Ing. Matěj Nešleha (911)

Prodej obchodního podílu

Společník s. r. o. založil se svým kolegou v roce 2011 společnost s ručením omezeným, kde vlastnil 50% podíl na základním kapitálu. V červnu roku 2019 odkoupil od svého kolegy zbylých 50% takže vlastnil sám celých 100% a stal se jediným společníkem. V září 2019 pak prodal 50% obchodního podílu jinému s. r. o. Celou částku obdržel v roce 2019. Jak bude tento příjem z prodeje zdaněn z hlediska daně z příjmů? Domnívám se, že kdyby prodal celých 100%, tak po změně zákona v roce 2014, použiji pro rozklíčování procenta na základním kapitálu a první část příjmu ve výši 50% bude od daně osvobozena a druhá zdaněna, kdy výdajem bude nabývací cena dokoupeného podílu. Ale nevím jak postupovat, pokud prodal jen 50% ? Bude mít celý příjem osvobozen, protože 50% vlastnil už od roku 2011 a splňuje tedy časový test nebo je třeba i zde použít klíčování a z přijaté částky 50% osvobodit a 50% ( - nabývací cena) zdanit? 

Testování platební brány jako daňový náklad

Poskytujeme pronájem e-shopů. Než funkční e-shop předáme a začneme zákazníkovi měsíčně fakturovat za pronájem, musíme odzkoušet, zda funguje platební brána a proto naší firemní kartou vždy něco objednáme z daného eshopu, jedná se o zboží v hodnotě 5 Kč s tím, že zboží ani faktura nám nedojde, protože do poznámky uvádíme, že se jedná o test. Můžeme si daňově tyto částky uplatnit do nákladů na základě výpisu z účtu? Ve smlouvě s klienty máme zakomponováno, že součástí smluvního vztahu je i zmíněné testování platební brány.

Umělecký výkon

Podnikatel OSVČ (reklamní činnost), plátce DPH. Lze fakturovat jeho pořízené a zpracované fotografie (cena + 10 000 Kč) jako umělecký výkon? Pokud ano, za jakých podmínek vzhledem k DPH a dani z příjmu?

OSVČ používající výdajový paušál a majetek v podnikání

OSVČ, plátce DPH, uplatňuje v daňovém přiznání paušální výdaje z podnikání. Před lety si pořídil soukromě automobil a nyní jej chce zařadit do podnikání, aby mohl uplatňovat výdaje na opravy, a uplatňovat DPH z pohonných hmot. Jakou formou proběhne zařazení, a třeba za rok zase vyřazení?

Dodatečná registrace k DPH po dosažení příjmů dle zákona

Můj soused přijde jednou ročně, většinou v březnu, abych mu udělala daňové přiznání k DPFO. Při zpracování DP za rok 2019 jsem zjistila, že měl být před rokem plátcem DPH. Na FÚ jsme zaslali žádost o registraci. I když se jedná o stavební práce, zpětně nelze uplatnit přenesenou daň. povinnost. Poplatník musí zaplatit DPH co nejdříve, aby minimalizoval penále. Ihned po registraci vystaví poplatník opravné daňové doklady s aktuálním datem vystavení a se DUZP za měsíce, jak zní smlouva o práci nebo fakturace. Má právo požadovat doplatek k původním fakturám (DPH), když na straně odběratele jsou všichni plátci DPH? Domnívám se, že pokud je uplatnění na vstupu DPH dobrovolné, nemusí odběratel DPH uplatnit, a tedy ani odevzdat. Jak účetně postupovat v této situaci, kdyby odběratel DPH na vstupu neuplatnil a na doplatek faktury nereflektoval? 

Postoupení pohledávky z titulu úvěru a úroky

Tuzemská akciová společnost A poskytnula úvěr úročený 5 % p. a. právnické osobě B, následně tuto svou pohledávku postoupila třetí osobě C. Postoupila však pouze jistinu a ve smlouvě bylo ujednáno, že se postupuje pouze jistina, nikoliv však úroky, ty až do doby vyplacení této pohledávky náleží postupiteli. Znamená to, že postupitel tedy osoba A až do doby, než bude uhrazena jistina osobě C, si bude počítat úrok a účtovat na 662 a zdaňovat?

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

Je možné uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 35bb zákona o daních z příjmů, jestliže dítě je umístěné do tzv. nultého ročníku základní školy, a to vzhledem ke znění §35bb odst. 3, kde základní škola není vyjmenována jako předškolní zařízení? Poplatník žije s dítětem ve společné domácnosti a doložil potvrzení o vynaložení výdajů za poskytnutí předškolní výchovy v rámci vedlejší činnosti základní školy. Škola je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností a je registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení MSMT.

Zaúčtování mzdy - jednatel

Firma má 2 společníky/jednatele. Oba mají uzavřenou smlouvu na výkon funkce jednatele a oba mají také pracovní poměr ve své společnosti (vedoucí výroby a účetní). Na jaký účet zaúčtuji hrubou mzdu z HPP - stejně jako ostatní zaměstnance na 521 nebo na účet 522 spolu s odměnou za výkon funkce jednatele?

Zdanění vkladu obchodního podílu jako příplatek mimo základní kapitál

Společník vlastnící 100% podíl na s. r. o. („společnost A“) po dobu 3 let (není tedy splněn časový test osvobození příjmů z převodu podílu od daně z příjmů) se rozhodl vložit tento svůj 100% podíl do jiné společností v níž je společníkem vlastnící 50% podíl („společnost B“). 100% podíl na „společnosti A“ bude do „společnosti B“ vložen formou příplatku mimo základní kapitál. Znalec ocenil 100% podíl „společnosti A“ na 50 mil. CZK.

Je vklad podílu společnosti A do společnosti B zdanitelným příjmem z pohledu zákona o dani z příjmů? Musí tedy společník, který nesplnil 5letý časový test pro osvobození příjmů tento příjem zahrnout do přiznání k dani z příjmů a zaplatit daň z těchto 50 mil. CZK?

 

Vstupní cena a odpisy auta na úvěr, postoupeného zaměstnanci při odchodu

Zaměstnavatel na základě dohody převedl na odcházejícího zaměstnance (manažerská smlouva) automobil s nedoplaceným úvěrem, převod se uskutečnil za 1 Kč. Nyní už bývalý zaměstnanec vkládá obratem toto auto do svého podnikání. Jaká je vstupní cena vozu pro odpisy a jak budou tyto odpisy vypadat? (pokračování v odpisování, jako u převodu leasingu, nebo odpisy na 5 let jako u nového pořízení?). Nebude se jednat o nepeněžní plnění, ze kterého je nutné odvést daň z příjmů?