Ing. Christian Žmolík (380)

Odpisy letadla ultralight

Společnost, plátce DPH, pořídila letadlo ultralight ze zahraničí. Kromě faktury za pořízení nemá společnost žádné další doklady a náklady k tomuto letadlu. Jednatel chce, aby společnost uplatnila daňově uznatelné odpisy z tohoto letadla. Co vše musí společnost mít, aby bylo možné tyto odpisy uplatnit jako daňově uznatelné (koncese, pojištění...)? Nemělo by mít to letadlo nějaká povolení na jednotlivé lety, nějaké doklady za nájem na letišti atd.?

Dárky pro zaměstnance

Společnost s r. o. by svým zaměstnancům ráda dala dárek k pracovnímu jubileu (např. 5 let ve společnosti, 10 let ve společnosti atd.) a případně také ke „kulatým“ narozeninám (např. 30 let, 40 let). Jak postupovat, aby zaměstnanci nemusela být hodnota tohoto daru zdaněna ve mzdě? Musí se společnosti s. r. o. řídit vyhláškou o FKSP?

Zaměstnanecké benefity

Společnost s r. o. poskytuje ze sociálního fondu svým zaměstnancům různé benefity. Jsou pro zaměstnance osvobozeny od daně, případně do jaké výše? Jedná se o tyto benefity: 1) Příspěvek na sportovní akce – může být zaměstnance jen divák (ligový zápas) nebo musí jít např. o startovné, kdy se zaměstnanec sportu aktivně zúčastní? 2) Sauna, masáže. 3) Příspěvek na dětský tábor dítěte zaměstnance, 4) Příspěvek na akci zaměstnancům, kterou je např. úniková hra a následná večeře, kurz vaření apod.

Investice - plynová boudička

Jsme s. r. o. Obecní úřad v obci zaváděl plyn. Nabídl nám vybudování boudičky na plyn v hodnotě 17 000 Kč. Bylo to již v roce 2013. Zaúčtovali jsme ji na účet 042-Investice. Jelikož jsme postavili bioplynovou elektrárnu, plyn již zavádět nebudeme. Boudička tam stále stojí. Jak dále účtovat? 

Oznámení správci daně příjmů vyplacených daňovému nerezidentovi

Podle § 38da ZDP se nově od 1. 4. 2019 mají oznamovat příjmy vyplacené daňovému nerezidentovi (všechny, nejen ty podléhající srážkové dani). Naše společnost nakupuje od nerezidentů služby (nad 100 000 Kč měsíčně) charakteru IT, právní, účetní či jiné poradenské (např. management fee) apod. Týká se těchto služeb s odkazem na § 22 odst. 1 písm. c) ZDP tato oznamovací povinnost správci daně?

Kupní cena finančního leasingu

Společnost s r. o. uzavřela s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu s právem koupě. Počet splátek je 60, akontaci s. r. o. hradila 31. 3. 2014, poslední splátku 1. 2. 2019. Z každé splátky si s. r. o. uplatnila DPH na vstupu. Dne 18. 6. 2019 uhradila s. r. o. fakturu na prodejní cenu (sjednanou v leasingové smlouvě) ve výši 500 000 Kč + 105 000 Kč DPH. Předmět koupě – automobil zakoupila leasingová firma od výrobce automobilu za 1 583 867 Kč + 332 612,07 Kč DPH.

1) Je správné, že kupní cenu zařadí s. r. o. do odpisovaného majetku k datu 18. 6. 2019 a začne kupní cenu odpisovat v odpisové skupině 2?

2) Zůstávají dříve uhrazené splátky vzhledem k výši prodejní ceny daňově uznatelné?

Vykazování výnosů z hostinské činnosti

Společnost s ručením omezeným provozuje hostinskou činnost vč. kuchyně. Jedná se o restauraci. Z pohledu účetních předpisů je možné výnosy z prodeje nápojů a cigaret účtovat na účtu 602 či mají být vykazovány na účtu 604 Prodaná jídla se vykazují na účtu 601 nebo na účtu 602

Přestavba vozidla

Společnost s r. o., autodoprava, provedla přestavbu vozidla kategorie N na kategorii SS - samojízdný pracovní stroj. Účel použití se nezměnil (autojeřáb), pouze se snížila provozní rychlost v TP. Cena přestavby bez DPH je 42 000 Kč. Lze tuto přestavbu zaúčtovat přímo do nákladů?

Zajištění skalního svahu - sanační práce

Společnost je vlastníkem budovy, kterou dále pronajímá. Mimo budovu společnost vlastní také přilehlý pozemek na kterém se nachází skalní masiv. Po zjištění, na základě odborného posudku, je s ohledem na riziko možného poškození budovy a zranění procházejících osob volně padajícími kameny přistoupeno k sanačním pracím. Sanační práce spočívají v odstranění porostu a vegetace ze svahu, provedení očištění od zvětralin a volných kamenů, odtěžení nestabilních částí skalní stěny, zajištění skalní stěny pomocí kotvené vysokopevnostní sítě a vybudování lehkého záchytného plotu v horní hraně skalní stěny. Z pohledu účetních a především daňových předpisů budou sanační práce technickým zhodnocením pozemku, nebo vznikne nový samostatný majetek, nebo se bude jednat o jednorázový daňově uznatelný náklad? Pokud by se jednalo o technické zhodnocení pozemku, nebo samostatný majetek, je možné jej odepisovat? Pokud ano, pak v jaké odpisové skupině?

Půjčka jednatele do s. r. o.

Jednatel, který není zároveň společníkem, půjčil v roce 2019 do s. r. o. 5 mil. Kč. V průběhu roku se mu 4 mil. Kč zase ze společnosti vrátily. Ke konci roku 2019 bude na účtu 379 pravděpodobně zůstatek ve výši 1 mil. Kč. Zápůjčky jsou sjednány jako bezúročné. Prosím o napsání, zdali vzhledem k tomu, že jednatel není zároveň společníkem, vzniká tímto ve společnosti majetkový prospěch. Částka nevrácené zápůjčky bude k 31. 12. 2019 vyšší než 100 000 Kč. Půjčené peníze jsou použity pro účely dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jak toto prosím zohlednit v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019?