Vstupní cena (125)

Vstupní cena osobního automobilu

Dne 26. 6 jsme zakoupili od prodejce vozidel osobní automobil v ceně 213 222 + DPH, tj. 257 999 Kč. Tento jsme fyzicky převzali až 2.7. Na velký technický průkaz vozidla ještě stále čekáme. Má nám být doručen z ústředí prodejce v Praze. Prozatím jsme 17.7 nechali provést technickou prohlídku vozidla pro účely evidence v částce 413+DPH, tj. 500 Kč. Až nám dojde technický průkaz vozidlo zaevidujeme. Za toto zaevidování nám bude zřejmě vyúčtováno 800 Kč. Vozidlo používáme od 2.7. Zajímá nás co vše vstupuje do vstupní ceny vozidla pro účely odpisu a pro účely 1% za soukromé používání vozidla zaměstnancem dle § 6 zákona o daních z příjmů?

Vinice, dotace a zařazení majetku

Firma obdržela rozhodnutí od SZIF, že se ji poskytuje finanční podpora na opatření ""Změna odrůdové skladby vinice"" pro díl půdního bloku. (pro upřesnění: pozemek není ve vlastnictví firmy, ale má ho pronajatý od fyzické osoby) Firma zatím má nedokončenou investici vinice (pozemkové úpravy, výsadba a pořízení sazenic vinné révy atd.) na účtě 042. Může tuto podporu chápat jako snížení účtu 042 a tedy implicitně snížení pořizovací ceny pro účetnictví i snížení vstupní ceny majetku pro účely daňového odepisování? V jakém roce je možné začít odepisovat tento majetek? Zatím jsme našli, že až po dosažení plodonosného stáří vinic. (různé u různých odrůd). Mohu se tímto řídit?

Vstupní cena majetku

Koupili jsme v 04/2020 garáž s pozemkem. V 06/2020 jsme nechali odhadnout cenu zvlášť garáže a zvlášť pozemku, abychom mohli správně majetek zařadit. Je možné poplatek odhad ve výši 1 800 Kč zaúčtovat na účet 518 nebo je součástí vstupní ceny majetku? 

Vizualizace projektu a pořizovací cena majetku

Fyzická osoba, dobrovolně vedoucí podvojné účetnictví, poskytuje nájmy prostor dle § 9 zákona o daních z příjmů a je plátcem DPH. Nechala si zpracovat vizualizaci projektu a objednala inženýrskou a konzultační činnost - zatím bez finálního rozhodnutí o případných rekonstrukcích či dostavbách. Mohou tyto služby jít rovnou do nákladů? 

Služební automobil pro soukromé účely - vstupní cena

Společnost poskytuje zaměstnanci služební vozidlo také pro soukromé účely. Toto vozidlo má společnost v nájmu. Pro účely zjištění částky 1%, které se bude zaměstnanci přidaňovat ke mzdě, nás pronajímatel vozidla informoval o vstupní ceně vozidla. Pokud však toto vozidlo odkoupíme, bude se zaměstnanci přidaňovat ke mzdě stále 1 % ze vstupní ceny u původního vlastníka nebo to bude 1 % z ceny, za kterou vozidlo odkoupíme my?

Vstupní cena DHM

Koupím kameru za 70 000 Kč, k tomu je na faktuře brašna za 4 000 Kč a doprava za 80 Kč. Vstupuje do vstupní ceny dlouhodobého majetku pro odpisování vše, anebo pouze cena kamery za 70 000 Kč? 

Vstupní cena vozidla pro výpočet 1%

Vozidlo na operativní leasing využíval náš zaměstnanec pro soukromé účely. K základu daně z příjmů zaměstnance jsme tudíž připočítávali 1 % ze vstupní ceny vozidla (vč. DPH) ve výši 6 049 Kč měsíčně. Nyní operativní leasing vozidla po 48 měsících končí. Vozidlo od pronajímatele odkupujeme za cenu 279 000 Kč vč. DPH. Na odkup vozidla čerpáme úvěr se zajišťovacím převodem práva a sjednanou smlouvou o výpůjčce (pronajímatel a úvěrová společnost jsou dva různé subjekty). Nyní se nám jedná o to, z jaké vstupní ceny vozidla máme po tomto odkupu odvádět ono 1 % dle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů?

