Osoba samostatně výdělečně činná (1099)

OSVČ - umělec a založení s. r. o.

Umělec, herec, OSVČ, si chce založit pro své podnikání s. r. o. Chce pod hlavičkou s. r. o. fakturovat své výkony umělce. Může takto podnikat a ze zisku s. r. o. si odvádět podíl ze zisku? 

Vyřazení motocyklu z obchodního majetku do osobního vlastnictví

Pokud podnikatel vyřadí z majetku do osobního vlastnictví motorku (100 % v obchodním majetku), pořízenou 2017/08, jak to bude s vypořádáním DPH a DP ? DPH: • ke dni vyřazení odvede 1/5 DPH z pořizovací ceny? • kdyby vyřadil až příští rok, odvedl by z ceny obvyklé za předpokladu, že nebude již používat v podnikání. • Pokud by používal jen částečně v podnikání, tak DPH neodvede? DP: • zůstatkovou cenu ani odpis nelze uplatnit do výdajů • Pokud prodá do pěti let od vyřazení, musí zdanit v § 10 ZDP ? • Později již nic nedodaňuje (po 5 letech od vyřazení)?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku a jeho prodej

Podnikatel (FO) podniká od roku 2012 dosud a po celou dobu podnikání uplatňuje paušální výdaje pro daň z příjmu. V roce 4/2014 si koupil automobil (nebylo z něj uplatněno DPH, protože nebyl plátcem v této době). Od roku 11/2015 je plátce z DPH dosud. Automobil používal pro firemní účely, uplatňoval v DPH odpočet z nákladů na automobil a pohonných hmot až do roku 2021. Nyní chce automobil prodat. Bude muset odvést DPH z prodejní ceny, když si v roce 2014 DPH nenárokoval, protože nebyl plátce? Bude muset příjem z prodeje zdanit v dani z příjmu, ve kterém paragrafu?

Dotace MPO - ošetřovné

OSVČ dostala od MPO dotaci na ošetřovné při uzavření škol. Je tato dotace osvobozená nebo je předmětem daně z příjmu pro FO?

Příjmy z EU a DPFO

OSVČ, která v DPFO uplatňuje výdaje paušálem 60 %, má kromě příjmů dle § 7 ZDP (výuka AJ) i příjmy z EU. V r. 2020 obdržela tyto příjmy z EU:

1) Dle výpisu z OSA obdržela OSVČ tyto autorské odměny v zahraničí částečně zdaněné: (z Německa zdaněné daní 15,83 %, z Belgie zdaněné daní 37,09 %).

2) Na základě smlouvy o dílo s polskou firmou obdržela za vypracování projektu částku, která byla v Polsku zdaněna 20%  daní.

Jak se promítnou příjmy z EU v daňovém přiznání?

 

Opravné daňové přiznání k dani z příjmů

Fyzická osoba, OSVČ, podala v únoru 2021 přiznání k dani z příjmů FO. Je možné z pohledu zákona, že ji již v březnu správce daně z FÚ vyzval k odstranění pochybností ohledně příjmů z podnikání, ačkoliv lhůta pro odevzdání končí až koncem března, resp. nyní koncem dubna? Je to zákonný postup správce daně, ačkoliv by ještě v daném termínu mohla OSVČ podat opravné přiznání, kde by svou chybu sama napravila? Může OSVČ, pokud jí došel postup k odstranění pochybností, podat opravné daňové přiznání, kde svou chybu opraví? Pokud by zahájil FÚ kontrolu - může také OSVČ podat ještě opravné přiznání neb má ještě termín do konce dubna? Je to možné nebo se nesmí podat opravné přiznání, pokud má OSVČ kontrolu či postup k odstranění pochybností, ačkoliv termín pro podání opraveného přiznání ještě neuplynul?

Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění

Student střední školy začal nyní ve 3. ročníku řádného denního studia podnikat jako OSVČ. Příští rok v 6/2022 bude maturovat. Dokdy mohou rodiče uplatňovat daňové zvýhodnění na tohoto studenta (a student slevu na studenta), když řádně odmaturuje v 6/2022? Bude nadále zároveň podnikatelem. Jeho podnikání bude vedlejší činností a daňový základ určitě nebude dosahovat rozhodné částky. Nebude mu tedy plynout z podnikání povinnost platit důchodové pojištění?

