Ing. Martin Svoboda (93)

Služby v oblasti pořádání tanečních soutěží v ČR

Jsme společnost s. r. o., neplátce DPH. Na podzim proběhne na území ČR taneční soutěž pro účastníky, kteří uhradí startovné. Účastníci jsou lidé z EU a ze třetích zemí. Jak to bude z pohledu DPH? Všichni tanečníci si platí startovné jako jednotlivci-občani, a to ať z EU, tak ze třetích zemí. Musíme u účastníků z EU řešit registraci k DPH jako IO, a jak přistupovat ke zdanění startovného u lidí ze třetích zemí z pohledu DPH? Museli bychom se stát IO, kdybychom fakturovali startovné pro firmy do EU nebo do třetích zemí?

Služba do třetích zemí

Český plátce DPH provádí grafické práce na webových stránkách plátci DPH do Švýcarska. Jak DPH na vystavené faktuře do Švýcarska? Jaká by byla situace v případě neplátce, švýcarského podnikatele?

Jednorázová úprava odpočtu DPH

U osobního automobilu byl uplatňován poměrný nárok na odpočet DPH, tj. vozidlo se používalo jak k soukromým, tak služebním účelům. Nyní je vůz prodán v pětileté lhůtě. Lze provést jednorázovou úpravu odpočtu DPH i v případě jeho prodeje plátci do EU, tj. došlo k osvobozenému plnění. Ustanovení § 78d hovoří o tom, že se musí jednat o uskutečnění plnění dodání zboží - tj. chápu správně, že pod tento pojem se řadí jak zdanitelné plnění, tak i osvobozené s nárokem na odpočet? 

Zaúčtování vydané faktury se zahraniční daní

Česká s. r. o. prodává zboží v Německu, sklad zboží je v Německu. Také je v Německu registrovaná k DPH. Jak se zaúčtuje vydaná faktura na prodej zboží v Německu, která obsahuje německou DPH? Na jaké účty se zaúčtují tržby, kam se zaúčtuje odvedená německá DPH? Firma je v ČR neplátce DPH. 

Práce na kiosku na koupališti - přenesená daňová povinnost

Pro firmu - plátce DPH - byla provedena práce: zhotovení výdejního okénka v kiosku na koupališti. Kiosek je buňka, která má zajištěn přívod vody i elektřiny. Lze v tomto případě uplatnit či neuplatnit režim přenesené daňové povinnosti?

Poměrný koeficient

OSVČ, plátce DPH, koupila v březnu osobní auto a uplatnila poměrově koeficient 70 x 30 jízdy soukromé. Z pohledu DPFO uplatňuje paušál na dopravu ve výši 4000 Kč za měsíc. Nyní dostala fakturu na údržbu vozidla za 10 000 Kč + 2 100 Kč DPH.

1) Musí uplatnit také poměrně koeficient, tj. na ř. 40 uvést 7 000 Kč a odpočet ve výši 1 470 Kč?

2) Jaký bude daňový a nedaňový náklad z pohledu daně z příjmů - bude to 80 % - uplatňuje-li paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč? Jakou konkrétně dá částku do daňových a nedaňových nákladů: 10 000 Kč + nevyčerpanou DPH 630 Kč = 10 630 Kč rozdělí na 80 %, tedy 8 504 Kč na daňové a 2 126 Kč na nedaňové náklady?

Snížení odpočtu DPH u drobného majetku při zrušení registrace

Dle novely zákona o DPH - § 79a odst. 3 - je třeba u drobného majetku v užívání snížit nárok na odpočet DPH při zrušení registrace pokud u něj byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč a byl pořízen v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace. Zajímalo by mě, jakého drobného majetku se to týká: 1) pokud firma veškeré nákupy k vybavení kanceláře (např. židle, kopírku, počítač.....) do 40 000 Kč účtuje do spotřeby na účet 501 a v žádné evidenci tento majetek neeviduje, 2) pokud bude firma stejné nákupy účtovat na 501 v analytickém členění, kdy nákupy nad 20 000 Kč bude evidovat na samostatné analytice účtu 501 a zároveň bude tyto předměty zapisovat do podružné evidence, nákupy do 20 000 Kč této evidenci podléhat nebudou?

Podnikatel z EU provádějící práce v ČR na nemovité věci - úklid

Můžeme proplatit fakturu podnikateli z EU fyzické osobě ze Slovenska, který pracuje v ČR (jeho náplní práce jsou venkovní úklidové činnosti např. zametání, sekání trávy a jiné s tím spojené práce)? Jaké my s tím jako právnická osoba s. r. o., plátce DPH v ČR, máme povinnosti z hlediska DPH? Musí se také podnikatel registrovat v ČR, že zde provádí tyto práce - úklid venkovních prostor? 

Sazba DPH u konvektomatu

Jakou sazbu DPH uplatnit u konvektomatu, který je instalován v kuchyni výchovného ústavu? Instalace spočívá v napojení na elektřinu a odpad vody. Je konvektomat zabudován do stavby viz výše, a je možné proto uplatnit sníženou sazbu DPH, nebo se jedná o samostatné zařízení se sazbou 21 %? 

DPH a stavební práce

Pokud vystavím fakturu na stavební práce na rodinném domě, tak vím, že dle zákona mohu uplatnit DPH 15 % - vím, za jakých podmínek lze uplatnit snížená sazba. Je jasné, že pokud jsem dělala na takovém domě střechu, tak jsem nakupovala i materiál - takže fakturu vydanou vystavuji na tesařské práce na rodinném domě, včetně materiálu - i tak je přece tato faktura vydaná s 15 % - i když je to práce + materiál - je to prosím tak?