Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. (200)

Stravenky

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenky v hodnotě 100 Kč, 55 % si dává do nákladů. Nechce, aby zaměstnanci platili zbylých 45 Kč a naopak chce, aby tato částka, kterou po nich nepožaduje, byla vidět na výplatní pásce jako příjem ke mzdě. Jak to bude s tímto příjmem ve výplatní pásce? Bude se z něho odvádět daň a soc. a zdrav. poj?

Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele

Jak postupovat, pokud zaměstnavatel (firma s. r. o.) přispěl zaměstnanci na životní pojištění jak v roce 2018, tak i v roce 2019, ale nyní se zjistilo, že vinou zprostředkovatele došlo k pochybení a smlouva je bez daňového zvýhodnění. Bude muset zaměstnavatel vše zpětně dodanit (pokud ano, tak jakým způsobem), nebo bude stačit nějaké potvrzení od zprostředkovatele, že došlo k chybě a přeplatek se převede na novou již správně uzavřenou smlouvu?

Vyúčtování daně při ukončení registrace

Náš klient je registrován jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. V průběhu roku přestal zaměstnávat zaměstnance a ukončil registraci k oběma daním. Jeho činnost pokračuje dál, ale bez zaměstnanců. Do jakého termínu je potřeba podat vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně? Týká se nás § 234 daňového řádu, tedy situace, kdy plátci daně zanikne povinnost vybírat daň srážkou a musí podat vyúčtování do konce následujícího měsíce po zániku povinnosti? Pokud ano, týká se toto ustanovení i daně ze závislé činnosti? Popř. pokud se na nás toto ustanovení vůbec nevztahuje, prosím o vysvětlení, ve kterých situacích dochází k zániku povinnosti vybírat daň srážkou.

DPFO za rok 2019

Jsem zaměstnán. V minulých letech jsem měl pouze příjmy ze zaměstnání. V roce 2017 jsem zdědil družstevní podíl na bytě spolu s třemi dalšími dědici, které jsem vyplatil z peněz, které byly také předmětem dědictví, konkrétně vzdal jsem se finanční hotovosti ve prospěch zbylých dědiců a nechal jsem si družstevního podíl na bytě, který byl podle notářského řízení 800 000,00 Kč. V září 2019 jsem členský podíl prodal za cenu 1 050 000 Kč. Zůstavitel členského podílu byl můj bratranec ze strany otce, který vlastnil členský podíl 30 let. V roce 2018 jsem se rozvedl a řeším soudní cestou vypořádání SJM, peníze které jsem získal prodejem členského podílu 250 000,00 Kč chci použít buď na koupi nového bytu, anebo pro vyplacení bývalé manželky z našeho bývalého společného domu, bohužel nevím kdy časově bude vyřešeno soudní cestou naše SJM. Jsem povinen v roce 2020 podat daňové přiznání z příjmu FO za rok 2019? Domnívám se, že ne, protože peníze z prodeje členského podílu použiju na uspokojení svých bytových potřeb. Přijetí peněz z prodeje členského podílu jsem povinnen oznámit FÚ. Nevím, zda ale přijaté peníze použiji do jednoho roku od jejich přijetí na uspokojení své bytové situace, protože soudní vypořádání SJM nemusí být vyřízeno a já tedy nebudu moci prokázat , že jsem peníze použil do jednoho roku od jejich přijetí na uspokojení své bytové situace. Jak mám situaci řešit z pohledu daně příjmu z FO za rok 2019?

Doplňující otázka:

Když jsem se obrátil na FÚ, kde jsem chtěl zažádat o odložení mé daňové povinnosti, bylo mi sděleno, že je třeba doložit, že jsem měl buď trvalé bydliště na adrese zděděného družstevní bytu, anebo že jsem prokazatelně zděděný družstevní byt užíval (např. fakturami za elektřinu, vodu, atd.) , že jsem tam pobýval. Je toto také podmínkou pro odložení mé daňové povinnosti? 

Rekapitulace o dani sražené podle zvláštní sazby daně

Lékař (Slovák) v pracuje v ordinaci (v ČR) na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč. Nemá podepsané prohlášení, odvádí se tedy srážková daň (sociální ani zdravotní pojištění se neodvádí). Zaměstnání tohoto lékaře jsme hlásili na ÚP. Je potřeba odvod této srážkové daně hlásit na FÚ?

Dotace pro zemědělce dodržující zemědělské postupy od SZIF

Fyzická osoba, zemědělský podnikatel, dostává dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na základě žádosti o poskytnutí platby na zemědělskou půdu o výměře a za dodržování zemědělských postupů příznivé pro klima. Ovocný sad má zařazen v obchodním majetku dle § 7 zákona o daních z příjmů. Pozemek, na kterém je sad, je však v jeho osobním vlastnictví (není obchodním majetkem). Jak posoudit dotace - budou to příjmy dle § 7 nebo dle § 10 zákona o daních z příjmů? A z jakého důvodu?

Osvobození od daně - příjem z prodeje nemovitých věcí

Byl prodán pozemek, prodávající příjem z prodeje pozemku zdanil daní z příjmů [nebyla splněna 5letá lhůta pro osvobození § 4 odst. 1 písm. b)], po 2 letech od prodeje na základě souhlasného stanoviska mezi kupujícím a prodávajícím došlo k odstoupení od kupní smlouvy (pozemek nevyhovoval účelu, za kterým byl pořízen) bylo zrušeno vlastnictví na katastru nemovitostí (které bylo původně zapsáno s právními účinky vkladu). Prodávající podává dodatečné přiznání k dani z příjmů. Nyní hledá nového kupujícího. Nejsme si ovšem jisti, zda lhůta, kterou vrátí katastr zpět, bude ovlivňovat 5letou lhůtu pro osvobození § 4 odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmů (přeruší ji, nebo se musí počítat zcela nová) při následném prodeji, či nikoliv, tzn. pokud od původního vlastnictví uplyne déle než 5 let, lze uplatnit osvobození příjmů z prodeje, i když již jednou k prodeji došlo a tento byl zrušen?

Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů

Fyzická osoba, podnikatel. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením (chráněná pracovní místa). Během roku byl zaměstnanci s těžším zdravotním postižením změněn invalidní důchod na starobní (dovršení věku 65 let). V případě dalšího zaměstnávání tohoto zaměstnance bude možné uplatnit § 35 zákona o daních z příjmů i na zbylou část roku, i když nemá invalidní důchod?

Dohoda o provedení práce

OSVČ pracuje jako švadlenka ve své dílničce doma v rodinném domě. Při práci jí pomáhá její 17letá dcera a maminka v důchodu. Je možné, aby OSVČ uzavřela s dcera a maminkou dohodu o provedení práce na výpomoc? Jaké pak povinnosti plynou OSVČ z pohledu zaměstnavatele? Dcera nebude podepisovat prohlášení, maminka ano. Musí OSVČ podat jednotnou přihlášku ke srážkové a zálohové dani do kdy a jak? V průběhu roku bude pouze OSVČ odvádět dan na příslušný učet, žádné jiné povinnosti mít nebude? Po skončení roku podává dvě vyúčtování? Musí dodržovat OSVČ nějaké povinnosti, co se týká zákoníku práce či jiných bezpečnostních pravidel atd., případně musí schovávat docházku či výplatních pásky? Pokud jsou s tímto spojeny ještě jiné povinnosti, prosím, o jejich stručný popis.

Poskytnutí daru

Obvodní lékař - OSVČ chce poskytnout za své zdravotnické zařízení dar České lékařské komoře. Byl by tento dar daňově uznatelný?