JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. (23)

Lhůta pro standardní rozhodnutí o stížnosti

Při dotazu na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kdy obec měla nařízeno jejím nadřízeným orgánem poskytnout informace dle žádosti občana do 15 dní (po stížnosti na nečinnost), 15. den bylo odesláno obcí oznámení o výši úhrady. Je to správně, když do 15 dní má žadatel už informace obdržet? Oznámení na úhradu nemá být s dostatečným předstihem? Záměrně je toto poskytnutí prodlužováno, jelikož žádost měla být vyřízena již 3. 1. 2019 a požadované informace připraveny? Proč ta prodleva? 

Osvobození podílu na zisku

Na školení daně z příjmů právnických osob pro veřejnoprávní subjekty bylo sděleno, že i obce, kraje a svazky obcí se považují dle § 19 zákona o daních příjmů za mateřské společnosti a převod dividend z obchodních společností založenými těmito subjekty při dodržení ostatních podmínek je osvobozen od daně (dříve obchodními společnostmi daněno srážkovou daní). Je tato informace správná a platí pro všechny výše uvedené subjekty veřejné správy?

Účtování porušení rozpočtové kázně

Prosím o podrobné popsání účtování porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. z pohledu ÚSC jako poskytovatele dotace. Prosím o popis účtování i porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 6. Jedná se o sankce nebo vratky dotací? Jakými § v účetních předpisech se máme řídit?

Automobil k soukromému použití uvolněnému starostovi obce

Může být uvolněnému starostovi obce poskytnuto služební vozidlo také k soukromému použití? Na jednom školení jsme dostali informaci, že od roku 2018 toto není možné. 

Veřejně prospěšný poplatník a pronájem/poskytnutí sportoviště ke sportovním účelům

Veřejně prospěšný poplatník č. 1 založený za účelem vykonávání sportovní a tělovýchovné činnosti plánuje svá sportoviště pronajmout/poskytnout dalšímu veřejně prospěšnému poplatníkovi č. 2 k výkonu jeho sportovní činnosti, neboť i tento veřejně prospěšný poplatník byl založen za účelem vykonávání sportovní a tělovýchovné činnosti. Bude se příjem z pronájmu/poskytnutí sportovišť veřejně prospěšnému poplatníkovi č. 2 k výkonu jeho hlavní činnosti zdaňovat v rámci hlavní činnosti (a tedy nikoli v rámci vedlejší činnosti) veřejně prospěšného poplatníka č. 1? 

Nezisková organizace - spolek - živnostenský list

Jsme nezisková organizace - spolek - motoklub. 1 x ročně pořádáme charitativní akci - Kostelecký hudební den, na které prodáváme vstupné a zajišťujeme občerstvení. Případný zisk věnujeme například zvláštní škole, či někomu, pro koho byla charitativní akce vyhlášená. Dále spolupracujeme s městem - přibližně na dvou městských akcí - např. rozsvěcení stromečku, keramické trhy, sraz Kostelců a to nepravidelně, někdy ano, někdy ne - postavíme a zapůjčíme zdarma naše hudební podium a zajistíme občerstvení. Při čemž rozdáváme zdarma dětem sladkosti, upomínkové předměty a letáčky o silniční bezpečnosti. Někdy tržba stánku s občerstvení pokryje jen tak tak náklady, čili zisk není a někdy se povede, že nějaký zisk je - zisk použijeme na rozvoj hlavní činnosti našeho spolku. Mám za to, že toto není podnikání a tudíž, že spolek nemusí mít živnostenský list - nebo musí? Další věc je ta, že uvažujeme, že bychom možná začali pronajímat náš gastrostáne - za účelem zisku. Zisk by jsme vždy použili na rozvoj hlavní činnosti spolku - to si myslím že je to pronájem a že to už podnikání je - musí být živnostenský list? Prosím o odpověď na tyto konkrétní případy.

Oznamovací povinnosti vůči zřizovateli

Kde bych našla vypsané oznamovací povinnosti vůči zřizovateli, tzn. co nám musí zřizovatel schvalovat (co zastupitelstvo a co jen starosta), kde stačí vzít pouze na vědomí starostovi? Pokud není konkrétní předpis, prosím o vypsání. Jedná se mi především o odpisový plán. Ten je každoročně schvalován zastupitelstvem, ale tento dokument neobsahuje pouze obecné informace, týkající se odpisů, ale i konkrétní majetek a jeho výše odpisů za daný rok. Nyní jsme zakoupili nový investiční majetek a mne zajímá, jestli musím provést změnu odpisového plánu a nechat schválit zastupitelstvo (i zpětně) nebo stačí, když jsme informovali před koupí starosty - dle zřizovací listiny. Nemohla bych vytvořit takový odpisový plán, ve kterém nebudou uvedeny konkrétní položky majetku, ale pouze předpis, dle kterého se musím řídit při zařazování majetku? Nebo mohu do schvalovaného odpisového plánu uvést, že změny v průběhu roku se budou řešit např. pouze oznámením a uvedou se až v odpisovém plánu na další rok? 

Uveřejňování smluv

Jsme firma, která spravuje majetek obci s rozšířenou působností. Je povinností zveřejnit smlouvu se zahraničním partnerem? Jedná se o vývoz dřeva do Rakouska a Německa.

Závazné ukazatele rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Je nutné, aby rozpočet obce obsahoval členění na běžné a kapitálové výdaje celkem? Pokud ano, stávají se automaticky závaznými ukazateli? Lze stanovit jako závazný ukazatel ve výdajích jednotlivé paragrafy celkem? Jsou pak přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jednoho paragrafu rozpočtovým opatřením podléhajícím schválení zastupitelstva (resp. rady, jestliže je k tomu pověřena zastupitelstvem)? 

Pozemek u budovy ve spoluvlastnictví - nečlen

Před 6 lety byly bytovým družstvem převedeny do vlastnictví byty s přilehlými pozemky. V době vzniku SVJ byly pozemky až na jeden převedeny všechny údajně majitelům bytů. V letošním roce jsme potřebovali souhlas s kácením stromu a při té příležitosti jsme zjistili, že u některých vlastníků bytů došlo k tomu, že jim nebyl převeden podíl na jednom z mnoha pozemků. V některých případech to bylo nepozornosti BD, v dalších případech se tak stalo při prodeji bytu na jinou osobu (kupujícího). SVJ vzniklo ze zákona v roce 2011. Je členem SVJ ten, kdo není vlastníkem bytové jednotky? Pokud ano, má stejná práva jako ostatní členové - vlastníci bytů (znamenalo by to, že mohou do společných prostor i když jsou majitelé jen pozemku?) Měli jsme tyto vlastníky zvát na shromáždění? Pokud nejsou členy SVJ, má právo vyžadovat úřad města souhlasy od našeho společenství nebo má povinnost tyto lidi obeslat z titulu své funkce?