Ing. Christian Žmolík (342)

Daňová uznatelnost členství v lékařské komoře

Mudr. Rychlý je zubní lékař. Pracuje jako zaměstnanec v Pomalém s.r.o., kde je jediným společníkem na plný úvazek. Řádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami, soukromá praxe na OSVČ vykonávána není. Členství v lékařské stomatologické komoře " povinné". Roční příspěvek komoře platí na své jméno a rodné číslo. Je tento členský příspěvek daňově uznatelný v s.r.o. FÚ v rámci kontroly vyloučil jako osobní náklad MUDr. Rychlého, výdaj nesouvisející s činností s.r.o. Bez členství není možné vykonávat řádný výkon povolání. Povolání vykonává v rámci zaměstnaneckého poměru. Příjmy z výkonu povolání příjmem ke zdanění v s.r.o. 

Snížení hodnoty automobilu

Právnická osoba, plátce DPH, pořídila letos auto za 1 mil. Kč, z důvodu havárie ho bude prodávat za 50 000 Kč. Havarijní pojištění nemáme. Stačí protokol o havárii sepsaný ve firmě pro snížení hodnoty auta a odpis zůstatkové ceny?

Osvobození prodeje obchodního podílu

Společnost s. r. o., společník zemřel. Dědic v dědickém řízení. Obchodní podíl oceněn pro dědické řízení. Po skončení dědického řízení dědic nehodlá pokračovat v činnosti s. r. o. a zděděný obchodní podíl prodá. V některých případech, např. u družstevních bytů, přechází lhůta pro osvobození i na nabyvatele. Lze zahrnout lhůtu držení obchodního podílu po zemřelém, nabytého dědickým řízení i na nabyvatele, do lhůty 5 let pro osvobození? 

Přezkoumání daňových rozhodnutí, dodanění pojistného

Jsme právnická osoba, plátce DPH. FÚ v červnu 2017 zahájil kontrolu na daň z příjmů za rok 2014 a 2015 a 20.12. 2018 byla kontrola uzavřena s doměrkem daně z příjmů 2014 za dodanění neuhrazeného sociálního a zdravotního pojištění z mezd svých zaměstnanců (dodanění zůstatku na účtu 336 k 31. 12. 2014) . Až teď jsme ale zjistili, že naše firma měla tento zůstatek už z roku 2013. Pojistné se tedy mělo dle mého názoru dodanit už v DPPO za rok 2013? Je možné, a případně jakým způsobem, ještě znovu kontrolu otevřít nebo přezkoumat v souvislosti s tímto zjištěním? Je dodanění pojistného v roce 2014 finančním úřadem správné?

Rozdělení zisku podléhající povinnosti schválení úvěrující bankou

Společníci společnosti s r. o. by poprvé chtěli vyplatit podíl na zisku. Vyplacení bude schváleno valnou hromadou při schvalování účetní závěrky. Problém ovšem je, že výplata podílu podléhá schválení ze strany banky, která poskytla společnosti investiční úvěr. Banka byla požádána, ovšem zatím nemáme rozhodnutí. Jak to bude se srážkovou daní, kdyby náhodou banka výplatu zamítla? A v řádku M - Převod podílu výsledku hospodaření společníkům - ve Výkazu zisku a ztráty se mi objeví až v roce 2019? 

Zpětný leasing v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, po uplynutí doby finančního leasingu odkoupil za 3 000 Kč předmět leasingu. Obratem ho prodal zpět leasingové společnosti za 600 000 Kč + 126 000 Kč DPH. Leasingová společnost předmět leasingu opět pronajala původnímu nájemci. Doba nájmu je 55 měsíců, první zvýšená splátka je 220 000 Kč. Za zůstatkovou cenu 3000 Kč jsem pořídila nový hmotný majetek, který není odpisován. Prodej majetku ve výši 600 000 Kč + DPH je zdanitelným příjmem z podnikání. Prodejní cena je vyšší, než by byla zůstatková cena při rovnoměrném odpisování z původní hodnoty, takže leasingové splátky jsou zpětně daňově uznatelným nákladem. První zvýšená částka leasingového nájemného je daňově neuznatelným výdajem, částku časově rozliším na dobu nájmu, tj. 220 000/55 x 6 (6 měsíců v roce 2018 byly zaplaceny první splátky). Je postup správný?

