Ing. Martin Novák (220)

DPH při vyřazení auta z obchodního majetku

Plátce DPH, který vede daňovou evidenci, koupil v roce 2018 osobní automobil, který používal pro svoji ekonomickou činnost z 50 %. Uplatnil poměrnou část nároku odpočtu DPH. Úprava odpočtu DPH v letech 2019 a 2020 nemusela být provedena. Přeřadí-li toto auto v listopadu 2021 do osobního užívání z jaké „ceny“ odvede DPH? Nastane v této souvislosti změna uplatněného odpočtu DPH (odpočet DPH 50 % při pořízení auta)? Jaký by byl postup ve vztahu k DPH, kdyby plátce přeřadil automobil do osobního užívání v roce 2023?

Vrácení DPH při nákupu auta z Německa

Můj klient,OSVČ, plátce DPH, koupil v Německu ojetý automobil za cenu 10 916 EUR bez DPH + DPH 19 % 2 074 EUR, celkem zaplatil svému dodavateli (plátci DPH v Německu s ověřeným německým DIČ ve Viesu) částku 12 990 EUR. Tento dodavatel odmítl použít reverse charge a údajně i odmítl toto DPH vrátit mému klientovi poté, co bychom prokázali, že jsme toto DPH uplatnili v našem daňovém přiznání k DPH v ČR, případně doložili i jiné důkazní prostředky, např. registrace auta u nás v ČR. Je dodavatel povinen nám DPH vrátit? (Tvrdí, že DIČ mého klienta nenašel v nějaké registraci, ale já jej - mého klienta - ve VIESU vidím.). Nebo jakým způsobem dojde k vrácení DPH mému klientovi? Máme podat žádost na náš FÚ přes aplikaci vrácení daně na daňovém portálu Finanční správy České republiky?

Nárok odpočtu z předplatné za služby, daňový doklad 12 měsíců před registraci

Společnost se stala plátcem DPH od 1. 8. 2021. V únoru si předplatila sídlo na adrese na 36 měsíců dopředu, tedy do února 2024. Fakturu časově rozlišujeme. Je možné nárokovat poměrnou DPH od srpna 2021, tedy cca poměr 30 měsíců? A co v případě, že by byla po roce (čase) registrace k DPH zrušena, je povinnost za měsíce „nespotřebovaného“ předplacení sídla tuto část DPH vracet?

Nákup zboží v Německu od zahraničního neplátce

Český plátce DPH nakoupil na území Německa zboží od čínského dodavatele, který nemá registraci k DPH v žádném státě EU. Na základě obchodních, daňových a přepravních dokladů pořídil zboží na sjednaných dodacích podmínkách EXW ze skladu v Německu, kde měl čínský dodavatel zboží uskladněné. Pro zboží vyslal český plátce smluvního přepravce z Německa, který mu zboží dopravil do závodu v ČR. Jak má český pořizovatel zboží vykázat nákup v daňové evidenci pro DPH?

Pronájem nemovitosti a úprava odpočtu DPH

Společnost koupila před 4 lety nemovitost, u které si na vstupu uplatnila DPH v plné výši. Nemovitost 4 roky pronajímala s DPH, nyní začíná pronajímat v režimu osvobozeném, bez DPH. Když si udělá „desetiletý test“, zjistí tedy, že by měla část DPH vrátit. V jaké výši má nyní toto DPH vrátit - každý rok až do konce 10letého období si vždy dělat test a vrátit vždy např. jednu desetinu původně uplatněného DPH? Nebo nyní v 5. roce udělat test a vrátit rovnou šest desetin původně uplatněné DPH?

Prodej poukazu na zboží, propadnutí poukazu a DPH

Firma prodává poukazy. Jedná se o poukaz, který lze použít na obchodní sortiment eshopu (prodává jak nové zboží, tak věci bazarové ve zvláštnímu režimu použitého zboží). Díky tomu firma prodává tento poukaz jako víceúčelový a nedovede DPH z prodeje, protože neví jaké. Poukazy mají platnost 1 rok, občas se stane, že nějaký poukaz zůstane neuplatněn. Firma v momentu propadnutí přeúčtuje poukaz ze skupiny 32x do ostatních provozních výnosů 64x. Firma však neodvede tímto propadnutím poukazu DPH, protože si myslí, že se nejedná o zdanitelné plnění. Je tento postup správný?

Sazba DPH u prodeje parkovacího stání

Plátce DPH před časem prodal bytovou jednotku, stavbu pro sociální bydlení, se sazbou DPH 15 %. Nyní stejnému kupujícímu k tomuto bytu prodává parkovací stání. Jakou sazbu DPH má uplatnit? Dosud nebyly splněny podmínky pro osvobození.

Registrace k DPH v jiné členské zemi při dodání výrobku s instalací

Tuzemská společnost plátce DPH (dále Dodavatel) dodává elektrárnu včetně její instalace na Kypr. Odběratelem je kyperská společnost, plátce DPH na Kypru s kyperským VAT ID, dále Odběratel. Dodavatel si na dodání stavební připravenosti najmul kyperskou společnost, plátce DPH, dále Subdodavatel-CY. Dodavatel si elektrárnu včetně instalace objednal u tuzemské společnosti, plátce DPH, dále Subdodavatel-CZ. Pro úplnost uvádím, že Kyprem se myslí Kypr, člen EU.

  1. Musí se dodavatel registrovat k DPH na Kypru? Cena plnění je cca 320 000 EUR. Jaký bude režim DPH mezi Dodavatelem a Odběratelem.
  2. Faktury od subdodavatele-CY jsou včetně 19% kyperské DPH. Lze toto DPH nárokovat zpět? Dodavatel ještě není na Kypru registrován (pokud tedy dle otázky 1 bude) a faktury již jsou vystaveny.
  3. V jakém režimu DPH bude fakturace mezi Subdodavatelem-CZ a Dodavatelem.

DPH u zaplacené provize do třetí země

Tuzemská společnost plátce DPH obdržela fakturu za zprostředkování ze společnosti registrované v UAE. Zprostředkování se týkalo dodání stroje vlastní výroby do členského státu EU. Výroba byla realizováno v CZ. Dodávka stroje byla bez montáže. Jak to bude v tomto případě s DPH a místem plnění?

DPH u demolice

Pronajímatel vlastní ucelený komplex pozemků s budovami, který buď nevyužíval k ekonomické činnosti nebo pouze k ekonomické činnosti osvobozené. V roce 2018 pronajal areál formou zdanitelného nájmu nájemci pro jeho ekonomickou činnost a areál zavedl do obchodního majetku. Po třech měsících nájemce odmítl za jednu z budov hradit nájemné z důvodu nevyužitelnosti budovy. Po vzájemné dohodě byla budova vyjmuta dodatkem z nájemní smlouvy a nájemné přiměřeně sníženo. Samotný pozemek, jehož součástí je vyjmutá budova z nájmu, však zůstal z důvodu zachování komplexnosti nájmu pozemků areálu součástí nájemní smlouvy, a je z něho hrazeno nájemné. V současné době se pronajímatel rozhodl nevyužívanou budovu zdemolovat a pozemek zatravnit. Je možné uplatnění DPH u demolice, když samotná budova sloužila za dobu své existence zdanitelné činnosti de facto pouze 3 měsíce (po vyjmutí ze smlouvy opět neslouží žádné ekonomické činnosti)? Případně je možné s odkazem na občanský zákoník tvrdit, že budova je součástí pozemku, který je zahrnut do zdanitelného nájmu a uplatit nárok na plný odpočet DPH z tohoto titulu?