Účetnictví (4593)

Dobrovolná práce - sázení stromků

Jsme s. r. o., které hospodaří s místními lesy na základě pachtovní smlouvy s městem. Město je též naším jediným společníkem. Pořádáme akce pro dobrovolníky na sázení nových stromků. Sazenice nakupujeme, dobrovolníci od nás dostanou za svou práci jen občerstvení. Občerstvení účtujeme jako nedaňový náklad na reprezentaci. Obáváme se, že jako právnická osoba máme v podobě práce dobrovolníků zdarma bezúplatný příjem. Jejich práce by se dle našeho názoru měla ocenit obvyklou cenou a tento nepeněžní příjem uvést v přiznání k dani z příjmů na ř. 30. O tomto nepeněžním příjmu nebudeme účtovat, pouze jej uvedeme v přiznání. Je náš postup správný? Pokud by akce pro dobrovolníky pořádalo přímo město - vlastník lesa - byl by postup odlišný?

Smlouva a faktura v EUR mezi tuzemskými plátci DPH uhrazená v korunách

Tuzemský plátce DPH jako dodavatel uzavřel smlouvu s tuzemským plátcem na dodávku zboží v měně EUR a fakturace byla domluvena také v měně EUR. Dodavatel vystavil fakturu v EUR, na faktuře uvedl v souladu se zákonem vyčíslení DPH v českých korunách kurzem ČNB k datu zdanitelného plnění. Na faktuře byl uveden i účet, na který má být faktura uhrazena a který je v měně EUR. Odběratel však fakturu zaplatil na jiný účet a provedl úhradu v korunách v hodnotě vyčíslení DPH. Vzhledem k tomu, že dodavatel musí zaplatit zboží do zahraničí v EUR, tak převodem na eura kurzem komerčních bank na realizovaném převodu tratí více než 130 000 Kč. Dodavatel chtěl odběrateli platbu v CZK vrátit a požadovat novou úhradu v EUR na eurový účet. Ekonomka dodavatele argumentovala tím, že je jejím právem (právem dodavatele) zaúčtovat eurovou fakturu pouze v českých korunách a také ji v českých korunách zaplatit a ztrátu přes 130 000 si máme naúčtovat na kurzové rozdíly. A vzhledem k tomu, že fakturu již v účetním systému vede jako korunovou a uhrazenou, tak to s námi již více nehodlá řešit a jednání opustila. Korunový účet, na který provedla platbu, si sama iniciativně vyhledala a rozhodla, že na něj provede platbu. Domníváme se, že na toto právo nemá, a dokonce, že účtování faktury v měně EUR v korunách je nepřípustné a dochází k porušení účetních předpisů. Prosíme Vás o potvrzení, že ekonomka odběratele nepostupuje v souladu s účetními předpisy, a pokud máme pravdu, prosíme Vás i o konkrétní uvedení těch předpisů, které byly porušeny.

Investice - plynová boudička

Jsme s. r. o. Obecní úřad v obci zaváděl plyn. Nabídl nám vybudování boudičky na plyn v hodnotě 17 000 Kč. Bylo to již v roce 2013. Zaúčtovali jsme ji na účet 042-Investice. Jelikož jsme postavili bioplynovou elektrárnu, plyn již zavádět nebudeme. Boudička tam stále stojí. Jak dále účtovat? 

Termín pro oznámení přechodu na hospodářský rok

Naše společnost od 1. 7. 2020 bude přecházet na hospodářský rok a z tohoto důvodu bychom si chtěli prodloužit účetní období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Podle informací, které jsem našla, je tuto změnu potřeba oznámit FÚ nejpozději do 3 měsíců před plánovanou změnou nebo do 3 měsíců před koncem běžného účetního období, podle toho co nastane dřív. Platí tento výklad stále nebo je tam nějaká změna, dle informace od auditora by nám to stačilo tuto změnu ohlásit do 31. 3. 2020, prý dle stávajícího výkladu.

