Vklad pohledávky do základního kapitálu

Společník provedl místo finančního vkladu do základního kapitálu vklad pohledávky. Byl proveden znalecký posudek na nominální hodnotu pohledávky. Pohledávka ovšem uhrazená nebyla a dlužník je v likvidaci. Jak postupovat v tomto případě?

Likvidace potravin

Společnost má provozovnu, ve které prodává potraviny, bohužel některé potraviny se kazí (exspiruje datum trvanlivosti nebo prostě shnijí) a je nutné je likvidovat. Při nákupu byl uplatněn odpočet DPH, nyní předpokládáme, že pokud je livkidováno, tak není nutné odvádět DPH na výstupu. Nicméně z praktického pohledu se chceme zeptat, jak ideálně doložit samotnou likvidaci - potraviny vyhazujeme do přistavených kontejnerů, kdy není v lidských a časových možnostech každý shnilý banán nafotit. Stačí třeba jen nafotit naplněný kontejner a k tomu udělat jeden sumární likvidační protokol? 

Likvidace společnosti a srážková daň

Pokud společnost není zaregistrována ke srážkové dani a nyní je v procesu likvidace, je nutné společnost zaregistrovat z důvodu odvodu srážkové daně z likvidačního zůstatku? Podává se po úhradě srážkové daně vyúčtování?

Smluvní závazek držet specifickou zásobu a její správné uplatnění do nákladů

Společnost dodávající komplexní hardwarové řešení se svému odběrateli smluvně zavázala, že po určitou dobu (např. 36 měsíců) bude držet specifický náhradní díl (např. nějaký unikátní čip) pro případ nefunkčnosti původního dílu. Tento náhradní díl má hodnotu v řádech stovek tisíc Kč a samostatně je neprodejný. Je také velmi nepravděpodobné, že by mohl být v budoucnu užit pro jinou zakázku. Společnost tedy náhradní díl nakoupila a po celou dobu ho evidovala na skladě jako zásobu. V roce 2018 uplynula zmíněná garanční lhůta a náhradní díl již nemá pro společnost žádnou hodnotu. Lze za těchto okolností dostat hodnotu náhradního dílu do daňově uznatelných nákladů v roce 2018? Nebo měla být hodnota náhradního dílu vzhledem k jednoznačnému závazku ho mít k dispozici pro konkrétního odběratele uplatněna do daňových nákladů již v roce vyfakturování zakázky spolu s ostatními náklady?

Pohledávky za společností v likvidaci

OSVČ má pohledávky za společností, která vstoupila koncem roku do likvidace. Tyto pohledávky mají splatnost v roce 2004. OSVČ tyto svoje pohledávky přihlásila u likvidátora. V případě, že bude od likvidátora potvrzené, že OSVČ tyto pohledávky nemůže nárokovat z důvodu promlčení, může je OSVČ nějakým způsobem odepsat z pohledu daně z příjmů? DPH z těchto neuhrazených faktur bylo již dávno odesláno na účet FÚ v roce 2004.

Odměna likvidátora

Insolvenční správce je jmenován soudem likvidátorem "mrtvé" společnosti bez majetku. Po ukončení likvidace mu soud přizná odměnu a ve výši po zdanění zašle na účet. V tomto případě je tedy likvidátor "zaměstnanec" soudu. Nyní nastala situace, kdy se našel majetek, a odměna likvidátora je tedy stanovena vyhláškou a měla by být vyplacena asi před vyplacením likvidačního zůstatku. V tomto případě se tedy asi likvidovaná společnost stane "zaměstnavatelem" při výplatě odměny likvidátora. Domnívám se, že výše této odměny je včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele. Jak v tomto případě postupovat? Musí se společnost i na jednorázově vyplacenou odměnu likvidátora a jednorázově odváděné pojištění a zálohy na daň registrovat nebo nějak hlásit, když ihned po vyplacení odměny likvidátora a likvidačního zůstatku bude společnost vymazána? K jakému datu by mělo proběhnou zdanění odměny? 

