Dovoz (207)

Účtování operací u české firmy s polským DIČ

Česká s. r. o., plátce DPH, se zaregistrovala k DPH i v Polsku. Dováží zboží z Číny, toto zboží nepřekročí českou hranici a směřuje rovnou do Polska. Zde s. r. o. provede samovyměření za nákup z Číny a uvede ho do polského přiznání k DPH. Zároveň v Polsku s. r. o. zboží prodá pod polským DIČ a v polském přiznání odvede DPH z těchto transakcí. Prosím o zhodnocení navrženého způsobu účtování transakcí s tím spojených: 1) FP z Číny - v celé hodnotě na MD 504/D 321, 2) zaplacené clo – MD 504/D 379, 3) v Polsku zaplacená DPH – MD 504/D 379, 4) FV vystavené s polským DIČ - v celé hodnotě včetně DPH na MD 311/D 604.

Odpočet DPH při registraci - dovoz zboží

Společnost s r. o. se v červenci 2019 stala plátcem DPH. Do té doby byla identifikovanou osobou. V dubnu 2019 společnost nakoupila zboží od čínského dodavatele. Zboží bylo propuštěno do volného oběhu, firma uhradila DPH celní správě. Zboží měla firma k datu registrace k DPH stále na skladě. Je možné provést zpětný odpočet DPH z tohoto zboží (§ 79 zákona o DPH)? 

Změna JSD

Společnost vykázala dovoz zboží na základě JSD v 1/2019. Následně zjistila, že k proclení nebyly deklarantovi doloženy všechny faktury za zboží, které obsahovala zásilka. Po zjištění chyby deklarant požádal celní úřad o opravu JSD. Celní úřad po doložení této skutečnosti vyhověl a dne 30. 7. zaslal rozhodnutí a platební výměr, kde doměřil DPH (což je běžný postup, protože chybějící faktura nebyla doložena v okamžiku dovozu, ale později). Deklarant nám toto DPH vyúčtoval k úhradě.

1. Je vyúčtování DPH od deklaranta nákladovou položkou pro naši firmu?

2. Jakým způsobem vykázat změnu JSD v DPH? Opravou DPH 1/2019 nebo dnem vydání rozhodnutí, tedy 7/2019?

3. Je platební výměr od celního úřadu daňovým dokladem, na jehož naše společnost jako plátce může nárokovat DPH zpět? A pokud ano, nárokuje se tato vratka pouze interním dokladem a v kontrolním hlášení se uvádí v oddílu B3? A je případné vrácení DPH účtováno minusově do nákladů?

JSD na jinou hodnotu než faktura

Prosím o radu, která se týká dovozu z Číny. V květnu nám přišla faktura na cca 26 000 USD, zboží bylo dovezeno (procleno) v květnu a v červnu 2019, ale částka na dovozních dokladech nesouhlasí s dokladem z května, to znamená, nákup byl ve vyšší hodnotě, než následný dovoz a to o téměř 23 000 USD. Do základu daně pro DPH nemohu dát nic jiného než to, co mám na dovozních JSD, celnice nás v tomto ignoruje, protože se řídí tím, co jim poskytla Čína. Jak se mám k tomuto postavit? Když dám základ dle faktury, tak to nebude sedět FÚ na mojí DPH, ale takto to nemám vykázané správně.

Nákup formy - třetí země

Firma z USA nám vyfakturovala formy na odlitky, která ale nebude dodána do ČR. Forma zůstane ve Spojených státech a stejný dodavatel formy nám na ni bude vyrábět díly na naše výrobky, které budou dováženy. Bude nákup formy zaznamenán v přiznání DPH, i přesto, že nenaplňuje známky dovozu? Pokud ano, na který řádek tento prodej uvést? 

DPH u dovozu v režimu zušlechtění

Česká firma - plátce DPH v ČR - dodala do Švýcarska občanovi kolo. Švýcarský občas poslat zpět do ČR kolo k zušlechtění (domontování elektropohonu). Kolo bylo po zušlechtění vyvezeno zpět do Švýcarska. Jakou povinnost má česká firma při transakci, kdy je kolo dovezeno do ČR k zušlechtění?