Automobil v podnikání

OSVČ zakoupila automobil, který bude používat dle odhadu z 80 % pro ekonomickou činnost a z 20 % pro činnost soukromou. Uplatila tedy jako plátce DPH odpočet daně na ř. 40 v poměrné výši. Celková částka za osobní automobil byla 580 000 Kč + 121 800 Kč DPH, celkově 701 800 Kč. Auto bylo koupeno od plátce v ČR.

a) Do přiznání uvedla OSVČ poměrně 80 %, tedy částku 464 000 Kč a 97 440 Kč DPH - je tato částka správná?

b) Dojde-li ke změně odhadu o více než 10 %, bude muset plátce v posledním zdaňovacím období provést úpravu na ř. 60?

c) K pořízení auta a zaplacení hotově došlo v únoru 2019, tj. zařazení pro účely daně z příjmů v únoru. V jaké částce OSVČ zařadí auto pro odpisy - v částce 604 360 Kč, tedy v částce = celková cena - DPH, která byla uplatněna, tj. 701 800 Kč - 97 440 Kč = v částce 604 360 Kč?

d) V případě, že zařadí auto v částce 604 360 Kč a uplatňuje na něj částku 4 000 Kč za měsíc - paušál na dopravu, pak vypočtený roční odpis z této částky se ještě zkrátí o 80 %?

e) V případě, že dojde ke změně odhadu a v posledním zdaňovacím období bude OSVČ provádět úpravu odpočtu, např. se sníží dle knihy jízd odhad pro ekonomickou činnost na 60 % - pak provede OSVČ v přiznání k DPH úpravu a bude mít tato úprava vliv na vstupní cenu, ze které již stanovila první odpis pro rok 2019? Měla by změna odhadu i v budoucnu vliv na změnu vstupní ceny?

Vstupní cena osobního automobilu pro odepisování

Firma, plátce DPH, nakoupila osobní automobil ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH, a nemá tak nárok na odpočet. Zahrne tedy do vstupní ceny částku celkem včetně daně. Vzhledem k tomu, že auto nebylo na místě, zaplatila dále 22 000 Kč za převoz automobilu odtahovým vozem. Dále pak automobil nechala firma za 7 000 Kč namontovat tažné zařízení, za 4 200 Kč si nechala auto přihlásit na české značky, a ještě zakoupila zimní kola (disky) za 6 000 Kč. Co všechno patří do vstupní ceny? Myslím si, že všechno, ale v literatuře vylučují disky a na internetu ještě vylučují službu přihlášení vozu. Prosím o Váš názor co zahrnout do vstupní ceny pro odepisování.

Vstupní cena automobilu pro daňové odpisování u plátce DPH

Plátce DPH, OSVČ, vede daňovou evidenci a na automobil uplatňuje paušální výdaje na dopravu. V červnu chce nakoupit automobil za 1 000 000 Kč + 210 000 DPH. Auto bude využívat z 50 % pro podnikání a z 50 % pro své soukromé účely. Předpokládáme, že nákup proběhne v červnu a 1 210 000 Kč bude z účtu v červnu zaplaceno.

1) Uvede OSVČ do přiznání k DPH na řádku 40 - 500 000 Kč a 105 000 Kč DPH?

2) Případnou změnu poměru využití budeme řešit v prosincovém přiznání na řádku 60?

3) Doklady od PHM nechce OSVČ uplatňovat jako odpočet - je to možné ačkoliv budeme uplatňovat odpočet u auta? Nemusíte tedy žádné doklady za PHM do DPH, resp. i do daňové evidence dávat? Můžete ale dát do daňové evidence doklady např. z oprav či např. nákup zimních pneumatik a uplatnit odpočet také v poměru 50/50 a pak je případně také vyrovnat v posledním zdaňovacím období?

4) Z pohledu daňové evidence - kdy musíme automobil zařadit a v jaké ceně (máme ho zařadit např. v červenci, kdy ho začneme užívat a vstupní cena bude 1 000 000 + částka neuplatněné DPH, tj. celkem 1 105 000 Kč)? V dalších letech již vstupní cenu neupravujeme dle poměrového koeficientu - ta zůstává stejná jako na začátku, tj. změna poměrného koeficientu na DPH vliv nemá - najdu toto někde v zákoně o daních z příjmů?

5) Je možné tento automobil po 5 letech, po odepsání, vyřadit z obchodního majetku? Nebudeme tímto krokem nic danit?