Ing. Ladislav Pitner (900)

DPH u nevyúčtované zálohy

V podvojném účetnictví s. r. o. evidujeme na účtu 052 poskytnutou zálohu na nákup hmotného majetku. Záloha byla zaplacena na základě proforma faktury a po obdržení dodavatelského daňového dokladu na zálohu jsme si nárokovali odpočet DPH v rámci daňového přiznání k DPH. Tato účetní operace proběhla v lednu 2016. Od konce roku 2016 je dodavatel v insolvenci. Tato záloha nebude nikdy vyúčtována (nedojde k dodávce zařízení), ani nebude dodavatelem vystaven opravný daňový doklad, záloha nebude nikdy vrácena. Vzniká nám povinnost dodatečného odvodu DPH z titulu dlouhodobě nevyúčtované zálohy, s odkazem zejména na § 74 zákona o DPH? Pokud ano, v jakém okamžiku (v daňovém přiznání k DPH za jaké období)?

Faktury od Apple

Jak účtovat DPH u faktury od společnosti Apple, na které je vyčísleno DPH 21 %, ale DIČ je irské? Na fakturách není uvedeno DIČ odběratele. Uplatňovat odpočet DPH, nebo raději ne? Nejedná se o velké částky, ale nerada bych udělala chybu. Několikrát jsme žádali o doplnění DIČ odběratele, ale marně. 

Přiznání k DPH - režim pasivní zušlechťovací styk

Firma vyveze v režimu 2100 zboží zákazníka na opravy a kalibrace do Švýcarska, toto zboží bude dovezeno ve stejném režimu zpět cca do 30 dnů.

1. Vykazuje se vývoz v tomto režimu do přiznání DPH, a pokud ano do řádku 23? Při běžných obchodech (propuštění do volného oběhu) a vykazování vývozu na základě JSD je vždy podstatné, že zboží je prodáno za úplatu. Tím nastává zdanitelné plnění. Ale v současném případě není při vývozu žádná úplata, pouze proforma potvrzující hodnotu zasílaného zboží, ale faktura je na nulovou hodnotu.

2. Vykazuje se v tomto případě dovoz zpět v přiznání DPH, a pokud ano v řádku 7? Naopak při běžných dovozech zboží (propuštění do volného oběhu) se dovoz v přiznání DPH vykazuje vždy (i když není úplata), rozhodující je JSD. Obdobně to bude platit u současného případu, když bude zboží dovezeno zpět? 

Pojišťovací zprostředkovatel a DPH

Pojišťovací zprostředkovatel má Živnostenský list, poskytuje pojištění dle pověření ČNB. Překročí během cca 2 měsíců obrat 1 mil. Kč. Jak je to zde s DPH? Pojištění je bez DPH, ale jak je to s jeho poskytováním? Zde se jedná o službu? Dostává odměnu jednou měsíčně od dané pojišťovny (nefakturuje).

Vykázání opravy hodnoty u vývozu - navýšení ceny

Prosím o radu ohledně vykázání opravy hodnoty u vývozu v DPH. Naše společnost uskutečnila vývozy 4-5/2019 a bohužel došlo ke špatnému stanovení ceny. Cena byla nižší. Nyní mám od celního úřadu Rozhodnutí o změně jednotlivých JSD. Např. JSD z 10. 5. 2019 Návrh na změnu zaslán 31. 5. 2019 Rozhodnutí 10. 6. 2019. Opravný doklad vystaven 5/2019. Jelikož Finanční úřad kontroluje vykazované údaje na údaje celní správy, chtěla bych se zeptat, ve kterém období vykáže celní správa tyto opravy vývozu a ve kterém naše účetní jednotka v přiznání k DPH.

- K datu vydání rozhodnutí o změně hodnot na vývozním dokladu

- K datu původních vývozních celních prohlášení Předpokládám,že dle ZDPH § 42 půjde o samostatné plnění § 42 odst.3 a) dnem kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Jen si nejsem jistá jestli je to až dnem rozhodnutí o opravě. 

Vystavená faktura v EUR - vyčíslení DPH v české měně

Podle zákona o DPH patří mezi náležitosti vydané faktury v cizí měně i vyčíslení DPH v české měně. Jaký je správný postup výpočtu DPH v Kč na vystavených fakturách v měně EUR? Ve všech dostupných příkladech autoři uvádějí hodnoty typu: Základ daně 1 000 EUR + DPH 210 EUR, kurs EUR/Kč 25 Kč. V těchto případech vypadá vše velice jednoduše. Jak mám postupovat v tomto konkrétním případě: Kurs EUR/ Kč = 25,83, základ 572,22 EUR.

Varianta 1. - 25,83 x 572,22 EUR = 14 780,44 Kč (základ daně v Kč) x 21 % = 3 103,89 Kč (DPH).

Varianta 2. - 572,22 EUR (základ daně) x 21% = 120,17 Eur x 25,83 Kč = 3 103,99 Kč (DPH).

Která z výše uvedených variant je správná?

Neplátce - prodej zboží do EU

Společnost s r. o. – neplátce DPH – chce prodávat zboží do EU. Nakoupí toto zboží od českého plátce a zajistí jeho dopravu do EU, pak vyfakturuje. Prosím o kontrolu svého postupu: • Bude vystavovat klasické faktury bez DPH , které se započítávají do obratu • Pokud by překročil obrat 1 mil, zaregistruje se k DPH • K fakturám je nutné dokládat, že zboží opustilo ČR – předpokládám doklad od přepravce? 

Zemní práce a odvoz zeminy

Subdodavatel pro nás provádí zemní práce bagrem. Zároveň vedle bagru popojíždí celou dobu jeho nákladní automobil, bagr mu nahazuje vytěženou zeminu a tu nákladní auto odváží na skládku (fakturace za hodiny, kdy je auto k dispozici). Je v pořádku, když fakturuje v režimu přenosu pouze práce bagrem a odvoz zeminy fakturuje s DPH? Lze tyto služby chápat každou jako samostatné plnění s odlišným daňovým režimem? Jaké by bylo řešení, pokud by nákladní automobil byl za stejných podmínek dalšího dodavatele? 

Odměna jednatele a DPH

Podléhá dle aktuální legislativy odměna jednatele DPH? 

Pořízení zboží z EU, kdy zboží nekončí v tuzemsku, ale v jiném členském státě (upřesnění k DAUC ID: 23263)

Objednávku vystavila na německé firmy C a D česká firma B. Důvod proč zboží předala německá firma D německé firmě C je důvod dopravy. Obě firmy se znají a chtěli tak ušetřit za náklady za dopravu. Dodání pak uskutečňuje na Slovensko německá firma C. Česká firma B pak fakturuje dodání zboží slovenské firmě A. Slovenská firma A vystavila objednávku na českou firmu B.