pro původního nabyvatele (tzn. společnost, která pozemek nabyla v říjnu 2016) nebezpečí, že bude muset doplatit daň z převodu i z navýšené hodnoty dle nového znaleckého posudku? Pokud ano, jaký je nezbytný časový odstup z hlediska časového testu, aby k něčemu takovému nedošlo? Jsou vklady stavebních pozemků do nových projektových společností jako jejich základní kapitál osvobozeny od DPH?