Školství (737)

Daň z příjmů - pořádání akcí v jídelně školy

Jsme střední škola, plátce DPH. V naší školní jídelně děláme akce (svatby apod.) pro cizí, kde je stanovena režie + potraviny dle skutečnosit. Pro cizí třeba režie 3 000 Kč. Pro zaměstnance je stanovena cena třeba 1 000 Kč. DPH předpokládám, že se odvádí z té snížené částky. Ale jak naložit s daní z příjmů, musí se ten rozdíl dodanit ve výplatě?

Školní vzdělávací program - učebnice cizích jazyků

Může škola mít několik variant výuky cizího jazyka v ŠVP pro stejný obor a zaměření ve stejného ročníku vzdělávání přizpůsobený variantám učebnic, podle kterých jednotliví jazykáři učí? Naši jazykáři se totiž nedokážou dohodnout na jediné vhodné učebnici, a proto každý chce učit podle té své a tomu chce přizpůsobit ŠVP. 

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

Pokud předem na 100 % vím, že vyučujícímu na základní škole v následujícím týdnu odpadnou 3 vyučovací hodiny (např. matematiky), je možné mu o týden dříve nařídit, že jeho týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti je o 3 hodiny více než standardně (i když to budou navíc třeba 3 hodiny zeměpisu v úplně jiné třídě), a ten týden, kdy mu 3 hodiny odpadnou nařídit, že je jeho týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti o 3 hodiny méně než standardně? Bez proplácení příplatku 200 %.

Odměny z hospodářské činnosti

Jsme příspěvková organizace zřízená městem. Ve zřizovací listině máme kromě vymezení hlavního účelu činnosti uvedenou i vedlejší hospodářskou činnost (pronájem prostor, hostinskou činnost - praní a žehlení prádla pro cizí organizaci, stravování zaměstnanců zřizovatele, důchodců a zaměstnanců školských organizací ve městě). Podíl z tržeb z těchto činností je možno použít na výplatu odměn zaměstnancům školy, jejichž výši určuje ředitel organizace. Je možno část těchto mzdových prostředků použít i na odměnu řediteli organizace. Pokud ano, kdo stanoví její výši? Může tak učinit statutární zástupce ředitele a je její výše omezena (např. % z celkového ročního objemu takto získaných finančních prostředků)?

Osvobození od daně z nemovitých věcí

Fyzická osoba je vlastníkem budovy, kterou pronajímá školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku. Je budova osvobozena od daně z nemovitých věcí? Dále je vlastníkem parcely, kterou rovněž pronajímá, na které je umístěno veřejné sportoviště. Je tato parcela osvobozena od daně z nemovitých věcí?

Účetnictví ve škole

•Mají příspěvkové organizace (ZŠ) povinnost vkládat do OR účetní závěrky? (já jsem přesvědčen, že ANO)

•Platí na příspěvkové organizace (ZŠ) zákon o rozpočtové odpovědnosti v tom smyslu, že se musí řídit strukturou svého rozpočtu, nebo mají volnost hospodařit se svěřeným obnosem na rok dle „libosti“ tak, aby jej pouze nepřekročili?

•Naše ZŠ má povinnost vést podvojné účetnictví. Může to vůbec účetní dělat tak, že doručenou fakturu odloží a zaúčtuje její úhradu až ve chvíli, kdy je den splatnosti? Nevede knihu faktur přijatých. 

Místo výkonu práce

Jsme základní škola (příspěvková organizace zřízená obcí) a máme pod sebou 1 školní jídelnu, 4 mateřské školky, z toho 2 mají svoji vlastní jídelnu. Zaměstnankyně - kuchařka v MŠ - má v pracovní smlouvě uvedené místo výkonu práce přímo tu mateřskou školku, ve které vaří. Je možno ji převést do školní jídelny základní školy, i kdyby s tím nesouhlasila?

Použití fondu odměn

Jsme škola, příspěvková organizace kraje. Chtěli bychom použít fond odměn na odměny na konci roku. Z čeho lze zaplatit k těmto odměnám zákonné odvody? Názory na tuto problematiku se různí. V provozním příspěvku nám nezůstanou žádné peníze. Lze tedy zaplatit i odvody z fondu odměn? 

Pracovní výročí ve školství

Zaměstnankyně, která v naší organizaci pracuje od 1. 9. 2016, žádá z FKSP finanční dar k 40. pracovnímu výročí ve školství. Dle doloženého průběhu zaměstnání vyplývá, že začala pracovat ve školství 1. 7. 1978. V průběhu let do roku 2018 byla 3x na mateřské dovolené (celkem 8,5 let), 1x evidována na ÚP (31. 5. 2000 - 27. 8. 2000) a 1x uvádí OSVČ (1. 7. 2014 - 7. 9. 2014). Dle přehledu - splňuje odpracovaných 40 let ve školství? 

Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy

Je možno uhradit z prostředků FKSP účast pedagoga na doplňujícím didaktickém studiu anglického jazyka a všeobecně účast pracovníků školy na vzdělávacích kurzech a workshopech? Pokud ANO, jak je to s případným zdaněním a odvody pojistného?