Paušální výdaje (585)

Zemědělská výroba nebo živnost - paušální výdaje

Chovám myši za účelem prodeje jako krmení pro hady. Mám oprávnění zemědělského podnikatele na živošišnou výrobu i živnostenský list na chov zvířat. Myši usmrtím a zpracuji jako zavakuovanou potravinu a prodávám chovatelům hadů. Výdaje uplatňuji procentem z příjmů. Jaké procento paušálního výdaje je správné, 80 % nebo 60 %?

Paušální výdaje

Je možné uplatnit výdaje i v nižší sazbě, než je uvedeno v § 7 odst. 7 u písmene b), tedy 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč? Je možné uplatnit např. výdaj jen ve výši 900 000 Kč nebo se uvedená procenta nedají změnit?

Paušální daň

Fyzická osoba, která do konce roku 2020 uplatňovala výdaje tzv. paušálem, vstoupila k 1. 1. 2021 do režimu tzv. paušální daně. Tato osoba měla k 31. 12. 2020 evidovánu neuhrazenou pohledávku ze své podnikatelské činnosti na úrovni cca 100 000 Kč. Zákon o daních z příjmů říká, že je nutné tzv. dodanit neuhrazené pohledávky (§ 23 odst. 8), nicméně podle přechodného ustanovení se tato povinnost dodanění vztahuje až na období od roku 2021, jinak řečeno podle našeho názoru znění ZDP k 31.12.2020 tuto povinnost neobsahovalo a pokud máme tedy pro daňové povinnost použít v souladu s přechodným ustanovením znění ZDP k 31. 12. 2020 (pro daňové povinnost pro období před nabytím účinnosti zákona co "přinesl" paušální daň) reálně zde povinnost dodanit neuhrazenou pohledávku nenacházíme. Můžete nám sdělit, jak je to eventuálně s podáním přehledů na SP a ZP, pokud po ukončení roku 2021 máme potvrzeno, že v paušální dani pro rok 2021 jsme.

Dotace z Ministerstva zemědělství

Zdaňuje se dotace z Ministerstva zemědělství poskytnutá na půdu v § 10 ZDP a mohu použít paušální výdaj ve výši 80 %? 

Paušální výdaje u automobilu

FO, plátce DPH má ve firmě osobní automobil. Z poř. ceny auta, náhradních dílů a pohonných hmot uplatňuje DPH.

1) Pokud by přešla FO na paušální výdaje na pohonné hmoty a neuplatňovala ani DPH z pohonných hmot, je povinnost vést knihu jízd? DPH by uplatnila jen při pořízení a dále z oprav a náhradních dílů.

2) FO poskytuje firemní automobil jako náhradní vozidlo pro klienty autoservisu. Může v tomto případě použít paušální výdaje na tento automobil?

Krácení odpisů

Pokud fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH používá auto z 80 % pro podnikání a z 20 % pro soukromé využití, musí krátit v tomto poměru také odpisy? Paušální výdaje na PHM může uplatnit 48 000 Kč za rok? 

Uplatnění ztráty z roku 2019 při přechodu ze skutečných výdajů na paušál

Fyzická osoba, nepodnikatel, měla v roce 2019 příjmy ze zaměstnání a z nájmů dle § 9 ZDP, kde uplatnila skutečné výdaje a vykázala ztrátu. V roce 2020 má také příjmy ze zaměstnání a nájmy, jen nájmy bude uplatňovat paušálem 30 %. Může si uplatnit ztrátu z roku 2019? 

Program Covid-nájemné a paušální výdaje

Fyzická osoba uplatňuje paušální výdaje 60 % (nevede účetnictví ani daňovou evidenci) a obdrží od MPO podporu "Covid nájemné" - musí zahrnout tuto částku do zdanitelných příjmů (a z této částky následně může odečíst paušální výdaje 60 %) nebo se jedná o podporu na úhradu výdaje - nájemného a do příjmu nepatří? 

Vedení účetnictví a paušální výdaje

Fyzická osoba dobrovolně vede účetnictví, ale vyplatilo by se jí uplatnit výdajový paušál, jelikož má nízké prokazatelné náklady. Jak na konci účetního období postupovat, pokud výdajový paušál lze použít? Obrat má do 2 mil. a paušál by použila ve výši 60 %.

Zdanění pojistného plnění při výdajích procentem z příjmů

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, používá ke své podnikatelské činnosti automobil.Jelikož výdaje uplatňuje procentem z příjmů, tak u pohonných hmot si uplatňuje pouze odpočet DPH (nikoliv výdaje za PHM, neboť ve výdajích procentem z příjmů jsou zahrnuty všechny výdaje). Výdaje si uplatňuje 60% sazbou. Podnikatel měl s automobilem havárii, byl pojištěn, proto mu pojišťovna výdaje za opravu proplatila. Předpokládám, že příjmy za pojistné plnění od pojišťovny bude muset zdanit. Jak ovšem uplatnit oproti tomu výdaje? 60% sazbou, kterou uplatňuje při svém živnostenském podnikání? Nebo zahrnout pojistné plnění do ostatních příjmů podle § 10 zákona daně z příjmů?