Datum uskutečnění zdanitelného plnění (190)

Vystavená faktura v cizí měně

OSVČ, identifikovaná osoba, vystavuje fakturu na Slovensko. Datum vystavení je 1. 7. 2019, DUZP je 30. 6. 2019, na faktuře bude částka v Kč i EUR. Jaký kurz ČNB pro přepočet použít? K datu vystavení nebo DUZP? Pokud k DUZP, 30. 6. 2019 byla neděle, použije se tedy předchozí kurz z pátku 28. 6. nebo kurs z následujícího dne 1. 7.? 

Provize slevových portálů

Jsme poskytovatelé cestovních služeb (výletů) jako cestovní agentura (plátce DPH, s. r. o.). Využíváme slevové portály k podpoře prodeje. Zveřejníme nabídku s konkrétním výletem na konkrétní místo v konkrétním termínu, případně si může zákazník vybrat z několika termínů. Zákazníci si kupují vouchery (poukazy) a hradí je přímo slevovému portálu. Po konání výletu je ze strany slevového portálu vystaveno vyúčtování slevové akce, kde je uvedeno, kolik se prodalo voucherů, kolik se jich uplatnilo a kolik jich propadlo. Za uplatněný voucher je určitá smluvně pevně daná procentuální provize, za propadnutý voucher je pevně daná provize ve výši až 100 % hodnoty voucheru. Rozdíl pak chodí na bankovní účet. Slevový portál po tomto vyúčtování vystaví fakturu na provizi z prodaných voucherů, kde uvede, o jakou konkrétní slevovou akci se jednalo. K jednomu výletu vystaví i několik faktur, např. zvlášť za propadnutý voucher a zvlášť za uplatněný voucher. Každá z těchto faktur má jiné DUZP. Do jakého zdaňovacího období patří náklad této provize z pohledu daně z příjmů?

Je to do:

1. období konání výletu, nebo

2. období, do něhož spadá den, kdy slevový portál provedl vyúčtování prodaných voucherů a provize? Doplníme, že podle obchodních podmínek vzniká nárok na provizi u některých slevových portálů a) dnem konání výletu, na němž účastník výletu uplatnil voucher, nebo b) dnem, kdy slevový portál provede vyúčtování prodejní akce. Na tyto dny váže slevový portál i DUZP u své provize. Jako příklad uvedu výlet, který se konal v 12/2018 a provizní faktury byly vystaveny s DUZP v 01/2019 i později. Provize je daňovým nákladem roku 2018 nebo 2019?

Opravný daňový doklad po 1. 4. 2019

Jsme měsíční plátci DPH. Dne 4. 6. 2019 jsme obdrželi opravný daňový doklad za vrácené zboží, který je na částku -45 000 Kč. Na dokladu je uvedeno DUZP 31. 5. 2019 a datum vystaven rovněž 31. 5. 2019. Ve kterém měsíci uvedeme tento opravný daňový doklad v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení.

Datum zdanitelného plnění u zástavy peněz u advokáta prodej nemovité věci

Fyzická osoba, plátce DPH, prodává nemovitou věc přes realitní kancelář. Kupující peníze za nemovitou věc poslal na bankovní účet do zástavy advokátovi, peníze zde budou uloženy do doby přepisu na katastru nemovitostí na nového majitele. Až bude proveden zápis na katastru na nového majitele, pak teprve advokát pošle peníze za nemovitou věc prodávajícímu na jeho bankovní účet. S jakým datem má prodávající fakturovat, kdy vzniklo zdanitelné plnění, je to datum připsání úhrady advokátovi ze strany kupujícího, nebo datum vkladu do katastru nemovitostí na nového majitele, nebo datum připsání peněz na účet prodávajícího od advokáta, který je pošle prodávajícímu až po provedeném vkladu do katastru.

Obrat pro registraci k DPH - uskutečněné plnění

Jsme stavební firma - právnická osoba, neplátci DPH, nyní připravujeme k prodeji byty, které jsou v našem vlastnictví a které jsme stavěli. Který měsíc budeme považovat za měsíc, ve kterém došlo k překročení obratu pro registraci k DPH:

a) podpis kupní smlouvy a vystavení faktury (jako podklad k platbě bez uvedení DUZP nejsme ještě plátci),

b) dojde k úhradě,

c) je podán návrh na vklad (dnem podání nastávají právní účinky vkladu a stávají se majiteli),

d) obdrželi jsme vyrozumění z katastrálního úřadu o zápisu,

e) došlo k předání bytu?

