Ing. Jan Kašpar (99)

Ocenění nedokončené stavby

Firma vznikla výslovně za účelem výstavby bytového domu se záměrem po kolaudaci byty prodat. Firma staví bytový dům, průběžně inkasuje zálohy od budoucích kupujících jednotlivých bytových jednotek.

Jak účtovat o nedokončené výrobě. V průběhu roku jsou veškeré náklady účtovány na nákladové účty 5..

  1. Dodavatelské služby (řemeslníci) jsou v průběhu roku účtovány na účet 518. K 31. 12. 2019 účtuji 112/581.
  2. Nákup pozemku pro stavbu bytového domu. Pozemek bude prodáván současně s podíly jednotlivých jednotek. Máme zahrnout pozemek do majetku firmy na účet 031 nebo účtovat také 112/581? Nicméně nejsem si jista, jak účtovat o dalších nákladech, zda účtovat také 112/581 nebo zda tyto náklady ponechat k 31. 12. bez aktivace, tzn. firma by vykázala z důvodu těchto nákladů ztrátu:
  3. Právní a účetní služby účtujeme v průběhu roku na účet 518.
  4. Služby reklamní – prezentace na webových stránkách.
  5. Nájemné prostor sloužící ke komunikaci s klienty.

Dědictví po matce - nemovité věci

V letošním roce zemřela matka, která byla majitelkou 1/2 rodinného domu a 1/2 pozemku (zahrady), majitelem rodinného domu je otec (2/2). Rodinný dům a pozemek nesousedí vedle sebe, tj. jsou v jiné obci. Otec, syn a dcera si dědictví rozdělí následovně. Otec se zřekne dědictví a rozdělí dědictví synovi pozemek (zahradu) a dceři (rodinný dům). Je dědictví u dcery osvobozeno podle § 4 nebo § 4a? Dcera je vdaná a chtěla by dědictví po své matce 1/2 rodinného domu předat bezúplatně svému manželovi. Je dědictví u manžela taktéž osvobozeno (§ 10 odst. 3c)), i když její manžel není v řadě přímé nebo je nutné dědictví zdanit?

Osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1, h12)

Síť rozvodu tepla (která je ve vlastnictví výrobce tepla, který je současně i distributorem) se nachází jak pod povrchem pozemku (např. v kolektoru), tak i nad pozemkem na nosné konstrukci. Jak se vypočítá část příslušného pozemku pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. h) bod 12 v případě, že se jedná o podzemní vedení a v případě nadzemního vedení?

Prodej rodinného domu - dva spoluvlastníci

Dva spoluvlastníci, fyzické osoby, uvažují o vyřazení nemovitosti (RD), která byla evidovaná jako obchodní majetek (ŽL přerušen od 1. 8. 2015) a od té doby až do současnosti jsou z ní zdaňované příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů. Nemovitost je podle odpisového plánu odpisována ze vstupní ceny majetku z roku 1998. Po uplynutí časového testu chtějí nemovitost prodat (5 let bez bydliště / 2 roky s bydlištěm). Má nějaký vliv na vyřazení z obchodního majetku to, že bylo živnostenské oprávnění pouze přerušeno a nikoliv ukončeno? Při zdaňování příjmů dle § 9 se nehovoří o obchodním majetku. Od jakého okamžiku je tedy počítán časový test (2 nebo 5 let)? Je to okamžik, kdy z takové nemovitosti naposledy plynul příjem dle § 9, nebo je to už od doby, kdy bylo ukončeno / přerušeno podnikání a z majetku začaly být zdaňovány příjmy dle § 9? Pokud bude mít při následném prodeji (za 2 roky) bydliště v rozhodné nemovitosti pouze jeden spoluvlastník (nejedná se o manžele, ale jde o sourozence), bude celý příjem od daně z příjmů osvobozen nebo musí mít bydliště v rozhodné nemovitosti po celé rozhodné období oba spoluvlastníci? Pokud bude RD prodán a nebude splněna podmínka pro osvobození. Lze majetek nějakým způsobem přecenit, aby byla zobrazena skutečná zůstatková cena majetku, která by pak šla použít jako výdaj proti příjmu z prodeje? Současná zůstatková cena je značně zkreslená, protože se vychází ze vstupní ceny z roku 1998. 

