Účetnictví (4535)

Využití prostředků k financování nákladů z projektu z rezervního fondu školy

Obracíme se na vás s dotazem ohledně financování projektu Interreg a možnosti čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na překlenutí v roce 2019, než dojde k vyúčtování a proplacení dotace během roku 2020. V rámci projektové činnosti školy jsme se zapojili projektem KPF-02-090 „Společně za poznáním“ do programu INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA Fond malých projektů Rakousko-česká republika, zabezpečující další rozvoj školy v oblasti mezinárodní spolupráce. K financování jednotlivých aktivit, tj. oboustranných návštěv partnerských škol spojených s poznáním zajímavostí sousedních regionů, jsme použili prostředky z rozpočtu školy (prostředky na provoz), neboť podmínkou bylo předfinancování celého projektu. Po ukončení realizace projektu jsme předložili Závěrečnou zprávu za malý projekt a požádali o proplacení. Následně jsme byli informováni správcem Fondu malých projektů RRAJM v Brně, že vyúčtování projektu a proplacení dotace nebude provedeno do konce roku 2019, jak bylo původně inzerováno, ale termín bude až na jaře 2020. Lze zapojit a čerpat na pokrytí neinvestičních nákladů rezervní fond organizace? Jsme příspěvková organizace JMK a v příloze zasíláme dokument týkající se čerpání rezervního fondu. 

Kupónový dluhopis

Společnost s r. o. nakoupila při emisi 1.7. 2019 tříletý dluhopis o jmenovité hodnotě 100 000 Kč za 100 000 Kč. Kupon je vyplácen pololetně (vždy k 30. 6. a k 31. 12.), a to ve výši 5 % jmenovité hodnoty. Účetní jednotka hodlá tento dluhopis držet do splatnosti. Obchodníkovi s cennými papíry zaplatila poplatek za zprostředkování obchodu 7000 Kč. Dotazy: 1. Je správné poplatek obchodníkovi časově rozlišovat do doby splatnosti dluhopisu s účetním zápisem 566 MD/D 065, a to dle ČÚS bod 2.4.2, který říká „u kupónových dluhových cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kupónu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle...?

2. Pokud by účetní jednotka od počátku věděla, že dluhopis nehodlá držet do splatnosti a po určité době jej prodá, poplatek obchodníkovi se v takovém případě časově rozlišovat nebude a bude součástí pořizovací ceny dluhopisu až do doby prodeje, při prodeji dojde k odúčtování celé pořizovací ceny zápisem 561 MD/D065?

3. Daňová účinnost poplatků či pořizovací ceny při prodeji bude v obou případech odpovídat zaúčtovaným nákladům nebo jsou zde nějaká omezení dle zákona o daních příjmů? 

Platby do fondu oprav

Právnická osoba pronajímá bytovou jednotku. V ceně nájmu jsou zahrnuty mj. platby do fondu oprav. Platby do fondu oprav jsou nevratné (nepodléhají vyúčtování). Každý rok společnost obdrží informaci, kolik bylo z fondu oprav vyčerpáno. Jakým způsobem účtovat o těchto platbách do fondu oprav? Budeme k nim přistupovat jako k zálohovým platbám, které budeme postupně účtovat do nákladů v závislosti na skutečném čerpání, nebo budou součástí daňově uznatelných nákladů v okamžiku vynaložení?

Smluvní pokuta u stavebního bytového družstva

Stavební bytové družstvo provedlo opravu bytového domu, za kterou mu byla vyúčtována dodavatelem částka ve výši 200 000 Kč, jednalo se o družstevní dům a oprava byla účtována na MD 475 (fond oprav). Protože dodavatel byl v prodlení s předáním díla, uplatnilo družstvo smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Ta byla dodavatelem uznána a zaplacena zápočtem s jeho fakturou za provedené dílo. Je smluvní pokuta 50 000 Kč výnosem družstva (DAL 644) nebo ji lze účtovat jako zvýšení fondu oprav bytového domu (DAL 475)?

