Věcné břemeno (48)

Věcné břemeno

Babička vlastní dvougenerační domeček. Jsou zde dvě bytové jednotky s jedním hlavním vchodem. Je možné, aby nechala přepsat celý RD na svou jedinou dceru a zároveň si zde nechala zřídit věcné břemeno? Musí být přesně věcné břemeno vymezeno jako např. byt, který zahrnujeme 3 pokoje v přízemí + celou zahradu? Jde o to, aby bylo jasné jaké místnosti může maminka užívat, aby nedošlo k tomu, že např. jeden byt se zahradou dcera pronajme a babička se pak již na zahradu nikdy nedostane. Musí být přesně vymezeno ve smlouvě, resp. někde na katastru věcné břemeno nebo se vztahuje na celek jako RD a pak jde jen o to, koho k sobě a do jakých místností babička pustí?

Věcné břemeno - zdanění

Česká obchodní společnost, účetní jednotka, jakožto vlastník pozemku uzavře s jinou obchodní společností (která je v pozici provozovatele distribuční sítě) smlouvu o zřízení věcného břemene podle § 58 odst. 2 energetického zákona. Obsahem smluvního závazku je zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním předmětného plynárenského zařízení. Součástí této smlouvy je i úplata za zmíněné zřízení věcného břemene. Je výnos z této částky u povinného zdanitelným příjmem podle zákona o daních z příjmů nebo se jedná o příjem osvobozený podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. zg) zákona o daních z příjmů?

Smlouva o zřízení služebnosti - zdanění FO

Občan A (nepodnikatel) uzavřel smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí a stezky, cesty se svým sousedem (občan, nepodnikatel). Ve smlouvě není specifikovaná doba, takže je patrně na dobu neurčitou. Ve smlouvě je stanovena jednorázová odměna 500 Kč při podpisu smlouvy, kterou dostane občan A. Žádné jiné plnění za tuto službu nedostane. Za rok 2019 bude podávat přiznání FO. Jakou hodnotou ocenit hodnotu věcného břemena? Mohu v § 10 ZDP danit jen Kč 500, které skutečně dostal nebo musím oceňovat dle zákona - např. Kč 10 000 pokud neumím stanovit nebo desetinásobek? Při zrušení věcného břemena je nutné dělat nějaké operace v souvislosti s daní z příjmů?

Věcné břemeno - účtování a zdanění

Útčujeme takto správně o věcném břemeni? V účetní interpretaci I-16 je věcné břemeno klasifikováno jako DNM (platné i v roce 2020), ale v § 7 odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. je uvedeno, že zde jde o jiný DHM.

Poslední popis řešení dané problematiky, kdy věcné břemeno klasifikujeme následovně:

a) Jako součást vstupní ceny hmotného majetku (nemovitosti), pokud dojde k úplatnému zřízení tohoto věcného břemene ve prospěch oprávněné osoby v souvislosti s vybudováním stavby; viz § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (resp. pokud nesouvisí s pozemkem nebo stavbou). Tj. věcné břemeno je součástí vstupní ceny majetku (DHM), pokud bylo věcné břemeno zřízeno v rámci pořízení daného majetku.

b) Jsou samostatným dlouhodobým nehmotným majetkem, pokud hodnota jednorázové úhrady úplatně zřízené služebnosti nebo reálného břemena není součástí vstupní ceny, resp. nesouvisí s pozemkem nebo stavbou. Podmínkou pro zařazení jako dlouhodobý nehmotný majetek podle § 32a ZDP je, že hodnota těchto věcných břemen převýší hranici 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. V tom případě jsou vykazována v položce „Jiný dlouhodobý nehmotný majetek“ a daňové odepisování bude rovnoměrné po dobu 72 měsíců.

c) Jako daňově uznatelný výdaj, pokud stanovená hranice 60 000 Kč nebude překročena. Jestliže bude za úplatně zřízenou služebnost či reálné břemeno sjednána pravidelná úhrada po určitou dobu, půjde u účetní jednotky vedoucí účetnictví o daňový náklad v tom účetním období, na které je úhrada placena.

