Ing. Christian Žmolík (518)

Odpisy bytu v majetku s. r. o.

Právnická osoba s. r. o., neplátce DPH, zakoupila byt a zařadila jej do majetku společnosti. Může uplatňovat daňové odpisy tohoto majetku, když tento byt žádným způsobem nevyužívá, tedy například nepronajímá? Změnilo by se něco, kdyby měla společnost v tomto bytě své sídlo?

Vlastní nábytek do s. r. o.

Jednatel s. r. o. (je zároveň jediný společník) má kancelář ve svém domě a rozhodl se vybavit ji vlastním starožitným nábytkem. Původní (již hodně použitý nábytek: kancelářské skříně, skříňky a stoly) nechal odvézt na likvidaci a starožitný nábytek si nechal přestěhovat z bytu do kanceláře (ze třetího podlaží do prvního). Za odvoz na likvidaci a přestěhování byla vystavena přepravcem faktura na firmu. Jedná se mi o to, zda je možné fakturu dát do daňově uznatelných nákladů a nic víc neřešit (chceme to udělat co nejjednodušeji) anebo zda je potřeba nějak zdokumentovat ten nový nábytek do firmy. Dalo by se to brát jako např. bezplatné zapůjčení nábytku? A pokud ano, je nutné k tomu vyhotovit nějakou smlouvu, protokol apod.? Jednatel sám pro sebe doklad nechce, jedině, pokud by to bylo nutné z hlediska s. r. o. 

Kupní smlouva na koupi vozidla a následný pronájem vozidla

Společnost s ručením omezeným uzavřela kupní smlouvu na nákup vozidla a uhradila zálohu v hotovosti, na kterou obdržela daňový doklad k přijaté platbě. Další měsíc na totéž vozidlo uzavřela nájemní smlouvu s týmž prodejcem, a to s tím, že za každý měsíc obdrží fakturu za nájemné a po určitém čase dle vzájemné dohody pak vozidlo odkoupí. Bude fakturované nájemné u kupujícího daňově uznatelné?

Dar jako odčitatelná položka od základu daně

Právnická osoba (s. r. o.) poskytla dar fyzické osobě nezletilému dítěti závislému na péči osoby pečující (otec dítěte). Byla sepsána darovací smlouva, mezi dárcem (s. r. o.) a obdarovaným (nezletilé dítě zastoupené osobou pečující), kde předmětem daru je finanční dar ve výši 6 000 Kč. Částka byla zaslána bezhotovostně na bankovní účet fyzické osoby. Ve smlouvě se obdarovaný zavazuje použít dar za účelem rehabilitačního pobytu v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Ke smlouvě byla přiložena faktura od dodavatele: Centra pro rehabilitaci na rehabilitační pobyt dítěte. Jako odběratel ve faktuře figuruje nezletilé dítě. Může si s. r. o. tento dar na základě výše zmiňované darovací smlouvy uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci svého daňového přiznání?

Technické zhodnocení majetku

Jestliže provedu technické zhodnocení na majetku, který byl pořízen před rokem 2021, tak počítám s částkou 80 000 Kč nebo jen 40 000 Kč? Jen poznamenám, že se řídíme hranicí, která je uvedena v zákoně o daních z příjmů. Uvažuji pouze teoreticky. 

Opravná položka k pohledávkám

Společnost s. r. o. má pohledávky splatné v roce 2015, 2016, 2017 a 2018. Tyto pohledávky jsou za firmou, která je v konkursu. Společnost si tyto pohledávky nepřihlásila do insolvenčního řízení. Lze v roce 2021 udělat opravnou položku k těmto pohledávkám, pokud ano v jaké výši a bude daňově uznatelná? Jakým účetním zápisem se toto zaúčtuje?

Vstupní cena automobilu

Kupujeme na firmu nové automobilu a potřebujeme k němu nakoupit zimní pneumatiky (kola s ráfky na výměnu za letní) do výbavy, na auto nám bude z části poskytnuta dotace 300 000 Kč, pokud nám dodavatel napíše na fakturu i nová zimní kola, bude hodnota těchto kol součástí vstupní ceny? Nejsme plátci DPH.

Nerozdělený zisk z minulých let - osvobození od srážkové daně

Pokud si matka s. r. o. bere od dcery s. r. o. (matka je 100% společník) nerozdělený zisk minulých let, je tato transakce osvobozená od srážkové daně?

Oznámení dle § 38v ZDP - výše příjmu

Otec daroval synovi obchodní podíl v s. r. o. Bezúplatný příjem je osvobozený od daně z příjmů. Jak se však ocení hodnota obchodního podílu, abychom mohli tento osvobozený příjem oznámit na FÚ? Vychází se ze znaleckého posudku (reálné ocenění s. r. o.) nebo z výše základního kapitálu, který je ve výši 100 000 Kč nebo z vlastního kapitálu? Dle rozvahy jsou aktiva a pasiva kolem 5 mil. Kč.

Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí - jeho úhrada a vliv na základ daně

Na základě výzvy finančního úřadu (nikoliv platebního výměru) z důvodu nesouladu katastru nemovitostí se skutečným stavem (do dnešního dne nezkolaudovaná výrobní hala) jsme v červnu letošního roku podali dodatečná přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019, 2020 a 2021 a uhradili nedoplatky na dani za tato období. Rozdíly za rok 2019 a 2020 jsme zaúčtovali nedaňově do roku 2021. V případě, že bychom ještě mohli zaúčtovat rozdíl v daňové povinnosti do roku 2020, ale daň by byla zaplacena až v roce 2021, bylo by možné snížit základ daně o zaplacený nedoplatek na dani viz § 23 odst. 3 bod b) písm. 3 ZDP? Pokud jsou rozdíly na dani z nemovitostí z důvodů dodatečných přiznání za rok 2020 (příp. 2019) zaúčtované i zaplacené v roce 2021 jako nedaňově náklady. Jak správně postupovat při sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021?