Ing. Martin Svoboda (105)

Rozdělení příjmů a výdajů společníků společnosti (sdružení)

Matka a syn spolu podnikají na základě smlouvy o společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) v oblasti maloobchodního prodeje nábytku, oba jsou plátci DPH, vedou daňovou evidenci. Pro účely DPH si od 1. 1. 2019 vzájemně přefakturovávají podíly na příjatých a uskutečněných plněních tak, že syn se podílí na příjmech i výdajích 75%. Vůči 3. stranám tedy jedná jeden společník svým jménem na svůj účet a na účet druhého společníka. Je možné, aby se smluvně dohodli, že příjmy a výdaje pro účely daně z příjmů budou rozdělovat jiným poměrem? Např. příjmy 75:25 a výdaje třeba 30:70? Je nutné toto odlišné rozdělení proti rozdělení pro účely DPH nějak ekonomicky zdůvodnit?

DPH - cestovní služby

Obdrželi jsem fakturu od společnosti Company UniTravel se sídlem v CZ s DIČ v CZ, za ubytování v EU. Na vystaveném dokladu o ubytování v EU je specifikace "Zvláštní režim-cestovní služba". Částka tedy bez vyčísleného DPH. Naše společnost je plátce DPH. S tímto dokladem se setkávám prvně a nevím si rady, jak správně s tímto dokladem naložit pro evidenci DPH. Uvádí se tento doklad do DPH přiznání? Pokud ano jak správně bude tento doklad zařazen ( systém revers charge)? Objeví se tento doklad také v kontrolním hlášení?

Pronájem bez DPH - náležitosti ve faktuře

Jsme plátci DPH, fakturujeme škole pronájem nebytových prostor, tato škola je sice také plátcem DPH, ale pro činnost, která se týká pronájmu, plátci nejsou, proto fakturujeme bez DPH. Musí být na faktuře uvedena nějaká věta ohledně osvobozeného plnění (jako je např. u přenesené daňové povinnosti, že daň odvede zákazník)? A můžeme v jedné faktuře mít osvobozené plnění z pronájmu a v dalším řádku plnění, které podléhá DPH - paušální částku za energie? 

Uplatnění odpočtu DPH z pohonných hmot při paušálu na dopravu

Společnost s r. o. zakoupila dva automobily, u kterých bude uplatňovat měsíčně paušální výdaj na dopravu 5 000 Kč. Zajímá mě, jak to bude s náklady a s odpočtem DPH – pokud nebude vést záznam o provozu vozidla, nemůže si pravděpodobně uplatnit odpočet DPH z pohonných hmot – pokud nebude vést záznam o provozu vozidla, může si uplatnit výdaje na opravy, pojistné, náhradní díly a rovněž uplatnit odpočet DPH z těchto výdajů? Odpisy uplatnit může – může vést každé auto jinak? U jednoho auta bude vést záznam o provozu vozidla, uplatní paušál 5 000 Kč měsíčně a bude uplatňovat i odpočet DPH z oprav, a také z PHM. Je to tak správně? U druhého auta bude uplatňovat paušál 5 000 Kč, nepovede záznam o provozu vozidla, bude uplatňovat veškeré výdaje s odpočtem DPH kromě PHM a parkovného (samozřejmě nebude uplatňovat odpočet DPH u PHM).

Výstavba pro obec a přenesená daňová povinnost

Firma, plátce DPH, podepsala smlouvu o dílo s obcí, kdy dodá jisté stavební práce. Tyto stavební práce pro firmu s. r. o. dělají různí subdodavatelé jako dílčí plnění (plátci, neplátci) a fakturují nám s. r. o. s přenesenou daňovou povinnosti (plátci) anebo bez DPH ( neplátci) a to, že mi celé dílo fakturuje s DPH obci jako samostatné dodání díla dle smlouvy. Je to takto v pořádku? 

Prodej letadla

Právnická osoba má v obchodním majetku letadlo, které využívá pro ekonomickou činnost za účelem krátkodobého pronájmu. Při nákupu letadla byl uplatněn plný odpočet DPH. Nyní chce letadlo prodat. 1. Jak postupovat z hlediska DPH, pokud bude letadlo dodáno do jiného členského státu EU? 2. Jak postupovat z hlediska DPH, pokud bude letadlo vyvezeno do třetí země?

Nákup použitého zboží od podnikatele - neplátce z Velké Británie

Česká firma, obchodník s použitým zbožím nakoupil použité zboží od fyzické osoby - podnikatele z UK. Tato FO osoba z UK je neregistrovaná k DPH v UK, ale má v UK tzv. UTR (identifikační číslo). Na faktuře tento podnikatel z FO uvádí „Margin Scheme - Second Hand Goods“. Česká firma chce při dalším prodeji prodávat ve zvláštním režimu použitého zboží.

Je to v souladu se zákonem o DPH? (uvažuji, že je to v pořádku v souladu s § 90 odst. 2 písm. c) - osvobozenou osobou, která není plátcem).

Na faktuře je uvedena kromě zboží i cena za doručení (dopravu). Může firma tuto částku dopravy započíst k pořizovací ceně pro výpočet přirážky?

Nákup formy - třetí země

Firma z USA nám vyfakturovala formy na odlitky, která ale nebude dodána do ČR. Forma zůstane ve Spojených státech a stejný dodavatel formy nám na ni bude vyrábět díly na naše výrobky, které budou dováženy. Bude nákup formy zaznamenán v přiznání DPH, i přesto, že nenaplňuje známky dovozu? Pokud ano, na který řádek tento prodej uvést? 

Likvidace automobilu po havárii

Podnikatel, fyzická osoba, si pořídila osobní automobil v 3/2018. Letos 6/2019 došlo k autonehodě a pojišťovna ukončila řízení jako totální škodu s tím, že podnikateli vyplatí náhradu za auto v rámci škodní události. Musí v tomto případě, pokud si podnikatel nárokoval DPH v plné výši při nákupu automobilu, dojít k odvodu DPH v poměrné výši zpět FÚ? 

Vyřazení majetku do osobního užívání DPH

OSVČ, plátce DPH, vloží do svého obchodního majetku vlastní automobil (doba vlastnictví překročila 5 let) za cenu:

a) za 1 Kč, b) za cenu dle znaleckého posudku.

Automobil používá k podnikání, píše knihu jízd, uplatňuje DPH z pohonných hmot, oprav, údržby. Po dalších 3 letech chce tento automobil 1) prodat, 2) vyřadit do osobního užívání.

U varianty 1) - jedná se o zdanitelné plnění - tzn. z kupní ceny auta musí být odvedeno DPH?, u varianty 2) jedná se o zdanitelné plnění - je nutno odvést DPH z obvyklé ceny takového vozidla? Nebo je nutný jiný postup?