Smlouva o dílo (54)

Příjmy z EU a DPFO

OSVČ, která v DPFO uplatňuje výdaje paušálem 60 %, má kromě příjmů dle § 7 ZDP (výuka AJ) i příjmy z EU. V r. 2020 obdržela tyto příjmy z EU:

1) Dle výpisu z OSA obdržela OSVČ tyto autorské odměny v zahraničí částečně zdaněné: (z Německa zdaněné daní 15,83 %, z Belgie zdaněné daní 37,09 %).

2) Na základě smlouvy o dílo s polskou firmou obdržela za vypracování projektu částku, která byla v Polsku zdaněna 20%  daní.

Jak se promítnou příjmy z EU v daňovém přiznání?

 

Odměna influencerky z Polska

Česká s. r. o. spolupracuje na instagramu s influencerkou - studentkou z Polska. Je možné s ní uzavřít smlouvu o dílo, případně dohodu o provedení práce? Jedná se o jednorázovou spolupráci. Bude se tato odměna promítat do DPH? Česká s. r. o. je plátce DPH, polská studentka není plátce DPH. 

Smlouva o dílo

Společnost s r. o. uzavřela s občanem smlouvu o dílo na částku 24 000 Kč. Jak to bude se zdaněním a odvody SP a ZP u této dohody, kdo je odvádí? Je smlouva o dílo nějak omezena např. velikostí odměny, časovým limitem...? Jak správně zaúčtovat v účetnictví tuto smlouvu? 

Uplatňování DPH ve společnosti

Dva společníci, obchodní korporace, realizují společně na základě uzavřené smlouvy o společnosti v souladu s § 2716 až 2746 NOZ, a na základě uzavřené smlouvy o dílo s objednatelem (investorem) dodávku díla, která spočívá v opravě veřejné komunikace. Ve stanovách, které uzavřeli ke smlouvě o společnosti, doplnili k uzavřené smlouvě o společnosti mimo jiné ustanovení o finančních a procentuálních objemech z celkové ceny díla, které každý ze společníků bude realizovat za podmínek Společností uzavřené smlouvy o dílo. To znamená, že vymezili v prodejních cenách přesně úseky díla a práce na díle, které budou jednotliví společníci realizovat. Dále si ve stanovách vymezili, že každý společník nese veškeré náklady spojené s realizací své části díla samostatně a na svůj účet a odpovědnost, stejně tak jako si každý společník zodpovídá a realizuje za veškeré případné více či méně práce na svém úseku stavebního díla samostatně bez vlivu na případnou úpravu podílu ve společnosti. Mohou na základě těchto ujednání při uplatnění DPH mezi společníky a zároveň při plnění práv a povinností Společnosti postupovat tak, že podle ustanovení zákona o DPH a znění Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků od 1. 7. 2017 bude fakturovat vedoucí společník za společnost objednateli díla tak, že na základě dílčích předávek díla fakturuje za společníky vedoucí společník podle skutečně hotových části díla, tj. za toho společníka, který skutečně část převzatého díla zhotovil? A nemusí tak tedy ve smyslu ustanovení Informace GFŘ, bodu 4., Situace 2, jeden společník druhému společníkovi jako příjemce zdanitelných plnění fakturovat část přijatých plnění v rozsahu odpovídajícímu výši jeho podílu na uskutečněných plněních?

Stavební práce, dílčí plnění, fakturace bez předávacího protokolu

Stavební firma fakturuje dílčí plnění stavebních prací s DUZP 31. 12. na základě plnění rozpočtu stavby, rozpočet je v souladu se smlouvou o dílo. K 31. 12. není podepsaný předávací protokol s částmi stavby, protože to není reálné, staví se bytový dům se 3 patry a žádné patro není dokončené. Předávací protokol proběhne až při předání finálního díla. Firma k 31. 12. na základě dílčího plnění účtuje o výnosech a odvádí DPH. Je tento postup v pořádku?

Výstavba pro obec a přenesená daňová povinnost

Firma, plátce DPH, podepsala smlouvu o dílo s obcí, kdy dodá jisté stavební práce. Tyto stavební práce pro firmu s. r. o. dělají různí subdodavatelé jako dílčí plnění (plátci, neplátci) a fakturují nám s. r. o. s přenesenou daňovou povinnosti (plátci) anebo bez DPH ( neplátci) a to, že mi celé dílo fakturuje s DPH obci jako samostatné dodání díla dle smlouvy. Je to takto v pořádku? 

Zdanění příjmů ze smlouvy o dílo mezi fyzickou osobou nepodnikající a s. r. o.

