Úroky (397)

Odpočet úroků z hypotečního úvěru

Fyzická osoba se rozhodla o instalaci FTV na střeše "kolny", která není obytnou stavbou, ale tvoří nedílnou součást stavby pro bydlení. Na pořízení FTV si hodlá vzít půjčku. Nabízí se stavební spořitelna, která půjčí a současně jako bonus zdůvodňuje, že úroky z hypotečního úvěru lze odečíst z nákladů, jako položka snižující daň fyzickou osob o zaplacené úroky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru. Někdy se vše hodnotí jako součást stavby, pokud se platí DPH při pořízení souboru staveb a pozemků. Z toho důvodu bychom považovali za správné i odpočet úroků ze stavebního spoření. Podmínka užívání nemovitostí a staveb souvisejících k bydlení účastníků stavebného spoření splněna. Úvěr na manžela, ale manžel nevlastní nemovitosti. Vlastní ji manželka spolu se synem, ale manželka je spoluúčastníkem smlouvy a manžel, manželka i syn bydlí a užívají 100 % nemovitosti. 

Úroky z úvěru na pořízení automobilu se zajišťovacím převodem práva

Jak je tomu s daňovou uznatelností úroků z úvěru na pořízení vozidla se zajišťovacím převodem práva a smlouvou o výpůjčce? Celkové úroky činí 14 000 Kč. Úvěr je sjednán od 11. 2. 2019 do 11. 2. 2021 s tím, že výše úroků se postupně snižuje a splátka jistiny se naopak postupně zvyšuje. Celková výše úroků zaplacených v rámci splátek v roce 2019 činí 9 000 Kč. Je možno daňově uznat celých oněch 9 000 Kč, či je nutno učinit propočet na počet dní úvěru v roce 2019 (tj. 324 dní) a zbytek daňově vyloučit? V tomto konkrétním případě 14 000 Kč : 732 dní x 324 dní, tj. 6 196,72 Kč a vyloučit rozdíl částek?

Revolvingový úvěr v daňové evidenci

OSVČ vede daňovou evidenci, uzavřel se svou bankou smlouvu o poskytování revolvingového úvěru. Na výpisu z banky jsou poté účtovány různé poplatky - např. odměna za rezervaci zdrojů, správa úvěru, pojištění splátek. Dále úrok z úvěru v určité částce. A v poslední řadě splátka úvěru v určité částce. Budeme účtovat klasicky jako u jakéhokoliv jiného úvěru, tzn. všechny poplatky a úroky jako provozní výdaj a splátku úvěru samostatně jako nedaňový výdaj? 

Zákonný úrok z prodlení

Firma půjčila fyzické osobě podnikateli úročenou zápůjčku v penězích. Zápůjčka včetně naběhlých úroků je po splatnosti. Ve smlouvě je dohodnutá zákonná výše úroku z prodlení dle nařízení. Jelikož jde o zápůjčku, firma nemůže uplatnit výši nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1200 Kč. Je to tak? Pokud je zápůjčka po splatnosti již od 30.4.2019 a v této době došlo ke změně repo sazby (1. 7. - zvýšení z 1,75% na 2%). Použije se na výpočet části úroku z prodlení 1,75% + 8% a od 1. 7. 8% + 2%, nebo je důležitá pouze sazba při vzniku zákonného úroku z prodlení a ta platí po celou dobu - tedy jen 9,75% ? 3) Zákonný úrok z prodlení se počítá z jistiny i naběhlých nezaplacených smluvních úroků? Např. bude-li jistina v prodlení 100 000 Kč a smluvní úroky 10 000 Kč, tak zákonný úrok z prodlení se začne počítat prvním dnem z prodlení z částky 110 000 Kč. Přičemž po splatnosti zápůjčky firma neuplatňuje smluvní úrok ze smlouvy souběžně se zákonným úrokem, ale pouze zákonný. Je to správně?

Odečet úroků z hypotéky

Poplatník chce uplatňovat odečet úroků na bydlení u dvou bytových jednotek. V jedné trvale bydlí on a ve druhé jeho rodiče. Paní na FÚ mu prý řekla, že to lze. V § 15 je opravdu uvedeno, že "předmět bytové potřeby užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů". Z tohoto znění mi ale jasně nevyplývá, že může za všechny své rodinné příslušníky úroky uplatnit. Myslím, že lze uplatnit úrok pouze z jedné jednotky, ale nenacházím pro to jasnou oporu v zákoně. Jak to teda je? A pokud opravdu lze uplatnit pouze u jedné bytové jednotky, je možné, že uplatní úroky na jednotku, kde bydlí rodiče, a poplatníkova manželka na jednotku, kde spolu s poplatníkem bydlí?

