Dovoz (194)

DPH při dovozu zboží ze třetí země

Firma ve Švýcarsku nám bude vyrábět přístroj za 60 milionů korun. Platit budeme postupně, nyní jsme obdrželi první fakturu (nikoliv zálohu) na 19 milionů korun. Můžeme DPH přiznat až při převzetí přístroje a jeho proclení nebo máme každou platbu zahrnout zvlášť do DPH a uvést jako dovoz zboží nebo jinak?

Internetový e-shop

Budu si zakládat e-shop na prodej zboží z Číny. Jaký živnostenský list si mám pořídit? Zboží objednám v Číně a bude putovat převážně do zahraničních zemí. Zboží se do ČR ke mně vůbec nedostane, poputuje z Číny rovnou k zákazníkovi. Já budu mít v ČR účet, kam pouze přijde zaplacené zboží zákazníkem a já samozřejmě zaplatím čínskému obchodu. Jak se to bude celé danit? 

Vývoz zboží na opravu a dovoz zpět

V únoru jsme vyvezli zboží do Švýcarska na provedení bezplatné opravy v celním režimu 2100 (dočasný pasivní zušlechťovací styk). Hned v únoru bylo opravené zboží dovezeno zpět (hodnota zpětně dovezeného zboží je dle faktury pro celní účely o cca 700 EUR vyšší než hodnota při vývozu na opravu). Zároveň jsme v této zásilce ze Švýcarska vezli jiné nakoupené zboží a celá zásilka, včetně opraveného zboží, byla v proclena v režimu 4000 (propuštění do volného oběhu). Předpokládám, že vývoz v režimu pasivní zušlechťovací styk nebude v přiznání DPH deklarován. Jak to bude s dovozem opraveného zboží? Je nutné nechat opravit dovozní JSD? Pokud by JSD nebylo nutné opravit, potom by se dovoz opraveného zboží uvedl do řádku č. 7? Jak by to bylo s vykázáním DPH v případě opravy JSD (změna celního režimu na zpětný dovoz po pasivním zušlechťovacím styku)?

Vývoz a zpětný dovoz zboží

V dubnu jsme vyvezli zboží na opravu do USA v celním režimu 2100 (dočasný vývoz v pasivním zušlechťovacím styku) v hodnotě 500 USD. V květnu se zboží z USA vrátilo po neplacené opravě (záruka) ve stejné hodnotě, ve které bylo vyvezeno, a to v režimu 6121 (zpětný dovoz po pasivním zušlechtění). Je správné vykázat v dubnovém přiznání k DPH na ř. 22 hodnotu vyvezeného zboží? Jak se v tomto případě postupuje z hlediska DPH při dovozu zboží zpět z USA do ČR, když nedošlo ke změně hodnoty zboží v USD, ale zároveň došlo již ke změně kurzů? A jak se vypořádat se souvisejícími náklady na dovoz zboží (přeprava apod.), musí být v tuzemsku daněny?

Dovoz zboží ze třetích zemí - základ daně

Naše firma si objednala etiketovací stroj v Taiwanu. Dopravu zajišťovala přepravní společnost. Stroj plul z Taiwanu do Hamburku a odtud byl danou společností přepraven k nám do Čech. Bylo vyměřeno clo ve výši 32 003 Kč v základu vyměření cla byla i doprava mimo EU a doprava v EU a na území EU nebyla zahrnuta do výměry cla. Nevím, co vše zahrnout do základu DPH pro výpočet DPH. Cena stroje + veškerá doprava + clo nebo cena stroje + doprava mimo EU + clo a nebo cena stroje + doprava po EU a ČR + clo. 

Vrácení zboží pořízeného ze 3. země

Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, pořizuje mj. zboží ze třetí země (dovoz), a to od osoby povinné k dani ze třetí země, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu. Toto zboží je dodáváno jako tzv. konsignační, kdy vlastníkem je i po dovozu do ČR dodavatel. Pro účely dovozu se vystavuje „faktura“, kde je položkový rozpis zboží včetně cena. Odběratel takto dodané zboží vykáže v DAP DPH jako dovoz (Celní úřad propouští zboží do režimu volného oběhu). Teprve ve chvíli, kdy odběratel prodá část zboží, předá tuto informaci dodavateli a uhradí mu příslušnou částku za toto prodané zboží. Je tento postup správný? Dále pak nastává situace, kdy po nějaké době odběratel vrací neprodané zboží zpět dodavateli. S ohledem na to, že se jedná o zboží obtížně resp. prakticky vůbec nepojistitelné (tj. přepravní společnosti v rámci mezinárodní přepravy resp. jejich pojišťovny nekryjí rizika v případě ztráty nebo zničení), má k fyzickému vrácení zboží dojít (i) přímo v ČR, nebo (ii) v jiném členském státě EU (např. Rakousko či Německo) – dodavatel si sám zboží přebírá. Jaký je v tomto případě správný postup z pohledu DPH? Podotýkáme, že odběratel pravděpodobně nebude mít žádné informace ani dokumenty o tom, zda bylo zboží následně vyvezeno, případně jak s ním bylo jinak naloženo.

Dovoz zboží

Firma obdržela fakturu na dovoz zboží v dubnu a v červnu. Celnicí prošlo zboží až v červenci. Domníváme se, že do nákladů bude dovoz zboží účtován v dubnu a červnu. Pro účely DPH bude v daňovém přiznání uváděno až v červenci dle JSD vydané celnicí. Jak zaúčtovat vyměřené clo, DPH nevybraná CÚ, případně spotřební daň? Firma vede účetnictví a je plátce DPH. 

Dovoz zboží a DPH

Jsme firma (plátce DPH), která dováží zboží z Číny. V Hamburku dojde k proclení a zboží pak jede rovnou k našemu polskému zákazníkovi do Polska. Jak v přiznání vykážeme dovoz zboží a můžeme pak fakturovat našemu polskému zákazníkovi bez DPH?

Nákup zboží od německého dodavatele, zboží je odesíláno z Ruska

Společnost s r. o, plátce DPH, nakoupí zboží od dodavatele z Německa, dodavatel má německé VAT no. Zboží je odesíláno z Ruska, vyloženo je v ČR. Zboží jde přes celnici, je k němu vystaven celní výměr v hodnotě 0,00 Kč. Jedná se pro českou s .r. o. o dovoz zboží, nebo o pořízení zboží z jiného členského státu?

Dovoz zboží ze třetí země, procleno v EU

OSVČ, neplátce, doveze zboží ze třetí země, které je procleno v zemi EU a následně dopraveno do ČR. Musí se stát plátcem DPH, pokud se jedná o dovoz z EU?