Ing. Tomáš Brokl (210)

Nárok na odpočet při registraci k DPH u FO s paušálními výdaji

Fyzická osoba (řemeslník) překročil k 30. 11. 2019 obrat a stal se od 1. 12. 2019 plátcem DPH. Lze v prvním DAP k DPH uplatnit nárok DPH ze zásob materiálu k 30. 11. 2019 a drobného majetku pořízeného v předchozích 12 měsících, pokud FO nevedla daňovou evidenci, tudíž nemá záznamy o pořízení tohoto majetku. Má pouze doklady a účtenky. Vedla pouze evidenci příjmů. Dlouhodobý majetek nemá. 

Kompenzace cestovních nákladů

Právnická osoba se sídlem mimo ČR, nepovinná k dani, kompenzuje náklady na pracovní cestu české firmě, která ji na základě uzavřené smlouvy poskytuje služby. Myslím, že by bylo možné aplikovat § 36 odst. 13, kdy se do základu daně se nezahrne částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet ... Je zde ale problém, že zaslaná částka na úhradu nákladů je jiná než vzniklé náklady, jelikož je stanovena na základě počtu osob, dní a vzdálenosti od místa konání. Může tedy nastat situace, kdy náklady jsou plně pokryty a vznikne zisk, nebo je nutné dofinancovat pracovní cestu z vlastních zdrojů. Lze tuto situaci pojmout tak, že lze postupovat podle § 36 odst. 13 takto: Pokud kompenzovaná částka nepřevýší skutečné náklady, tak DPH nepodléhá, a pokud tyto náklady převýší, tak DPH podléhá rozdíl?

EET u zápočtu

Malé zemědělské s. r. o. má v pronájmu pozemky. Část majitelů využívá možnosti odkoupení obilovin. Fyzicky drobný prodej obilovin není hrazen pokladnou, ale je provedeno jako zápočet proti nájmu. Účetně je však vystaven pokladní doklad na příjem za prodej obilovin, vyčísleno DPH. Současně je vystaven výdajový doklad, kterým je "hrazen" pronájem. Oba doklady jsou ve stejné výši, peníze fyzicky nikdo nevydá, ani nepřijímá. Tento obrat je v řádu stovek korun. 99 % produkce je prodáno na fakturu velkoodběratelům v režimu přenesené DPH. Je nutné tyto "zápočty" vykazovat jako EET pohyby? 

Vypořádání jednatele s korunovou pokladnou firmy - platba v eurech

Firma používá denní kurz ČNB a má pouze korunovou pokladnu. Některé faktury vystavuje v eurech a zákazníci je platí výhradně převodem na účet. Ovšem došlo v jednom případě k výjimce, bylo zaplaceno jednateli hotově 400 euro a jednatel peníze převzal s pokladním dokladem o přijetí peněz v eurech v hotovosti. Nyní s eury prozatím disponuje ve vlastní peněžence. Firma nechce zakládat eurovou pokladnu kvůli jedné transakci. Je to vůbec možné, aby jednatel vypořádal tuto platbu s korunovou pokladnou jeho firmy v korunách? Jaký kurz v tomto případě má být použit pro přepočet mezi jednatelem a pokladnou firmy za platbu 400 EUR? Kurz ČNB ze dne, kdy jednatel převzal peníze od zákazníka, nebo kurz ČNB ze dne, kdy jednatel se vypořádá s pokladnou firmy?

Pracovní oděv právníka - daňová uznatelnost

Je možné posoudit jako daňově uznatelný náklad u právničky šaty, střevíce, případně kabelku? Mohu posoudit jako pracovní oděv? Existuje k této problematice nějaký výklad?

Školení zaměstnanců a občerstvení

Firma prováděla pro své zaměstnance mimo firmu celodenní školení, po kterém následovalo společenské posezení s noclehem. Součástí školení byly tyto výdaje:

a) nájem místnost,

b) odměna pro lektory,

c) občerstvení v době školení (káva, čaj, nealko, oběd),

d) občerstvení při společenské akci (raut a nealko),

e) nocleh.

Jakým způsobem rozdělit výdaje na daňově uznatelné a neuznatelné? Všechny faktury byly vystaveny s DPH. 

Dárkové poukazy

Naše firma v rámci konce roku rozdává svým klientům dárkové poukazy (např. do Sportissima). Dárkové poukazy jsou do 500 Kč včetně DPH. Poukaz se nedá směnit za peníze, obchodní partner si za něj může koupit nějaký předmět. Poukaz je opatřený obchodním názvem naší firmy. Jedná se o daňově uznatelný výdaj z hlediska daně z příjmů a máme nárok na odpočet DPH?

DPH u poplatků za bankovní terminál

Obdrželi jsme fakturu od německého plátce DPH, který nám pronajímá terminál pro platbu kartami. Fakturuje nám „transakční poplatky“, které si průběžně strhává ze „zůstatku tržeb“. Na faktuře je uvedeno, že se jedná o finanční služby, které jsou osvobozeny od DPH. Chápu to správně, že v tomto případě nemusíme my jako plátci odvádět a zároveň si nárokovat DPH (na řádcích 5 a 43 v daňovém přiznání)? Že budeme fakturu, ač je ze EU, posuzovat z hlediska DPH stejně, jako by byla od českého plátce, který nám fakturuje např. poštovní služby či finanční činnosti bez DPH? 

Sazba DPH u služeb fitcenter

Právnická osoba plátce DPH je provozovatelem fitcentra, jménem a na účet fitcentra poskytuje pro své klienty mimo jiné masáže a vstup do solária. Je možné poskytnutí masáží a vstupu do solária fitcentrem podřadit pod klasifikaci CZ-CPA 93.13 a pod textaci přílohy č. 2 zákona o DPH „služby posiloven a fitcenter“, tedy použít první sníženou sazbu DPH?

Pronájem lešení

Stavební společnost, plátce DPH, pronajala, smontovala a demontovala lešení pro odběratele - bytové družstvo, neplátce DPH. Domnívám se, že stavební společnost by měla vystavit daňový doklad se sazbou daně 21 %, protože se jedná o službu (pronájem, montáž, demontáž lešení pro neplátce DPH). Stavební společnost uvedla na daňovém dokladu sazbu 15 %.