Ing. Matěj Nešleha (982)

Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS

Jak vyplnit přílohu č. 3 DPFO za rok 2019, především jakou výši daně je možno započíst, když poplatník ještě neobdržel potvrzení od zahraničního finančního úřadu? Poplatník má za rok 2019 penzi 1) v ČR 400 200 Kč, 2) v Belgii 353 000 Kč, celkem 753 200 Kč, osvobozeno 480 600 Kč. Zdanitelná penze 272 600 Kč.  Od zahraničního finanční úřadu zatím neobdržel doklad o zaplacené dani. Je možné do přílohy č. 3 uvést údaje následovně: ř. 321 Kč 272 600 (zdanitelná penze ČR + BEL), ř. 323 Kč 40 890 (15 % z 272.600) a následně vypočítat koeficient zápočtu na ř. 324? Jestliže by tento postup byl možný, je pak třeba po obdržení dokladu o zaplacené dani v zahraničí (kdyby byla uvedena jiná daň) podávat dodatečné přiznání k DPFO? 

Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost

Česká společnost s r. o. zaměstnává lékařku, která má licenci k poskytování zdravotnických služeb ve Švédsku. Lékařka je rezidentem ČR, poskytuje online služby ze své kanceláře v ČR a občas jezdí na služební cesty do Švédska. Lékařka má uzavřenu pracovní smlouvu dle českého zákoníku práce. Údajně dle švédské legislativy, musí lékařka odvádět daň ve Švédsku nejen z práce, kterou vykoná ve Švédsku pro švédského odběratele, ale z práce, kterou vykonává pro švédského odběratele v ČR (ze služeb které poskytuje on-line ze své kanceláře v ČR). Jak postupovat při zdanění její mzdy v ČR? Tato mzda musí být zdaněna ve Švédsku, to již bylo potvrzeno. Jak má postupovat česká firma? Musí celou mzdu zdanit také v ČR, protože se jedná o pracovní vztah dle českého zákoníku práce? Nebo může požádat český finanční úřad o výjimku ze zdanění?

Vývoz piva

Společnost - malý pivovar plátce DPH - uskuteční plnění - prodej piva, jak vývoz do zemí EU, tak mimo EU. Prosím o sdělení, jak naložit s DPH a spotřební daní, v případě prodeje do EU plátci, v případě prodeje do EU neplátci, v případě prodeje mimo EU plátci, v případě prodeje mimo EU neplátci?

Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost

Chtěli bychom se zeptat na daňovou uznatelnost či neuznatelnost u lékařských prohlídek u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Jedná se nám o:

a) vstupní lékařskou prohlídku

b) periodickou lékařskou prohlídku - cca po 2 letech,

c) výstupní lékařskou prohlídku zaměstnanců. Na jaký účet účtové osnovy vše účtovat?

Pronájem osobního automobilu jednatele do s. r. o.

Jednatel společnosti s. r. o. pronajímá do své firmy na základě nájemní smlouvy své soukromé vozidlo. Jednatel v s. r. o. nemá zaměstnanecký poměr.

1) Nájem vozidla, PHM, i opravy budou daňově uznatelným nákladem pro s. r. o.?

2) Může s. r. o. podat přiznání k dani silniční a i ji zaplatit, i když v TP vozidla je uveden vlastník jednatel společnosti (kolonka provozovatele není vyplněna) - jaké to bude mít daňové dopady?

3) Jednatel společnosti by tento pronájem měl zdanit v § 9 ZDP?

4) Jelikož se jedná o spojené osoby, nájemné za vozidlo by mělo být v ceně obvyklé. Jak se postupuje, pokud by nájem byl nižší - kdo dodaňuje?

Nákup kryptoměn na s. r. o.

Firma s. r. o., neplátce DPH by chtěla zhodnotit své peníze ve firmě formou nákupu kryptoměn, případně dluhopisů apod. (např. 300 000 Kč). Jaké jsou účetní a daňové dopady pro firmu? Jak to bude se zaúčtováním?

Zdanitelný příjem rok 2020 nebo 2021

Firma s. r. o. plátce DPH montuje občanům fotovoltaické elektrárny v celkové hodnotě kolem cca 300 000 Kč. V prosinci 2020 (i v listopad 2020) přijala přijatou zálohu cca 150 000 Kč. Z které odvedla 15 % DPH i v 12/2020 i v 11/2020. Zúčtování konečné práce bude cca únor 2020.Kde bude vystavená konečná faktura. Bude celkový příjem těchto staveb zdanitelným příjmem 2021 a v roce 2020 se bude účtovat přijatá záloha na 324 000 Kč?

Náklady na výběrové řízení na prodej podílu

Mateřská společnost vyhlásila výběrové řízení na prodej 100 % podílu v dceřiné společnosti. Z výběrového řízení nevzešel vítěz a k realizaci prodeje nedošlo. Mateřská společnost vynaložila v souvislosti s přípravou výběrového řízení náklady, např. za právní služby (Due Diligence, příprava dokumentace aj.) Lze tyto náklady posoudit jako daňově uznatelné podle § 24 odst. 1 ZDP, nebo se jedná o přímé náklady mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti podle § 25 odst. 2 písm. zk) ZDP, tedy daňově neuznatelné?

Odpisy při úmrtí OSVČ

OSVČ zemřela 30.10. 2020. V podnikání je několik položek HIM, které se odepisují. Jak budou uplatněny odpisy? V daňovém přiznání od 1. 1. do 29. 10. 2020 se uplatní poloviční část odpisů, v DP za období 30. 10.-31. 12. 2020, druhá polovina? Nebo se ta druhá polovina za rok 2020 nebude uplatňovat. Podle § 26 odst. 7 si myslím, že by se měla v každém přiznání uplatnit ½, nebo se mýlím? V příštím roce pak bude ukončeno dědické řízení..... tam se bude odpis uplatňovat jak? V přiznání od 1. 1. do ukončení dědictví 1/2 a poté syn, který firmu bude přebírat a v podnikání pokračovat uplatní již ve svém daňovém přiznání 1/2 odpisů na konci roku 2021?

Paušální daň

Mohou dva společníci společnosti požádat o paušální daň od roku 2021? Společnost není plátce DPH a celkový příjem z podnikání nepřesáhne 1 mil. Kč.