Účetnictví (4809)

Účtování prominutého pojistného zaměstnavatele - Antivirus C

V návaznosti na Antivirus C nevíme, jakým způsobem zaúčtovat prominuté pojistné. Nabízí se MD 336/D 648 - nebo záporně MD 524/D 336. Jaké je správné řešení?

Zaúčtování čerpání úvěru na hmotný majetek

Firma s. r. o. nakoupila na úvěr nízkozdvižný vozík za 48 929,65 Kč. Z účtu zaplatila první platbu akontaci 12 536 Kč, je to kupní cena bez DPH 40 437,73 + DPH 8491,97 - výše úvěru 36 393,96 Kč. Dále bude každý měsíc platit částku 1 394 Kč, skládá se z jistiny, úroku a pojistného. Jak prosím správně zaúčtovat 12 536 Kč a dále jednotlivé splátky? 

Hospodářská činnost ÚSC

Územní samosprávný celek (ÚSC), se chystá pro "své" akciové společnosti nakoupit movitý majetek, který jim bude pronajímat. V současné době provozuje pouze obvyklou ekonomickou činnost ÚSC - pronájem nepotřebného vlastního majetku, pro který nemá momentálně vlastní využití, tj. byty, budovy, služby spojené s pronájmy - o které účtuje v hlavní činnosti, bez příslušného živnostenské oprávnění. Výše uvedený movitý majetek však bude nakupován pouze za účelem ekonomické činnosti (pronájmu), z pohledu veřejnosprávní činnosti nemá a nebude mít uplatnění. Musí mít ÚSC na tuto činnost již živnostenské oprávnění a musí zřídit tzv. doplňkovou/hospodářskou činnost, což má zásadní vliv na způsob vedení účetnictví a vyplňování daňového přiznání k daním z příjmů? Nebo může účtovat o těchto pronájmech v rámci své hlavní činnosti? V případě, že by musela být zřízena hospodářská činnost, budou muset pod tuto činnost přejít i ostatní ekonomické aktivity, doposud účtované v rámci hlavní činnosti?

Bezúplatný převod sítí obci

Fyzická osoba nepodnikatel vlastní stavební pozemky. Zasíťování těchto pozemků provede na své náklady s.r.o, kterou si za tímto účelem tato fyzická osoba založila. Zájemcům o stavební pozemek pak samotný pozemek bude prodávat FO a sítě s.r.o. Část sítí se s.r.o. zavázala bezúplatně převést na obec. Jak bude v s.r.o. účtováno o převodu sítí na obec? Bude se jednat o daňově účinný náklad?

Sklad, způsob B a chybné zboží

Jak správně účtovat následující případ z hlediska dodavatele/s. r. o.? Zásoby účtuje způsobem B. Na základě objednávky koupil dodavatel určité zboží (v malé hodnotě - cca 3 000 Kč) a dodal odběrateli (zaúčtováno nákup MD 504/D 321 a prodej MD 311/D 604). Odběratel zjistil, že jde o jiné zboží, než chtěl, což bylo uznáno, a následně pro něj zakoupeno nové zboží, tentokrát již správné, které mu bylo dodáno zdarma. Původní zboží si odběratel ponechal, resp. dodavatel ho nechtěl vrátit, jelikož by ho nijak dále nemohl využít (bylo to něco velmi speciálního), ani ho již nebylo možné vrátit zpět prodejci). Jak správně zaúčtovat koupi a dodání toho nového zboží? 

Pronájem - vyúčtování služeb

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Nevyzvednuté zboží objednané přes e-shop

Společnost s r. o. provozuje e-shop s výživovými doplňky. Objednané zboží je dodávané logistickou společností, která i inkasuje peníze a pak je poukazuje na účet e-shopu a také zajišťuje osobní odběr v provozovně logistické společnosti. V roce 2019 došlo k situaci, že logistická společnost údajně dělala pořádek a vrátila e-shopu nevyzvednuté zásilky, které měla na skladě a o kterých zřejmě nevěděla, a to zasilky, které byly vyfakturovány e-shopem v roce 2018 a 2017. Zboží bylo vráceno zpět na sklad a následně prodáváno. Jak správně postupovat účetně, jak řešit DPH a jak postupovat při sestavení přiznání k DPPO za rok 2019? Dále bych se chtěla zeptat, jak řešit každoročně v prosinci vyfakturované zboží, které zákazníci vrátí nebo nepřevezmou až v dalším účetním období. Společnost to řeší vystavování dobropisů. Jak správně účtovat a jak postupovat v oblasti daně z příjmu PO?

Darování služeb - zaúčtování

Mateřské škole s. r. o. (vede účetnictví) byly poskytnuty služby auditora formou daru ve výši 15 000 Kč. Na základě jeho požadavku mělo být v s. r. o. účtováno MD 548/D 648. Je tento postup správný? Popřípadě jaké navrhujete zaúčtování?

