Ing. Ladislav Pitner (1164)

Vyúčtování provize - fakturace

Jsme s. r. o. a máme s jinou s. r. o. smlouvu, že nám budou měsíčně posílat vyúčtování za provize, na které máme nárok podle počtu klientů, kteří s nimi uzavřeli smlouvu a my měsíčně budeme na základě vyúčtování vystavovat fakturu. Stalo se ale, že nám firma rok nic neposlala a my zjistili, že jsem nárok na provize měli. Můžeme nyní vystavit fakturu bez jejich vyúčtování a odvést DPH až nyní z vystavené faktury? Jedná se o smlouvu o postoupení smlouvy - provize, kde se uvádí, že nám budou měsíčně předkládat podklad, na jakou provizi máme nárok za sehnání nových klientů. Zpětně jsme zjistili, že jsme sehnali více klientů, ale žádný podklad nám nepředložili. Oni s provizí souhlasí, ví, že na ní máme nárok. Jen mě nyní zajímá hledisko DPH, když jsme zapomněli na fakturaci.

Koeficient DPH - příjem z akcií

OSVČ, plátce DPH, nakupuje a prodává soukromě mimo své podnikání akcie. Zisk z prodeje akcií daní v § 10 ZDP jako ostatní příjem. Započítává se příjem z akcií do koeficientu DPH?

Pověřující a pověřenec - daňový doklad

Na základě smlouvy o spolupráci jsme pověřili k evidování tržeb dle § 9 odst. 1 zákona o EET pověřence. Pověřenec vybírá poplatky pro pověřujícího jeho jménem. Není nám jasné, kdo má být uvedený na účtence - daňovém dokladu, zda my jako pověřující nebo pověřenec. V případě, že by tam byl uvedený pověřenec, zřejmě by musel odvádět DPH. Pokud bychom na účtence byli uvedeni my jako pověřující, nemusel by DPH vůbec řešit a jenom převedl vybrané poplatky a my odvedli DPH.

Přeúčtování služeb souvisejících s nájmem a sazba DPH u vodného v roce 2020

Služby související s nájmem přeúčtováváme nájemníkům vždy na konci března následujícího roku. V průběhu roku 2020 došlo ke změně sazby DPH u vodného. Máme faktury od dodavatele do 30. 4. 2020 se sazbou 15 % a od 1. 5. 2020 se sazbou 10 %. Můžeme při přeúčtování těchto služeb vycházet z faktur dodavatele a i když provádíme přeúčtování až nyní u spotřeby vody za leden až duben použít sazbu DPH 15 %, vůči které započteme přijaté zálohy ve stejném období také 15 %? Nebo musíme použít druhou sníženou sazbu DPH 10 %? Nechceme se potýkat s problémem, že posunutím data vyúčtování uplatňujeme druhou sníženou sazbu a na DPH „ušetříme“.

Odpočet DPH ze zahraničí

Klient, právnická osoba - s. r. o., má v majetku jachtu, kterou v létě pronajímá. V tomto roce má náklady na opravu jachty a zároveň za místo přístavu. Loď je v Itálii a všechny doklady jsou účtovány s DPH, VAT. Může si zažádat o vrácení DPH zaplaceného v zahraničí anebo uplatnit celé do nákladů? Jak se v tomto případě postupuje?

Leasingový podnájem a DPH

K našemu podnikání bylo zapotřebí pořídit nákladní vůz, abychom mohli zboží rozvážet našim klientům po celém Bavorsku v Německu. Jelikož jsme ale vznikli poměrně nedávno, neměli jsme dostatečný kapitál na přímé pořízení automobilu. Proto jsme se obrátili na banky, kde jsme také nepochodili. Neměli jsme dostatečnou historii pro obdržení nějakého financování. Tak jsme se museli obrátit na leasingovou společnost, u které se nám automobil podařilo získat. S veškerým svolením a souhlasem leasingové společnosti byl jediným způsobem, jak pořídit automobil, ho koupit na firmu rodičů, kteří pak následně budou předávat automobil do užívání nám jako leasingový podnájem. Ke všemu jsme podepsali patřičné smlouvy, atd. Uživatelem a nositelem veškerých nákladů a příjemcem veškerých přínosů tohoto majetku jsme tedy my. Rodiče zde vystupují pouze jako "ručitelé". - Celková cena leasingu je 1 828 632 Kč (zahrnující i pojistné) - Z toho DPH 21% je 296 677,83 Kč - Akontace včetně 1. splátky je 447 680 Kč - Jednotlivé splátky po 48 měsíců jsou 28 749 Kč (zbývá tedy již jen 47 splátek - 1. splátka byla splacena s akontací) - Odkupní cena je 1 000 Kč + 21% DPH Akontaci ve výši 447 680 Kč jsme zaplatili na účet rodičů, kteří ji pak následně přeposlali leasingové společnosti. Rodiče pak na tuto částku vystaví fakturu (přefakturaci) na naši společnost. Následné faktury splátek nájemného budou ve výši jednotlivých měsíčních splátek 28 749 Kč (nájemné 21 728,10 + 4 562,90 DPH + pojistné 2 458 Kč) Od roku 2021 je podle mých informací finanční leasing překlasifikován z hlediska DPH jako pořízení zboží a tudíž si pořizovatel může uplatnit DPH hned při předání majetku k užívání. Rodiče si tedy celkovou výši DPH 296 677,83 Kč budou moci uplatnit v dalším přiznání k DPH.