Zákonný úrok z prodlení, okamžik účtování o výnosech

Firma půjčila fyzické osobě podnikateli úročenou zápůjčku v penězích. Zápůjčka včetně naběhlých úroků je po splatnosti. Ve smlouvě je dohodnutá zákonná výše úroku z prodlení dle nařízení. 1) Firma se chystá tyto zákonné úroky uplatnit, ovšem neví, v jakém momentě o nich může (musí) účtovat? 1) Např. Je situace, že k 31. 12. poslala vyčíslený zákonný úrok z prodlení druhé straně - tak má o tomto účtovat a tuto částku má mít ve výnosech k 31. 12.? Výnosy vyloučí ze zdanění, jelikož úroky nebyly zaplaceny a budou zdaněny až při úhradě v dalším roce. 2) Ale u jiné půjčky se domluvila s podnikatelem e-mailově, že vyčíslený úrok (včetně jistiny a smluvního úroku) ke konkrétnímu budoucímu dni podnikatel zaplatí (např. ke dni 15. 11. 2019). Ovšem podnikatel nezaplatil, jak má firma evidovat výnosy v účetnictví v takovéto situaci k 31. 12. Má tam mít pouze část k 15. 11. nebo vše k 31. 12. nebo nic? U další zápůjčky je dohodnutý zákonný úrok z prodlení, ale firma ještě neřešila a neposlala upozornění druhé straně, má i tak k 31. 12. vypočíst výnosy ze zákonného úroku z prodlení do účetnictví?

Zápůjčka a směnka

Společnost A poskytla společnosti B zápůjčku. Společnost B ji neuhradila a společnost A zaúčtovala v roce 2018 smluvní úroky a smluvní pokutu. Zápůjčka byla zajištěna směnkou, kde nominální hodnota směnky (jistina) zahrnuje i tyto úroky a smluvní pokutu. Soud rozhodl ve prospěch společnosti A. Zaniká tímto pro účetní a daňové účely úrok a smluvní pokuta z původní zápůjčky a stanou se součástí jistiny na směnce? Je to důležité zejména proto, že smluvní pokuta a úroky byly v minulosti zaúčtovány do výnosů a smluvní pokuta jako neuhrazená byla vyloučena v daňovém přiznání ze základu daně. Pokud společnost B směnku v budoucnu uhradí, bude podléhat smluvní pokuta ze zápůjčky dodanění daní z příjmu, nebo ji lze považovat nově jako jistinu u směnky? Lze popřípadě v účetnictví přeúčtovat pohledávku z úroku a smluvní pokuty na pohledávku z jistiny?

Zajišťovací směnka

Společnost s ručením omezeným poskytla zápůjčku právnické osobě. Právnická osoba zápůjčku neuhradila do doby splatnosti, tak byla vystavena zajišťovací směnka na částku zápůjčky s příslušenstvím. Nyní došlo k soudnímu řízení a avalista (fyzická osoba) má povinnost tuto směnku uhradit včetně nákladů soudního řízení. Společnost s r. o. vede v účetnictví pohledávku vůči právnické osobě na jistinu zápůjčky, úroky a smluvní pokutu. Jak správně zaúčtovat nově vzniklý stav, kterým přechází zaúčtovaná zápůjčka PO na účtu 378 na vymáhanou směnku po fyzické osobě? Bylo již zahájeno exekuční řízení. Má být vytvořena účetní opravná položka i k zaúčtovaným úrokům z prodlení?

Úroky do Ruska srážková daň

Ruská fyzická osoba (rezident v Rusku) je 100 % společníkem s. r. o. v ČR. Této české s. r. o. poskytnul ruský společník půjčku úročenou 10 % p. a. K půjčce je každoročně počítán úrok zaúčtovaný nedaňově dle § 25 odst. 1 w) zákona o daních z příjmů.

1. Je třeba odvádět srážkovou daň 15 % dle § 22 odst. 1 písm. g), 3 a 4 zákona o daních z příjmů?

2. Pokud ano, odvádí se srážková daň už při zaúčtování úroků nebo až při platbě úroků do Ruska?

3. Budou se také danit tyto úroky, když budou zaúčtovány jako daňově uznatelné?

 

SVJ a úroky z BÚ a spořicího účtu

Povedou úroky připsané SVJ na BÚ nebo na spořicím účtu k tomu, že SVJ bude mít povinnost podat daňové přiznání?