Zaměstnanec (3237)

Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka

Ve firmě již po několik let pracuje pracovník zahraniční německé mateřské společnosti na manažerské pozici. Německá společnost za tuto svoji službu externího manažera měsíčně fakturuje. Česká firma měsíčně odvádí zálohy na daň z příjmu fyzických osob. Vzhledem k tomu, že se již jedná o dlouhodobý vztah, německý pracovník již nemá k dispozici formulář A1 a sociální a zdravotní pojištění tedy již musí být hrazeno v České republice. V rámci zjednodušení administrativy se rozhodlo, že registraci pracovníka provede česká společnost tedy nikoliv právní, ale ekonomický zaměstnavatel. Sociální a zdravotní pojištění tedy v České republice odvádí česká společnost, přičemž částku pojistného, která má být srážena zaměstnanci přefakturuje na německou mateřskou společnost, ale pojistné, které je hrazeno za organizaci zůstává v nákladech na účtu 524 české společnosti. Můžeme tento náklad považovat za daňově uznatelný i vzhledem k tomu, že registraci pracovníka na pojišťovnách v počátku již zřejmě chybně provedla česká společnost místo německého právního zaměstnavatele?

Cestovní náhrady zaměstnance

Společník společnosti ABC s. r. o. bezplatně vypůjčí své soukromé vozidlo zaměstnanci společnosti ABC s. r. o., který toto vozidlo použije pro firemní jízdu pro společnosti ABC s. r. o. Má zaměstnanec v takovém případě nárok na náhradu PHM a zároveň i náhradu za amortizaci daného vozidla? 

Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě

Dva zaměstnanci IT firmy jsou vysláni na služební cestu do USA na 14 dní na odborná školení a sympozia. Zaměstnavatel svolil, že si zaměstnanci mohou vzít s sebou členy rodiny (manželku a děti). Je daňovým výdajem pro zaměstnavatele úhrada cestovních výdajů, tj. letenek a ubytování i pro tyto členy rodiny? Pokud ano, prosím o odkaz na paragraf a zákon. Pokud tyto výdaje pro člena rodiny nejsou daňovým nákladem společnosti, nebude nutné tyto výdaje zdanit ve mzdě a odvést z nich soc. + zdr. poj. zaměstancům, kterým byly náklady za rodinné příslušníky proplaceny jako nepeněžní daňový příjem? 

Chybně vyplacené odstupné

K 31. 8. 2019 v naší organizaci skončil zaměstnanec a odcházel z odstupným. Bohužel jsme mu chybně vyplatili 3 měsíční odstupné, i když měl podle zákoníku práce nárok pouze na 2 měsíční. Přišli jsme na to na konci prosince a v našem účetnictví jsme si to opravili. Teď ale nevíme, jaké kroky máme směrem k bývalému zaměstnanci podniknout, aby nám navíc vyplacené peníze vrátil, je-li to vůbec možné. Jsme příspěvková organizace. 

Školení zaměstnanců a občerstvení

Firma prováděla pro své zaměstnance mimo firmu celodenní školení, po kterém následovalo společenské posezení s noclehem. Součástí školení byly tyto výdaje:

a) nájem místnost,

b) odměna pro lektory,

c) občerstvení v době školení (káva, čaj, nealko, oběd),

d) občerstvení při společenské akci (raut a nealko),

e) nocleh.

Jakým způsobem rozdělit výdaje na daňově uznatelné a neuznatelné? Všechny faktury byly vystaveny s DPH. 

Cestovní náhrady hrazené za více zaměstnanců

Dobrý den, v případě že 2 zaměstnanci jednou dohromady na pracovní cestu, může jeden z nich uhradit ubytování dohromady a ve svém cestovním příkaze vykázat ubytování za oba dva? Druhý zaměstnanec také předkládá cestovní příkaz s dietami apod., ale bez tohoto ubytování. Pokud toto nelze, podle jakého zákona? 

Doplňující otázka:

Všichni naši zaměstnanci vysílaní na pracovní cesty mají celý rok k dispozici služební platební kartu, kterou platí výdaje, každá platební karta je označena jménem zaměstnavatele a jménem zaměstnance. Znamená to, že pokud používají tyto služební karty, není problém aby prováděli úhradu i za jiné zaměstnance např. za ubytování (zaměstnanci mají samostatné ubytování, žádné vícelůžkové pokoje)? Ale v rámci urychlení odbavení v hotelu je pro ně jednodušší zaplatit jeden celkový účet v hotelu. 

Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance

Firma na Slovensku - matka Firma v Čechách - dcera. Jednatelé jsou zaměstnanci matky a v české dceřiné společnosti jsou zaměstnaní jenom na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Jednatelé jezdí každý měsíc na pár dní do dceřiné společnosti, a tak dceřiná společnost pronajala byt, aby nemuseli bydlet na hotelu. Cesťáky si psát nechtějí. Daňově tedy může jít celý nájem bytu do nákladů nebo je tam nějaký háček? Pak se může stát, že byt bude využívat zaměstnanec ze Slovenska, který bude mít v české dceři klasický pracovní poměr. Bohužel v tuto chvíli mi není známo, kde bude mít výkon práce stanovený v pracovní smlouvě. Pokud by byla ČR - v sídle dceřiné společnosti, tam by se to bralo jako benefit, takže by firma musela částku nad 3 500 Kč dodanit zaměstnanci ve mzdě? Nájem by ale byl stále daňově uznatelný celý, že ano? A co když nastane situace, kdy v bytě bude bydlet zaměstnanec (v jednom pokoji z třípokojového bytu) a zbylé dvě místnosti by využívali jednatelé, když na pár dní v měsíci přijedou? 

Dárky pro zaměstnance

Společnost s r. o. by svým zaměstnancům ráda dala dárek k pracovnímu jubileu (např. 5 let ve společnosti, 10 let ve společnosti atd.) a případně také ke „kulatým“ narozeninám (např. 30 let, 40 let). Jak postupovat, aby zaměstnanci nemusela být hodnota tohoto daru zdaněna ve mzdě? Musí se společnosti s. r. o. řídit vyhláškou o FKSP?

Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance

Jako zaměstnavatel hradíme našemu zaměstnanci Přípravný kurz ke zkouškám CIA v Českém institutu interních auditorů. Kurz považujeme za prohlubování kvalifikace. Certifikát po zaměstnanci nepožadujeme. Zkoušky za účelem získání certifikátů opět uhradíme. Bude správné včlenit úhradu za zkoušky do vyměřovacích základů pro výpočet pojistného a daně z příjmu?

Daňový postup při poskytnutí bytu zaměstnaci

Účetní jednotka (s. r. o.) si krátkodobě pronajme byt, který poskytne svému zaměstnanci po dobu rekonstrukce jeho vlastního bytu. Bude se u účetní jednotky jednat o nedaňový náklad? Bude zaplacený měsíční pronájem nepeněžním příjmem zaměstnance, ze kterého budou provedeny odvody na ZP a SP (11 %) a u zaměstnavatele se také částka měsíčního pronájmu zahrne do odvodů na ZP a SP ve výši 33,8 %?