Úroky (409)

Zápůjčka od jednatele/společníka do s. r. o.

Jednatel a zároveň jeden ze dvou společníků s. r. o. poskytne společnosti zápůjčku ze soukromých peněz ve výši 2 mil. Na tuto zápůjčku bude sjednán úrok ve výši cca 7 %, který bude společníkovi měsíčně vyplácen. S. r. o. bude úrok účtovat jako nákladovou, daňově odpočitatelnou položku. Můj dotaz směřuje na společníka, až bude podávat daňové přiznání za rok 2020, bude z úroků, které v roce 2020 obdržel platit daň? Pokud ano, v jaké sazbě 15 % nebo 19 %? Sociální a zdravotní pojištění se předpokládám na úroky nevztahuje?

Postoupení pohledávky z titulu úvěru a úroky

Tuzemská akciová společnost A poskytnula úvěr úročený 5 % p. a. právnické osobě B, následně tuto svou pohledávku postoupila třetí osobě C. Postoupila však pouze jistinu a ve smlouvě bylo ujednáno, že se postupuje pouze jistina, nikoliv však úroky, ty až do doby vyplacení této pohledávky náleží postupiteli. Znamená to, že postupitel tedy osoba A až do doby, než bude uhrazena jistina osobě C, si bude počítat úrok a účtovat na 662 a zdaňovat?

Zápůjčka a úrok

Akciová společnost zapůjčila v roce 2015 bezúročně finanční prostředky jiné nespřízněné akciové společnosti. V roce 2018 byl sepsán dodatek, že zápůjčka se sjednává jako úročená ve výši 3 % p. a. od poskytnutí finančních prostředků. Účetní jednotka (věřitel) vypočetla úroky jen za rok 2018 a zaúčtovala do výnosů. V roce 2019 dlužník vrátil jistinu společně s úroky spočtenými od roku 2015. Účetní jednotka eviduje úroky od roku 2015-2017 jako přeplatek. Jak tuto situaci správně daňově řešit?

Pořízení movité věci na úvěr a následný pronájem - účetně

Společnost s. r. o. zabývající se prodejem čističek vzduchu, parních čističů a podobných přístrojů. Vedení společnosti nyní přišlo s „nápadem“ jak rozpohybovat prodej těchto přístrojů a to tím, že my jako společnost nakoupíme větší množství těchto čističek, přes úvěrovou společnost, a následně budeme tyto čističky pronajímat dále novým zákazníků s následným prodejem za zůstatkovou cenu. Zajímá mě, jak budeme tuto „akci“ řešit účetně:

 1) Bude to pro nás majetek nebo zásoba? Je na účetní jednotce, jak se rozhodne? Když to bude majetek můžu tento majetek odepisovat za předpokladu, že budu mít od úvěrové společnosti smlouvu o zajišt. Převodu vlast. Práva?

2) Jaké účty použiji pro zaúčtování úvěru? Účet č. 479?

3) Pronájem stroje zákazníkovi bude fakturován měsíčně...tedy - služba 602 + DPH?

 

Odpočet úroků z hypotečního úvěru v dani z příjmu fyzických osob

Jedná se o nesezdaný pár se dvěma společnými dětmi, který má uzavřenou hypotéku na stavbu rod. domu. Oba dva jsou uvedeni v hypotéční smlouvě. Stavební povolení a majitelkou pozemku je paní. Stavba nebyla v roce 2019 dokončena. Kolaudace proběhla až v roce 2020, oba dva včetně dětí budou mít na místě stavby rod. domu trvalé bydliště. Otázka zní, zda si pán může za rok 2019 uplatnit odpočet úroků z HÚ v daňovém přiznání za rok 2019. (Paní byla na mateřské dovolené a nemá dostatečný příjem na odpočet úroků z HÚ). Druhá otázka, bude si moci uplatnit odpočet úroků z HÚ za rok 2020, pokud již bude mít trvalé bydliště v postaveném rod. domě nebo musí být vlastníkem této stavby? V současné době je na základě stavebního povolení majitelkou rod. domu pouze paní. 

Výpis z listu vlastnictví v souvislosti s prokázáním nezdanitelné částky

K prokázání nezdanitelné částky při uplatnění zaplacených úroků podle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů je vyžadován podle § 38l ZDP výpis z listu vlastnictví. Tento výpis musí být originál potvrzený razítkem katastrálního úřadu nebo postačí informativní výpis vytištěný na webových stránkách "nahlížení do katastru nemovitostí"?

Provozovna v rodinném domě

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje veterinární živnost ve svém vlastním rodinném domě, který je v katastru nemovitostí veden jako objekt k bydlení. V přízemí je ordinace, v patře byt, kde podnikatel bydlí, ale nemá zde hlášen trvalý pobyt. Na tento dům platí hypotéku. Je přípustné 50 % zaplacených úroků uplatnit jako odčitatelnou položku dle § 15 a o 50 % zaplacených úroků zvýšit daňově uznatelné výdaje? Bude muset podnikatel nějakým způsobem dokazovat, že byt užívá k bydlení? Jak? Nebo je možné uplatnit 50 % zaplacených úroků jako daňově uznatelný výdaj a odčitatelnou část zaplacených úroků neuplatnit?

Úrok z prodlení

Společnosti s. r. o., vystavila fakturu se splatností 14 dní. Zákazník fakturu neuhradil v době splatnosti ale později o 10 dní, po splatnosti faktury. Může si společnost s. r. o. účtovat úrok z prodlení (po zaplacení faktury), pokud ano v jaké výši a jaký bude postup zaúčtování?

Úroky z úvěru jako daňový výdaj

Podnikatel - fyzická osoba - koupil dům, ve kterém podniká - má v něm prodejnu zboží a sklad. Dům nevložil do obchodního majetku. Dům zaplatil částečně z úvěru. Může úroky z tohoto úvěru zaplacené v roce 2019 uplatnit jako daňový výdaj? 

Hypoteční úvěr bez sledování účelu použitý do podnikání OSVČ

Lékařka OSVČ podniká v oboru zubního lékařství. Získala další prostory ke svému podnikání v místě původní praxe (jiné ordinace), které si upravila dle své představy a dovybavila zdravotnickým vybavením, nábytkem. Aby toto mohla realizovat, vzala si hypoteční úvěr ve výši 2 352 000 Kč. Hypotéka je uzavřena na ní, jako na občana, a na manžela a je poskytnuta bez sledování účelu. Na podnikatelský účet bylo převedeno ve čtyřech splátkách 2 250 000 Kč a předpokládám, že 102 000 Kč utratila za ordinaci v hotovosti. Měsíčně splácí ze svého podnikatelského účtu bance 13 000 Kč. Pokud tyto prostředky byly použity do podnikání, je možné, aby úroky z tohoto hypotečního úvěru (bez sledování účelu) byly použity jako daňově uznatelný náklad OSVČ? I když se nejedná o podnikatelský úvěr?