Společnost s. r. o. na základě smlouvy o dílo uzavřené s fyzickou osobou - nepodnikatelem - zaplatí za provedenou práci cca 60 000 Kč. Jaké jsou důsledky pro fyzickou osobu z hlediska daní a jaké povinnosti z toho vyplývají pro s. r. o.? Předpokládám, že fyzická osoba, která je zaměstnaná u jiného zaměstnavatele, musí tento příjem, protože je jednorázový, zdanit v daňovém přiznání - příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů. Zdravotní a sociální pojištění z toho neplatí? Pro s. r. o. žádné další povinnosti z toho neplynou?

Odpočet DPH při registraci

Firma s. r. o., registrovaná k DPH od 24. 3. 2018 (plátce), měla uzavřenu smlouvu o dílo na dodání stavby. Smlouva byla podepsána v říjnu 2017 se specifikem, že půjde o přenesenou daňovou povinnost. Jelikož v říjnu 2017 firma s. r. o. ještě nebyla plátcem, nemohl být použit režim přenesené daňové povinnosti a dodavatel k první zálohové platbě 30. 10. 2017 vystavil daňový doklad k přijaté platbě na základě úhrady zálohové faktury č.1. Totéž se stalo 8. 2. 2018 při úhradě druhé zálohové faktury č. 2. Dne 24. 3. 2018 se firma s. r. o. registrovala a stala plátcem. 23. 5. 2018 obdržela od dodavatele k úhradě fakturu č. 3 na doplatek ke smlouvě o dílo, který již byl v režimu přenesené daňové povinnosti. Smlouva o dílo byla splněna a předání díla proběhlo 23. 5. 2018, kolaudace proběhla 5. 6. 2018 a k tomu datu byla stavba také zařazena do obchodního majetku. Je možné ze zálohových plateb (faktura č. 1 a č. 2), ke kterým je daňový doklad o přijaté platbě nárokovat odpočet DPH k datu registrace? K datu registrace DPH ještě není stavba zařazena jako dlouhodobý hmotný majetek, ale zálohy to jsou na dlouhodobý hmotný majetek. Pokud by odpočet bylo možné nárokovat, jak by se postupovalo u zálohy 30. 10. 2017? Musela by se krátit podle § 78d odst. 2 zákona o DPH? 

Sazba DPH u startovného a vstupného na soutěži; zdanění odměn pořadatelů

Společnost pořádá soutěž ve společenských tancích. U startovného pro soutěžící si určila sazbu DPH ve výši 21 %, u vstupného pro diváky ve výši 15 %. Je to tak správně?

A dále – může fyzická osoba nepodnikající, která jednorázově vypomůže na dané soutěži (např. pořadatel, šatnářka) podepsat smlouvu o dílo na jednorázovou odměnu za dané období? Jedná se o odměny v rozmezí 1 000 – 4 000 Kč, musí se zdaňovat?

Smlouva o dílo, datum předání dílčích plnění a datum uskutečnění zdanitelného plnění

Firma za základě o smlouvy o dílo provádí po celý rok úklidové práce v různých objektech pro statní správu. Dle smlouvy o dílo je napsáno, že práce budou předávány dle předávacích protokolů v průběhu měsíce a na konci měsíce bude jeden souhrnný př.protokol, kde budou tyto práce na základě již předávacích protokolů (v rámci měsíce) zrekapitulovány a znovu předány. K předání tohoto měsíčního souhrnného předávacího protokolu dojde až po skončení měsíce, a to 3. dne následujícího po uplynutí daného měsíce, kdy byly fakticky úklidové práce udělány. Chápeme to správně, že v den předání souhrnného předávacího protokolu, nastane datum zdanitelného plnění? Příklad: Úklidové práce provedené za měsíc červen 2018, konečné převzetí a podepsání souhrnného předávacího protokolu dojde fakticky 3. 7. 2018, tak v den 3. 7. 2018 nastává datum zdanitelného plnění? Měli bychom se řídit smlouvou, jak výše zmiňuji? Jde mi o ten moment ze zákona o DPH, kdy nastává datum zdanitelného plnění? Když není stanoveno jinak, nastává datum zdanitelného plnění buď datem předání, převzetí nebo zaplacení, co nastane dříve. Ale v této výše popsané situaci to vidím tak, že smlouva by měla přednost, jelikož přesně určuje, kdy nastane datum zdanitelného plnění, a to dnem předáním veškerých hotových prací, a to až k 3. 7. 2018?