Ing. Christian Žmolík (420)

Úroky

Akciová společnost poskytla půjčku fyzické osobě (nejde o propojené osoby ani o zaměstnance). Fyzická osoba ke konci roku neuhradila dohodnuté úroky. Může si je akciová společnost vyloučit z daňových výnosů?

Odpis pohledávky, příloha C v DPPO

Firma vytvořila během období k jedné pohledávce zákonnou opravnou položku dle § 8a ve výši 6 000 Kč. Dne 31. 12. 2019 tuto pohledávku daňově odepsala a zároveň rozpustila zákonnou opravnou položku. V příloze C k DPPO za 2019 (odpis pohledávek a tvorba ZOP) je vyplněna pouze hodnota na řádku 6 a to ve výši 6 000 Kč - (OP k neproml. pohledávkám dle § 8a vytvořené v daném období). Ostatní řádky přílohy jsou nulové. Je to správně?

Daňové přiznání v reorganizaci

Společnost se nachází v insolvenčním řízení, kdy soud povolil reorganizaci. V průběhu roku 2020 nabude právní moci schválení reorganizačního plánu věřitelským výborem. Podle našeho názoru dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o účetnictví (ZoÚ) je společnost povinna ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu uzavřít účetní knihy. Dle §19 odst. 1 ZoÚ sestaví mimořádnou účetní závěrku. Otázka: je společnost povinna podat za období končící k uvedenému datu přiznání k dani z příjmů právnických osob? Podle našeho názoru tato povinnost z § 38m + 38ma zákona o daních z příjmů resp. z § 244 + 136 daňového řádu nevyplývá. V praxi si však nedovedeme představit možnost, že by se daňové přiznání podávalo za dvě účetní období dohromady. Podobný problém řešíme s okamžikem, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, kdy podle § 17 odst. 2 písm. h) ZoÚ je též povinnost sestavit mimořádnou účetní závěrku a uzavřít účetní knihy.

Pronájem automobilu používaného částečně pro soukromé účely

Společnost (právnická osoba) vlastní automobily, které částečně používají pro soukromé účely její zaměstnanci a jednatelé. Společnost řeší toto soukromé používání firemních automobilů tím, že na konci roku spočítá veškeré náklady na daný automobil na ujetý kilometr (amortizace, pojištění, údržba, PHM apod.), tyto náklady na kilometr vynásobí počtem ujetých kilometrů k soukromým účelům v daném roce a výslednou sumu vyfakturuje svému zaměstnanci, případně společníkovi. Společnost uplatňuje veškeré náklady jako daňové, plný odpočet DPH a zaměstnancům nezvyšuje mzdu o 1 % pořizovací ceny automobilu. Je tento postup možný a správný z pohledu DPH a daně z příjmu? 

Reklamace poskytnutých služeb na přelomu roku

Jsme s. r. o., přijali jsme fakturu od dodavatele za překlad a přípravu na ISO v 12/2019. Faktura šla v roce 2019 do nákladů. V 01/2020 jsme zjistili nějaké pochybení ze strany dodavatele a má to dopad nyní v roce 2020 (příprava na ISO). Dodavatel nám vystavil dobropis. Je pro nás daňově účinný v roce 2020 z hlediska nákladů? 

Výkaz zisků a ztráty - příloha daňového přiznání

K daňovému přiznání k dani z příjmu právnických osob se přikládá výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu před zaúčtováním daně z příjmu roku interním dokladem nebo po zaúčtování?

Zmařená investice, pokuta

Společnost koupila od města nemovitost-pozemek. Ve smlouvě se společnost zavázala postavit a zkolaudovat stavbu do 4 let ode dne převodu vlastnického práva. V případě nesplnění termínu stanovila pokutu ve výši 250 000 Kč. Společnost po dobu čtyř let řešila možnost výstavby-zadala výběrové řízení na architekta, vybranému architektovi pak přípravu studie na výstavbu haly, jednalo se specialisty na logistiku o způsobu nejekonomičtějšího skladování v nové hale. Uvedené náklady společnost účtovala na účet 042. Při zpracování studie došlo k přeměření pozemku, přičemž se zjistilo, že má pozemek sklon 7m v celé délce, což by výstavbu haly zdražilo o 30 milionů korun. Společnost tedy ustoupila od záměru halu stavět z důvodů vyšších investic než předpokládala. Společnost uzavřela s městem novou smlouvu o odkupu pozemku za původní cenu. 1. jsou investice na účtu 042 daňově uznatelné z titulu zmařené investice, kdy ke zrušení došlo z objektivních důvodů? 2. Přestože společnost jednala s městem o možnosti zrušit pokutu, město společnosti pokutu stanovenou ve smlouvě za nedodržení povinnosti do 4 let budovu zkolaudovat vyúčtovalo. Společnost pokutu uhradila. Je tato pokuta považována za smluvní pokutu a je možné ji považovat za daňový náklad?

Spojené osoby - majetkový prospěch

Spojené osoby mají mezi sebou půjčený finanční obnos ve výši 500 000 Kč. Společnost A (s. r. o.) půjčila společnosti B (s. r. o.) Společnost B je 100% vlastníkem společnosti A. Může se jednat o bezúročnou půjčku, pokud se vejdeme do limitu majetkového prospěchu 100 000 Kč (tedy při stanovení "fiktivního úroku" zjistíme, že úrok je nižší než 100 000 Kč)? Nebo je zde podmínka, že i spojené osoby musí mít stanoven úrok v obvyklé výši, a půjčka tedy musí být úročena?

Účetní odpisování bytu

Nyní dokončuji podklady pro DPPO za rok 2019 a potřebuji poradit v souvislosti s koupí 2 bytových jednotek do s. r. o.

1) Jak mám stanovit účetní odpisy bytové jednotky, když dle ZDP je daňový odpis v délce 30 roků?

2) Jestliže kupní cena je za bytovou jednotku i spoluvlastnický podíl na pozemku, jak mám stanovit cenu pozemku, např. odhadem obvyklé ceny pozemku?

3) Náklady na právní služby, zápis do KN, daň z nabytí nemovitých věcí mám rozdělit dle poměru bytová jednotka/pozemek?

4) Je níže uvedený postup správný nebo mohu stanovit, že budou účetní odpisy rovny daňovým?

Jedna byt. jednotka koupena v 01/2019 - účetní odpis = 12 měsíců = daňový odpis - 1 rok = BEZ korekce v daňovém přiznání, druhá bytová jednotka koupena v 07/2019 - účetní odpis = 5 měsíců = daňový odpis - 1 rok = korekce v daňovém přiznání.

Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele

Zaměstnavatel (s. r. o.) dle směrnice přispívá svým zaměstnancům ročně na penzijní připojištění 50 000 Kč. Tuto částku však odeslal na bankovní účet svých zaměstnanců a ne na účet penzijní společnosti. Dle § 6 odst. 9 písm. p) má být příspěvěk na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti. Jedná se tedy stále o daňově uznatelný náklad firmy a u zaměstnance o osvobozené plnění? Dále tato společnost má hospodářský rok od 1.4.-31.3. Je možné, aby společnost zaměstnancům vyplatila penzijní připojištění ve výši 50 000 Kč např. 6/2020 a následně dalších 50 0000 Kč v 3/2021? Budou náklady pro s.r.o. stále daňově uznatelné a pro zaměstnance osvobozené?