Ing. Martin Novák (51)

Vyřízení víza za budoucího zaměstnance z Ruska

Naše firma požádala jinou českou firmu o zajištění víza pro našeho budoucího zaměstnance, z Ruska. Bude zaměstnán od 1. 3. 2020. Dostali jsme fakturu s DPH. Můžeme si nárokovat DPH z této faktury a mohu si ji dát do daňových nákladů?

Přenesená daňová povinnost

Jsme stavební společnost., plátce DPH. Pro jiného plátce opravujeme stavbu. Fakturujeme v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci oprav na stavbě jsme si nechali dodavatelsky udělat tesařské práce od plátce DPH, také v režimu přenesené daňové povinnosti. Dodavatel na faktuře správně uvedl: daň zaplatí zákazník (tesařské práce budou součástí mé faktury odběrateli v přenesené daňové povinnosti). Jakou daň mám u dodavatelské faktury v rámci přenosu za tesařské práce uvést? Program mi nabízí 21 %,15 % a 0 %. Pokud uvedu nulovou daň, nebude tato faktura uvedena v kontrolním hlášení a to mě mate. 

Daňové evidenční číslo

Přijatá faktura - odesilatel firma z Japonska - na faktuře uvedena další adresa jako "Supplier for VAT purposes" firmy z Austrálie, která uvádí EU VAT Number: EU........ Jedná se z hlediska DPH o nákup v rámci EU? Jak ověřit platnost DIČ začínajícího na písmena EU? 

Práce na nemovitosti v jiném členském státě

Česká OSVČ, neplátce, plánuje poskytovat stavební práce (omítky) na nemovitostech v Německu. Jaké povinnosti z hlediska DPH bude muset splnit v případě, že práce provede v Německu pro podnikatele, a jaké, pokud práce provede v Německu pro nepodnikatele?

Místo plnění

Český plátce (právnická osoba) veze svůj materiál z provozovny v Česku do provozovny slovenského plátce (právnická osoba) na Slovensku. Slovenský plátce materiál opracuje. Český plátce si tento opracovaný materiál (výrobek) následně doveze zpět. Jak bude slovenský plátce svoje služby fakturovat, s přenesenou daňovou povinností nebo se slovenskou DPH? 

Přenesení daňové povinnosti - měření radonu

Jsme OSVČ od srpna nově plátce DPH. Naší činností je měření radonu na stavbách při přípravných stavebních pracích. Můžeme uplatnit přenesení daňové povinnosti (stavební činnost 431300- Průzkumné vrtné práce) na základě § 92e zákona o DPH?

Plátce DPH - záloha

Osoba povinná k dani se sídlem v ČR překročila v březnu 2019 limit pro povinnou registraci k DPH, ze zákona jsme se stali plátci od 1. 5. 2019, nicméně v březnu jsme obdrželi zálohu ve výši 50 000 Kč na opravu movité věci - jedná se o opravu pro jiného českého plátce DPH. Opravenou movitou věc (automobil) předáváme v polovině měsíce května 2019, kdy celková cena za opravu je na úrovni 80 000 Kč - máme povinnost odvést DPH z celé částky 80 000,00 Kč jak nám tvrdí odběratel nebo bude zdaněna jen částka 30 000 Kč - tj. zdaněna nebude částka přijatá před účinností registrace (jak se my domníváme). Děkujeme za názor a za odkaz na ustanovení, které tuto oblast upravuje.

Kontrolní hlášení a daňový doklad se špatně zaokrouhlenou DPH

Plátce DPH obdržel daňový doklad s DUZP 11. 10. 2019 se zaokrouhleným DPH. Toto není v souladu se zákonem. Dle informací zde uváděných by měl příjemce takového daňového dokladu zkoumat, zdali má v případě aplikace zaokrouhlení dle zákona nárok na odpočet v částce uvedené na dokladu. V případě, že částka nároku na odpočet nižší, tak uplatnit pouze tu nižší částku odpočtu dle zákona. Máme doklad na základ 10345 Kč + DPH zaokrouhleno na 2 173 Kč. Dle přepočtu je nárok na odpočet pouze 2 172,45 Kč. Pokud ale upravím nárok na odpočet, tak bude v kontrolním hlášení od plátce poskytujícího plnění DPH ve výši 2 173,00 Kč a u plátce uplatňujícího si odpočet částka 2 172,45 Kč. Nebude pak problém v nesouladu v kontrolním hlášení? Základy budou stejné, ale DPH se bude lišit?

Nabíjecí stanice pro elektromobil

Společnost poskytující pronájem nebytových prostor zřídila ve svém areálu nabíjecí stanici pro elektromobil, kterou mohou využívat jednotliví nájemci nebytových prostor pro své elektromobily. Spotřeba elektrické energie se jednotlivým nájemcům (plátci i neplátci DPH) fakturuje. Jedná se o plnění, které podléhá režimu přeneseně daňové povinnosti?

Odchylky v DPH

Při exportu faktury z fakturačního programu do účetního programu nám vznikají odchylky v základu daně a výpočtu DPH. Dochází k tomu proto, že jeden program zaokrouhluje položky faktury na každém řádku a druhý vypočte přesně. Řešila jsem s IT technikem, ale zatím bez výsledku. Odchylku na faktuře např. 0,30 Kč odstraňuji tak, že přidám další položku zaokrouhlení, potom celkový základ a DPH srovnám dle faktury, ale znamená to opravovat všechny faktury. Je tento postup možný, nebo je možné odchylku do určité částky ponechat?