Ukončení podnikání OSVČ s daňovou evidencí v roce 2020

Podnikatel – živnostník (v oboru pohostinství), neplátce DPH, vedl daňovou evidenci, výkon podnikání z pohledu pojistného na sociální zabezpečení i veřejné zdravotní pojištění považován za vedlejší činnost (podnikání při zaměstnání, které je hlavním zdrojem příjmů). K 31.5.2020 ukončil provozování živnosti oznámením na živnostenském úřadu, k témuž dni bylo oznámeno ukončení samostatné výdělečné činnosti i na příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně. Výsledky podnikání 1 – 5/2020 (fiktivní – ilustrativní částky): Tržby z podnikání: 30 000 Kč Výdaje na dosažení, zajištění a udržení za 1-5/2020: 20 000 Kč Zisk 1-5/2020: 30 000 – 20 000 Kč: 10 000 Kč Stav zásob ke dni ukončení činnosti: 0 Kč (do dne ukončení prodány, tedy v tržbách, nebo fyzicky zlikvidovány – potraviny, nápoje). Žádné pohledávky nebo dluhy ke dni ukončení činnosti kromě záležitostí dále uvedených. Po dni ukončení podnikání, tedy po 31.5.2020, inkasoval podnikatel v roce 2020 ještě tyto příjmy, které souvisely s výkonem jeho předchozí podnikatelské činnosti: Příjem z titulu vrácení vratných obalů: 15 000 Kč Příjem z titulu přeplatku na energiích*: 5 000 Kč *V 7/2020 přišlo vyúčtování energií za provozovnu (uzavřenou 31.5.2020), vznikl přeplatek ve výši 5 000 Kč. Zálohy na platby energií za 1-5/2020 byly součástí daňových výdajů 1 – 5/2020 (tedy součástí výše uvedených 20 000 Kč). Můj dotaz zní: Kolik bude činit správný dílčí základ daně ze samostatné činnosti podnikatele za rok 2020 (dále jen: „DZD § 7“)? Kolik bude činit správný vyměřovací základ na ZP podnikatele (dále jen: „ VZ ZP“)? Varianty, které se nabízí: A) Použití (mé) „selské“ logiky: DZD § 7 = (30 000 – 20 000) + 15 000 + 5 000 = 30 000 Kč. Vysvětlení: Ve všech případech jde o záležitosti s přímou vazbou na podnikání podnikatele. Příjmy inkasované po ukončení podnikání představují „vrácení výdajů“, které byly uplatněny dříve, buď v roce 2020, nebo v předchozích letech jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. snižovaly základ daně z příjmů i vyměřovací základy pro SP a ZP podnikatele. Z DZD § 7 ve výši 30 000 Kč se bude také počítat ½ pro stanovení VZ ZP, tedy VZ ZP bude: 15 000 Kč. B) Aplikace § 23/8/b/2. zákona o daních z příjmů: „……..rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti….., se upraví …… u poplatníků uvedených v § 2……………..pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem……………………..“ Ke dni ukončení činnosti (31.5.2020) určitě právně existovala pohledávka z titulu vratných obalů: 15 000 Kč. Pohledávka z titulu přeplatku na energiích v provozovně ke dni ukončení právně dosud neexistovala. Řešení podle B): Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 30 000 – 20 000 = 10 000 Kč Úpravy podle § 23/8/b/2.: Zvýšení rozdílu o 15 000 Kč Výsledný DZD § 7: 25 000 Kč VZ ZP: 5 000 Kč (10 000/2), neboť podle § 3a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se do konce roku 2020 vychází při stanovení VZ ZP jen z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Úpravy tohoto rozdílu podle § 23 zákona o daních z příjmů se do VZ ZP za rok 2020 ještě nepromítnou. Při variantě B nedojde logicky k vyměření daně z příjmů a pojistného na ZP z částek, které dříve ovlivnily oboje směrem dolů. Proto mi logicky přijde správnější varianta A. Jak je to ale správně podle příslušné zákonné úpravy? Dále mě napadá ještě: Když při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob již vím, že z těch záloh na energie se jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů fakticky použilo o 5 000 Kč méně (hodnota přeplatku), tak proto už v daňové evidenci mám snížit daňové výdaje o těchto 5000 Kč, a tím logicky zvýšit DZD §7 a VZ ZP? 

Srovnávané období - kompenzační bonus

Lze za srovnávané období dle § 8 odst. 2 zákona o novém kompenzačním bonusu považovat únor 2021 v tomto případě: OSVČ měla přerušenou živnost v období 30. 11. 2020 - 28. 2. 2021 (k 1. 3. 2021 je živnost obnovena)? Za březen si chce žádat o kompenzační bonus dle zákona č. 95/2021 Sb. Je překážkou, že ve výše zmíněném období byla v evidenci Úřadu práce (bez výplaty PN) a tedy srovnáváme období, kdy nebyla OSVČ (únor)?

Poplatník v paušálním režimu a odpisy majetku

Daňové odpisy majetku jsou po ta zdaňovací období, ve kterých je poplatník daně (OSVČ, dosud vedl daňovou evidenci) v paušálním režimu, "přerušené"? Nebo se má za to, že byly v těchto zdaňovacích obdobích uplatněné (stejně jako je to u výdajů uplatňovaných paušálem podle § 7 odst. 7 ZDP)? Např. osobní auto pořízené v roce 2020, za rok 2020 uplatněny zrychlené daňové odpisy. Od 1. 1. 2021 je poplatník v paušálním režimu. Pokud by z paušálního režimu např. k 31. 12. 2021 vystoupil, budou mu zbývat k uplatnění ještě odpisy za čtyři roky (tzn. po dobu, kdy byl v paušálním režimu jsou odpisy považované za přerušené) nebo pouze za tři roky (tzn. má se za to, že v době, kdy byl v paušálním režimu, jsou odpisy jako by uplatněné)?