Ing. Martin Bureš (41)

Rozdělení zisku s. r. o. a dluh společníků

Společnost s. r. o. má dva společníky. Oba si půjčili peníze (méně jak 1 mil. Kč) od společnosti. Společnost s. r. o. má zisk a společníci si chtějí zisk rozdělit (každý asi 1 mil. Kč). Je toto možné? Vyplácet si podíl na zisku, i když mají dluh/půjčku od společnosti? (Společnost je na tom finančně dobře, ani dluh ani rozdělení zisku v žádném případě neohrozí její cash flow, či jinak neohrozí chod společnosti). Musí se tento dluh/půjčka danit a jak?

Zaúčtování přecenění majetku při odštěpení do existující společnosti

Společnost ABC s. r. o. realizovala projekt odštěpení majetku do existující společnosti XXX s. r. o. U rozdělované společnosti ABC došlo k přecenění odštěpovaného majetku a zaúčtování hodnoty přecenění na účet nerozděleného zisku (účet 428), taktéž vzniklý rozdíl u nástupnické společnosti (XXX s. r. o.) při zaúčtování odštěpovaného majetku byl zaúčtován na účet 428. Je tento způsob zaúčtování ve smyslu ČÚS 11 správný, neměl být použit účet 418? Znamená to u obou společností a zejména u rozdělované společnosti ABC s. r. o., kdy významně vzrostla hodnota účtu 428 - Nerozdělený zisk, že zaúčtováním přecenění odštěpovaného majetku je možno ze zvýšené hodnoty účtu 428 vyplácet podíl na zisku? Obecný dotaz: Je možno účty 415 až 418 odúčtovat ve prospěch účtu 428 a 429? V ČÚS pro podnikatele č. 11 to není nikde uvedeno.

Účtování při vzniku nové společnosti odštěpením z původní

Společnost A se rozdělí sloučením odštěpením. Společnost A nezaniká. Nově vzniklá společnost B. Majetková účast ve společnosti B je stejná jako ve společnosti A. Ze společnosti A se odštěpuje část dlouhodobého hmotného majetku 3 mil. Kč, část dlouhodobého finančního majetku 6 mil Kč a krátkodobé pohledávky ve výši 11 mil. Kč na straně aktiv. Na straně pasiv kapitálové fondy 6 mil. a část nerozděleného zisku 14 mil. Jakým způsobem účtovat ve společnostech a jak vytvořit zahajovací rozvahy v obou společnostech? 

Prodej části podniku

Jsme společnost s. r. o. Fungujeme už víc než 20 let. Nyní se chystáme prodat část podniku. Na opravu jsme dostali dotace na technické zhodnocení budovy. Tuto část podniku bychom si chtěli dál ponechat. Jak to bude se zdaněním? Jak vyčlenit část podniku a jak ohodnit část podniku, který se bude prodávat, a jak budeme danit příjem z prodeje?

Projekt sloučení – daňový dopad

Firmy A s. r. o. a B s. r. o. jsou účastny přeměny, kdy B se slučuje do A. Firma B drží 25 % podíl na A, zbylých 75 % na A drží fyzická osoba, která je současně 100% vlastníkem firmy B. Po sloučení bude A 100% vlastněna danou fyzickou osobou. V projektu je navrženo, že hodnota 25% podílu na A bude ve sloučené firmě vypořádána proti účtu 428. Bude tato operace předmětem daně z příjmů u zúčastněných osob (FO, PO)?

Fúze a zálohy na DPPO

V roce 2018 došlo k fúzi společností A a B, rozhodným dnem byl 1. 5. 2018, k zápisu do VŘ došlo 21. 8. 2018. Dne 12. 6. 2018 A uhradil finančnímu úřadu zálohu ve výši 745 000 Kč dle přiznání k dani z příjmů PO za rok 2016. K 4. 6. 2018 jsme za A podali přiznání k dani z příjmů za rok 2017 a z tohoto přiznání nám vyšel předpis pro platbu kvartálních záloh ve výši 1 451 300 Kč. Dne 12. 9. 2018 se finančnímu úřadu uhradilo 1 451 300 Kč. V listopadu jsme podali daňové přiznání k dani z příjmů za období 1. 1. - 30. 4. 2018. Celková daňová povinnost z tohoto přiznání nám vyšla ve výši 2 497 840 Kč, z této částky jsem spočítala, že bychom měli k 15. 12. 2018 finančnímu úřadu zaplatit 1 873 400 Kč (2 497 840 / 4 * 12 = 7 493 520 x 0,25 = 1 873 380 -> po zaokrouhlení 1 873 400 Kč).

