Ing. Ladislav Pitner (1000)

Storno poplatek za zrušený zájezd a DPH

Cestovní agentura (CA) nakupuje ubytování do Maďarska od cestovní kanceláře (CK), dopravu má vlastními autobusy. Nyní dochází ke stornům zájezdů. Za ubytování ji vrací CK dle smluvních podmínek (např. 40 % storno). To se hned posílá klientům. Za dopravu vlastními autobusy si CA účtuje dle smluvních podmínek také např. 40 % storno. Bude to storno z vlastní neuskutečněné přepravy podléhat DPH? Někdy dochází ale i k situaci, že se zájezd zruší hned na začátku. CA si účtuje 1 000 Kč za storno. Cestovní kancelář si nechá např. 400 Kč storno, zbytek, tj. do 1 000 Kč, si nechává CA dle smluvních podmínek. Bude to podléhat DPH? A pokud ano, bude se počítat 600 + DPH, nebo v 496 Kč + 104 Kč (DPH) = 600? 

Daňové přiznání - služba od amerického dodavatele

Jak vykázat v daňovém přiznání službu od amerického dodavatele, společnost Shutterstock (grafika, roční nákup obrázků). Na faktuře uvedeno VAT ID:EU826018531. Tuzemský odběratel je plátce DPH.

Přepravní doklad CMR a dodací podmínka EXW

Často se setkávám s názory, že nelze vůbec osvobodit zboží do EU, pokud je na CMR uvedena dodací podmínka EXW. Příklad: Pořizovatel (odběratel) si přepravuje zboží sám (dodací podmínka EXW). Tady dávám doporučení, aby si vyžádal dodavatel čestné prohlášení, že pořizovatel přepraví zboží do EU. Pokud odběratel nepřepraví zboží do EU a zboží zůstane nadále v ČR, ale má dodavatel od něj čestné prohlášení, pak správce dle § 108 odst. 4 písm. g) nedoměří DPH dodavateli, ale odběrateli. Musí být ale správci daně schopen prokázat, že neměl důvod pochybovat, že pořizovatel zboží přepraví do EU. Pokud tedy na faktuře uvede např. dodací adresu v ČR, tak čestné prohlášení nepomůže a správce DPH doměří. Je opravdu možné zboží osvobodit i s dodací podmínkou EXW? 

Pozdní úhrada splátky dle splátkového kalendáře

Společnost má automobil na leasing a hradí splátky dle splátkového kalendáře, kde je stanoveno datum úhrady na 15, den v měsíci. V lednu a únoru bohužel splátky neodešly (skončila platnost trv. příkazu), takže se doplácejí se zpožděním. S jakým datem máme splátky zařadit do kontrolního hlášení? Má to být 15. 1. a 15. 2., přestože k úhradě došlo až v březnu?

Uplatňování DPH ve společnosti

Dva společníci, obchodní korporace, realizují společně na základě uzavřené smlouvy o společnosti v souladu s § 2716 až 2746 NOZ, a na základě uzavřené smlouvy o dílo s objednatelem (investorem) dodávku díla, která spočívá v opravě veřejné komunikace. Ve stanovách, které uzavřeli ke smlouvě o společnosti, doplnili k uzavřené smlouvě o společnosti mimo jiné ustanovení o finančních a procentuálních objemech z celkové ceny díla, které každý ze společníků bude realizovat za podmínek Společností uzavřené smlouvy o dílo. To znamená, že vymezili v prodejních cenách přesně úseky díla a práce na díle, které budou jednotliví společníci realizovat. Dále si ve stanovách vymezili, že každý společník nese veškeré náklady spojené s realizací své části díla samostatně a na svůj účet a odpovědnost, stejně tak jako si každý společník zodpovídá a realizuje za veškeré případné více či méně práce na svém úseku stavebního díla samostatně bez vlivu na případnou úpravu podílu ve společnosti. Mohou na základě těchto ujednání při uplatnění DPH mezi společníky a zároveň při plnění práv a povinností Společnosti postupovat tak, že podle ustanovení zákona o DPH a znění Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků od 1. 7. 2017 bude fakturovat vedoucí společník za společnost objednateli díla tak, že na základě dílčích předávek díla fakturuje za společníky vedoucí společník podle skutečně hotových části díla, tj. za toho společníka, který skutečně část převzatého díla zhotovil? A nemusí tak tedy ve smyslu ustanovení Informace GFŘ, bodu 4., Situace 2, jeden společník druhému společníkovi jako příjemce zdanitelných plnění fakturovat část přijatých plnění v rozsahu odpovídajícímu výši jeho podílu na uskutečněných plněních?

DPH při fakturaci správy bytového domu

Bytový dům je ve vlastnictví tří fyzických osob. Jeden z vlastníků spravuje bytový dům a fakturuje měsíčně správu bytového domu ve výši 30 000 Kč. Pokud se tento vlastník stane plátcem DPH, jak v tomto případě vystavit fakturu? Celková faktura je na 30 000 Kč, podíl každého vlastníka na výdajích na správu je 10 000,- Kč. Je předmětem fakturace vlastní podíl na výdajích na správu. Bylo by správné vystavit fakturu na 20 000 Kč se sazbou 21% a 10 000 Kč se sazbou 0% (není předmětem DPH)?

Vykazování plnění v přiznání k DPH při dovozu, ale od společnosti z EU

Tuzemská společnost pořizuje zboží od belgické firmy, která má platné DIČ BE. Zboží je vezeno do ČR přímo z Ruska a je vystaveno JSD. Faktura z BE je vystavená datem 20. 2. 2020, dovozní doklad má datum vydání 25. 2. 2020. Jak správně se má vykázat v přiznání k DPH?

Přenesená daňová povinnost - obchod s obilovinami

Firma, plátce DPH, obchoduje s obilovinami (kapitola 12 nomenklatury CS). Jeden z odběratelů nás oslovil, že chce použít přenesenou daňovou povinnost i na obchody pod 100 000 Kč. Odkazuje se na § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 11/2016 Sb. Kdy lze toto nařízení vlády použít a kdy se musíme držet hranice 100 000 Kč pro přenesenou daňovou povinnost?

Sazba DPH u tzv. balíčků ubytování (penzion, hotel)

Jsme rodinný čtyřhvězdičkový penzion a naše ubytovací zařízení poskytuje balíček služeb : ubytování, polopenzi, masáže, půjčení kol, saunu. Zůstává toto zdanění jako vedlejší služba zdaněním sníženou sazbou v rámci ubytování? Platí toto stále, nebo nastanou nějaké změny v tomto roce u tohoto balíčku?

DPH u pozemku

Firma Stavební s. r. o., vlastní pozemek, zahradu, která je v majetku firmy. V okolí pozemku jsou související pozemky a stavby ve vlastnictví fyzické osoby. Po dohodě z hlediska účelnosti, přistoupila firma s. r. o. k prodeji pozemku do vlastnictví fyzické osoby. Pozemek z pohledu katastru tvoří funkční celek se stavbou. Související, navazující, využitelný pro stavbu bez ohledu na vlastnické vazby. Z pohledu s. r. o., z hlediska kupní ceny, jde o pozemek samostatný, pro firmu nevyužitelný, pro firmu žádný funkční celek se stavbou netvoří. Jde tedy o prodej pozemku se sazbou 0 - 15 - 21 % DPH. Domníváme se, že pro s. r. o. jde o pozemek s osvobozeným plněním.