Konečný příjemce na faktuře

U přijatých faktur je někdy ve formulářích uváděno kromě odběratele ještě i konečný příjemce. My máme v Praze sídlo společnosti, ale pobočku - provozovnu máme jinde. Je v pořádku, když jako odběratel je samozřejmě uváděn název a sídlo společnosti a v další kolonce jako konečný příjemce je opět název společnosti a adresa té provozovny, kam je zboží, popř. služby dodáváno? Chápeme to jako místo dodání a to je skutečně ten konečný příjemce - provozovna společnosti, je to tak? 

Kurzy u pracovní cesty a vyúčtování

Firma využívá ve svém SW automatické načítání denních kurzů z ČNB. Tuto službu má nastavenou tak, že pro přepočty v účetnictví používá denní kurzy, a to kurzy z předešlého dne. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného se používá kurz vyhlášený ČNB a platný v den určení výše zálohy.

1) Pakliže firma bude účtovat o poskytnuté záloze v cizí měně, může použít kurz, který se jí pro den určení zálohy nabídne v „jejich“ denních kurzech užívaných pro účetnictví (tedy kurz z předešlého dne), nebo musí nahlédnout do kurzového lístku ČNB a použít kurz ČNB platný pro tento den, tj. pro den určení zálohy?

2) Předpokládáme, že stejný princip platí při vyúčtování zahraniční pracovní cesty ať už s poskytnutou zálohou, či bez ní (pak se používá kurz nástupu na pracovní cestu). Nedoplatek pracovní cesty bude vrácen v Kč a pro přepočet se použije kurz Zálohy nebo nástupu pracovní cesty? Přeplatek bude vrácen v cizí měně a pro zaúčtování se použije kurz z předchozího dne, který je použitý v účetnictví nebo kurz ČNB platný ke dni?

 

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a paušální výdaje na automobil

Fyzická osoba přechází od 1. 1. 2019 z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. V roce 2018 používala pro podnikání osobní automobil, který neměla zařazen v obchodním majetku, a výdaje na něj uplatňovala v paušální výši 4 000 Kč měsíčně. Jak mám při zahájení vedení účetnictví evidovat tento automobil, aby na něj i za rok 2019 mohla fyzická osoba při vedení účetnictví uplatnit paušální výdaje? Lze postupovat tak, že ho nebudu evidovat nikde na účtu 022-Movitý majetek, neboť nebylo zařazeno do obchodního majetku, a přitom uplatním za rok 2019 paušální výdaje 4 000 Kč měsíčně? A mohu v průběhu rok 2019 dávat do výdajů nákupy PHM, pojištění a opravy automobilu a pak výdaje na PHM vyloučit a uplatnit výdaje v paušální výši? 

Vedení skladu/účtování na zakázky

Jsme právnická osoba, účtujeme v podvojném účetnictví zásoby způsobem B. Máme povinnost vést na kartách zásob skladovou evidenci materiálu, pokud účtujeme na zakázky a všechny zásoby jsme schopni přiřadit k určité zakázce? Kompletujeme nábytek od výrobce nábytku pro konečného zákazníka.

Zámková dlažba sloužící jako příjezdová cesta a parkoviště - účetní a daňový pohled

Firma (fyzická osoba vedoucí účetnictví) staví zemědělskou halu. K ní je na pozemku firmy budována příjezdová cesta včetně parkoviště ze zámkové dlažby (podložené pískem/štěrkem). Jak to prosím evidovat z hlediska účetnictví a daně z příjmů? Jedná se o samostatný majetek, který se bude odepisovat v jaké skupině? Nebo to bude náklad časově rozlišovaný po odhadovanou dobu využitelnosti např. 30 let? V jakém okamžiku může firma začít odepisovat tuto „příjezdovou cestu“?

DPH u startovného

Společnost s. r. o. pořádá charitativní běh pro nadaci. Startovné účastníci tohoto běhu zasílali na účet společnosti, který si pro tento účel zřídili. S tímto charitativním během jsou spojené náklady - nákupy občerstvení. Společnost je plátce DPH. Jak je to s DPH u startovného a mohu si nárokovat DPH z pořízených nákupů?