Podle § 21 zákona o DPH („Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.“).

Bych měla brát za DUZP bod d) nebo e) (ten co nastane dříve) a tento měsíc budu považovat za měsíc, ve kterém došlo k překročení obratu. Chápu to takto správně? 

Vývoz zboží a měnové kurzy

Vyvážíme zboží do třetí země. Aby byl vývoz uskutečněn, musí provedena externí firmou předexpediční kontrola. Pro tyto účely vystavím daňový doklad v měně USD o několik dnů dříve, než se vývoz uskuteční. Použiji kurz dne vystavení faktury např. 10. 1. Zboží předáme přepravci 20. 1. a den výstupu z území EU je - dle celního dokladu, např. 23. 1. V účetnictví pro DPPO použiji kurz 10. 1. Podle zákona o DPH je datum uskutečnění zdanitelného plnění 23. 1. - tento údaj opravím na daňovém dokladu - datum ZP je 23. 1. Vystavení daňového dokladu je 10.1. Budu pro evidenci DPH přepočítávat výši plnění kurzem ze dne 23. 1.? Pro DPPO zůstane kurz ze dne vystavení faktury?

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období

Je možné interpretovat znění § 104 odst. 1 zákona o DPH tak, že v případě obdržení dokladu v režimu přenesené povinnosti může odběratel bez sankcí tento doklad uvést do kontrolního hlášení v jiném (následujícím) období než do jakého doklad spadá svým datem uskutečnění zdanitelného plnění za předpokladu, že výše daně se tímto nezmění, a to i s odstupem například 6 měsíců? 

Určení data uskutečnění zdanitelného plnění

Jsme obchodní společnost, s. r. o. (nejsme zásilková společnost), zabývající se prodejem průmyslové tepelné techniky. V některých případech na základě obdržené objednávky odesíláme náhradní díly našim obchodním partnerům (firmám, servisním organizacím) v rámci tuzemska, formou balíků, s využitím zásilkových společností nebo české pošty. Zboží v tomto případě hradí ve sjednané splatnosti převodem. K jakému dni vzniká povinnost přiznat daň, tedy jaké DUZP uvést na vystavené faktuře? Dochází ke změně, pokud totožné zboží zašleme formou dobírky? Kdy v tomto případě vzniká povinnost odvést daň?

Vnitřní směrnice - cizí měna

Jaké jsou  možnosti vnitřní směrnice při účtování cizí měny u společnosti s. r. o.?

1. Zákon o účetnictví stanový možnost používání denního kurzu nebo pevného, není mi jasné, jestli je možné použít pro vystavování faktur denní kurz a pro účtování banky EUR použít roční kurz? Případně je možné použít pro jednoho odběratele denní kurz a pro jiného roční? Záleží to pouze na tom, jak si napíšeme vnitřní směrnici?

2. Pro vystavování faktur používáme denní kurz k datu vystavení faktury, je to tak správně? Podle tohoto kurzu odvádíme i DPH z vystavených faktur nebo se má použít kurz podle DUZP?

3. U přijatých faktur používáme kurz k DUZP na přijaté faktuře, je to správně? Nebo se má použít kurz ke dni přijetí faktury? Nebo to záleží na tom, co si stanovíme ve vnitřní směrnici?

 

Přijatá služba v rámcu EU a povinnost přiznat daň

Jsme tuzemští plátci daně, společnost s. r. o. Obdrželi jsme v lednu 2019 fakturu od našeho obchodního partnera, jímž je belgická výrobní společnost, která je plátcem daně v Belgii, má zde sídlo společnosti i veškeré provozovny. Tato faktura je vystavena na poplatek za účast našeho zaměstnance na školení, které tato belgická společnost pořádá v měsíci březnu 2019, v sídle jejich společnosti v Belgii. Částka uvedená na faktuře je bez zatížení belgické daně z přidané hodnoty. Jedná se v tomto případě o klasickou službu, kdy si přiznám daň přidané hodnoty a zároveň uplatním nárok na odpočet? Nebo se jedná o službu v oblasti vzdělání podle § 10b zákona o DPH? Pokud se o tento druh služby jedná, jak postupovat? A k jakému dni mám povinnost přiznat DPH, zda v lednu ke dni obdržení faktury nebo k datu úhrady, která proběhne v únoru 2019?