Paušální výdaje (534)

Paušál na PHM a kniha jízd u právnické osoby

Má povinnost vést knihu jízd při uplatňování paušálních výdajů na PHM i právnická osoba?

Změna způsobu uplatňování výdajů

Podnikající fyzická osoba, neplátce DPH, provozuje malý penzion (živnost ubytovací činnosti). Do roku 2017 uplatňovala výdaje ve skutečné výši, od roku 2018 bude uplatňovat výdaje paušální. K 31. 12. 2017 neexistovaly žádné pohledávky, závazky ani zásoby, předpokládám tedy, že dodatečné daňové přiznání za rok 2017 nebude nutné podávat. V únoru 2018 nicméně tato fyzická osoba obdržela vrácení přeplatku za elektrickou energii spotřebovanou v penzionu v předchozím vyúčtovacím období. Je třeba tento příjem zahrnout do zdanitelných příjmů roku 2018, a je případně možné i k tomuto příjmu uplatnit paušální výdaje? Případně jakým způsobem tuto částku ošetřit v popsané situaci změny způsobu uplatňování výdajů? 

Náhrada za používání služebního vozidla pro soukromé účely při kombinované spotřebě PHM

Společnost s r. o. poskytla zaměstnanci i k soukromému použití služební vozidlo. Vozidlo má v technickém průkazu zapsáno, že je na benzin a LPG. Dále je ve velkém technickém průkazu zapsána u spotřeby paliva na ř. 25 metodika EU 1999/100 a na ř. 27 spotřeba na 100 km 12,5/ 7.0/9.0. Ve smlouvě má zaměstnavatel se zaměstnancem sjednáno toto: "Veškeré tankování v ČR bude na účet zaměstnavatele a zaměstnanec bude hradit firmě náklady při soukromých cestách paušální sazbou 1,50/km. Zaměstnanec může vozidlo využít i k soukromým cestám mimo ČR. V takovém případě bude tankovat PHM na svoje náklady a tyto cesty budou vyňaty ze součtu soukromých kilometrů k refundaci firmě."

Společnost s r. o. po celý rok neuplatňuje z nakoupených pohonných hmot DPH na vstupu a na konci roku uplatní na vstupu pouze procento, které získá z knihy jízd poměřením soukromých a firemních kilometrů. Z částky, kterou zaměstnanec za soukromé kilometry firmě uhradí, již žádné DPH státu neodvádí.

1) Je postup firmy v souvislosti s DPH správný?

2) Je třeba v knize jízd vést odděleně kilometry projeté soukromě/firemně na LPG a km projeté soukromě/firemně na benzin?

3) Jakým způsobem by se měla vypočítat částka za pohonné hmoty na 1 km jízdy pro vrácení firmě v případě, že auto jezdí na benzin i LPG? Doklady na LPG i benzin, které souvisejí s cestami po ČR, jsou v účetnictví.

4) Je možno stanovit paušální částku za za pohonné hmoty tak, jak mají strany sjednáno? Nepřináší tento způsob nějaký daňový problém vzhledem k dani z příjmu?

Paušál na pohonné hmoty a kniha jízd

Jsem externí účetní a moji zákazníci (FO) často využívají paušál na pohonné hmoty. Pokud jsem neodečítala DPH z pohonných hmot, měla jsem za to, že není třeba vést knihu jízd. Nyní jsem se na školení dozvěděla, že pokud si odečtu DPH při koupi auta a uplatňuji DPH z oprav či ostatních nákladů na auto, nebo pokud mám jako FO zaměstnance, musím vést knihu jízd, aby bylo prokázáno, že mám nárok na plný odpočet DPH z výše uvedených nákladů a že nemám povinnost dodaňovat zaměstnancům 1 % z pořizovací ceny auta. Je to opravdu tak?

Paušální výdaje na auto na LPG

Mohu použít paušální výdaj na auto nezahrnuté v obchodním majetku používané i k soukromým účelům ve zkrácené výši 4 000 Kč za každý měsíc používání i v případě, že je auto přestavěné na LPG?

 

Automobil nezahrnutý v obchodním majetku

Manželé (SJM) vlastní osobní automobil. Manžel OSVČ, zapsaný v technickém průkazu vozidla, uplatňuje na automobil výdajový paušál 5 000 Kč a platí silniční daň. Nyní by automobil využívala se svém s. r. o. manželka - v zaměstnaneckém poměru. Mohl by si tedy uplatňovat manžel výdajový paušál 4 000 Kč ve svém podnikání a manželka v zaměstnání cestovní náhrady dle ujetých kilometrů? Jiná možnost není?

Cestovní náhrady u automobilu na LPG

Jak uplatnit cestovní náhrady u automobilu na LPG, když vyhláška ministerstva určující výpočet cestovních náhrad s možností automobilu na alternativní pohon nepočítá? Je možné vypočítat výši cestovní náhrady dle původního pohonu, tedy benzinu? Bude i pak takové auto osvobozeno od daně silniční? Pokud tento postup nebude možný, lze alespoň použít paušální výdaje na auto?

Odpisy DHM

V roce 2017 byl pořízen služební automobil - jedná se o fyzickou osobu. V roce 2017 uplatněny výdaje v paušální výši. V roce 2018 budou uplatněny výdaje ve skutečné výši. Jakou výše odpisů mohu uplatnit - v 2. roce odepisování?

Paušální výdaje u motocyklu

V roce 2018 bych chtěla uplatitnit paušální výdaje u motocyklu. Jaké jsou podmínky pro uplatnění? Podnikám, vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH, motocykl mám v majetku. Jakou částku si mohu uplatnit? 

Paušální výdaje na dopravu u s. r. o.

Společnost s r. o. vlastní vozidlo, které je zahrnuto v obchodním majetku a je využíváno pouze pro ekonomickou činnost. Vozidlo ale používá jednatel, který nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce. Lze u tohoto vozidla uplatnit paušální výdaj?