Volala jsem na finanční úřad, abych si tuto výši s nimi odsouhlasila, tuto výši mi skutečně potvrdili, ale bylo mi sděleno, že na základě fúze nám byly změněny termíny splatností záloh a jejich výše. Dle finančního úřadu jsme v červnu neměli platit žádnou zálohu, její splatnost byla posunuta na 15. 7. 2018, kromě posunutí této splatnosti, nám i změnili výši zálohy na 1 451 300 Kč (dle DPPO za 2017), takže jsme v červnu byli v přeplatku a v červenci v nedoplatku, z kterého nám začaly běžet úroky z prodlení. V září jsme prý také neměli platit zálohu, ale až 15. 10. 2018 a to ve výši 1 451 300 Kč. Další zálohu ve výši 1 873 400 Kč máme dle jejich sdělení uhradit 15. 3. Je postup správce daně správný?

Převod organizační složky

Organizační složka slovenské firmy působící v ČR zaniká k 31. 12. 2018 převodem všech závazků a pohledávek do slovenské firmy. Jakým způsobem se tento převod účtuje? Jaké jsou povinnosti oznámení vůči FÚ? 

Oznámení správci daně podle § 23d zákona č. 586/1992 Sb.

Valná hromada rozhodla o rozdělení obchodní korporace odštěpením s rozhodným dnem 1. 1. 2019. Ustanovení § 23d zákona o daních z příjmů stanoví, že poplatník oznámí před rozdělením správci daně záměr společnost rozdělit. Vzhledem k tomu, že zákon neukládá povinnost oznámit tuto skutečnost před rozhodným dnem, máme za to, že tak poplatník musí učinit před zápisem do obchodního rejstříku. Neboli valná hromada rozhodla o rozdělení 30. 12. 2018. Rozhodný den 1. 1. 2019, předpokládaný den zápisu do obchodního rejstříku 31. 8. 2019. Oznámení správci daně musí být učiněno nejpozději k 30. 8. 2019. Je to tak správně?

Daňový a účetní dopad přeměny rozdělení odštěpením se sloučením

Společník vlastní 100% obchodní podíl v s. r. o. 1, založí další s. r. o. 2, kde je také 100% společník, následně provede přeměnu rozdělením odštěpením se sloučením, a to tak, že ze s. r. o. 1 odštěpí nemovitou věc a ta přejde na s. r. o. 2. Jak bude s. r. o. 1 a s. r. o. 2 o tomto pohybu majetku účtovat? S. r. o. 1 bude účtovat Dal 021 v pořizovací ceně proti MD 081 a co se zůstatkovou hodnotou? Bude se účtovat snížení do třídy 4 a na jaký účet - na 418? Žádné přecenění nebylo prováděno. Nebo účtovat nebude a bude to jen operace zahajovacích rozvah ke dni přeměny, že v s. r. o. 1 se sníží aktiva a pasiva a v s. r. o. 2 se současně zvýší aktiva a pasiva? Pokud ano, na jakém řádku rozvahy se zvýší pasiva, jaký účet to bude? Následně společník bude svůj 100% obchodní podíl v s. r. o. 1 prodávat. Tento obchodní podíl vlastní 10 let, tedy by měl být příjem z prodeje osvobozen. Nedojde přeměnou k přerušení časového testu tak, že by příjem z prodeje 100% obchodního podílu v s. r. o. 1 podléhal v roce 2019 zdanění pro nesplnění 5letého časového testu?

Přeúčtování pozemku

Jak zaúčtovat převedení pozemku 031 na novou firmu, která vznikla odštěpením společnosti? Pozemek zůstává ve stejné hodnotě, neprodává se, jen se převádí na nově vzniklou společnost.