Odměna (270)

Jednatel bez odměny - benefity

Jednatel s. r. o. nemá uzavřenu smlouvu o výkonu funkce jednatele, výkon funkce je tedy bezplatný. Je možné, aby jednatel uzavřel písemnou smlouvu o výkonu funkce, kde výkon funkce bude stále bezplatný, ale bude sjednáno, že jednateli náleží benefity jako příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní či životní pojištění a tyto benefity byly od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeny? Obecně řečeno, je možné vůbec vyplácet benefity jednateli, jehož výkon funkce je bezplatný a tyto benefity považovat za příjem od daně osvobozený?

 

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti

Mám dotaz ohledně odměny za uplynulý hospodářský rok. Je možné tuto odměnu vyplatit zaměstnankyni, která je již druhý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti? Nebo v jejím případě až po ukončení DPN?

Příjmy od zahraničního subjektu

Jak správně zdanit příjem od zahraničního subjektu? Jedná se o daň z příjmu fyzické osoby. Na základě smlouvy s anglickým názvem "Contract for the services" s UNDP - United nations development programme, bylo českému občanovi - daňovému rezidentovi vyplaceno v roce 2019 část odměny za odvedenou práci. O jaký příjem se jedná z pohledu daně z příjmů? Podléhá tento příjem odvodům sociálního a zdravotního pojištění? Ještě podotázka k tomuto - ve smlouvě je definováno, že část z této odměny představuje "professional fee" a část "for travel cost" - tedy chápu něco jako cestovní náhrady. Podléhá dani z příjmů celá částka nebo pouze "professional fee"? 

Výkon funkce jednatele v s. r. o.

Na začátku roku 2020 jsme založili rodinou s. r. o. Dva jednatelé - členové rodiny. Předpokládáme, že i kvůli nouzovému stavu v tomto roce 2020 s. r. o. podnikání nerozjedeme, nebudeme mít žádné příjmy ani náklady. Je nutné mít uzavřenou s jednateli smlouvu o výkonu funkce a je nutné vyplácet nějaké odměny? Jak to v praxi obvykle chodí? Mají mít vždy malé s. r. o. vypláceny odměny za výkon funkce a to i v roce, kdy nebude s. r. o. činnost žádnou vykonávat? Kontrolují toto finanční úřady? A v případ, že je nutné nějaké odměny jednatelům vyplatit, pak to může být jediný náklad s. r. o., a bude tím pádem ve ztrátě, je to tak? Předpokládáme, že v roce 2021 uzavře s. r. o. se svými jednateli klasické pracovní smlouvy na "normální" výkon povolání. 

Roční odměna a rozpočet do průměru

Jak zaměstnanci, který nastoupil až v srpnu a na konci roku byla vyplacena roční odměna (tento zaměstnanec samozřejmě obdržel nižší částku), rozpočítávat tuto odměnu do vyměřovacího základu pro výpočet průměru pro náhrady? Také na čtyři čtvrtletí jako ostatním, kteří pracovali po celý kalendářní rok? 

Práce společníka pro vlastní společnost

Právnická osoba (s. r. o.) má jediného společníka, který je zároveň jediným jednatelem. Tato společnost poskytuje instalatérské služby. Společnost nemá žádné zaměstnance. Instalatérské práce vykonává pro tuto společnost její společník. Je možné, aby společník za tyto instalatérské práce, které vykonává pro svoji společnost, nepobíral žádnou odměnu dle § 6 ZDP? Případně, že by společník, který je zároveň jednatelem, pobíral jen odměnu za výkon funkce jednatele a nepobíral žádnou odměnu za instalatérské práce, které pro svoji společnost vykonává? Existuje k této problematice nějaká aktuální judikatura? 

Náklady řízení advokáta (přísudek)

Advokát, plátce DPH, zastupuje svého klienta, společnost "A", v řízení vedeném např. u exekutorského úřadu, vůči žalované společnosti "B" (pro porozumění jde o vymáhání pohledávek a společnost "B" je v postavení dlužníka vůči společnosti "A"). Toto řízení je úspěšné a exekutorský úřad zašle společnosti A vymoženou odměnu (vyčíslené náklady řízení,) kterou však složí na účet advokáta. Neboť advokát je v této situaci platebním místem. Dále je na základě smlouvy mezi advokátem a společností A sjednáno, že takováto odměna (tzv. přísudek) zůstane advokátovi. Domnívám se, že advokát musí k této odměně vystavit doklad (fakturu nebo lépe interní doklad?) a odvést příslušnou DPH k datu přijetí platby. Bude tento doklad vystaven na společnost A nebo B? Nebo na exekutorský úřad? Odběratel, kterého na dokladu uvedu, advokátovi nic platit nebude. Tato faktura bude započtena s částkou (platbou odměny) připsanou na jeho účet. Je advokát tento doklad povinen doručit odběrateli (druhé straně)? Musí být na dokladu poznámka, že doklad se nemá hradit? A může si druhá strana uplatnit odpočet DPH? Pokud je plátcem DPH. 

Odměna jednatele - náhrada při pracovní neschopnosti

Jednatel společnosti pobírá na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele měsíční odměnu ve výši 30 000 Kč. Tato odměna nepodléhá zákoníku práce, jen zákonu o obchodních korporacích. Nárok na odměnu je v dané smlouvě sjednán tak, že jednateli náleží, pokud společnost dosáhla v předcházejícím kalendářním roce kladného hospodářského výsledku. Jednatel se ocitne v pracovní neschopnosti po několik měsíců. Má jednatel i v této situaci nárok na odměnu jednatele, případě nějakou „náhradu“ odměny od „zaměstnavatele“? Jak je to v tomto případě s nárokem na nemocenské dávky?

Odměna pěstouna a výkon SVČ

Osoba pobírající odměnu pěstouna na 2 děti (18 000 Kč hrubého měsíčně) zahájila v r. 2019 podnikatelskou činnost. Platí si zálohy na ZP a SP v minimální výši. Může při podání přehledu za rok 2019 označit svou podnikatelskou činnost za vedlejší? V případě ZP jsem načetla, že ano, ale jak je to v případě důchodového pojištění (nemocenské pojištění si neplatí)?

Schválení ročních odměn - doplnění otázky DAUC ID 23930

Dne 30. 10. 2019 jsem obdržela odpověď na otázku Mimořádné odměny zastupitelům obce (DAUC ID 23930), bohužel jsem  nebyla jsem přesná v zadání. Jednalo se o informace, kdy obecní rada svým usnesením ze zasedání schválila roční odměny dle Ddhod o provedení práce. Z toho nelze zjistit, zda se jedná o odměny zastupitelům nebo někomu jinému např. z řad občanů nebo někomu mimo naší obec. Chtěla jsem vědět, o jaké odměny tedy šlo, čeho se týkaly, jakých prací pro obec. Dosud mi tyto informace naše obec odmítá svým rozhodnutím poskytnout. Jak mám postupovat? Už jednou jsem na jedno rozhodnutí poslala odvolání. Také jsem žádala poskytnutí těchto informací nahlédnutím, opět jsem obdržela rozhodnutí o odmítnutí. Přece i tady šlo o poskytnutí veřejných prostředků.