Vstupní cena (119)

Vstupní cena vozidla pro výpočet 1%

Vozidlo na operativní leasing využíval náš zaměstnanec pro soukromé účely. K základu daně z příjmů zaměstnance jsme tudíž připočítávali 1 % ze vstupní ceny vozidla (vč. DPH) ve výši 6 049 Kč měsíčně. Nyní operativní leasing vozidla po 48 měsících končí. Vozidlo od pronajímatele odkupujeme za cenu 279 000 Kč vč. DPH. Na odkup vozidla čerpáme úvěr se zajišťovacím převodem práva a sjednanou smlouvou o výpůjčce (pronajímatel a úvěrová společnost jsou dva různé subjekty). Nyní se nám jedná o to, z jaké vstupní ceny vozidla máme po tomto odkupu odvádět ono 1 % dle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů?

Automobil v podnikání

OSVČ zakoupila automobil, který bude používat dle odhadu z 80 % pro ekonomickou činnost a z 20 % pro činnost soukromou. Uplatila tedy jako plátce DPH odpočet daně na ř. 40 v poměrné výši. Celková částka za osobní automobil byla 580 000 Kč + 121 800 Kč DPH, celkově 701 800 Kč. Auto bylo koupeno od plátce v ČR.

a) Do přiznání uvedla OSVČ poměrně 80 %, tedy částku 464 000 Kč a 97 440 Kč DPH - je tato částka správná?

b) Dojde-li ke změně odhadu o více než 10 %, bude muset plátce v posledním zdaňovacím období provést úpravu na ř. 60?

c) K pořízení auta a zaplacení hotově došlo v únoru 2019, tj. zařazení pro účely daně z příjmů v únoru. V jaké částce OSVČ zařadí auto pro odpisy - v částce 604 360 Kč, tedy v částce = celková cena - DPH, která byla uplatněna, tj. 701 800 Kč - 97 440 Kč = v částce 604 360 Kč?

d) V případě, že zařadí auto v částce 604 360 Kč a uplatňuje na něj částku 4 000 Kč za měsíc - paušál na dopravu, pak vypočtený roční odpis z této částky se ještě zkrátí o 80 %?

e) V případě, že dojde ke změně odhadu a v posledním zdaňovacím období bude OSVČ provádět úpravu odpočtu, např. se sníží dle knihy jízd odhad pro ekonomickou činnost na 60 % - pak provede OSVČ v přiznání k DPH úpravu a bude mít tato úprava vliv na vstupní cenu, ze které již stanovila první odpis pro rok 2019? Měla by změna odhadu i v budoucnu vliv na změnu vstupní ceny?

Vstupní cena osobního automobilu pro odepisování

Firma, plátce DPH, nakoupila osobní automobil ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH, a nemá tak nárok na odpočet. Zahrne tedy do vstupní ceny částku celkem včetně daně. Vzhledem k tomu, že auto nebylo na místě, zaplatila dále 22 000 Kč za převoz automobilu odtahovým vozem. Dále pak automobil nechala firma za 7 000 Kč namontovat tažné zařízení, za 4 200 Kč si nechala auto přihlásit na české značky, a ještě zakoupila zimní kola (disky) za 6 000 Kč. Co všechno patří do vstupní ceny? Myslím si, že všechno, ale v literatuře vylučují disky a na internetu ještě vylučují službu přihlášení vozu. Prosím o Váš názor co zahrnout do vstupní ceny pro odepisování.

Vstupní cena automobilu pro daňové odpisování u plátce DPH

Plátce DPH, OSVČ, vede daňovou evidenci a na automobil uplatňuje paušální výdaje na dopravu. V červnu chce nakoupit automobil za 1 000 000 Kč + 210 000 DPH. Auto bude využívat z 50 % pro podnikání a z 50 % pro své soukromé účely. Předpokládáme, že nákup proběhne v červnu a 1 210 000 Kč bude z účtu v červnu zaplaceno.

1) Uvede OSVČ do přiznání k DPH na řádku 40 - 500 000 Kč a 105 000 Kč DPH?

2) Případnou změnu poměru využití budeme řešit v prosincovém přiznání na řádku 60?

3) Doklady od PHM nechce OSVČ uplatňovat jako odpočet - je to možné ačkoliv budeme uplatňovat odpočet u auta? Nemusíte tedy žádné doklady za PHM do DPH, resp. i do daňové evidence dávat? Můžete ale dát do daňové evidence doklady např. z oprav či např. nákup zimních pneumatik a uplatnit odpočet také v poměru 50/50 a pak je případně také vyrovnat v posledním zdaňovacím období?

4) Z pohledu daňové evidence - kdy musíme automobil zařadit a v jaké ceně (máme ho zařadit např. v červenci, kdy ho začneme užívat a vstupní cena bude 1 000 000 + částka neuplatněné DPH, tj. celkem 1 105 000 Kč)? V dalších letech již vstupní cenu neupravujeme dle poměrového koeficientu - ta zůstává stejná jako na začátku, tj. změna poměrného koeficientu na DPH vliv nemá - najdu toto někde v zákoně o daních z příjmů?

5) Je možné tento automobil po 5 letech, po odepsání, vyřadit z obchodního majetku? Nebudeme tímto krokem nic danit?

