Spojené osoby (129)

Uplatnění DPH za období, kdy firma ještě nebyla plátcem

K 1. 1. 2019 došlo z hlediska účetního k rozdělení firmy C na základě projektu notářským zápisem 12. 8. 2019, kdy došlo k rozdělení majetku. Firma C (plátce DPH) platila daňové zálohy za plyn od 1. 1. 2019 i doplatek z vyúčtování. Firma C nyní v září fakturuje firmě P tyto platby. Firma P se stala plátcem DPH až 14. 8. 2019. Jaké bude účtování u firmy P (resp. uplatnění DPH na vstupu)?

Příklad: Faktura přijatá od fy C za období leden - srpen: základ 10 000 + 21% DPH 2 100 = 12 100.

Pronájem ubytovny, přechodné ubytování

Akciová společnost, plátce DPH, vybudovala „ubytovnu“. Z přijatých zdanitelných plnění (nákupy materiálu a zařízení) si uplatňovala odpočet DPH na vstupu. Prostory chce pronajímat společnosti s r. o., také plátce DPH, která by tímto zajistila přechodné ubytování pro své zaměstnance (nárok na přechodné ubytování je zakotven v pracovní smlouvě) a popřípadě také pro zaměstnance dodavatelských firem (povinnost ubytování by byla zakotvena v Kooperační smlouvě a nebyla by zde vyčíslena cena). Akciová společnost je 100% vlastníkem společnosti s r. o. Jak máme správně postupovat z hlediska DPH a daně z příjmu u obou společností? Jsou různé varianty řešení, jak stanovit cenu za pronájem ubytovny také s ohledem na limit 3 500 Kč pro bezplatné ubytování zaměstnanců, uplatnění odpočtů DPH u a. s. i s. r. o., faktury za energie a další souvislosti.

Úhrada ztráty z minulých let u dceřiné společnosti

Jakým způsobem lze uplatnit ztrátu z minulých dceřiné společnosti u mateřské společnosti? Je nějaká možnost tuto ztrátu uplatnit daňově u mateřské společnosti?

Technické zhodnocení majetku získaného odštěpením společnosti

V rámci projektu rozdělení společnosti odštěpením sloučením došlo k převodu nemovitostí ze společnosti A (nezanikající) do již existující společnosti B. Ve společnosti B byly tyto nemovitosti zavedeny pro daňové odpisy v daňové zůstatkové ceně od původního vlastníka (společnost A) a pokračuje se v odepisování podle původního vlastníka. Pokud dojde k technickému zhodnocení nemovitostí, je i v tomto případě technické zhodnocení součástí vstupní ceny a odepisuje se ze zvýšené vstupní ceny nebo se musí technické zhodnocení odepisovat samostatně? 

Přeměna společnosti

Společnost A realizuje přeměnu takovou, že z ní je odštěpen majetek do nově vzniklé společnosti B - vlastník společnosti A bude po přeměně vlastníkem společnosti B. V souvislosti s touto přeměnou vznikají náklady na právní služby, jmenování znalce, znalecký posudek pro ocenění, náklady na zveřejnění přeměny v obchodním věstníku, audity včetně auditu zahajovacích rozvah apod. Jaká společnost nese náklady tohoto typu? Zastáváme názor, že náklad je v první fázi vždy nutné přiřadit, které společnosti se týká, a pokud je náklad společného rázu, tak poměrově rozdělit (na polovinu) - je možné takto postupovat? Je zároveň možné uplatnit DPH z těchto služeb?

Zdaňovací období při přeměnách (při odštěpení) a daň z nemovitých věcí

Tuzemská společnost s ručením omezeným, plátce DPH, účtující v hospodářském roce od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019, vypracovala projekt přeměny společnosti (odštěpení), přičemž rozhodný den stanovila na 1. 4. 2018. Nyní dle informací bude zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1. 2. 2019. Stávající společnost bude nadále účtovat v hospodářském roce od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019. Může si nově vzniklá společnost odštěpením po svém zapsání ihned zvolit také hospodářský rok od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019 ? Vzhledem k tomu, že v rámci projektu byly odštěpeny nemovité věci, jak tomu bude s přiznáním k dani z nemovitých věcí - která společnost bude platit z těchto odštěpených nemovitostí daň (zápis nové společnosti bude až 1. 2. 2019 a termín pro podání přiznání na rok 2019 je 31. 1. 2019)?

Prominutí zápůjčky

Mateřská společnost poskytla své dceřiné společnosti bezúročnou zápůjčku, nyní se mateřská společnost rozhodla, že tuto zápůjčku promine. Mateřská společnost tudíž odepíše tuto zápůjčku do nedaňových nákladů prostřednictvím účtu 546 a dceřiná společnost odepíše závazek do daňových výnosů pomocí účtu 648? Je to takto správně?

Zaúčtování přecenění majetku při odštěpení do existující společnosti

Společnost ABC s. r. o. realizovala projekt odštěpení majetku do existující společnosti XXX s. r. o. U rozdělované společnosti ABC došlo k přecenění odštěpovaného majetku a zaúčtování hodnoty přecenění na účet nerozděleného zisku (účet 428), taktéž vzniklý rozdíl u nástupnické společnosti (XXX s. r. o.) při zaúčtování odštěpovaného majetku byl zaúčtován na účet 428. Je tento způsob zaúčtování ve smyslu ČÚS 11 správný, neměl být použit účet 418? Znamená to u obou společností a zejména u rozdělované společnosti ABC s. r. o., kdy významně vzrostla hodnota účtu 428 - Nerozdělený zisk, že zaúčtováním přecenění odštěpovaného majetku je možno ze zvýšené hodnoty účtu 428 vyplácet podíl na zisku? Obecný dotaz: Je možno účty 415 až 418 odúčtovat ve prospěch účtu 428 a 429? V ČÚS pro podnikatele č. 11 to není nikde uvedeno.

Tvorba opravné položky k pohledávce za sesterskou společností

Chtěli jsme se ujistit, jestli se má tvořit opravná položka k nezaplacené pohledávce za propojenou osobou - „sestrou“ naší společnosti. Pohledávka je již 3/4 roku po splatnosti a my věříme, že nám sestra jednou zaplatí. 

Účtování při vzniku nové společnosti odštěpením z původní

Společnost A se rozdělí sloučením odštěpením. Společnost A nezaniká. Nově vzniklá společnost B. Majetková účast ve společnosti B je stejná jako ve společnosti A. Ze společnosti A se odštěpuje část dlouhodobého hmotného majetku 3 mil. Kč, část dlouhodobého finančního majetku 6 mil Kč a krátkodobé pohledávky ve výši 11 mil. Kč na straně aktiv. Na straně pasiv kapitálové fondy 6 mil. a část nerozděleného zisku 14 mil. Jakým způsobem účtovat ve společnostech a jak vytvořit zahajovací rozvahy v obou společnostech?