V případě nerovnoměrných plateb je nutno použít časové rozlišení nákladů, nebo je identifikace věcného břemene jako DNM nesprávná a z účetního hlediska se vždy jedná, bez ohledu na ocenění, o DHM? Zároveň se pak, i z hlediska ZDP, jedná o DHM (stejně jako v účetnictví jiný DHM dle § 24 odst. 2 ZDP)? Z hlediska ZDPH jde o předmět DPH s DUZP jako u pořízení DHM nebo je postup jiný než výše uvedené poznámky?

Geometrický plán a věcné břemeno

Společnost vlastní velký pozemek, který nechala na základě vypracovaného geometrického plánu rozdělit na tři menší pozemky. Zároveň byl zpracován další geometrický plán na zřízení služebnosti stezky a cesty na jednom ze tří uvedených pozemků (kvůli přístupu ke všem pozemkům). Pozemky se budou v budoucnu prodávat. Náklady na vypracování geometrických plánů můžeme zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů nebo budou součástí ceny pozemků a do nákladů je zahrneme až při prodeji pozemků? Budeme účtovat o zřízené služebnosti? 

Danění věcného břemene

Pokud fyzická osoba za úplatu zřídí někomu věcné břemeno na svém pozemku (bude se jednat o firmu, která potřebuje připojení pro svou elektrárnu), bude tento příjem zdaněný daní z příjmů pod § 10 zákona o daních z příjmů? 

Daně u zřízení věcného břemene (smlouvy o zřízení služebnosti)

Na které daně nezapomenout u zřízení věcného břemene (nyní smlouvy o zřízení služebnosti)? Které daně je nutné řešit, a to jak ze strany „povinného“, tak i ze strany „oprávněného“, pokud bylo zřízeno věcné břemeno: a) bezúplatně, b) úplatně.

Finanční náhrada za zřízení věcného břemene

Společnost E.ON umístila vedení nízkého napětí na pozemku u penzionu. Pozemek je ve vlastnictví fyzické osoby - plátce DPH. Bylo zřízeno věcné břemeno a za zřízení věcného břemene byla sjednána jednorázová náhrada ve výši 6 000 Kč. Bude se muset z přijaté částky odvést DPH?

Smlouva o zřízení práva stavby a věcného břemene - evidence, odepisování

Společnost jako stavebník uzavřela v roce 2017 smlouvu o zřízení práva stavby - 100 let,

 • vlastník se stal v roce 2018 plátcem DPH,
 • v roce 2019 byla uzavřena smlouva
  •  o rozšíření práva stavby
  • a zřízení věcného břemene k pozemkům, věcné břemeno je uzavřeno na dobu trvání práva stavby,
 • stavební plat - právo stavby - je ve smlouvě stanoven jako roční, splatné měsíčně,
 • ve společnosti máme evidováno:
  •  - stavby/dlouhodobé závazky (dlouhodobé závazky = výpočet - 100 let),
  • uplatňujeme měsíční odpis - počet měsíců (1 200 měsíců) ,
  • rozšíření zaevidujeme jako zvýšení ceny práva stavby,
 • máme problém s věcným břemenem –
  • ve smlouvě je stanoveno –
  • zřízeno po dobu trvání práva stavby, tzn. 100 let –
  • 2 roky - úplata stanovena ročně + DPH – úplata bude hrazena měsíčně –
  • k 1. 4. běžného roku se zvyšuje roční úplata o inflaci –
  • ostatní ujednání - roční platební kalendář – pravidelné měsíční platby s vyčíslením DPH.

Je nutné evidovat věcné břemeno v majetku a měsíčně odepisovat, tzn. dopočítat cenu na 98 let - cca 48 mil. Kč, nebo je možné pouze evidenčně, zvyšovat průběžně vstupní cenu věcného břemene, a zároveň zvýšit oprávky (dle měsíčních splátek) – zůstatková cena by byla vždy 0?

Režim uplatnění DPH u věcného břemene cesty

Jsme vlastníky pozemku zatíženého věcným břemenem cesty. Podle § 1263 NOZ máme právo, aby oprávněné osoby přispívaly poměrně na náklady na zachování a opravy pozemku a podle § 127 odst. 3 NOZ máme právo, aby oprávněné osoby přispívaly poměrně k udržování pozemku. My jako vlastník, jsme plátci DPH, oprávnění (je jich více) jsou i nejsou plátci DPH. V jakém režimu z hlediska zatížení DPH se bude řešit náš požadavek na oprávněné osoby na poskytnutí finančního plnění z tohoto titulu?