Ing. Christian Žmolík (511)

Oznámení dle § 38v ZDP - výše příjmu

Otec daroval synovi obchodní podíl v s. r. o. Bezúplatný příjem je osvobozený od daně z příjmů. Jak se však ocení hodnota obchodního podílu, abychom mohli tento osvobozený příjem oznámit na FÚ? Vychází se ze znaleckého posudku (reálné ocenění s. r. o.) nebo z výše základního kapitálu, který je ve výši 100 000 Kč nebo z vlastního kapitálu? Dle rozvahy jsou aktiva a pasiva kolem 5 mil. Kč.

Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí - jeho úhrada a vliv na základ daně

Na základě výzvy finančního úřadu (nikoliv platebního výměru) z důvodu nesouladu katastru nemovitostí se skutečným stavem (do dnešního dne nezkolaudovaná výrobní hala) jsme v červnu letošního roku podali dodatečná přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019, 2020 a 2021 a uhradili nedoplatky na dani za tato období. Rozdíly za rok 2019 a 2020 jsme zaúčtovali nedaňově do roku 2021. V případě, že bychom ještě mohli zaúčtovat rozdíl v daňové povinnosti do roku 2020, ale daň by byla zaplacena až v roce 2021, bylo by možné snížit základ daně o zaplacený nedoplatek na dani viz § 23 odst. 3 bod b) písm. 3 ZDP? Pokud jsou rozdíly na dani z nemovitostí z důvodů dodatečných přiznání za rok 2020 (příp. 2019) zaúčtované i zaplacené v roce 2021 jako nedaňově náklady. Jak správně postupovat při sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021? 

Zvýhodněná cena zaměstnancům, daň z příjmu firmy

Pokud prodám zvýhodněně zboží zaměstnancům místo běžné ceny 24 000 Kč (20 000 + 4 000 DPH) za 18 000 (15 000 + 3 000 DPH) včetně DPH, tak dodaním do mzdy podle § 6 odst. 3 rozdíl ve výši 6 000 Kč, který bude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Jak je to ale se zdaněním firmy u této transakce ve vztahu k § 23 odst. 7 - počítá se zaměstnanec jako (jinak) spojená osoba a je nutné dále zvýšit základ daně o 3 000 (18 000 -3 000) Kč v přiznání DPPO firmy, nebo nikoliv? Dalo by se nezvýšení základu opřít podobně jako benefit zaměstnance při využití firemního auta i pro soukromé účely, kde již v DPPO nic nedaníme (pouze se to daní ve mzdách zaměstnance)?

Daňový odpočet daru fyzické osobě

Může právnická osoba odečíst od základu daně poskytnutý dar konkrétní fyzické osobě (zaměstnanci) na odstranění následků živelné pohromy (tornádo - zničilo rodinný dům)?

Převod nemovitosti

Společnost s r. o. koupila před cca 10-15 lety postupně 5 nemovitostí, na jejichž pořízení vložil do společnosti půjčku jediný společník a jednatel. Společnost dlouhodobě nevyvíjí žádnou podnikatelskou aktivitu. Dnes mají tyto nemovitosti vyšší tržní hodnotu. Nyní by chtěl tento jediný společník a jednatel zlikvidovat společnost a tyto nemovitosti, které jsou v podstatě jedinými aktivami společnosti, převést na sebe. Lze tyto nemovitosti společníkovi např. jen darovat? Jednoduše vyjmout z účetnictví, přepsat na katastru? Nebo je nutný jiný působ? Jaký případně? Vyplynuly by z této transakce nějaké daňové povinnosti ať společnosti nebo společníka?

Úroky ze zápůjčky od společníka fyzické osoby

Právnická osoba společnost s ručením omezeným přijala úročenou zápůjčku od společníka fyzické osoby v prosinci 2020. K 31. 12. 2020 zápůjčka včetně úroku nebyla splacena. Úrok byl k 31. 12. 2020 vyčíslen a zaúčtován. Z důvodu aplikace § 24 odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů se jedná o nedaňovou položku. Můj dotaz se vztahuje k § 25 odst. 1 písm. w), zda je nutné k 31. 12. 2020 provádět i test kapitalizace u tohoto nezaplaceného úroku ze zápůjčky od společníka fyzické osoby už v roce vypočtení úroku dle smlouvy o zápůjčce? A případně provádět již v tomto roce příplatek mimo základní kapitál? Nebo se může provádět test kapitalizace až v roce vyplacení úroků fyzické osobě společníkovi? A i až v tomto roce případně provádět příplatek mimo základní kapitál? Jde o to, abychom v budoucnu z tohoto neuskutečněného testu kapitalizace a případné úpravy vlastního kapitálu nepřišli o možnost daňové účinnosti těchto úroků? 

Předčasné ukončení leasingu - totální škoda automobilu

Společnost s r. o. ukončila předčasně leasingovou smlouvu s odkupem vraku automobilu na základě totální škody po roce leasingového splácení dle nových podmínek, jelikož byl leasing pořízen po 1. 1. 2020 a odpočet DPH byl uplatněn z celkové částky předmětu leasingu v daném roce 2020. Otázka zní, zda u leasingu, kdy odkup vraku vozidla byl v hodnotě nižší než je zůstaková cena vozidla při rovnoměrném odepisování v roce 2021 musíme podat tedy dodatečné DPPO za rok 2020 a provést úpravy leasingových splátek jako nedaňové a současně můžeme už v roce 2020 hodnotu neuplatněných leasingových splátek zahrnout do vstupní ceny předmětu leasingu bez jakýchkoliv pojistných příplatků k ceně leasingu a odpis už uplatnit v roce 2020? A následně, zda když v roce 2021 došlo k prodeji autovraku bude tedy zbytek zůstatkové ceny v r. 2021 ke dni prodeje daňově uznatelný proti výnosu prodejní ceně v roce 2021? Opravdu tedy musíme podat dodatečné DPPO 2020 anebo celé můžeme opravit v běžném roce 2021? 

Prodej drahých kovů se ztrátou

Tuzemská společnost nakoupila investiční zlato, bylo zaúčtováno na účet 069. Nyní společnost zlato prodala, ale se ztrátou. Je tato daňová ztráta daňově uznatelná?

Prodloužení lhůty pro podání přiznání bez daňového poradce

Dle daňového řádu § 36 odst. 4 může FÚ na žádost daňového subjektu prodloužit až o 3 měsíce lhůtu pro podání daňového přiznání. Tato žádost musí být na FÚ doručena nejpozději poslední den lhůty pro podání přiznání. Tzn. za předpokladu, že bude DP podáváno elektronicky, musí být tato žádost podána maximálně 1. 5. Jaká je však lhůta pro podání žádosti letos, kdy je možno podat DP elektronicky až 1. 6.? A zároveň - žádost o prodloužení o 3 měsíce by končila 1. 8. nebo 1. 9.?

Výše úroku - půjčka mezi s. r. o.

Společnost si půjčila od druhého s. r. o. na nákup nákladního vozidla 1 milion. Kde najdu výši úroku, která by měla být uvedená ve smlouvě o půjčce? Je možná nějaká smluvní výše? A nákladově/výnosově půjde úrok až při zaplacení, je to tak?