Ing. Matěj Nešleha (864)

Pořízení zboží z jiného členského státu - registrace k DPH

Fyzická osoba, občan Francie, trvale žijící v ČR se rozhoduje, jakým způsobem podnikat v ČR. Záměr je kupovat hračky z Francie a zde je v různých hračkářství prodávat. Bude tato fyzická osoba v ČR platit francouzské DPH při nákupu od plátců DPH z Francie (je možná registrace jako identifikované osoby a neplatit francouzské DPH? Při koupi hraček z Francie od neplátců - bude zde jako neplátce něco dodaňovat? Jak budou vypadat faktury této fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, neplátce DPH vůči českým hračkářstvím? V jaké hodnotě smí dovést zboží z Francie, aniž by se v ČR musela registrovat k DPH?

Sleva na dítě u výdajů paušálem

OSVČ se rozhodla v DPFO za r. 2019 využít výdaje procentem z příjmů. Od manželky bude mít potvrzení o neuplatnění slevy na dítě. Z toho důvodu bude slevu uplatňovat OSVČ. Existují nějaké jiné důvody, kdy slevu na dani uplatnit nemůže?

Práce společníka pro vlastní společnost

Právnická osoba (s. r. o.) má jediného společníka, který je zároveň jediným jednatelem. Tato společnost poskytuje instalatérské služby. Společnost nemá žádné zaměstnance. Instalatérské práce vykonává pro tuto společnost její společník. Je možné, aby společník za tyto instalatérské práce, které vykonává pro svoji společnost, nepobíral žádnou odměnu dle § 6 ZDP? Případně, že by společník, který je zároveň jednatelem, pobíral jen odměnu za výkon funkce jednatele a nepobíral žádnou odměnu za instalatérské práce, které pro svoji společnost vykonává? Existuje k této problematice nějaká aktuální judikatura? 

Správa majetku a daň z příjmů

Vlastník nemovitosti jako fyzická osoba uzavřel podle ust. § 1400 a násl. občanského zákoníku smlouvu o správě svého majetku se správcem - s. r. o. Na základě toho se vlastník dostal do pozice beneficienta. Správce na účet beneficienta zajistil pronájem nemovitosti třístrannou smlouvou, kde jsou uvedeni beneficient, správce, nájemce. Došlo tedy k pronájmu nemovitosti prostřednictvím správce. Správce nemovitosti podle výše zmíné smlouvy zasílá beneficientovi měsíčně vždy jen zisk, protože je zavázán z titulu činnosti správce k zúčtování veškeré nákladové agendy v rámci běžného provozu nemovitosti na straně vlastníka a proti tomu si započte svou provizi. Samostatná smlouva neobsahuje ustanovení, že by měl správce náklady a výnosy evidované u sebe z titulu provozu majetku nějak vyúčtovávat, či zasílat min. jednou ročně soupis vyúčtování beneficientovi. Správce je pouze povinen předložit vyúčtování správy jen co do nákladů, které jdou na vrub beneficienta, tj. zejména náklady na opravy, údržbu, rekonstrukci apod. Jedná se nám o otázku stanovení příjmů a výdajů z titulu nájmu beneficienta. Je naše doměnka správná, když si myslíme, že správce by i v tomto případě měl zaslat vyúčtování nákladů a výnosů podle ust. § 1436 občanského zákoníku v souvislosti s ust. § 1403 občanského zákoníku? A proto lze vycházet z toho, že příjmem v bruto hodnotě na příloze č. 2 DAP je pořád příjem podle nájemní smlouvy, nikoli pouze zisk zaslaný průběžně správcem? A proto obdobně náleží beneficientovi i podíl na svých nákladech, které za něj pouze zúčtovává nědko jiný? A proto nákladem je i stanovená odměna správce, kterou si ve svém účetnictví správce započte? A proto by měl správce z tohoto titulu účtovat ve svém účetnictví přes závazkové účty, nikoli účty výnosové, vyjma provize? A ve světle výše zmíněného by se tak stanovoval s přihlédnutím konkrétních okolností i obrat pro účely DPH, neboť správa majetku neznamená právní podíl na nákladech a výnosech správce, nýbrž pouze a jen správu majetku, za což si správce daňovým dokladem (plátce DPH) vyúčtuje stanovenou odměnu?

Stravování zaměstnanců

Firma se dohodla se společností A, která je vlastníkem výdejny jídel a jídelny, na využívání jídelny pro stravování svých zaměstnanců a spolupracujících osob. Společnost A bude firmě fakturovat poplatek za jednorázové nastavení čipových karet, dále bude fakturovat poplatek za užívání jídelny. Stravné bude fakturovat společnost B, která dodává jídlo společnosti A. Jaké náklady a v jaké výši budou daňově uznatelné v případě zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, zaměstnanců na dohodu o provedení práce a zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti?

