Živnostenský zákon (231)

Úmrtí OSVČ a spolupracující manželka

Osvč vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, zemřel 24. 5. 2021. Jeho manželka byla spolupracující osoba, příjmy a výdaje si dělili 50:50. Manželka bude zřejmě dál pokračovat v činnosti. Jaký bude následující postup u spolupracující manželky? Musí i ona podat daňové tvrzení stejně jako OSVČ (resp. osoba spravující pozůstalost)? Tedy do dne předcházejícímu úmrtí, dále pak ode dne úmrtí do konce kalendářního roku a pak po skončení daňového řízení? Ve kterém daňovém přiznání se zvyšuje základ daně o neuhrazené závazky? Jaký je postup z hlediska DPH? Může spolupracující manželka pokračovat v činnosti manžela a odvádět DPH a uplatňovat nárok na odpočet na DIČ zemřelého manžela? Nebo se musí sama registrovat jako plátce DPH? Jaký je postup u přehledů OSVČ? 

OSVČ - umělec a založení s. r. o.

Umělec, herec, OSVČ, si chce založit pro své podnikání s. r. o. Chce pod hlavičkou s. r. o. fakturovat své výkony umělce. Může takto podnikat a ze zisku s. r. o. si odvádět podíl ze zisku? 

Živnostenské oprávnění - výroba jídla, cukrárna

Provozujeme výrobu jídla na živnostenské oprávnění kolegy, který má výuční list v oboru kuchař. Nyní by chtěl rozšířit své podnikání o cukrárnu. Pekl by dorty, zákusky. Může toto podnikání provozovat pod výučním listem v oboru kuchař? V kuchyni také občas peče dorty. 

Provozovna v Chorvatsku

Pokud česká s. r. o. vlastní loď, která je umístěna v Chorvatsku a plánuje ji pronajímat fyzickým osobám v Chorvatsku, bude s. r. o. mít povinnost se registrovat v Chorvatsku provozovnu a registrovat k DPH v Chorvatsku?

Fakturace prací bez živnostenského oprávnění

Právnická osoba ABC s. r. o. vlastní živnostenské oprávnění na všechny volné živnosti. Nahodile si objedná o jiného subjektu zámečnické práce (řemeslná živnost), která dále fakturuje konečnému zákazníkovi. Může tato ABC s. r. o. fakturovat konečnému zákazníkovi tyto zámečnické práce, pokud sama nevlastní na tuto činnost živnostenské oprávnění? 

Smrt OSVČ - zaměstnavatele

Podnikající fyzická osoba OSVČ, zaměstnavatel, dne 29. 8. 2020 zemřel. Jeho manželka, ustanovený správce dědictví, nahlásila na živnostenském úřadu a u notáře, že hodlá pokračovat v podnikání zemřelého manžela. Dle § 342 ZP by tím měla veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejít na nástupce, jímž je v tomto případě manželka. Je třeba se zaměstnanci z tohoto důvodu uzavírat nějaké dodatky k pracovním smlouvám? Nebo stačí jen nějaká písemná informace, že pracovněprávní vztahu trvá a přechází pod nového nástupce? K jakému datu by měla být podána "odhláška" zemřelého zaměstnavatele a přihláška nového na příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách? Je třeba provést v této souvislosti ještě nějaké kroky? 

Zpracování daňového přiznání účetní

Zjistila jsem, že účetní - podnikající podle živnostenského zákona, tj. živnost "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" nemá oprávnění zpracovat a podávat za klienta žádná daňová tvrzení. Hrozí takové účetní postih ze strany živnostenského úřadu za provozování živnosti bez oprávnění? Může toto živnostenský úřad postihovat, když činnost daňových poradců, kterou musí mít ten, kdo chce podávat daňová přiznání, není podnikáním podle živnostenského zákona? Pokud daňový subjekt dá plnou moc účetní k podání daňového přiznání datovou schránkou účetní, tuto plnou moc finanční úřad přijme, znamená to tedy, že účetní podepisuje a tedy přijímá zodpovědnost za správnost daňového přiznání místo daňového subjektu? Nebo jde pouze o odpovědnost za podání/odeslání přiznání. Jde o přiznání k dani silniční, daň z příjmu fyz. osob a DPH. Účetní podává daňové přiznání jako zmocněnec.

Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

Vlastním zahraniční právnickou osobu, která má sídlo v zahraničí (ve Spojených státech), její činnost probíhá v zahraničí (ve Spojených státech), ale místo skutečného vedení je v České republice (právnická osoba je jednočlenná a její aktivity řídím kompletně já z České republiky). Zdanění bude probíhat v České republice. Mám v tomto případě povinnost vlastnit pro danou právnickou osobu živnostenské oprávnění, případně organizační složku v České republice?

Kompenzační bonus OSVČ - maloobchod, velkoobchod

OSVČ provozuje dle živnostenského oprávnění maloobchod, velkoobchod. Vše v jedné provozovně a jeden druh sortimentu - stavebniny. Musí kvůli případnému nároku na kompenzační bonus zjišťovat, z které části prodeje má v rozhodném období příjmy vyšší a jak? Porovnáním účtenek X faktur pro zákazníky OSVČ/firmy? 

Omezení činnosti profesionálního fotografa v nouzovém stavu

Je v současnosti kvůli opatřením proti koronaviru vládou zakázáno i vykonávání činnosti profesionálního fotografa, OSVČ, zdaňujícího příjmy z činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů? Případně je tato činnost nějak omezena – například jen na focení v exteriéru, focení jen jednoho člověka, jedné rodiny bez roušky?