Vstupní cena pořizovaného majetku

Společnost s. r. o. v 12/2018 pořídila na úvěr ojetý automobil. V prosinci bylo auto zařazeno do užívání v pořizovací ceně bez daně ve výši 283 304,96 Kč. Na přijaté faktuře je navíc částka bez DPH ve výši 27 200 Kč. Jedná se o „Carlife Garanci Premium“. Musí se o tuto částku zvýšit vstupní cena auta čili odpisovat z částky ve výši 310 504,96 Kč? V roce 2019 byl zaplacen registrační poplatek za převod auta ve výši 900 Kč. Má se vstupní cena auta v roce 2019 navýšit o tuto částku? A dále v roce 2019 byla podána reklamace kupujícím s. r. o. na vady na autě, které byly na základě „Dohody o narovnání reklamace“ vyhodnoceny vrácením částky na účet s. r. o. ve výši 25 000 Kč. Jak zaúčtovat tuto vrácenou částku?

Získání věci z výkonu zástavního práva

Zapůjčitel (česká právnická osoba, s. r. o.) poskytl v roce 2018 vydlužiteli (česká právnická osoba, s. r. o.) zápůjčku ve výši 1 mil. Kč. Zápůjčka je úročená, splatnost zápůjčky vč. úroků byla stanovena do 20. 2. 2019. Současně se zápůjčkou bylo sjednáno zajištění v podobě zřízení zástavního práva na movité věcí - osobní automobil. Vydlužitel k datu podpisu smlouvy předal zapůjčiteli k úschově velký a malý TP k vozu a vůz samotný. Vydlužitel ve lhůtě nevrátil zápůjčku ani neuhradil úroky a zapůjčitel tak přistoupil k výkonu zástavního práva dle smlouvy, tj. automobil přechází do vlastnictví zapůjčitele (pro právní jistotu byla sepsána dohoda o výkonu zástavního práva, kdy vlastnické právo k věci přechází na zapůjčitele, který nemá povinnost zástavu zpeněžit ve veřejné dražbě, ale naopak si ji ponechává ve vlastnictví - tzv. propadnutí zástavy). Závazek vydlužitele z titulu zápůjčky je zcela uhrazena, res. obě smluvní strany si nic vzájemně nedluží.

1. Jaká bude vstupní cena vozu u zapůjčitele pro účely účetnictví a pro účely daně z příjmů a jak bude vypadat zaúčtování pořízení vozu? 

2. Má vydlužitel z pohledu DPH povinnost vystavit daňový doklad pro zapůjčitele, tj. má vydlužitel povinnost odvést DPH na výstupu a zapůjčitel má nárok na odpočet daně? Pokud ano, jaký bude základ daně pro odvod DPH? 

Pokračování v odpisování hmotného majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zamýšlí koupit stavbu za účelem plného využití k ekonomické činnosti.

1) Pokud byla stavba u původního vlastníka daňově odpisována, pokračuje nový majitel v již započatém odpisování, jako by ke změně majitele nedošlo?

2) Je-li kupní cena vyšší než cena zůstatková u původního vlastníka, plynou z této skutečnosti nějaké povinnosti? Krácení nároku na odpočet DPH či zvýšení základu daně o rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou?

3) Pokud si na pořízení stavby vezme fyzická osoba úvěr, jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem?

Určení data odpisování nemovité věci

Společnost s ručením omezeným chce zakoupit nemovitou věc včetně souvisejícího pozemku od fyzické osoby,nepodnikatele. Nemovitou věc chce s. r. o. zařadit do obchodního majetku. V prosinci 2018 je sepsána smlouva na nákup této nemovité věci, kde je uvedeno, že s. r. o. zaplatí v prosinci 2018 zálohu a poté bude nemovitou věc fyzické osobě splácet měsíčně po dobu 10 let. Cena nemovité věci je ve smlouvě rozdělena zvlášť na cenu pozemku a cenu domu. Od kterého data je možné zařadit nemovitou věc do odpisování? Od data sepsání smlouvy a následném zaplacení zálohy nebo po vkladu do katastru nemovitostí? Náklady související s pořízením nemovité věci (právnické služby) je možné zahrnout celé do ceny budovy nebo jenom poměrem připadajícím část na pozemek a část na budovu?

Zaúčtování tažného zařízení u nově pořízeného vozidla

Právnická osoba s. r. o. koupila osobní vozidlo, které zařadila do užívání v 10/2018. Ve 12/2018 bylo rozhodnuto, že se nechá domontovat tažné zařízení za 12 000 Kč. Navyšuje tato částka pořizovací cenu, anebo jde přímo do nákladů? 

Náklady související se směnou pozemků

Obchodní společnost směnila na základě směnné smlouvy pozemky. V souvislosti se směnou těchto pozemků vynaložila související náklady, jako poplatek za návrh na vklad, zaměření a geometrický plán směňovaných pozemků, poplatky advokátní kanceláři a notáři za sepsání směnné smlouvy. Lze tyto související náklady účtovat jako související náklad na účet 042, pouze ve výši 1/2 a druhou polovinu účtovat do nákladů, protože při směně se související náklady týkají vždy zařazení nového pozemku a zároveň vyřazení pozemku společnosti (proto ta ½) nebo se tyto náklady musí účtovat celé na účet 042?