DPH při prodeji pronajímaného bytu

Fyzická osoba zdaňuje pronájmy dle § 9 zákona o daních z příjmů, je plátce DPH a vede účetnictví. Pokud prodá dům, který pronajímala, musí odvádět z prodeje DPH? 

Prodej zděděného bytu

V rámci dědictví byl nabyt byt po bratrovi. Po ukončení dědictví byla nemovitost ihned následně prodána. Prodej tedy bude podléhat zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) Vzhledem k tomu, že byt byl nabyt bezúplatně, je možné jako výdaj použít cenu dle zákona o oceňování. Ve všech odpovědích na toto téma jsem dohledal, že se v tomto případě jedná o cenu uvedenou v dědickém usnesení. Není mi však jasné, zda tato cena opravdu splňuje postupy uvedené v zákoně o oceňování. Je nutné nechat zpracovat znalecký posudek ke dni nabytí dědictví nebo je opravdu možné bez rizika použít cenu dle dědického usnesení?

Darování nemovitosti a následný prodej

V roce 2019 rodiče darovali dceři bytovou jednotku, ve které měla dcera od narození trvalý pobyt. Následně v roce 2020 dcera byt prodala za částku vyšší jak 5 mil. Kč. Jak to prosím bude s oznamovací povinností osvobozených příjmů za rok 2019 a rok 2020? Dále jaké jsou povinnosti dcery z pohledu daně z příjmů a daně z nabytí nemovitých věcí?

Sazba DPH osobě nepovinné k dani - založení trávníku travním kobercem u rodinného domu

Vlastník novostavby pro sociální bydlení vymezené v zákoně o DPH = rodinného domu si u naší firmy objednal založení trávníku na pozemku (zahradě), který je funkčně spojený se stavbou, Založení probíhá jak výsevem tak pokládkou travního koberce. Naše nabídka byla učiněna včetně 21% DPH. Vlastník novostavby se dožaduje DPH ve snížené výši 15 %. Má opravdu nárok na sníženou sazbu DPH? 

Pronájem nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů a odpisy

Klient nemá žádné podnikání jen vlastní velkou halu ,kterou pronajímá plátcům a neplatcům DPH. Příjmy z pronájmu daní dle § 9 protože neposkytuje žádné další služby a může si zároveň uplatnovat do výdajů odpisy z nemovitosti? Příjmy jsou 3 mil. Kč za rok ale jedná se o příjmy osvobozené. Je správně, že není plátcem DPH? V případě, že nemovitost prodá, vztahuje se na osvobození příjmu dle § 4 zákona o daních příjmů 5letý test. Považuje se nemovitost za obchodní majetek nebo může použít tento časový test?

Nájem nemovitosti a smlouva o smlouvě budoucí kupní

Spol. s r.o. /nájemce/ má uzavřenou společnou "Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní" s fyzickou osobou /pronajímatel/. V části A této smlouvy je sjednáno nájemné na 3 roky s měsíčními platbami, které jsou pravidelně hrazeny. V části B je sjednán budoucí odkup nemovitosti, kdy je ujednáno - nejpozději do 3 let od uzavření této smlouvy smluvní strany uzavřou kupní smlouvu. Dále je sjednána kupní cena budoucího předmětu převodu xxx mil. Kč, kdy tato částka bude ponížena o 90 % uhrazených nájmů za dobu trvání nájemní smlouvy. Jsou v tomto případě hrazené měsíční částky nájmu daňově uznatelné? A jak bude řešen následný odkup? Bude spol. s r.o. dodaňovat dosud uhrazené nájemné?