Likvidační zůstatek společnosti ve Švýcarsku

Akciová společnost v ČR vlastní 100 % ve švýcarské společnosti (GmbH). Tato společnost vstoupila do likvidace na začátku roku 2017. V průběhu roku 2017 švýcarská společnost v likvidaci po částech zasílá do ČR likvidační zůstatek. Likvidace však na konci roku 2017 stále není ukončena. Tzn. v roce 2018 pravděpodobně ještě část zůstatku bude inkasována. Jak v tomto případě částečná inkasa zaúčtovat - jako zálohu nebo jako výnos? Kdy se má tento příjem danit zvláštní sazbou daně ve výši 15% (předpokládám, že osvobození se na tento likvidační zůstatek vztahovat nebude). Budou dani podléhat jednotlivá inkasovaná plnění podle data obdržení - tzn. v roce 2017 část a v roce 2018 zbývající inkasa? Nebo je rozhodující datum ukončení likvidace, kdy k tomuto datu zaúčtujeme celkový likvidační zůstatek bez ohledu na to, kdy jsme inkasovali. Tzn., že by ke zdanění došlo až v roce 2018. K odpisu podilu z účtu 06. dojde až k datu ukončení likvidace. Tzn. o tento odpis se snižuje výše likvidačního zůstatku ke zdanění. 

Společnost v likvidaci a oprava účetnictví

Ve společnosti, která je v likvidaci, zemřel v březnu 2017 jednatel a jediný společník. Na bankovním účtu se ke dni 31. 12. 2015 evidoval minusový stav. V březnu roku 2017, kdy se zpracovávalo účetnictví a přiznání k dani z příjmů banka odmítla vydat bankovní výpis s tím, že majitel účtu je mrtvý. Zaúčtoval se tedy stav účtu platný ke dni 31. 12. 2015. Nyní, po vyřízení pozůstalosti, kdy společnost zdědil syn, se zjistilo, že v roce 2016 došlo k úhradě jedné pohledávky a účet byl ještě v roce 2016 zrušen. Jak toto napravit v roce 2017? Jak účetnictví opravit a správně vše zaúčtovat?

Společnost s. r. o. v likvidaci

Společnost s r. o. zapsaná v obchodním rejstříku v likvidaci. Je možné takovou společnost koupit a začít na ní aktivně podnikat? Společnost je v likvidaci x let. Zřejmě bychom museli kontaktovat daného likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku a současně zajít k notáři? 

Odpis pohledávky

Odpis pohledávek dle § 24 odst. 2 písm. y) bod 4. Rozsudkem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou byl společnosti JEVEL GASTRO, s. r. o. uložen trest zrušení právnické osoby – 25. 2. 2016. Byl ustanoven likvidátor Mgr. Robert Hynek z Prahy. V Obchodním věstníku zveřejnil likvidátor výzvu k přihlášení pohledávek do 7. 10. 2016. O této skutečnosti jsme se dozvěděli až při roční uzávěrce za 2016. Přihlášku pohledávek jsme odeslali až 8. 3. 2017. Žádná odezva ze strany likvidátora nebyla. Likvidátor sestavil zprávu o likvidaci k 30. 11. 2016. Likvidátorovi se nepodařilo dohledat žádný majetek, společnost na adrese OR neznámá, žádné movité věci nebyly nalezeny. Součástí této zprávy je seznam přihlášených pohledávek, pohledávky naší firmy zde nejsou uvedeny. Opravné položky dle § 8a odst. 1 v roce 2016 byly vytvořeny a k 31. 5. 2017 byly dotvořeny dle lhůty po splatnosti do výše 50 a 100 %. Dne 15. 6. 2017 byla firma vymazána z OR. Pohledávky bychom měli odepsat. K jakému termínu? Ke dni výmazu 15. 6., nebo raději 14. 6. 2017? Je možné provést 100% daňový odpis i na pohledávky, ke kterým jsme dotvořili opravné položky do výše 100 % až 31. 5. 2017? Paní auditorka nás upozornila, že likvidace nemůže skončit, pokud budou v účetnictví závazky a pokud jim podepíšeme prominutí dluhu, půjde z naší strany o nedaňový výdaj. Likvidátor nesestavil zahajovací likvidační rozvahu, neboť od společnosti neobdržel účetnictví ani žádné doklady. Lze tedy pohledávky odepsat daňově do výše vytvořené opravné položky?