Kurzové rozdíly (216)

Vystavená faktura v EUR - vyčíslení DPH v české měně

Podle zákona o DPH patří mezi náležitosti vydané faktury v cizí měně i vyčíslení DPH v české měně. Jaký je správný postup výpočtu DPH v Kč na vystavených fakturách v měně EUR? Ve všech dostupných příkladech autoři uvádějí hodnoty typu: Základ daně 1 000 EUR + DPH 210 EUR, kurs EUR/Kč 25 Kč. V těchto případech vypadá vše velice jednoduše. Jak mám postupovat v tomto konkrétním případě: Kurs EUR/ Kč = 25,83, základ 572,22 EUR.

Varianta 1. - 25,83 x 572,22 EUR = 14 780,44 Kč (základ daně v Kč) x 21 % = 3 103,89 Kč (DPH).

Varianta 2. - 572,22 EUR (základ daně) x 21% = 120,17 Eur x 25,83 Kč = 3 103,99 Kč (DPH).

Která z výše uvedených variant je správná?

Ubytování

Česká s. r. o. provedla přes portál booking.com rezervaci ubytování v ČR za 77 euro, dle výpisu z naší banky kurzem 26,507. Doklad z hotelu byl na částku 1 963 Kč. Jak tyto transakce zaúčtovat, když mám na straně jedné eura a pak jen doklad z hotelu v Kč. Mohu doklad z hotelu nepřepočítat denním kurzem na eura, ale to mě pak program nepustí na rozdělení částky 1 963 Kč na základ a DPH. 

Účtování pokladny při zahraniční pracovní cestě

Účetní jednotka má ve vnitřní směrnici uvedeno: Používá pro přepočet cizích měn denní kurz stanovený kurzovním lístkem ČNB. Při účtování směny (nákupu) cizích měn se používá k jejich ocenění kurz dané obchodní banky, případně směnárny, přes kterou byla operace provedena. Při účtování nákupu valut v bance vkládaných do pokladny, používá kurz směny. Při účtování pokladny v cizí měně (vyplácení a přijímání cizí měny do pokladny při jiné příležitosti než při výměně za koruny) používá pevný kurz odvozený od denního kurzu ČNB k 1. dni každého čtvrtletí. Z toho vyplývá, že při výplatě zálohy na pracovní cestu je použit pevný kurz aktuálního čtvrtletí a vyúčtování probíhá kurzem data poskytnutí zálohy nebo začátku pracovní cesty. Lze pro zjednodušení účtování, aby nevznikl při pracovní cestě kurzový rozdíl, do vnitřní směrnice uvést výjimku při účtování cestovních náhrad, a to: při výplatě zálohy i konečném vyúčtování se používá kurz dne výplaty zálohy, popř. zahájení pracovní cesty? Bylo by toto v souladu s požadavky na vedení účetnictví?

Tuzemská faktura v EUR

Jsme firma, plátci DPH, naši dodavatelé jsou také plátci DPH, obchodujeme s nákupem a prodejem nových vozů. Většina faktur týkajících se tohoto obchodování je v cizí měně. Náš účetní program neumožňuje používat dva kurzy. Máme stanoveno, že přijaté faktury účtujeme kurzem data přijetí. Tím, že jde o automobily, to nejsou úplně malé částky. Přijmu daňový doklad, na kterém je uveden základ daně + DPH v cizí měně, zároveň je zde správně uveden přepočet na českou měnu. V případě použití našeho kurzu nám ale vznikají rozdíly základu DPH a DPH. Je možno nějak stanovit, že fakturu zaúčtuji ve stejných částkách, jaké jsou uvedeny na faktuře v české měně, tedy že použiji kurz dodavatele? Nebo musím použít náš kurz a interním dokladem narovnávat DPH, abychom měli stejné částky jako dodavatel? Bojím se, že v případě rozdílů nám budou stále zasílány výzvy. Jaký byste v tomto případě volili postup, aby to bylo správně jak z pohledu DPH, tak z pohledu účetnictví?

