Ing. Martin Bureš (57)

Prodej obchodního podílu na dceřiné společnosti (s příplatkem mimo základní kapitál)

Firmě SRO1 vznikl 25% podíl v nově založené firmě SRO2 v lednu 2019. V srpnu 2019 poskytla firma SRO1 příplatek mimo vlastní kapitál do firmy SRO2. Firma SRO2 si za tento příplatek koupila pozemky a její hodnota výrazně vzrostla. V únoru 2020 firma SRO1 prodá obchodní podíl na firmě SRO2. Bude tento prodej osvobozený, jelikož jsou dodrženy podmínky podíl déle než 1 rok a podíl víc než 10% ? Resp. příplatek mimo základní kapitál nenarušeje roční lhůtu pro osvobození? Platí pro firmu nějaké pravidlo vyloučení režijních (nepřímých) nákladů související s držbou podílu v dceřiné společnosti jako u dividendy, nebo při prodeji obchodního podílu takové pravidlo není a firma nemusí nic vylučovat?

Převod společnosti na jiného společníka

Společnost s ručením omezeným změnila společníka. Společníci si ocenili společnost na 3 miliony a dohodli se, že ke změně společníka dojde k 31. 12. 2019. Dohodnutá cena má být zaplacena do března 2020. Zápis do ORS byl již proveden. Za rok 2019 je předpokládaný zisk 2 miliony. Účetní závěrka bude sestavena do 15. 2. 2020. Výplata zisku po zdanění srážkovou daní u zdroje náleží původnímu společníkovi nebo už novému společníkovi? Může firma použít k výplatě kupní ceny původnímu společníkovi z bankovního účtu společnosti? 

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů při odštěpení a auditu

Jaká je lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 u s. r. o., jestliže nastanou/nastaly současně tyto okolnosti - dochází k odštěpení části podniku se vznikem nových společností s rozhodným dnem k 1. 1. 2020, zápis přeměny do obchodního rejstříku cca 5/2020 - s. r. o. má poprvé za rok 2019 povinný audit účetní závěrky (překročení parametrů) - a) přiznání je podáváno prostřednictvím daňového poradce, b) přiznání není podáváno prostřednictvím daňového poradce.

Daňová nabývací cena pozemku

Můj dotaz se týká správné daňové nabývací ceny pozemku při jeho prodeji. V prosinci 2007 byla založena akciová společnost DD a.s. Základní kapitál společnosti činil 15 mil. Kč. Zakladatelé tento základní kapitál splatili nepeněžitým vkladem pozemků, jejichž hodnota byla ke dni založení společnosti stanovena znaleckým posudkem na 15 mil. Kč. Tito zakladatelé pořídili dané pozemky na základě kupní smlouvy v srpnu 2007 za kupní cenu 600 000 Kč. V červenci 2008 prodali zakladatelé veškeré své akcie společnosti AB s.r.o., jež se stala mateřskou společností společnosti DD a.s. V roce 2017 zanikla společnost DD a.s. sloučením se svou mateřskou společností AB s.r.o.. Nástupnickou společností se stala společnost AB s.r.o., na kterou přešel veškerý majetek společnosti DD a.s. včetně daných pozemků. V roce 2019 společnost AB s.r.o. dané pozemky prodala za 30 mil. Kč. Jakou daňovou nabývací cenu může společnost AB s.r.o. uplatnit v roce 2019 do daňových výdajů oproti výnosům z prodeje pozemků? 

Založení s. r. o. – jednatel ve společnosti a zároveň i OSVČ

OSVČ – kosmetický salon, provozuje svou činnost v pronajatých prostorech. Prostory před provozem musela tato OSVČ nutně vybavit zařízením, tak aby bylo uzpůsobeno k provozu kosmetického salonu. Náklady na toto vybavení si OSVČ uplatnila do daňových nákladů. Tyto prostory dále poskytuje dalším OSVČ k výkonu kosmetických a jiných činností na základě smlouvy o podnájmu. Tyto příjmy od podnájemníků negativně zvyšují obrat OSVČ a z tohoto důsledku by se mohla stát povinným plátcem DPH (obrat 1. mil Kč za 12 měsíců). OSVČ, která je v pronájmu uvažuje o založení nové společnosti s. r. o.. Tato s.r.o. by měla smlouvu s majitelem objektu, kde by si do nákladů dávala veškeré náklady spojené s provozem objektu (pronájem+služby) a následný příjem k tomuto by byl příjem z podnájmu dalším OSVČ včetně OSVČ jež by byla zároveň jednatelkou v novém s. r. o.