1. Bude se možnost tady toho uplatnění celkové výše DPH vztahovat i na nás jakožto na faktického uživatele automobilu? Nebo budeme mít nárok si uplatnit DPH pouze postupně v jednotlivých měsících na základě faktur vystavených firmou rodičů?

2. Jak bych měl zaúčtovat již zmíněnou přefakturovanou akontaci 447 680 Kč? Rozdělit ji rovnoměrně do nákladů pomocí časového rozlišení jako klasicky u finančního leasingu?

3. Budou se v případě leasingového podnájmu jednotlivé splátky účtovat rovnou do nákladů nebo se bude muset časově rozlišovat celková leasingová úplata (bez DPH) jako u klasického finančního leasingu? 

Pronájem nemovitosti nabyté z dědictví

V rámci dědického řízení přešlo vlastnické právo k nemovitosti (nebytové prostory) na zákonné dědice (4/6 manželka, 1/6 dcera, 1/6 druhá dcera). Jednalo se o 7 let starou nemovitost, při jejíž výstavbě byl uplatněn odpočet DPH a po zařazení do užívání byla nemovitost pronajímána plátcům DPH. Nájemní smlouvy s plátci DPH nadále trvají. Všichni dědicové se zaregistrovali jako plátci DPH jakožto pronajímatelé, aby nemuselo dojít k úpravě odpočtu v rámci desetiletého období. Jakým způsobem mají nyní dědicové postupovat vůči nájemcům nemovitosti? Musí každý z dědiců (pronajímatelů) vystavit nájemcům splátkový kalendář na svůj podíl na nájemném? Může jeden z dědiců (pronajímatelů) vystavit splátkové kalendáře na celé nájemné? Muselo by se v tomto případě nájemné tzv. přeúčtovávat z pohledu DPH a daně z příjmů mezi jednotlivé dědice?

Reklamace - uskutečnění zdanitelného plnění

Řešíme reklamace z pohledu dodavatele a vrácené zboží nebo náhrada novým zbožím. Při náhradě zboží novým - výměna musí být vystaven zákazníkovi na původní zboží dobropis a následně nová faktura na nové (pro zákazníka nulová platba - kompenzace dobropisu a nové faktury), nebo lze jenom zaúčtovat interně jako výdej ze skladu do nákladů (dodávka náhradního zboží)? Nejedná se spíše vždy o nové uskutečnění zdanitelného plnění a o opravu základu daně k původní dodávce dle zákona o DPH?

Zboží z Velké Británie

Jsme s. r. o., plátci DPH, a dnes nám dorazilo zboží i faktura (bez VAT) z VB (taky plátce). Celkem za 6 000 Kč. Tzn. udělám reverse charge - řádek v přiznání k DPH 7 a 43. Je to prosím tak? A ještě bych měla otázku ke clu. Měla jsem za to, že clo řeší přepravní společnost (zboží nám dodalo DPD) - zatím nás ale nikdo nekontaktoval, žádný dokument jsme neobdrželi. Mám to nějak řešit nebo ne? 

Doplnění dotazu: K faktuře z Velké Británie nám přišla informace, že pod poplatky, kterou jsou v ní vyúčtovány, se kryje i dovozní poplatek účtovaný GSP. Může to tedy souviset s tím, že nám nebylo vyměřeno clo?

Řetězová dodávka

ČR1 plátce DPH s českým DIČ koupí od ČR2 plátce s českým DIČ zboží (ČR 2 vystaví fakturu pro ČR1 včetně české DPH 21 %), zboží veze ČR 2 přímo osobě SK registrované v JČS. Má ČR 1 nárok na odpočet z faktury od ČR2? Nemusí se registrovat v SK (případně jak to smluvně ošetřit)? ČR1 plátce poté fakturuje SK osobě registrované v JČS osvobozené dodání dle § 64 (má doklady prokazující, že zboží dodal). Má nárok na osvobození, i když zboží dovezl ČR2 (ČR1 dopravu jen zajistil)? Na CMR je uveden dodavatel ČR1, dopravce ČR2, odběratel SK. Komu se přiřadí doprava? Nevadí, že přímo do SK dopravil prodávající ČR1 a ne ČR2? Lze považovat tuto situaci za to, že ČR2 je zmocněna třetí osoba kupujícím ČR1 k dopravě do JČS? Tedy ČR1 dodavatel a zároveň zmocněná osoba (dopravce), že zboží odesílá nebo přepravuje sama, nebo jí zmocněná třetí osoba? Není mi jasné, zda může být dodavatel zároveň zmocněná třetí osoba pro dodání prostředníkem, aby bylo osvobozeno.