Přefakturace předmětů v EUR a kurzové rozdíly k 31.12.

Tuzemská firma (A) poskytuje služby hromadného rozesílání zásilek. S Objednatelem/Zadavatelem (B) služby je domluvena, že drobné předměty, které jsou mimo tiskoviny součástí zásilky, bude (A) pořizovat přímo od Dodavatelů (C), čili nejsou dodány firmou (B). Drobné předměty jsou pořizovány v cizích měnách. Po rozeslání zásilek firma (A) vystaví firmě (B) fakturu, na které uvádí dvě položky: za rozeslání zásilek a za přiložené předměty - tato položka je uvedena v nákupní ceně v EUR, a to bez jakékoli marže. Rozhodli jsme se proto u firmy (A) pořízení předmětů a zaslání konečným odběratelům účtovat na rozvahovém účtu 378 jako Přefakturaci - tj. nákup předmětů na MD a ponížení o předměty u rozeslaných zásilek na Dal. Firma (A) sleduje pořízení a expedici drobných předmětů nejen na rozvahovém účtu, ale i kusově. V průběhu roku se nákup předmětů i rozeslané předměty na účtu 378 přepočítávají denním kurzem ČNB. Zůstatek účtu 378 k 31.12. v korunách se liší od výsledku/zůstatku v korunách z fyzické inventury, ačkoli kusy odpovídají. Je správné rozdílný zůstatek na rozvahovém účtu 378 (Přefakturace) vyrovnat proti kurzovým rozdílům?

Dividendy v cizí měně

Valná hromada společnosti rozhodla o výplatě dividend v cizí měně. Je kurzová ztráta při výplatě dividendy daňově uznatelným nákladem?

Kurzové rozdíly

Společnost s r. o. obdržela fakturu v cizí měně v květnu 2018 a přeplatila ji. Přeplatek je zaúčtován v korunách na MD 221/D 315999. V říjnu došla další faktura a chtěla bych ji započíst s přeplatkem. Mohu použít u přeplatku již přepočítanou částku v korunách, nebo mi vznikne kurzový rozdíl? Účetní jednotka používá pevný měsíční kurz.

Převod peněz z devizového účtu na korunový účet

Firma s r. o. má devizový a korunový účet. Pro přepočet cizí měny používá pevný měsíční kurz. Při převodu peněz z devizového účtu na korunový vznikají kurzové rozdíly. Nelze pro převod použít kurz, který používá banka v okamžiku převodu? Nebo použít tento kurz je možné pouze v případě nákupu a prodeje cizí měny za českou korunu?

Zdanění příjmů z měnových obchodů u nepodnikatele

Fyzická osoba, nepodnikatel, zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím směny cizích měn, nejčastěji prostřednictvím směny EUR na USD a opačně. Za tímto účelem uzavírá fyzická osoba rovněž termínované měnové obchody. Jak by měla zdanit realizované kurzové zisky? Domnívám se, že uvedená činnost nespadá pod příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, neboť se jedná pouze o příjmy z nakládání s vlastním majetkem (prosím o potvrzení). Může zrealizovaný kurzový zisk kompenzovat v ročním úhrnu s realizovanou kurzovou ztrátou? Může si dále jako výdaj uplatnit související bankovní poplatky na příslušném bankovním účtu, pokud tento účet slouží výhradně k realizaci uvedených měnových obchodů, a dále poplatky poradci (brokerovi), který za ni uvedené obchody řeší?

Korunový zůstatek na nulovém eurovém účtu

Banka v říjnu zrušila eurový kontokorentní účet a přesunula jeho zůstatek na jiný eurový účet. V účetnictví ale vykazuji na zrušeném nulovém eurovém kontokorentním účtu korunový zůstatek ve výši 400 000 Kč. Můžu zaúčtovat tento zůstatek v říjnu do daňových kurzových ztrát?