Úroky (436)

Úrok z prodlení na dani z příjmů právnických osob

Správce daně vyrozuměl daňový subjekt o úroku z prodlení na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020. Daň byla daňovým subjektem zaplacena 2. 7. 2021 a připsána na účet správce daně 7. 7. 2021. Úrok z prodlení byl vypočten správcem daně za 3 dny prodlení, od 5. 7. 2021 včetně do 7. 7. 2021 včetně. Daňový subjekt podal námitku proti vyrozumění o úroku z prodlení, ve které uvedl, že podle ustanovení § 252 odst. 2 daňového řádu je čtvrtým dnem, od kterého se počítá úrok z prodlení, je den 7. 7. 2021, neboť faktickým čtvrtým dnem byl státní svátek 5. 7. 2021, a měl by tak být posunut podle ustanovení § 33 odst. 4 daňového řádu na 7. 7. 2021. Správce daně námitku zamítl s tím, že úrok z prodlení vzniká od čtvrtého kalendářního dne prodlení až do dne připsání platby daně na účet správce daně. Je postup správce daně správný?

DAUC ID 27943 doplnění dotazu co s úroky

Doplnění otázky se týká bodu 2 majetku a bodu 3 zásob, ale úvěr s úroky se týká obou bodů. Majetek, jehož je osvč vlastníkem, bude odepisovat. Zásoby hrazeny z účtu vůbec nebyly, pouze celé byly placeny z úvěru, proto přijatou fakturu zlikviduji např. v interních dokladech a bude to daňový výdaj snižující základ daně ? Ale co s úroky, které dle splátkového kalendáře jsou vyčíslené přesně na haléře.(jistina a úrok). Jak se budou rozpočítávat, aby část jak předpokládám byly součástí odepisovaného majetku a druhá část byla výdajem snižující ZD s likvidací faktury za zásoby ? Je tento postup správný ? Děkuji

Bankovní záruka COVID II

Jak účtovat u FO vedoucí daňovou evidenci úroky ze zaručovaného úvěru? Jedná se o úroky z úvěru hrazené každý měsíc bance (výdaj FO) a následně úroky vyplacené (příjem FO) při splnění podmínek ČMZRB. Pro FO je výsledná výše úroku 0.

Odpočet úroků z hypotéky změna účelu stavby

Poplatník si vyřídil překlenovací hypoteční úvěr pro výstavbu domu pro bydlení a v roce 2019 uplatnil odpočet úroků z hypotéky. V roce 2021 došlo ke změně účelu stavby, která bude z poloviny používána pro podnikání a z poloviny pro bydlení. Stavba tohoto domu zatím nebyla zahájena. Jakým způsobem bude poplatník postupovat? Lze uvést polovinu uplatněných úroků z roku 2019 jako daňový příjem dle § 10 v roce 2021?

Daň z příjmů u nadačního fondu

Společnost s r. o. je zakladatelem nadačního fondu, který zajišťuje pomoc dětem ze sociálně slabých poměrů atd. Nadační fond do roku 2019 nevykazoval žádný zdanitelný příjem, přijímal a nadále přijímá pouze dary, většinou v peněžní podobě, které následně přerozděluje dle svého účelu. Daňové přiznání k dani z příjmů nadační fond doposud nepodával. V roce 2020 ale nadační fond poskytl svojí zakládají společnosti úvěr, ze kterého byly následně vypočítány úroky ve výši zhruba 5 500 Kč. Úroky byly ještě v roce 2020 splacené. Jsou tyto úroky pro nadační fond zdanitelným příjmem a musí proto nadační fond podávat daňové přiznání? Je nutné úvěr mezi zakládající společností a nadační fond úročit?

Úroky ze zápujčky synovi

Syn podniká a chtěl si pro svoje podnikání zakoupit stroj. Protože podniká první rok nedostane u banky úvěr na stroj, vezme si tedy u banky úvěr jeho matka. Synovi potom částku z úvěru poskytne pro zakoupení stroje. Syn hradí matce zpátky jistinu i úrok, který matka zaplatí své bance. Matka tedy zaplatí bance jistinu a úrok a stejnou částku jí vrací syn. Je u matky úrok zdanitelný příjem, který musí uvádět do svého daňového přiznání? Pokud ano, nemůže být uvedeno v § 10 zákona o daních z příjmů - kde by se uvedl příjem úroku od syna a zároveň částka úroku uhrazena bance do výdajů, tedy by základ daně byl 0 Kč? Ona na tom nic nezíská, pouze pomohla synovi k získání finančních prostředků na nákup stroje, který potřebuje k podnikání. Lze u syna uplatnit úrok do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů?

Daňová uznatelnost úroků

Společnost s r. o. má záporný vlastní kapitál. Mohou být úroky z půjčky od banky nespojené osoby daňově účinné podle (§ 25 odst. 1 písm. w)?

Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků

Zaměstnanec si chce v ročním zúčtování uplatnit úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na koupi bytu a dvou pozemků. Jeden z nich je v katastru označen jako ostatní plocha (jiná plocha) a druhý jako orná půda. Dle všeho se jedná v prvním případě o parkovací místo a v druhém o předzahrádku k bytu. Je možné úroky z úvěru uplatnit, když byl úvěr poskytnut kromě koupě bytové jednotky i na koupi těchto dvou dalších pozemků?

Úrok v ceně obvyklé

OSVČ vložila část obchodního závodu do s. r. o. s výjimkou nemovitostí a investičního úvěru. Následně s. r. o. načerpala bankovní úvěr na poskytnutí zápůjčky svému společníku (OSVČ) na splacení jejího investičního úvěru. Úrok ze zápůjčky účtovaný společníku je stanoven ve výši úroku z bankovního úvěru čerpaného s. r. o., splátky zápůjčky jsou shodné se splátkami úvěru. Je možné tento úrok ze zápůjčky považovat za úrok v ceně obvyklé nebo je nutné, aby s. r. o. účtovala svému společníku vyšší úrok, než sama platí bance?

Odečet úroků z hypotéky - rekreační chata

Můžu si odečíst od základu daně uhrazené úroky z hypotéky na rekreační chatu, která ale slouží k trvalému bydlení za rok 2020? Stavba vypadá jako rodinný dům, ale postavený v rekreační oblasti, a proto musel být postaven jako chata. Stačilo by k prokázání např. spotřeba energií? Nebo jak se taková skutečnost prokazuje? Odečet úroků za rok 2019 mi neuznali, ale nevím, jestli postupovali správně.