Úroky (375)

Odpočet úroků z úvěru na bydlení

Prosím o stanovisko, zda lze uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. Úvěr byl poskytnut na rekonstrukci objektu s evidenčním číslem. V domě máme hlášené trvalé bydliště a fakticky zde bydlíme. Ale v katastru je objekt veden jako „stavba pro rodinnou rekreaci“. 

Úrok z hypotečního uvěru

V roce 2010 si fyzická osoba vzala hypotéku a pořídila si byt "X", ve kterém bydlela, a úroky si uplatnovala dle § 15 ZDP jako nezdanitelnou část základu daně. V 8/2018 FO byt "X" prodala a za získané peníze + doplatek z úspor si pořídila byt "Y", kde bydlí od 9/2018. Původní hypotéku nadále splácí a ručení nemovitou věcí bylo převedeno z prodané nemovité věci "X"na nemovitou věc "Z" (byt rodičů). Může si v roce 2018 uplatnit nějakým způsobem úroky z hypotéky dle § 15 ZDP?

Úroky z úvěru

Bydlím v bytě, na který mám hypotéku a uplatňuji odečet úroků již několik let, a rozhodla jsem se jej letos od srpna pronajímat. Budu mít nárok na odpočet úroků za 7 měsíců roku? Při potvrzení úroků za celý rok bude jeho poměrná část k mému uplatnění 7/12 z celkově potvrzených úroků?

 

Úroky jako odpočet od základu daně

Poplatník podává každý rok daňové přiznání k DPFO a v něm uplatňuje zaplacené úroky. Jsou to přibližně částky 10 000 Kč. Jsou mu strhávány každý měsíc okolo desátého v měsíci. Od 20. 3. 2019 bude byt, na který úroky uplatňuje, pronajímat a již nebude moci úroky uplatnit jako odpočet od základu daně. Za měsíc leden a únor bude moci úroky uplatnit v plné výši? A za březen nějak poměrně? Např. zaplatí-li v březnu 10 000 Kč, pak bude moci uplatnit 1/3 (pronájem od 20. 3.), nebo jak se toto správně určí nebo již za celý březen uplatní/neuplatní?

Jistina (jistota) složená při pronájmu kanceláří

Společnost s. r. o. má pronajaté kanceláře a složenou jistinu ve výši 85 000 Kč. Ve smlouvě o pronájmu není stanoven úrok z jistiny. Musí společnost účtovat do dohadných položek aktivních (výnosů) každoročně obvyklý úrok? Pronajímatel tvrdí, že úročení jistiny je pouze u pronájmu bytu, a ne u pronájmu nebytových prostor.

Postup FÚ při výpočtu úroku z prodlení srážkové daně

První případ - výplata podílu na zisku v lednu běžného roku. Srážková daň nezaplacena, na dani DPPO z minulých let přeplatek převyšující tuto daňovou povinnost. Před podáním Vyúčtování požádáno o převod částky mezi účtem srážkové daně a DPPO. Neřešeno, podle vyjádření FÚ na srážkové dani nebyl evidován dluh. Následně následujícího roku podáno Vyúčtování srážkové daně, ale chybně, jen daň ze mzdy, bez srážkové daně z podílu na zisku. Podáno dodatečné přiznání na tvrzení daně 22.05. Očekávali jsme podle § 250 daňového řádu pokutu za pozdní tvrzení daně. Namísto toho platební výměr podle § 252 daňového řádu a roční úročení dluhu.

Druhý případ u stejného poplatníka - druhá výplata podílu na zisku v prosinci běžného roku, uhradí celou srážkovou daň z podílu na zisku v měsíci, kdy bylo vyplaceno. Do 20. 3. následujícího roku bylo podáno vyúčtování srážkové daně. Chybně byla vyplněna jen srážková daň ze mzdy. Dne 22. 5. podáno dodatečné vyúčtování. Očekávali jsme pokutu za dodatečné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu. Namísto toho FÚ vydal podle § 252 daňového řádu platební výměr na úrok z prodlení. V dobré víře jsme očekávali řízení podle § 154 - Přeplatky a nedoplatky na účtu poplatníka. Domnívali jsme se, že pokud má poplatník významný přeplatek (kreditní strana daňové účtu = jednotné číslo i když je podúčtů více, je vyšší než debetní strana), nemůže se poplatník dostat do role významného dlužníka z titulu dodatečného přiznání? Ano pokuta za pozdní tvrzení daně, ale peněžní tok, platby a předpisy, mají svůj režim?

Úroky z úvěrové smlouvy

Podnikatel, FO, plátce DPH, si zakoupil v prosinci 2017 automobil. Byla vystavena faktura, odečetla se DPH, ale splátka je úvěrem dle splátkového kalendáře. Může si podnikatel dát úroky z tohoto kalendáře do daňových nákladů? 

Úroky z hypotéky jako daňově uznatelný výdaj

Je možné uplatnit úroky z hypotéky za nákup nemovité věci, která byla pořízena nepodnikatelem, jako nemovitou věc k rekreaci a v letošním roce byla vložena do podnikání a je používána jako zemědělský sklad?

Postoupení pohledávky

Společnost s r. o. poskytla v roce 2018 zápůjčku jiné s. r. o., kterou z důvodu neuhrazení chce v roce 2019 postoupit postupníkovi. Musí s. r. o. zaúčtovat v roce 2018 do zdanitelných výnosů úrok ze zápůjčky? Pohledávka bude postoupena v roce 2019 za nominální cenu. Budou případné úroky v roce 2019 při postoupení pohledávky nedaňovým nákladem? Musí se zaúčtovat jako daňový výnos i poměrná část úroku za rok 2019 do doby postoupení? Jaké předkontace se použijí při postoupení pohledávky?

Úroky ze zápůjčky

Společnost s r. o. poskytuje zápůjčky. Jaký je den zdanitelného plnění DPH u přijatých úroků? Hradí se podle smlouvy čtvrtletně, ovšem někdy se stane, že dlužník úrok neuhradí včas. Den zdanitelného plnění je den úhrady nebo den, uvedený ve smlouvě?