Cizí měny (145)

Směna peněz mimo bankovní sektor a kurz směny

S.r.o. má bankovní účet v EUR i v Kč. Jiná firma - a.s. (ne směnárna ani banka) má také účet v Kč a EUR, směnný kurz má však a.s. ve své bance příznivější, než ho má banka s.r.o . S.r.o. má s a.s. smlouvu o zajištění směn z EUR na Kč. Na základě této smlouvy pošle občas s.r.o. akciovce částku ze svého EUR účtu, ta peníze ve své bance smění a ještě týž den zašle adekvátní částku zpět na korunový účet s.r.o. S.r.o. částku odeslanou v EUR přepočítá denním kurzem ČNB, od a.s. obdrží částku v Kč jinou. Může s.r.o. stanovit u odchozí částky v EUR kurz jiný než uvádí ČNB - tedy takový, aby byl zůstatek účtu 261 po provedených transakcích směny nulový?

Kurs pro přepočet vystavené faktury při vývozu

Prodáváme zboží mimo EU, takže jde o vývoz zboží. Ke každé faktuře vydané máme JSD, kde je datum výstupu a celní kurs. V účetnictví při přepočtu cizí měny na Kč u vystavených faktur používáme celní kurs abychom neměli rozdíly na finančním úřadě s tím, co vykazuje celní správa. Je to správně s pohledu DPH a daně z příjmu? Můžeme to třeba změnit a od 1. 1. 2022 používat kurs dne přechodu vlastnického práva na zboží?

Zisk z investování finančních prostředků

Investor - 1. fyzická osoba nebo 2. právnická osoba investuje své finanční prostředky na mezinárodní měnové burze Forex, a to prostřednictvím brokerské společnosti. Otevření a správu obchodního účtu zajišťuje správce vkladu – brokerská společnost. Zhodnocení investovaných prostředků ve výši xy% je měsíčně připsáno na účet brokerské společnosti a ta investora o získaných prostředcích informuje. Investorovi je vyplácená částka dle jeho požadavku. Např. a) investor vložil 200 000 Kč a požaduje vyplatit 300 000 Kč, b) investor vložil 200 000 Kč a požaduje vyplatit 150 000 Kč. Jak daní zisk z investice 1. fyzická osoba, 2. právnická osoba?

Polský bankovní účet

OSVČ, český daňový rezident, má také v Polsku zavedenou OSVČ (jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza). V Polsku má podnikatelský bankovní účet polské firmy. Česká firma nakupuje zboží od polských dodavatelů, kteří fakturují na české DIČ (plátce DPH) a toto zboží platí z polského bankovního účtu, na který převádí z české firmy peníze přes bankovní služby. Zboží se prodává českým klientům. Může tak postupovat, nebo si musí  česká firma založit svůj bankovní účet v Polsku?

Bitcoin, DPH, DPFO

Prosím o aktualizaci odpovědi DAUC ID:17407, z 9. 12. 2016. Zajímá mě, zda je odpověď stále aktuální. Klient také odchoduje s bitcoiny, což jsme řešili na finančním úřadě. A pak se odhlásil jako plátce DPH. Ovšem v roce 2020 klient fakturuje jiné služby, kde příjmy činily kolem 700 000 Kč. A přijem z bitcoinu kolem 300 000 Kč. Celkový zdanitelný příjem 2020 činí přes 1 mil. Měl by se klient registorvat jako plátce DPH, nebo až hodnota fakturovaných služeb překročí 1 mil.? A příjem bitcoinu neovlivní registraci DPH?

 

Vyjmutí kryptoměny z podnikání

1) FO podniká těžením kryptoměn. V jakém okamžiku vytěžení podléhá dani z příjmu a jaký kurs použít k přepočtu? Pak by ráda krypotoměnu vyjmula z obchodního majetku do soukromého vlastnictví, jak je to prosím se zdaněním u podnikající FO a následně u soukromé osoby, kdyby po čase krypotoměnu prodala?

2) Kdyby totéž bylo u právnické osoby, těžila nebo vyhospodařila by kryptoměnu a pak by jí chtěla převést třeba na společníka s. r. o. nebo společníka v. o. s.?

 

Přepočet mzdy v cizí měně u zaměstnance slovenské společnosti v tuzemsku

Slovenský občan je zaměstnán u české akciové společnosti v tuzemsku a pracuje na území ČR. Nyní uzavřel DPČ se slovenskou společnosti, činnost pro ni bude vykonávat na území tuzemska. Zdanění i odvody podlehnou tuzemské legislativě, slovenská společnost se zaregistrovala u příslušných úřadů jako zahraniční zaměstnavatel. Odměna v pracovní smlouvě se slovenskou společnosti je uzavřena v EUR. Jaký kurs pro přepočet mzdy se má použít, aby odvody z mezd byly vypočteny správně?

Platba platoncoiny

Fyzická osoba, plátce DPH, vedení daňové evidence platí občas své výdaje platoncoiny. Příklad: faktura za materiál 15 200,- Kč + 3 192 Kč DPH, placeno platoncoiny 14 000 Kč, zbytek zaplaceno z podnikatelského účtu 4 392 Kč. Je částka 14 000 Kč předmětem daně z příjmů? Jak je to s DPH? Předpokládáme, že to nepodléhá DPH, ale nevstupuje to např. do koeficientu jako osvobozené plnění?

Kurzy na přijaté faktuře odlišné od kurzu dodavatele

Firma, plátce DPH, přijímá faktury v EUR od plátců DPH v ČR za služby a zboží. Firma používá denní kurz ČNB. Jak postupovat při zadávání faktury do programu, když dodavatel používá kurz měsíční, a tím pádem se nesejdou částky v kontrolním hlášení a každá firma má pak zaúčtovanou v korunách jinou částku? Lze použít v tomto případě jejich kurz, i když je odlišný od denního kurzu, který používá naše firma? Lze to nějak upravit směrnicí a není to chyba?

Zajišťovací účetnictví

Zastupujeme výrobní společnost, jejíž 90 % objemu výroby je vyváženo do zahraničí. Z toho důvodu je většina příjmů v EUR. S ohledem na riziko změny kurzu uzavíráme forwardové obchody až na 3 roky dopředu s pevným datem vypořádání. Jako příklad uvádíme forwardový obchod: - sjednání 17. 4. 2020 - první vypořádání 6. 5. 2020, následně každý měsíc do 6. 12. 2022 - ve výši 100 000 EUR/měsíc, celkem 3 200 000 EUR, sjednaný kurz 27,15 - splatnost vystavených faktur je nastavena na 90 dnů, úhrady ale přichází dříve, již během prvních 30 dnů (pokud je příjem EUR dříve, jsou ponechány na účtu do dne vypořádání fwd) - očekávané tržby v každém měsíci jsou průměrně 500 000 EUR 1. výpočet efektivity zajištění a) při sjednání forwardového obchodu – počítají se změny reálných hodnot mezi datem ocenění (17. 4. 2020) a datem počátku zajištění (6. 5. 2020)? nebo jak vypočítám hodnotu efektivity při uzavření obchodu? b) při účetní závěrce – změny reálných hodnot mezi datem ocenění (31. 12. 2020) a počátkem zajištění (17. 4. nebo 6. 5.?) 2. doložení podkladů – je dostatečné zajišťované položky (očekávané tržby) doložit pouze plánem tržeb na období 05/2020 – 12/2022?