Stanislav Suchan (64)

Dotace z programu nepokryté náklady

Je dotace poskytnutá z programu Nepokryté náklady I a II příjmem podléhajícím dani z příjmu u fyzické osoby podnikatele? 

Prodej auta z obchodního majetku s. r. o.

Auto bylo pořízené v roce 2018, částka DPH byla v celkové výši vracená s. r. o. V roce 2021 došlo k prodeje tohoto auta jinému plátci DPH. Musím tedy k ceně prodeje zaúčtovat částku DPH?

Soutěž pro odběratele o ceny

Společnost se zabývá velkoobchodem s kancelářskými produkty a vyhlásí soutěž o ceny. Soutěž se týká škol a školek, které při odběru určitého množství zboží obdrží kupon, který jde do slosování o ceny. Cenou je divadelního představení. Jak se bude u hlediska DPH a daně z příjmů chovat nákup samotných kuponů a jak úhrada za divadelní představení. Cena jednoho představení je 5000 Kč, výherců bude 10. Je možné cenu za divadelní představení uplatnit do daňových nákladů a současně uplatnit nárok na odpočet DPH? Vznikne společnosti v nějakém případě povinnost odvést DPH? 

Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností

Pokud je uzavřena úvěrová smlouva na předmět financování (typicky osobní automobil) s tímto typem zajištění (Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností) pohledávky, tzn. v technickém průkazu je dlužník zapsán jako majitel i provozovatel, je možné využít v tomto případě výdajový paušál na dopravu?

Doplňující otázka:

Prosím o upřesnění odpovědi z dotazu DAUC ID: 28307 tzn. možnosti uplatnění paušálního výdaje na dopravu, pokud je uzavřena úvěrová smlouva na předmět financování (typicky osobní automobil) s typem zajištění (Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností). Z odpovědi není jasné, jestli autor vylučuje možnost využití paušálního výdaje na dopravu v případě, že věřitel využil zajišťovací převod práva ve smyslu uzavření smlouvy o úvěru, kde je využit typ zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s okamžitou účinností nebo se jedná o porušení smlouvy (např. splátky po splatnosti) při využití typu zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s odloženou účinností. Tj. dotaz zní, jestli lze uplatnit paušální výdaj na dopravu, pokud je uzavřena úvěrová smlouva s typem zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s odloženou účinností -> kde nedojde k porušení smluvních podmínek.

Vypůjčený automobil použitý pro služební účely

Začínající společnost (s. r. o.) si půjčila od dcery jednatele soukromý automobil. Tento využívá na pracovní cesty jednatel společnosti. Při vyúčtování pracovní cesty(stravné nárok je ve smlouvě o výkonu funkce) vyúčtovává rovněž dle počtu ujetých kilometrů základní náhradu za použití automobilu a náhradu za spotřebované PHM. Je tento postup správný, může si společnost uplatnit do nákladů plně vyúčtování, nebo jen stravné a náhradu za spotřebované PHM dle počtu ujetých km? 

Příjmy youtubera od Google AdSens a DPH

Youtuber má příjmy za reklamu od Google AdSense. Přihlásí s k dani z příjmu § 7, na OSSZ a VZP. Stane se identifikovanou osobou k DPH. Pokud bude identifikovaná osoba k DPH, bude podávat jen souhrnné hlášení každý měsíc. Přiznání k DPH nebude podávat?

Pohonné hmoty pro soukromé účely u firemního vozidla

Firma vlastní vozidlo, plátce DPH, český subjekt. Firma poskytla automobil zaměstnaci pro soukromé účely, kdy 1% z ceny vozu včetně DPH má zaměstnanec srženo ve mzdě. Dále má zaměstnanec přidělenou firemní kartu, z které v plné výši hradí PHM, jak pro soukromé účely, tak pro firemní účely. Jednou měsíčně na základě knihy jízd víme počet ujetých km pro firemní účely a také počet km pro soukromé účely. V tomto případě postupujeme tak, že soukromé km dle výpočtu spotřeby zaměstnanec uhradí zpět firmě včetně DPH. Je tento postup správný? Jak by se muselo postupovat v případě, že by ujeté soukromé kilometry byly významně vyšší? 

Fakturace mezi manželi

Družka, OSVČ, má ve svém podnikání (v § 7 ZDP) vloženou nemovitost (je vlastníkem nemovitosti), kterou pronajímá cca 15 subjektům. Mimo jiné ji pronajímá i svému druhovi, též OSVČ, který má v části nemovitosti zřízen obchod. Tento stav trval 20 let. Nyní se vzali a jsou manželé. Může nadále manželka fakturovat pronájem obchodu nyní již svému manželovi?

Nepeněžní nájemné u OSVČ

Podnikatel, FO, plátce DPH, dostal možnost provozovat kavárnu v prostorách fitcentra, kde ale neplatí žádné nájemné. Nakoupil zde různé vybavení (nábytek, lednice, kávovar apod.), ale nemá žádnou nájemní smlouvu, neboť zde dostal možnost vykonávat svou činnost bezplatně. Je to v pořádku? Jak to bude u firmy, která mu část prostorů pronajala?

Prodej obchodního podílu a stanovení jeho ceny

Společnost vznikla v roce 2019. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem 20 000 Kč, 100% obchodní podíl má 1 společník. Nyní chce tento jediný společník převést svůj obchodní podíl na družku svého bratra, která žije s bratrem v jedné domácnosti a mají společné dítě. Společník s nimi domácnost nesdílí. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osoby bez omezení. Domníváme se, že na převod obchodního podílu je třeba nahlížet v souvislosti s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů jako na transakci mezi jinak spojenými osobami. Cena za převod obchodního podílu by měla být sjednána v tomto ohledu, tj. jako cena mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích. Prodej ani případné darování obchodního podílu by nebylo posuzováno jako osvobozené plnění ve smyslu § 4 (časový test mezi nabytím a úplatným převodem podílu není splněn) nebo dle § 10 zákona o daních z příjmů (při darování se nejedná o bezúplatné příjmy, které jsou dle odst. 3 písm. c) osvobozeny). Úplatný převod by podléhal zdanění dle § 10 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů a dar by zdanil příjemce dle § 10 odst. 1 písm. n) téhož zákona. Je-li náš předpoklad správný (viz výše), je třeba pro převod obchodního podílu stanovit jeho cenu. Jakým způsobem ke stanovení ceny v tomto případě přistoupit? Je nutné zvolit příslušného znalce pro ocenění obchodního podílu nebo je možné cenu stanovit vlastním propočtem? Jakou metodou by mohl být tento propočet případně proveden? Společnost mimo základní kapitál disponuje stálými i oběžnými aktivy, nezanedbatelným vlastním kapitálem, rovněž však i závazky (včetně dlouhodobých). Existuje nějaký předpis pro správné ocenění převáděného podílu v případě, že se jedná o spojené osoby?