Dovoz ze Švýcarska

Dovezli jsme pomocí spediční dodávkové firmy zboží ze Švýcarska. Na vyžádání jsme obdrželi "Steuerbescheid", zásilka byla propuštěna do volného oběhu v Německu. Na potvrzení je uvedeno pouze "vertreten durch DE28635610000. Bohužel nevím, je-li to jejich EORI nebo neúplné DIČ. Kdo v tomto případě hlásí celnímu úřadu, platí clo a odvádí DPH? Jak to máme hlásit my, jako dovoz ze 3. země nebo odvést daň - reverse charge?

Jsme německá firma GmbH a máme společné EORI pro Německo a pobočku v ČR (ale každý má jiné DIČ/VAT), přepravní firma materiál proclila v Německu na naše EORI na německou adresu. Materiál, ale doručili až do ČR, k nám na pobočku.

Faktura od švýcarského dodavatele byla vystavena na naši německou firmu GmbH, jako zasílací adresu uvedli ČR. Myslím si, že nám přepravní firma zašle ještě fakturu (přefakturaci) s vyčísleným DPH a clem, bohužel zatím jsem fakturu neviděla. Tuto fakturu by účtovali kolegové v Německu, aby si mohli DPH nárokovat.

Domníváme se, že správný postup je tento:

-          fakturu od švýcarského dodavatele zaúčtují naši kolegové v Německu

-          zaúčtují také případnou fakturu s vyměřením cla a DPH

-          naskladní u nich v Německu

-          poté udělají přemístění k nám do ČR

-          my nahlásíme na jejich německé DIČ

Dovoz zboží z Číny - zaúčtování faktury

Česká s. r. o., neplátce DPH, dovezla z Číny zboží. Faktura od čínského dodavatele je vystavena 31. 12. 2018, do volného oběhu bylo zboží propuštěno 5. 1. 2019 (JSD). Do jakého účetního období případ patří? Do prosince 2018 nebo do ledna 2019? Zaúčtuji na základě faktury nebo JSD? 

Základ DPH při dovozu zboží - bez dopravy

Česká s. r. o., neplátce DPH, dovezla zboží z Číny letecky do Prahy. Mám k dispozici fakturu za zboží a fakturu za dopravu, obojí od čínského dodavatele. Dále mám JSD na propuštění do volného obchodu. V JSD je stanoven základ pro DPH pouze z ceny zboží bez dopravy. Takto vypočtená daň byla zaplacena celnímu úřadu. Celý proces proclení obstarávala specializovaná firma. Je nutné základ daně zpětně opravit - navýšit o dopravu? Pokud ano, jakým způsobem a kam nahlásit/doplatit? Nebo jak jinak naložit s fakturou za dopravu?

Zboží ze třetí země do EU, zboží ze třetí země do třetí země

Firma, plátce DPH, pouze české DIČ, nakupuje zboží ve třetích zemích.

1. Český plátce zakoupí zboží ve třetí zemi. Toto zboží je dopraveno plátci registrovanému v jiné zemi EU (doprava lodí, nikoliv přes jinou zemi v EU přímo od výrobce) a zboží je českou firmou odběrateli fakturováno na jeho DIČ vydaném v JČS EU. Kupující se zavázal k proclení v jeho státě provést sám na své jméno. Dodací podmínky jsou ve smlouvě stanoveny dle podmínky CFR:

a) Dle našeho názoru se sice jedná o dovoz, ale v tomto případě se netýká českého DPH a do formuláře nepatří. B) Bude faktura vystavená na odběratele osvobozená od DPH?

c) Jaký řádek v přiznání k DPH?

d) Má český plátce v zemi dodání nějaké další povinnosti, např. registrace jako plátce v JSČ EU?

2. Obdobná situace jako v bodě 1: Zboží je ze třetí země, dodáno plátci registrovanému v JČS EU. Česká firma zařizuje dopravu od výrobce až k odběrateli v JČS EU ovšem silniční přepravou přes jiné státy v EU. Dodací podmínky jsou shodné jako v bodě 1.

a) Nemá se česká firma registrovat jako plátce v zemi kupujícího?

b) Lze řešit tak, aby nemusela?

3. Zboží zakoupené ve třetí zemi je dodáno odběrateli ve třetí zemi, zboží vůbec nepřechází přes státy EU - dle našeho názoru se nejedná o dovoz, nepatří do přiznání k DPH, následný prodej (fakturace) osvobozený od DPH, na řádek 26? Je to správně?