Ing. Ladislav Pitner (1068)

Reklamace a DPH

Pokud je u nějakého zboží stanovená záruční lhůta 5 let a v této lhůtě dojde k uznání reklamace, je lhůta na odpočet DPH 3 roky nebo je jiná? Pokud přijde zákazník 4 roky od nákupu a je mu uznána reklamace jako oprávněná, bude opravný daňový doklad vystaven s DPH nebo bez DPH? Nárok na odpočet DPH podle §73 odst. 3 zákona o DPH je 3 roky.

Dovoz zboží z třetí země a DPH

Firma, plátce DPH, nakupuje zboží z 3 zemí, mj. i Číny. V srpnu 2020 podepsala smlouvu o nepřímém zastoupení v celním řízení a plnou moc pro daňové řízení s nejmenovanou společnosti, která je naším deklarantem/zástupcem. Co pro nás smlouva znamená v souvislosti s DPH? Tato společnost bude za nás platit všechny poplatky, daně, cla, odměny za práci. Veškeré škody a náklady, včetně zaplacených penále a jiných poplatků, jak je ve smlouvě, a pak nám to fakturovat. Co všechno se zahrnuje do samovyměření DPH a následně odpočtu DPH? A které položky nemusíme vyčleňovat v daňovém přiznání DPH?

Vývoz zboží

Naše společnost, český plátce DPH, vyváží zboží v režimu pasivního zušlechťovacího styku - naše výrobky se vyvezou, upraví se a pak se dovezou zpět do ČR. Výrobky tedy nikomu neprodáváme. Na školení jsme slyšeli, že do daňového přiznání k DPH se v případě vývozu vykazují jen úplatné transakce dodání zboží což náš případ ale není. Nerozumíme ale pak tedy tomu, proč v § 66 odst. 4 písm. a) ZDPH je tedy tento celní režim zmíněn?

Nákup zboží v EU, prodej do Ruska

Firma A, plátce DPH, v ČR bude prodávat zboží do Ruska firmě C, plátci DPH, ale zboží koupí na Slovensku u firmy B, plátce DPH a ze Slovenska se poveze rovnou do Ruska. V ČR tedy zboží nikdy nebude. Jak vystavit fakturu do Ruska (jde mi o DPH) a jak to v účetnictví správně zavést (jak nákup, tak prodej), aby bylo vše správně v DPH?

Změna přenesené daňové povinnosti na prodej materiálu

Firma vystavila ve 12/2019 zálohovou fakturu a po zaplacení nevystavila daňový doklad na přijatou platbu, protože se jednalo o montáž (RPDP) a odběratel je plátcem DPH. Za dobu 7 měsíců k montáži nedošlo, ale odběratel je ochoten vrata odkoupit jako materiál. Doklad o přijaté platbě dodavatel nevystavil, protože se jednalo o přenesenou daňovou povinnost (daň odvede zákazník). Může dodavatel vystavit řádný daňový doklad s DPH v září 2020 a stornovat původní zálohu bez DPH? Jaký je v takovém případě správný postup?

Pořízení zboží (toolingu) z Německa a doprava tohoto zboží pořizovatelem plátcem DPH z ČR

Naše společnost plátce DPH s DIČ CZ si dopraví na své náklady tooling z Německa ze sídla dodavatele (osoby registrované k dani v jiné členské zemi s VAT DE). Otázka zní: Dodavatel toolingu uvádí na faktuře dodací podmínku FCA Laupheim (Německo). Je zboží předmětem daně v Německu? Bude na faktuře německá daň? Můžeme žádat o vrácení daně v Německu? Co bychom měli změnit na dodací podmínce, ať můžeme pořízení zboží samovyměřit a nežádat o vrácení daně v Německu?

Pořízení zboží vs dovoz zboží neplátcem a odvod DPH

Česká s. r.o., neplátce DPH, bude pořizovat stroj na výrobu za 100 000 Kč ze zahraničí. Zvažuje dvě možnosti. 1) pořízení od firmy 1 z Německa (osoby registrované k DPH v Německu),

2) pořízení od firmy 2 z Kanady (osoby registrované k DPH v Kanadě).

Chápu správně, že v prvním případě se při pořízení nestane česká firma identifikovanou osobou a německý dodavatel bude fakturovat cenu stroje + tamní německou sazbu DPH, kterou si sice česká firma neodečte, ale zároveň nebude muset řešit nijak DPH (kromě toho, že německou DPH zaplatí již při obchodu)? U druhého případu bude kanadská firma naopak fakturovat BEZ kanadské DPH? A česká firma odvede české DPH na české celnici. S tím, že DPH vyměří a rovnou vybere celní úřad, tzn. česká firma se kromě zaplacení nebude muset o nic starat? A plátcem DPH se nestane.

Stavební práce v ČR pro jiného plátce v EU

Český plátce DPH provedl stavební úpravy kanceláří pro společnost, která je registrována k DPH v Belgii. Bude faktura za stavební práce vystavena s českou DPH? 

Sazba DPH u technického zhodnocení

Společnost s r. o., plátce DPH, v majetku budova od r. 1990 užívaná v obou patrech jako prodejní prostory. Od r. 2019 prováděno technické zhodnocení, které bylo dokončeno v 8/2020. Na základě kolaudačního souhlasu byly povoleny stavební úpravy a změna užívání polyfunkčního objektu - 2. NP bude užíváno jako byty. V 1. NP jsou umístěny komerční prostory. Vzhledem k tomu, že technické zhodnocení bylo prováděno ve vlastní režii (pomocí různých subdodavatelů) jsme povinní dle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o DPH odvést z dokončeného technického zhodnocení daň a následně případně nárokovat DPH dle § 72 odst. 2 písm. c) (pravděpodobně nebudeme mít nárok)? Jelikož se jedná o technické zhodnocení - stavba pro sociální bydlení (bytové jednotky) můžeme uplatnit sazbu DPH ve výši 15 %?

DPH u poskytnuté služby - doplnění otázky DAUCID 25756

Kdo odvádí DPH v tomto případě: Zákazník je registrovaný v Rakousku a poskytujeme mu službu na rakouské DIČ (což by odpovídalo reverse-charge), služba je ale poskytovaná v České republice (zákazník zde má prostory na výrobu, což by odpovídalo pro změnu tuzemské dani)? Jak je to s fakturací, má být fakturováno bez DPH, nebo včetně? Doplňuji, že se jedná o servisní pronájem textilu, v tomto případě rohoží.