Poskytnutí zboží a poukazů v rámci propagační akce na veletrhu dle sponzorské smlouvy

Firma (e-shop a obchod) účtuje o zboží metodou B, při nákupu zboží uplatnila DPH na vstupu. Nyní v rámci smlouvy o poskytnutí reklamních a propagačních služeb poskytne příspěvkové organizaci v rámci výstavy v technickém muzeu některé svoje zboží (přesný výčet zboží je ve smlouvě). Firma (sponzor) bude za toto poskytnutí propagován v rámci soutěže i celé výstavy a to v podobě reklamních log, plakátů, bannerů a dalších. Jedná se o drobnou elektroniku do 5 000 Kč, ovšem vše bude nad 500 Kč. Firma má v plánu na základě dodání zboží účtovat zápisem MD 501 (Daňově - reklamní předměty)/D 504. Nevracet uplatněné DPH z nákupu a neodvádět DPH z tohoto poskytnutí na základě výměnného obchodu za protislužbu (propagaci). Je tento postup v pořádku? (Firma kromě smlouvy a výčtu poskytnutých zásob si bude dělat i fotodokumentaci z akce). Mimo zboží poskytne dle smlouvy i 10x dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč, za kterou si budou moci "výherci" (vybraní účastnici na veletrhu v rámci soutěže) nakoupit zboží z eshopu firmy. Organizaci a rozdávání cen bude mít na starost příspěvková organizace. Jak zaúčtovat toto poskytnutí poukazů příspěvkové organizaci - může to být 548 (daňově - podpora prodeje) / 325 (závazek) ? S tím, že DPH se odvede podle určitosti plnění již v rámci poskytnutí nebo až v případě uplatnění poukazu za předpokladu, že nebude známa sazba zboží.

Fakturace práce vlastní firmě

Podnikatel, pokrývač, f. o., vede podvojné účetnictví pořídil nemovitost společně s manželkou. Manželka nepodniká a ani není spolupracující osobou. Podnikatel si zařadil nemovitost do svého obchodního majetku s tím, že až bude nemovitost opravena, bude v ní podnikat. Dosud probíhaly opravy dodavatelsky, ale nyní si sám opravuje střechu. Jelikož na opravu střechy dostal dotaci, musí doložit fakturu za opravu střechy. Může sám sobě nebo sobě + manželce vystavit fakturu, a může zde vyčíslit DPH? A tuto fakturu si pak vložit do svého účetnictví? 

Poškozené zboží od přepravní společnosti, neuznaná reklamace - DPH, daň z příjmu

Firma ABC účtuje o zásobách metodou B a doručuje své zboží prostřednictvím „doručovací balíkové společnosti“ zákazníkům. Každý měsíc přepravní společnost nějakou zásilku zničí a vrátí to s papírem, že poškození vzniklo z důvodu špatného zabalení od firmy ABC. Jak má firma ABC postupovat, když si uplatnila DPH z nákupu tohoto zboží a zároveň vystavila fakturu za zboží, které zákazník nepřevzal? (nebo jej při převzetí reklamoval) Firma ABC postupuje tak, že vystaví (minusový) opravný daňový doklad zákazníkovi ve stejné částce i DPH. Tento doklad interně započte s fakturou, aby byl výsledek nulový. Vrácené poškozené zboží nenaskladňuje do skladové evidence a zlikviduje ho včetně zápisu do protokolu. Na základě tohoto protokolu účtarna účtuje jako MD 548 (daňově)/D 132. Nárokované DPH z nákupu zboží neodvede. Je tento postup správný?

Drobný dlouhodobý majetek a doplňková činnost

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i činnost doplňkovou. Např. ve školní kuchyni se vaří pro žáky školy i pro strávníky v rámci doplňkové činnosti. Zakoupili jsme lednici - DDHM – drobný dlouhodobý majetek za Kč 5 000. Jak dáme její část dát i do nákladů doplňkové činnosti? Chtěli jsme situaci řešit tak, že jednou by se nakoupil takovýto majetek ze školy, podruhé z DČ, pochopitelně ve správném poměru - např. 90 % majetek z nákladů školy a 10 % z doplňkové činnosti, ale bylo nám řečeno, že z doplňkové činnosti můžeme nakoupit jen takový majetek - DDHM, který je využíván jen pro doplňkovou činnost. 

Účtování kauce

Jak správně účtovat zaplacenou vratnou kauci a předplacení mýtného? Předplacení na zálohy a kauci také? Nyní máme vše na zálohách. Spotřebované mýtné vyúčtujeme vždy na konci roku, kauce nám zůstává na zálohách, na účtu 314 i několik let.

 

Zapůjčení oblečeni, bot a doplňků

Společnost s r. o. zajišťuje aranžmá květinové a designové na společenské akce. Má možnost zapůjčovat i společenské oblečeni a doplňky. Jak řešit účetně a daňově náklady na pořízení tohoto zboží? Na skladě je oblečení, které se může půjčovat vícekrát i po dobu např. 2 let. Výnos se samozřejmě zdaní, ale jakým způsobem rozlišit, kolik zaúčtovat do nákladů? DPH uplatníme na vstupu v měsíci pořízení, DPH zdaníme v měsíci zapůjčení?