Finanční leasing

Firma uzavřela v 2014 finanční leasing- nákladní automobil na 60 měsíců. V roce 2019 se rozhodla leasing předčasně ukončit na 58 splátce. Předmět leasingu firma odkoupí a zařadí ho do majetku. Jak mám správně postupovat při předčasném ukončení? Pokud splním podmínku, že odkupní cena je vyšší než zůstatková (u pronajímatele), zůstane nájemné v nákladech? Splním i podmínku minimální doby leasingu, která je 54 měsíců. Bude tedy pro firmu předčasné ukončení znamenat nějakou změnu v účtování? Co by znamenalo, kdyby byl leasing předčasně ukončen na 53 splátce, ale zároveň by splnil podmínku, že kupní cena je vyšší než zůstatková u pronajímatele?

Licenční poplatky jako náklad tuzemské dceřiné společnosti, placené mateřské společnosti v zahraničí

Jsou licenční poplatky, placené zahraniční mateřské společnosti, daňově uznatelným nákladem roku 2018 i v případě, že faktura je zaslána a zaúčtována do nákladů v prosinci roku 2018, uhrazena bude ale až v průběhu roku 2019. 

Hlášení plátce o dani z příjmů vybírané srážkou dle § 22 zákona č. 586/1992 Sb.

Podává se nulové hlášení plátce o dani z příjmů vybírané srážkou z licenčních poplatků, pakliže má firma rozhodnutí finančního úřadu o přiznání osvobození příjmů, nebo to není nutné? Neobjevila jsem ani v daňovém řádu ani v zákoně o dani z příjmů povinnost podávat daňové tvrzení s nulou. A je potřeba finančnímu úřadu ohlásit, že žádné licenční poplatky nebyly v daném roce vyplaceny? 

Řádné ukončení operativního leasingu a odkup předmětu

Po řádném ukončení operativního leasingu nákladního vozidla dne 10. 2. 2019 (pořizovací cena nového vozidla bez DPH činila 522 000 Kč, operativní leasing trval 36 měsíců od roku 2016), jsme toto vozidlo od pronajímatele dne 10. 2. 2019 odkoupili za cenu 347 000 Kč bez DPH. Následně jsme 11. 2. 2019 sjednali smlouvu o úvěru na dobu 24 měsíců na pořízení tohoto vozidla se zajišťovacím převodem práva a sjednanou smlouvou o výpůjčce. Úvěr nám poskytl původní pronajímatel. Dne 20. 2. 2019 byl proveden zápis v technickém průkazu vozidla s tím, že vlastníkem vozidla byla označena společnost, která nám poskytla úvěr a naše společnost byla zapsána jako provozovatel. Výdaje spojené se zápisem činily 1 200 Kč (technická prohlídka + zápis v evidenci vozidel).

1) Je nutné i tomto případě testovat nájem a odkup dle § 24 odst. 5 písm. a) zákona o daních z příjmů?

2) Můžeme zaúčtovat uvedení do užívání již k datu 10. 2., přestože zápis byl proveden až 20. 2.? Vozidlo jsme používali i v době od 10. 2. do 20. 2. 2019

3) Do vstupní ceny vozidla musíme zahrnout i výdaje související se zápisem v technickém průkazu ve výši 1 200 Kč?

4) Je možno uplatnit odpočet DPH ve výši 21 % z ceny vozidla 347 000 Kč na základě daňového dokladu s DUZP 10. 2. 2019?