Úroky (381)

Odpočet úroků z hypotečního úvěru

Fyzická osoba vlastní rodinný dům, užívá jej pro vlastní bydlení, dům je financován hypotečním úvěrem. Nyní je zvažován bezúplatný převod 80 % vlastnického podílu na domě na rodiče stávajícího majitele s tím, že rodiče budou v domě bydlet a stávající majitel bude nadále hradit hypoteční úvěr a zůstane mu vlastnický podíl na domě ve výši 20 % (bydlet bude po převodu jinde). Předpokládám, že bezúplatný převod vlastnického podílu na rodiče bude od daně z příjmů osvobozen (s případnou oznamovací povinností osvobozeného příjmu, pokud tento přesáhne 5 mil. Kč). Bude stávající majitel moci nadále uplatňovat odpočet úroků z hypotečního úvěru v plné výši, přestože již nebude vlastnit 100 % dané nemovitosti, ale pouze 20 %? 

Půjčování peněz spolek - soukromá osoba (člen, jednatel)

Není postup popsaný níže protiprávním jednáním, případně nenaráží na nějaká jiná omezení? Hraje v popsaných případech nějakou roli, zda je fyzickou osobou - nečlen x člen x jednatel spolku?

1) Fyzická osoba zapůjčí bezúročně peníze - z bankovního účtu na bankovní účet - spolku. Spolek potřebuje finanční prostředky na zařízení, případně pořízení sídla (nutná změna sídla).

2) Je možný i opačný postup - aby spolek, který disponuje finančními prostředky, pro které nemá aktuálně využití, zapůjčil peníze fyzické osobě - bezúročně?

3) Mohou si vypomoct spolky mezi sebou? Jeden spolek půjčí jinému?

Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ

OSVČ má základ daně z podnikání 100 000 Kč, její daň tedy vychází po uplatnění základní slevy 24 840 Kč nulová. Od roku 2018 si platí hypotéku na rodinný dům - ale po uplatnění odpočtu 20 000 Kč se její výsledná daň nezmění, pořád je ve výši 0 Kč. Musí nebo nemusí do přiznání OSVČ uvést úroky jako odpočet? V případě, že by v roce 2018 do přiznání neuvedla a v roce 2019 je chtěla uplatnit - bude moci uplatnit v roce 2019 úroky, bude-li jí bude vycházet daňová povinnost? Můžete to v různých letech střídat - uplatnit x neuplatnit odpočet? Úroky jako odpočet nelze přenášet, tj. lze uplatnit pouze ty úroky, které byly v roce, za které se podává daňové přiznání? zaplaceny? Kdy musí OSVČ doložit smlouvu o hypotéce na FÚ - až v roce, kdy bude poprvé úroky v přiznání uplatňovat nebo hned první rok ačkoliv první rok úroky uplatňovat nebude?

Odpočet úroků z hypotéky

Poplatník koupil nemovité věci - rodinný dům a platí úroky z hypotéky. Podniká jako OSVČ, ve svém vlastním RD má v jedné místnosti kancelář, kterou využívá jak k práci OSVČ, tak pro práci doma ve svých volných chvilkách. Může si poplatník uplatnit úroky jako odpočet daně na rodinný dům, pokud jednu místnost v RD využívá jak pro svou SVČ, tak i pro své „bydlení a činnosti mimo SVČ“? Nebo nějak poměrově vyloučit např. tu jednu místnost nebo si odpočet nebude moci uplatnit žádný, ačkoliv místnost, kde vykonává SVČ, je např. v poměru k celé ploše domu pouze 10 %?

Zápůjčka od jednatele do s. r. o.

Loňského roku byla založena společnost s. r. o., v současné době zapůjčil jednatel společnosti peníze na běžný provoz (nájem, mzdy, úpravy vstupní části budovy). Tyto peníze byly zapůjčeny na základě smlouvy o půjčce s ročním úrokem. Budou vyplacené úroky v s. r. o. daňově uznatelné, na druhé straně je jednatel zahrne do svého daňového přiznání?

Odpočet úroků z úvěru na bydlení

Prosím o stanovisko, zda lze uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. Úvěr byl poskytnut na rekonstrukci objektu s evidenčním číslem. V domě máme hlášené trvalé bydliště a fakticky zde bydlíme. Ale v katastru je objekt veden jako „stavba pro rodinnou rekreaci“. 

Úrok z hypotečního úvěru

V roce 2010 si fyzická osoba vzala hypotéku a pořídila si byt "X", ve kterém bydlela, a úroky si uplatnovala dle § 15 ZDP jako nezdanitelnou část základu daně. V 8/2018 FO byt "X" prodala a za získané peníze + doplatek z úspor si pořídila byt "Y", kde bydlí od 9/2018. Původní hypotéku nadále splácí a ručení nemovitou věcí bylo převedeno z prodané nemovité věci "X"na nemovitou věc "Z" (byt rodičů). Může si v roce 2018 uplatnit nějakým způsobem úroky z hypotéky dle § 15 ZDP?

Úroky z úvěru

Bydlím v bytě, na který mám hypotéku a uplatňuji odečet úroků již několik let, a rozhodla jsem se jej letos od srpna pronajímat. Budu mít nárok na odpočet úroků za 7 měsíců roku? Při potvrzení úroků za celý rok bude jeho poměrná část k mému uplatnění 7/12 z celkově potvrzených úroků?

 

Úroky jako odpočet od základu daně

Poplatník podává každý rok daňové přiznání k DPFO a v něm uplatňuje zaplacené úroky. Jsou to přibližně částky 10 000 Kč. Jsou mu strhávány každý měsíc okolo desátého v měsíci. Od 20. 3. 2019 bude byt, na který úroky uplatňuje, pronajímat a již nebude moci úroky uplatnit jako odpočet od základu daně. Za měsíc leden a únor bude moci úroky uplatnit v plné výši? A za březen nějak poměrně? Např. zaplatí-li v březnu 10 000 Kč, pak bude moci uplatnit 1/3 (pronájem od 20. 3.), nebo jak se toto správně určí nebo již za celý březen uplatní/neuplatní?

Jistina (jistota) složená při pronájmu kanceláří

Společnost s. r. o. má pronajaté kanceláře a složenou jistinu ve výši 85 000 Kč. Ve smlouvě o pronájmu není stanoven úrok z jistiny. Musí společnost účtovat do dohadných položek aktivních (výnosů) každoročně obvyklý úrok? Pronajímatel tvrdí, že úročení jistiny je pouze u pronájmu bytu, a ne u pronájmu nebytových prostor.