Romana Smékalová (17)

Prodej obchodního podílu a osvobození § 19 ZDP

Tuzemská akciová společnost koupila dne 19. 10. 2018 podíl ve společnosti s ručením omezeným ve výši 25 % označený v OR jako podíl D a dále dne 31. 10. 2018 nabyla další 25 % podíl v téže společnosti s ručením omezeným označený v OR jako podíl C a zapsáno bylo 5. 12. 2018. V následujícím roce dne 25. 10. 2019 oba dva podíly (podíl C a D) akciová společnost prodala. Je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Nájem nemovitosti vlastní s. r. o.

Nemovitosti - dům a pozemky, které jsou v SJM manželů, plně užívá společnost (s. r. o.), kde jediným společníkem a jednatelem je manžel. Musí společnost hradit nájemné v ceně obvyklé, nebo může být nájem bezúplatný? Společník si prozatím nevyplácel podíly na zisku. Vzniká v případě bezúplatného nájmu společnosti majetkový prospěch?

Výpočet poměrné části spotřeby energií v provozovně

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje živnost v rodinném domě, který není a nebyl vložen do obchodního majetku. Dům má jedno podlaží. Celé přízemí je využíváno jako provozovna, v patře je bytová jednotka, kde fyzická osoba bydlí. Zastavěná plocha domu je dle KN 184 m2, plocha provozovny (přízemí) 80 m2. K zastavěné ploše patří malé nádvoří. Lze při určování poměrné výše spotřeby energií vycházet z předpokladu, že horní patro nemá větší plochu než přízemí (což skutečně nemá), kde je provozovna, a tudíž lze rozdělit spotřebu energií na 50 % podnikání a 50 % osobní spotřeba, nebo je nutné vycházet z výměry dle katastru nemovitostí?

Stravenky DUN

Společnost provozuje převoz nemocných - má sanitky. Pracovní doba podle potřeby převozu - když vezou pacienta z Ústí nad Labem na dialýzu do Prahy, pracovní doba začíná třeba ve 4.00 hodiny. Podle potřeb pacientů jsou v práci i v sobotu, v neděli i o svátcích. Dostávají stravenky 55 % zaměstnavatel - daňový náklad a 45 % zaměstnanec. Stravenky za odpracovanou směnu za sobotu, neděli i za odpracovaný svátek - je pořád 55 % ceny pro zaměstnavatele daňový náklad?

Účetní odpisy

Společnost s r. o. (nemá povinnost auditu) má ve směrnici uvedeno, že účetní odpisy se rovnají daňovým. Po zatřídění do odpisových skupin se provádí rovnoměrné odpisy a k 31. 12. se odpisy zaúčtují. Jaká je povinnost v tomto případě vést účetní odpisy a prosím o uvedení příkladu zaúčtování (jedná se o automobily)?

Platby na životní pojištění a DPFO

Občan si platí životní pojištění s tím, že má každý rok uhradit celkem 12 000 Kč, platby provádí 2x ročně. Vzhledem k tomu, že kdysi opomněl uhradit druhou splátku v prosinci a uhradil ji až v lednu následujícího roku, platí od té doby tímto způsobem pojistné- tedy opožděně. V r. 2019 uhradil dvě splátky á 6 000 Kč (první v lednu - ta byla za r. 2018, druhá v červnu byla vlastně první splátkou za r. 2019). Ještě za zdaňovací období 2018 obdržel občan pro účely DPFO potvrzení o zaplaceném pojištění ve výši 12 000 Kč. Pojišťovna tedy do potvrzení zahrnula obě platby bez ohledu na to, že lednová byla za pojistné 2017. Nyní pojišťovna zaslala potvrzení pouze na částku 6 000 Kč s tím, že se prý změnil zákon a lze potvrzení zaslat pouze na uhrazené pojistné za daný rok. Lednovou platbu do potvrzení nezahrnula. Odvolává se na § 15 odst. 6 ZDP. Zde ale čtu, že "lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období". Toto chápu tak, že by potvrzení nemělo respektovat, za které období se platí pojistné, a tudíž by i letos mělo být na 12 000 Kč. Jaké tvrzení je tedy správné?

Odpočet úroků z hypotečního úvěru

Fyzická osoba se rozhodla o instalaci FTV na střeše "kolny", která není obytnou stavbou, ale tvoří nedílnou součást stavby pro bydlení. Na pořízení FTV si hodlá vzít půjčku. Nabízí se stavební spořitelna, která půjčí a současně jako bonus zdůvodňuje, že úroky z hypotečního úvěru lze odečíst z nákladů, jako položka snižující daň fyzickou osob o zaplacené úroky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru. Někdy se vše hodnotí jako součást stavby, pokud se platí DPH při pořízení souboru staveb a pozemků. Z toho důvodu bychom považovali za správné i odpočet úroků ze stavebního spoření. Podmínka užívání nemovitostí a staveb souvisejících k bydlení účastníků stavebného spoření splněna. Úvěr na manžela, ale manžel nevlastní nemovitosti. Vlastní ji manželka spolu se synem, ale manželka je spoluúčastníkem smlouvy a manžel, manželka i syn bydlí a užívají 100 % nemovitosti. 

Přiznání k DPPO s.r.o.

V květnu 2019 jsem založil s. r. o. Jsem jediný vlastník a majitel. V roce 2019 žádnou činnost s. r. o. nevykonávala, neměla příjmy, ani výdaje. Jednatel bez příjmu. Přiznání k DPPO si budu zpracovávat a posílat sám a potřebuji poradit jak to správně udělat. a) V přiznání k DPPO mohu vyplnit pouze hlavičku a dále pouze nulové údaje nebo údaje s nulou vyplňovat ani nemusím, tj. zůstane přiznání jakoby nevyplněno? b) Musím poslat přiznání datovou schránkou a v jakém formátu? c) Na FÚ spolu s přiznáním musím doložit ještě jaké dokumenty a v jakém formátu? Rozvahu..? Přiložím ke zprávě do datové schránky ještě např. rozvahu v PDF či jiné dokumenty v jiných formátech? d) Do Sbírky listin musím poslat jaké dokumenty a v jakém formátu? Do SB se posílá na adresu soudu také datovou schránkou? e) Jsou ještě nějaké povinnost, které vyplývají ze založení s. r. o., ačkoliv zatím činnost nevykonává, musím ještě obeslat nějaké úřady? 

Roční zúčtování daně - úroky ze stavebního spoření

Při uplatnění odpočtu nezdanitelné částky zaplacených úroků z hypotečního úvěru musí být splněna podmínka bytové potřeby. U našeho zaměstnance se jedná o rodinný dům, kde má trvalý pobyt, ale vlastník je jeho otec. Splňuje v tomto případě podmínku bytové potřeby pro uplatnění úroků při RZD?

Sleva na vyživované dítě

Student vysoké školy složil v 4/2019 bakalářskou zkouškou. Od 9/2019 pokračuje v magisterském studiu. Slevu na vyživované dítě lze uplatnit za období 1-5/2019 /v květnu nebyl po celý měsíc v evidenci na UP a nebyl ani po celý měsíc zaměstnaný/ a dále pak až od 9/2019. Je tento postup správný?