Nabytí nemovitosti na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva

Věřitel (právnická osoba) poskytl úvěr jiné společnosti (dlužník). K úvěrové smlouvě byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva na nemovitost dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník svůj dluh nesplatil, existují dvě možnosti, jak bude věřitel postupovat: Var. 1) Na základě smlouvy o zajišťovacím převodu dojde k nepodmíněnému převodu vlastnického práva na věřitele. Věřitel se se tedy stane bezpodmínečným vlastníkem nemovitosti (s adekvátním zápisem v katastru nemovitostí). Je zpracován znalecký posudek o ceně nemovitosti. Pokud bude znalecká hodnota vyšší než hodnota dluhu, bude rozdíl dlužníkovi věřitelem vyplacen. Bude z hlediska účetnictví a zákona o daních z příjmů správný postup na straně věřitel, kdy dojde k zaúčtování pořízení nemovitosti ve výši ceny podle znaleckého posudku oproti závazku vůči dlužníkovi a následně bude tento závazek započten s pohledávkou z titulu poskytnutého úvěru? I pro účely daně z příjmů bude vstupní cena ve výši znalecké ceny a bude možné zahájit daňové odpisování (nemovitost se bude zřejmě pronajímat)? Var. 2) Věřitel s dlužníkem uzavřou dohodu o zpeněžení nemovitosti. V dohodě bude mj. uvedeno, že dlužník nejprve předá věřitel písemné potvrzení o nepodmíněnosti zajišťovacího převodu vl. práva a současně provede návrh na výmaz poznámky o dočasné povaze věcného práva na základě zaj. převodu vl. práva v katastru nemovitostí. V dohodě je dále ujednáno, že se obě strany dohodly, že úhrada dluhu bude primárně zajištěna prodejem nemovitosti. Za tímto účelem je sjednán proces a termín, do kdy musí být nemovitost prodána (jde o aktivní účast obou stran na nalezení vhodného kupce, stanovení kupní ceny apod.). V případě, že do určitě doby nedojde k prodeji nemovitosti, práva a povinnosti z dohody zanikají. Pokud taková situace v budoucnu nastane, provedený výmaz poznámky o dočasné povaze věcného práva zůstává i nadále v platnosti a účinnosti. Jaký bude postup z hlediska účetnictví a daně z příjmů v této situaci? Je nutné účtovat ve chvíli, kdy dojde k výmazu podmínky o dočasné povaze věcného práva v KN o pořízení nemovitosti stejně jako ve Var. 1), protože se věřitel stává v tu chvíli bezpodmínečným vlastníkem? Pokud ano, bude při prodeji nemovitosti účtována vstupní (pořizovací, znalecká) cena do nákladů a kupní cena do výnosů. V tento moment nám jde i o to, že výnos může být větší než hodnota dluhu a v dohodě o zpeněžení je uvedeno, že rozdíl musí věřitel dlužníkovi vyplatit. Jinak řečeno musel by věřitel zdanit celý výnos, i když je povinen jeho část vyplatit dlužníkovi. Podotýkáme že účelem dohody je primárně zpeněžení nemovitosti za účelem úhrady dluhu, nicméně právním bezpodmínečným vlastníkem bude v době prodeje již věřitel. 

Vratné obaly

Společnost používá při prodeji svých výrobků dřevěné palety. Palety jsou vyráběny ve vlastní režii společnosti. Na vydané faktuře jsou palety uváděny jako samostatná položka podléhající daňovému režimu shodnému s prodávanými výrobky. S paletou je nakládáno jako s vratným obalem. Ve smlouvě o dodávce výrobků je s odběratelem dohodnuto, že odběratel má možnost použitou paletu vrátit společnosti. Společnost prodává své výrobky i palety a zároveň se ve smlouvě zavazuje palety odkoupit zpět (odběratel je ale vrátit nemusí). Odběratel se při splnění dodávky stává vlastníkem výrobku i palety. O vrácení palety je účtováno jako o vrácení části dodávky – společnost vystavuje odběrateli opravný daňový doklad. Vrácená paleta je přijata na oddělený sklad pro posouzení fyzického stavu. Poté mohou nastat následující situace: a) paleta se přijme zpět na sklad palet bez dalších úprav, b) paleta se zlikviduje kvůli jejímu významného poškození nebo c) paleta je opravena, tj. dojde k vyskladnění materiálu na opravu palety, teprve poté je přijata zpět na sklad palet. Vrácená paleta je vždy přijata na sklad za skladovou cenu (bez ohledu na další postup popsaný v bodech a), b) nebo c). Na skladu palet jsou všechny palety evidovány pod jednou skladovou položkou. Jak účtovat o vyrobených paletách? Jak zaúčtovat jejich první použití jako vratný obal? Jak účtovat o vrácení použitých palet v bodech a), b) a c)? Jak účtovat o vyskladnění již vrácených palet při jejich opětovném použití při prodeji výrobků?