Úroky z úvěru na pořízení automobilu se zajišťovacím převodem práva

Jak je tomu s daňovou uznatelností úroků z úvěru na pořízení vozidla se zajišťovacím převodem práva a smlouvou o výpůjčce? Celkové úroky činí 14 000 Kč. Úvěr je sjednán od 11. 2. 2019 do 11. 2. 2021 s tím, že výše úroků se postupně snižuje a splátka jistiny se naopak postupně zvyšuje. Celková výše úroků zaplacených v rámci splátek v roce 2019 činí 9 000 Kč. Je možno daňově uznat celých oněch 9 000 Kč, či je nutno učinit propočet na počet dní úvěru v roce 2019 (tj. 324 dní) a zbytek daňově vyloučit? V tomto konkrétním případě 14 000 Kč : 732 dní x 324 dní, tj. 6 196,72 Kč a vyloučit rozdíl částek?

Mystery shopping

Naše společnost vyrábí spotřební zboží a prodává ho prostřednictvím sítě distributorů. Jednání svých distributorů občas prověřujeme kontrolním nákupem - prostřednictvím internetu. Zboží nakoupí vždy nějaká fyzická osoba, se kterou se domluvíme, uvedenou fakturu za nákup nám tato osoba přinese a my ji proplatíme. Nakoupené zboží vracíme do skladu. Na faktuře nefiguruje nikde jméno naší společnosti - je zde uveden prodejce zboží a kupující (fyzická osoba). Je i přesto uvedený doklad dostačujícím dokladem pro naše účetnictví?

Insolvenční řízení - opravná položka k pohledávce

Máme pohledávku ve výši cca 500 000 Kč. Splatná byla v 7/2017. Prokazatelně jsme upomínali dlužníka, který slibuje, že uhradí. Část pohledávky zaplatil naposledy v 1/2019. Od té doby nic. Nikdo s námi nekomunikuje. Chtěli jsme tedy vytvořit opravnou položku a začít postupně tuto pohledávku odpisovat. Ale od 5/2019 je firma v insolvenčním řízení. Přihlásili jsme tedy naši pohledávku k soudu do tohoto řízení. Částka i se zákonnými úroky je cca 562 000 Kč. Celou částku pohledávky ve výši 500.000 Kč jsme dali na účet 391 Opravná položka k pohledávkám. Nyní v 1/2020 jsme obdrželi od soudu usnesení, že se zjišťuje úpadek. Co přesně doložit soudu, jaká zajišťovací práva uplatníme na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách? Jak dále postupovat, aby mohla být pohledávka daňově odepsána (zda máme čekat na soud nebo již můžeme odepisovat)? V případě daňového odepisování, jak postupovat, termíny, částky, vyplňování v daňovém přiznání, případně další informace?

Občanské sdružení, DPH i daň z příjmu

Občanské sdružení M+W, pan M a pan W vlastní společně několik nemovitostí, které pronajímají převážně plátcům DPH, oba jsou plátci DPH, i když nepodnikají jako OSVČ, před několika lety uzavřeli dohodu o založení občanského sdružení a dohodli se, že o společných nemovitostech povede účetnictví pan M, navíc každý z nich pronajímá i své vlastní nemovitosti.

Z hlediska DPH: pan M přiznával v přiznání k DPH všechny příjmy a uplatňoval DPH ze všech výdajů, za pana W jsme zasílali nulová hlášení.

Z hlediska daně z příjmů: po ukončení roku mezi nimi proběhlo vyúčtování pouze formou excelovské tabulky, ve které byl vyčíslen součet všech nákladů, součet příjmů a jejich rozdělení (každý z nich polovinu); tato tabulka sloužila pro oba jako podklad pro Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (každý z nich uvedl do svého přiznání polovinu z příjmů a polovinu výdajů změna legislativy.

Od začátku roku 2019 platí údajně nařízení, že vyrovnání mezi společníky sdružení by mělo být zahrnuto do jejich účetnictví.

1. Který předpis nově upravuje tyto vztahy? 2. Můžeme účtovat pouze o převodu podílu na zisku? 3. Pokud ano, jak to bude z pohledu DPH?

Příjmy za krátkodobý pronájem

Na prázdniny pronajímám krátkodobě byt turistům. Reklamu mám na Book… , úhrady za krátkodobé pobyty od hostů vybírá Book… a zároveň si odčítá svoji provizi. Jakou částku si já dám do DPFO, částku včetně provize, nebo částku bez provize, kterou obdržím na bankovní účet.V DPFO uplatňuji za pronájem náklady paušálem 30%.

Příklad: Hosté zaplatí 60 000 Kč, stržená provize 7 800 Kč a já obdržím 52 200 Kč. Do DPFO zadám 60 000 Kč nebo 52 200?