Hospodářský rok (37)

Termín pro oznámení přechodu na hospodářský rok

Naše společnost od 1. 7. 2020 bude přecházet na hospodářský rok a z tohoto důvodu bychom si chtěli prodloužit účetní období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Podle informací, které jsem našla, je tuto změnu potřeba oznámit FÚ nejpozději do 3 měsíců před plánovanou změnou nebo do 3 měsíců před koncem běžného účetního období, podle toho co nastane dřív. Platí tento výklad stále nebo je tam nějaká změna, dle informace od auditora by nám to stačilo tuto změnu ohlásit do 31. 3. 2020, prý dle stávajícího výkladu.

Zdaňovací období při přeměnách (při odštěpení) a daň z nemovitých věcí

Tuzemská společnost s ručením omezeným, plátce DPH, účtující v hospodářském roce od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019, vypracovala projekt přeměny společnosti (odštěpení), přičemž rozhodný den stanovila na 1. 4. 2018. Nyní dle informací bude zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1. 2. 2019. Stávající společnost bude nadále účtovat v hospodářském roce od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019. Může si nově vzniklá společnost odštěpením po svém zapsání ihned zvolit také hospodářský rok od 1. 4. 2018 - 31. 3. 2019 ? Vzhledem k tomu, že v rámci projektu byly odštěpeny nemovité věci, jak tomu bude s přiznáním k dani z nemovitých věcí - která společnost bude platit z těchto odštěpených nemovitostí daň (zápis nové společnosti bude až 1. 2. 2019 a termín pro podání přiznání na rok 2019 je 31. 1. 2019)?

Odklad daňového přiznání s daňovým poradcem - hospodářský rok

Máme povinnost podat daňové přiznání za období od 1. 1. - 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2018 společnost přechází na hospodářský rok. Byla tedy zvolena varianta kratšího přechodného období. Je možné, aby i toto podání DAP bylo odloženo o 3 měsíce s daňovým poradcem? Ustanovení § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu, který hovoří o odkladu, zde poukazuje pouze na zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců.

Hospodářský rok a krátící koeficient DPH

Společnost s r. o. má zdaňovací období hospodářský rok do 31. 10. 2018. Používá krátící koeficient u DPH, tzn. že k 31. 12. 2018 dojde k vyrovnání a to zaúčtuji na +- 548. Používá se nějaká dohadná položka k 31. 10. 2018? Jak by se zaúčtovala do 31. 10. 2018 a poté následující zdaňovací období? Podle mého výpočtu by mělo dojít k 31. 12. 2018 k nadměrnému odpočtu.

Hospodářský rok a silniční daň

Společnost s ručením omezeným má hospodářský rok od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018. Je poplatníkem silniční daně, která činí 3 000 Kč. Jaký bude postup účtování této daně? Bude se používat dohadný účet 389?

Přechod na hospodářský rok a zálohy na daň z příjmů

Společnost s ručením omezeným přechází na hospodářský rok. Zdaňovacím obdobím pro přechod je od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018. Společnost bude mít daňovou povinnost 1 200 000 Kč. Jak se budou počítat zálohy na daň z příjmů za toto období a kdy budou zálohy splatné? Pokud společnost bude mít v následujícím hospodářském roce od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 zisk 800 000 Kč v jaké výši a k jakému dni bude muset hradit zálohy?

Smlouva o výpůjčce a hospodářský rok

Společnost účtující v hospodářském roce, kde přechodné období je od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018, pořídila vozidlo na úvěr, které využívá na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Od roku 2018 došlo v tomto případě ke změně uplatňování výdajů za pohonné hmoty a mohou se používat skutečné výdaje podle dokladů. Pokud ale účtujeme ve výše uvedeném hospodářském roce, tato změna se nás netýká? Účetní legislativa a daň z příjmů právnických osob se pro celý hospodářský rok váže k prvnímu dni hospodářského roku? V případě, že budeme muset použít náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, můžeme si nárokovat DPH z dokladů o nákupu pohonných hmot?

Přechod z kalendářního roku na hospodářský rok

Právnická osoba, s. r. o., plátce DPH, vede účetnictví. Uvažujeme o přechodu z kalendářního na hospodářský rok. Můžete mi prosím napsat jaké to má výhody a nevýhody? Na co si máme dát pozor? 

Přechod na hospodářský rok a odpisy

Společnost s ručením omezeným přechází na hospodářský rok. Přechodné období bude od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018. V prosinci 2017 pořídila dlouhodobý majetek, který bude odepisovat. V účetním softwaru mám nastaveno, že daňové odpisy se budou počítat od roku 2018 v poloviční výši. Je to tak správně? Účetní odpisy budou počítány od 12/2017?

Přechod z kalendářního na hospodářský rok u fyzické osoby

Firma - fyzická osoba vedoucí podvojné účetnictví se rozhodla k přechoduz kalendářního roku na hospodářský rok. Začátek hospodářského roku bude vždy 1.9. - 31.8. Od 1.1.2016 do 31.8.2017 jsme zvolili jako přechodné účetní období a do 30.9.2016 to oznámili správci daně. Ten nyní, po roce od oznámení po nás chce podat daňové přiznání k 31. 12. 2016. My jsme se řídili ustanovéním zákona o účetnictví (§ 3) a zvolili přechodné období delší než 12 měsíců, ale správce daně operuje právě § 7 odst. 12 ZDP. Nijak jasně mi z toho nevyplývá tato povinnost. "Dílčí základ daně se zahrne do daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém končí hospodářský rok nebo účtování přechodu z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak".