Ing. Martin Bureš (79)

Vyplacení nerozděleného zisku mateřské společnosti - osvobození podílů

Společnost Matka a. s. v rámci svých investic koupila společnost Dcera s. r. o. v 08/20. Je jejím 100% vlastníkem. Na valné hromadě 06/2021 by chtěli schválit uzávěrku a rozhodnout o vyplacení nerozděleného zisku osvobozeného od daně z přijmu. Je toto možné? V jenom ze článků jsem našla, že aby byla splněna definice mateřské společnosti musí být splněn časový test držení podílu. ( po dobu nejméně 24 měsíců nepřetržitě zákonem o daních z příjmů stanovený podíl na základním kapitálu jiné společnosti). Podle tohoto by mohli svolat valnou hromadu až 08/2020 a rozhodnout o vyplacení ze zisku s osvobozením až po tomto termínu?

Prodej podílu v s.r.o. - osvobození

Matka s. r. o. je 100% vlastníkem dcery s. r. o. od roku 2017. Pokud matka prodá dceru (celý svůj podíl), je tento příjem z prodeje podílu pro matku osvobozený? Pokud bude podíl dcery prodán společníkům matky, jedná se o spojené osoby, a musí být tudíž cena podílu tržní, i kdyby prodej podílu byl osvobozen? 

Časový test osvobození od daně z příjmu při vkladu podílu do jiné společnosti

Fyzická osoba nabyla v podíl v s. r. o. Následně tento podíl vložila jako nepeněžitý vklad do jiné společnosti (holandské BV). Nyní prodává část svého podílu v této holandské společnosti. Od jakého okamžiku se bude počítat časový test na osvobození od daně z prodeje podílu?

100% obchodní podíl jako základní kapitál

Firma A s. r. o. se stala společníkem firmy B s. r. o. U obou společností je stejný jednatel. Firma A ze svého bankovního účtu uhradila na účet firmy B 100% podíl do obchodního podílu. Firma B eviduje tento vklad jako základní kapitál. Na jaké účty zaúčtovat tyto operace u firmy A a u firmy B?

Změna podílu ve veřejné obchodní společnosti

Dva společníci v. o. s., kteří dle současné smlouvy podnikají každý na 50 % podílu ve v. o .s uvažují o změně podílu každého. Lze to udělat změnou společenské smlouvy a lze to udělat i v průběhu roku nebo popřípadě zpětně od 1. 1. 2021? Jestli se podíl změní třeba v průběhu roku, jaké bude rozdělení zisku na konci účetního období pro zdanění?

Prodej akcií po transformaci společnosti

Byla provedena transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společník se rozhodl své akcie prodat. Podíl ve společnosti s ručením omezeným vlastnil více než 5 let. V případě transformace na a. s. se počítá nový časový test pro osvobození 5 let nebo se časový test nepřerušuje? Ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) hovoří o osvobození a zachování časového testu pouze u obchodních podílů, při transformaci na a. s. se obchodní podíl přeměňuje na akcie.

Rozdělení zisku spojených s. r. o.

Společnost A s. r. o. vlastní 100% podíl u společnosti B s. r. o. (matka, dcera), Společnost B s. r. o. vykazuje zisk minulých let a chce převézt část nerozděleného zisku na společnost A s. r. o. Samozřejmě o tom rozhodne valná hromada. Bude společnost B s. r. o. příjem zdaňovat srážkovou daní a bude se jednat o srážkovou daň právnických osob? Pro společnost A s. r. o. bude tento příjem osvobozený od daně? Jak tyto účetní operace zaúčtovat u obou společností?

 

Výplata podílu u dceřiné společnosti - právní a daňové řešení

Prosím o právní a daňové vysvětlení ke klasickému převodu podílu u dceřiné společnosti, 100% majetkový podíl, držba více než 12 měsíců. Valná hromada je každý rok září, říjen. V lednu 2020 byly převedeny prostředky z dceřiné na mateřskou společnost, týkalo se zisku roku 2018. Po právní stránce je potřeba splnit?, daňově osvobozeno, splněny podmínky (nenacházím v ZDP nic co by tomu odporovalo). Přesto mám pořád pocit že jsme něco přehlédli.

Zdaňovací období odštěpené s. r. o.

Dle projektu rozdělení odštěpením byl stanoven rozhodný den rozdělení k 1. 1. 2020. Odštěpená s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku 31. 12. 2020. Bude odštěpená společnost podávat přiznání k DPPO za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v návaznosti na střediskové účetnictví původní s. r. o.?

Fúze sloučením

Zanikající společnost č. 2 vlastní 100 % manžel. Zanikající společnost č. 2 je jediným společníkem zanikající společnosti č. 1. Jediným společníkem nástupnické společnosti je manželka. Zmíněné společnosti pojaly záměr uskutečnit fúzi sloučením. Dojde k přechodu jmění zanikajících společností na nástupnickou společnost, kdy zanikající společnosti budou zrušeny bez likvidace a dojde k jejich zániku. V rámci fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikajících společností. Podíly v zanikajících společnostech se nevyměňují za podíly na nástupnické společnosti a společníci zanikajících společností nenabývají podíly v nástupnické společnosti. Vznikne v důsledku výše uvedeného nějaký zdanitelný nebo osvobozený příjem pro manželku (100 % vlastníka nástupnické společnosti)? Pokud ano, jak tento příjem ocenit?