Otázka 1: Je možné příjmy OSVČ z podnájmu vyloučit z příjmů, které ovlivňují hranici pro povinnost stát se plátcem DPH? Např. příjmy dle §9 nebo podobně jako příjmy z dotačních programů?

Otázka 2: Je možné založit novou s. r. o., která by byla založena pouze na činnost pronájem a následný podnájem? Nebude pak tato společnost v nějakém střetu? Musela by původní OSVČ prodat majetek který si uplatnila do nákladů nové společnosti s. r. o.? Pokud ano za jakou cenu? Podotýkám, že OSVČ, která následně prostory poskytuje dalším OSVČ, z tohoto nemá zisk, ale příjem jí negativně zvyšuje obrat.

Režim DPH při přeměně - odštěpení sloučením

Obchodní korporace (A), plátce DPH, odštěpila sloučením k rozhodnému dni 1.1.2019 nemovitosti a pozemky do jiné obchodní korporace (B), která byla neplátcem DPH. Plátcem DPH se podle ustanovení § 6a odst. 2 zákona o DPH stalo (B) dnem zápisu přeměny do veřejného rejstříku, což bylo 10.9.2019. Hned od 1.1.2019 započal nájem těchto nemovitostí z (B) na (A) k zajištění jejich činnosti. Jak správně ošetřit režim DPH u poskytovaného nájmu? Za období neplátcovství DPH bude (B) fakturovat korporaci (A) nájem bez DPH a od okamžiku, kdy se stane plátcem, tak se může rozhodnout, že u tohoto nájmu uplatní DPH? Nebo za celé období od 1.1.2019 musí být nájem fakturován s DPH, když korporace (A) nemovitosti pořídila s odpočtem DPH a k rozhodnému dni neprováděla žádnou úpravu dříve uplatněného odpočtu DPH? 

Vklad obchodního závodu do s.r.o.

Do již stávající s. r. o. byl k 1.7.2019 fyzickou osobou vedoucí účetnictví vložen mimo základní kapitál obchodní závod. Hodnota vkladu byla stanovena na základě znaleckého posudku a v s.r.o. byl použit účet 097. S.r.o. vystavila v červenci fakturu částečně související s první polovinou roku 2019, která nebyla zohledněna ve znaleckém posudku. Má se v s.r.o. účtovat do výnosů pouze část služby od data vkladu? Dodatečně zvýšit hodnota vkladu (385/413) nebo snížit oceňovací rozdíl (385/097)? FO má o výnos do data vkladu zvýšit základ daně? FO byla v červenci doručena nákladová faktura související s první polovinou roku, která rovněž nebyla součástí znaleckého posudku. Má se dodatečně o hodnotu faktury snížit hodnota vkladu nebo oceňovacího rozdílu a závazek má uhradit s.r.o. nebo má závazek uhradit FO? Ve znaleckém posudku není zohledněna část ročních obratových bonusů (výnosových i nákladových), které pravděpodobně k 31.12.2019 budou nárokovány. Budou muset být dodatečně zohledněny v základu daně FO? Součástí vkladu jsou i rizikové pohledávky, ke kterým má FO vytvořeny daňové opravné položky 50% nebo 100%. Přechází tyto daňové opravné položky na s.r.o.? Může s.r.o. k těmto vloženým pohledávkám dotvářet daňové opravné položky? Součástí vkladu jsou i závazky po splatnosti, které s vysokou pravděpodobností již nebudou uhrazeny. Vzniká s.r.o. po 30 měsících po původní splatnosti povinnost jejich dodanění? K 1.7.2019 přešli do s.r.o. zaměstnanci, kteří k tomuto datu měli u FO nárokovanou nevybranou dovolenou. Bude tento nárok nutné v s.r.o. a u FO nějak daňově ošetřit?

