Daň z nemovitostí (116)

Vracení DPH z kupní ceny nemovitosti

Kupujeme komerční objekt, kde plánujeme provozovat ubytovací zařízení od výrobního družstva, jsou plátci DPH a stojíme před otázkou, zda pořídit jako SJM, nebo jako s. r. o. které je plátcem DPH. V jakém případě a existuje vůbec možnost, že bychom mohli nárokovat vracení DPH z nemovitosti?

Daň z nemovitých věcí

V roce 2020 jsem koupil bytový dům. Na listu vlastnictví: - Bytový dům na parcele č. 1 - tato parcela č. 1 není zcela zastavěna bytovým domem a část nezastavené parcely je využívána jako parkovací místo pro nájemního bytů. Dále na LV je koupě dvou malých pozemku - ostatní plocha - parcela č. 2 a trvalý travní porost parcela č. 3. Tyto jsou hned vedle parcely č.1 a také jsou využívány k parkování aut pro bytový dům. V bytovém domě je 6 bytových jednotek + 1 nebytový prostor - půda - zda nikdo nebydlí. 1) Budou bytové jednotky dle zákona zdaněny pod jednotkou a do přiznání půjdou pod písmenkem R? Nedaní se celá budou pod H, je to tak? 2) Jak bude zdaněn nebytový prostor - půda? ( Je pro to podstatné, zda např. půdu mohou využít nájemci např. k sušení prádla či jí nesmí využívat - je to pro zdanění podstatné - zdaní se pod písmenem Z? 3) Ostatní plocha a trvalý travní porost - budou mimo předmět daně když jsou využívány s bytovými jednotkami či musí být přímo nějak jejich součástí např. v prohlášení vlastníka či jinak? 4) To samé pozemek na němž leží bytový dům - ta nezastavěná část na parcele č. 1 - nemusí to být nikde v prohlášení vlastníka, že je část toho pozemku využívána jako součást jednotky? Pak kdyby to nebylo v prohlášení musí být část nezastavěného pozemku zdaněna či mimo předmět daně? 5) Bude využit pro bytové jednotky koeficient 1,22 - když není zcela zastavěna parcela č.1, na které bytový dům stojí? Předpokládám, že ano a že celá parcela č.1 bude mimo předmět daně.

Podání dílčího přiznání k dani z nemovitých věcí

Již 5 let nám chodí složenka na částku daně z nemovitých věcí - vlastníme parcely trvalých travních porostů, rodinný dům a byt. V roce 2020 jsem koupili další trvalé travní porosty. Je se vyplňuje dílčí přiznání, pokud nechceme znovu vyplňovat celé přiznání za všechny naše nemovitosti znovu? Do dílčího přiznání uvedu nemovitosti koupené v roce 2020 a výpočet - daň v přiznání nechám pouze za ten rok 2020 a na úřadě si to "připočtou" tu původní částku nebo musím znám sumu z minulých let a doplnit i tu do přiznání, případně na jaké řádky či vše dohromady napíši na jeden výsledný řádek? 

Zastavěná plocha - daň z nemovitých věcí

Počítá se venkovní schodiště ke vstupu (5 betonových schodů mimo obvodový plášť budovy) do zastavěné plochy pro základ daně ze staveb (daně z nemovitých věcí)? 

Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění

OSVČ zakoupila v 5/2018 jako soukromá, nepodnikající osoba pozemek za účelem výstavby rodinného domu k vlastnímu bydlení (za cca 1 mil. Kč). V 6/2020 tento pozemek ale prodala (za cca 2 mil. Kč) a v 7/2020 koupila jiný pozemek (za cca 1,2 mil. Kč) za stejným účelem. Dále pak, opět jako soukromá osoba, v 11/2020 koupila byt (za cca 2,6 mil. Kč). Tento byt využije buď k vlastnímu bydlení nebo jej poskytne k dočasnému bydlení rodičům. Jak bude postupovat, v souvislosti s uvedeným, při zdanění příjmů (jak vypočte daň z příjmů) a jaké musí podat další přiznání v souvislosti s těmito nákupy a prodeji?

Prodej nemovitosti postavené na darovaném pozemku

Fyzická osoba dostala v roce 10/2017 darem pozemek od rodičů, na kterém postavila rodinný dům pro vlastní bydlení. Tento dům ale musela letos z finančních důvodů prodat a následně koupila pro vlastní bydlení byt. Bude muset zaplatit daň z příjmů z prodeje domu? Případně co vše může odečíst z prodejní ceny domu, aby zjistila základ pro daň? Jakým způsobem bude tyto výdaje prokazovat? Může ke snížení základu daně použít jednotlivé faktury za výstavbu domu? Může oproti příjmu za prodej domu použít i kupní cenu bytu? Platí se daň z nemovitostí i v případě získání pozemku darováním od rodičů? Jaká další přiznání a daně musí podat a zaplatit v této souvislosti? A v jaké výši? Jaké jsou termíny pro podání případných přiznání a jejich úhrady?

Daň z nemovitých věcí při koupi na přelomu roku

Koupil jsem nemovitost v září. Začátkem prosince ji prodávám (podpis kupní smlouvy), návrh na vklad je podaný k 10. 12. 2020, ochranná lhůta katastru skončí 30. 12. 2020 a dá se předpokládat, že katastr provede zápis až v novém roce. Jsem jako prodávajíc povinenpodat přiznání k dani z nemovitých věcí, nebo už je to povinnost nového kupujícího?

Daň z nabytí nemovitých věcí - termín pro podání přiznání

Společnost s r. o. koupila garáž s pozemkem. Do kdy se musí podat přiznání k dani z nabytí nemovitostí a k dani z nemovitosti? 

Osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1, h12)

Síť rozvodu tepla (která je ve vlastnictví výrobce tepla, který je současně i distributorem) se nachází jak pod povrchem pozemku (např. v kolektoru), tak i nad pozemkem na nosné konstrukci. Jak se vypočítá část příslušného pozemku pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. h) bod 12 v případě, že se jedná o podzemní vedení a v případě nadzemního vedení?

Prodej nemovitosti ze s. r. o. společníkovi - daňové a účetní aspekty

Společnost s r. o. (plátce DPH) má ve vlastnictví nemovitost - dům, kde jsou kanceláře. Nemovitost je vedena jako administrativní budova. Tato nemovitost byla postavena a zkolaudována v roce 2010. Nyní se společnost rozhodla, že nemovitost prodá svému společníkovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nemovitost se sestává z budovy, oplocení - daňově odepisovány a pozemku - bez odpisů. Zajímalo by jaké všechny daně se budou muset platit, konkrétně? 1) DPH - bude muset být při prodeji k prodejní ceně připočtena DPH? Pokud ano, v jaké sazbě? 2) Bude s.r.o. platit nějakou daň z prodeje nemovitosti? 3) Účtováno bude náklad (nezúčtované odpisy) a výnos (prodej - cena prodeje), jelikož neodepsaná částka je téměř shodná s cenou prodejní, daň z příjmu bude téměř nula - je to takto v pořádku? 4) Bude fyzická osoba, nový majitel nemovitosti muset platit při koupi nějakou daň? 5) Pokud bude fyzická osoba nemovitost dále firmě s. r. o. pronajímat, bude muset platit pouze 15% srážkovou daň, je to tak? Žádná další daň, sociální a zdravotní se z pronájmu nepočítá? 6) Je ještě nějaká další daň, poplatky, odvody, který z uvedeného případu vyplývají?