Problematika osvobození podílů na zisku mezi mateřskou a dceřinou společností

Prosíme o vyjádření k níže popsané problematice. § 19 Zákona o daních z příjmů upravuje mimo jiné podmínky pro osvobození podílů na zisku mezi mateřskou a dceřinou společností. Dejme tomu, že všechny podmínky typu právní formy, rezidence, podílu na matky na dceři (tj. podmínky zakládající vztah matky a dcery jsou splněny) atd. jsou pro osvobození podílů splněny. Matka i dcera jsou českým daňovým rezidentem. Konkrétně nás však zajímají podmínky pro osvobození uvedené v § 19 odst. 11 daného zákona, které zní: „ (11) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle odstavce 10 nelze uplatnit, pokud dceřiná společnost nebo mateřská společnost a) je od daně z příjmu právnických osob nebo obdobné daně osvobozena, b) si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně, nebo c) podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0 %.“ V našem případě by matkou byl základní investiční fond, který dle 21 odst. 2 podléhá sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %, nebo fond penzijní společnosti, který podléhá sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 0 %. Rozumíme správně, že v souladu s podmínkami § 19 odst. 11 zákona o daních z příjmů (předpokládáme splnění všech dalších podmínek pro osvobození podílů na zisku), by podíly na zisku vyplácené základnímu investičnímu fondu byly osvobozeny od zdanění (tj. sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % nezpůsobí zabránění aplikace osvobození), avšak v případě výplaty podílů na zisku fondu penzijní společnosti by již osvobozeny nebyly, neboť sazba daně z příjmů právnických osob fondu penzijní společnosti je ve výši 0 %?

Proúčtování přeměny obchodní korporace

Naše společnost (společnost A) prošla rozdělením odštěpením sloučením, kdy byl do společnosti B převeden podíl na dceřiných společnostech společnosti A (+ bylo převedeno vše, co s podíly souvisí). Ve společnosti A jsou tyto převáděné podíly účtovány na účtu 061. K nim byl mimo jiné např. účtován oceňovací rozdíl na účtu 414. Rozhodným dnem přeměny je 1.1.2019. Do obchodního rejstříku bude změna propsána někdy koncem listopadu 2019. Máme sestavené zahajovací rozvahy k rozhodnému dni u obou společností. Nyní bychom měli ve společnosti A nastavit k 1.1. sestavenou zahajovací rozvahu, kde již nebudou figurovat obchodní podíly na účtu 061. Jak to provést? Lze to nějak proúčtovat např. interním dokladem k 1.1.? Jak by potom vypadalo účtování? Lze použít účet 417 - rozdíly z přeměn obchodních korporací? Zároveň bychom měli ve společnosti A přeúčtovat příslušné pohyby za rok 2019, které přímo souvisejí z odštěpovanými podíly. Jak má toto přeúčtování vypadat? Jak se bude o tomto účtovat?

Převod části závodu na dceřinou společnost prodejem/nepeněžním vkladem/odštěpením

Akciová společnost má část závodu (nemovitost a s ní spojené činnosti, pohledávky a závazky). Zvažuje úplatné postoupení této části závodu na nově vytvořenou dceřinou společnost. Jedná se o 3 možné varianty, je potřebné zajistit, aby zároveň s nemovitostí přešly i závazky a pohledávky: - prodej části závodu - vklad části závodu jako nepeněžitého vkladu - rozdělení společnosti odštěpením Jak se odlišují jednotlivé varianty z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z nabytí nemovitých věcí? Co znamená nebo jak zajistit, aby převáděná část závodu splňovala definici samostatné ekonomické jednotky. Postačí, když je o ni účtováno v rámci společnosti na samostatných zakázkách? Co když součástí prodávaného/vkládaného/odštěpovaného závodu nejsou zaměstnanci? Je potřebné, aby představenstvo a valná hromada definovala a vyčlenila v rámci a.s. tyto prostory, tento majetek? Jakým způsobem uvedené provést? V daném případě se jedná o 2 parkovací domy, které na základě nájemní smlouvy provozuje cizí s r.o. Akciová společnost má ve svém účetnictví pouze výnosy z nájmu, případně náklady nad rámec běžné údržby. Splňují za daných skutečnosti tyto parkovací domy definici části závodu?