Účetnictví (4485)

Bonus za platbu kartou, účtování, DPH

V s. r. o. platíme platební kartou. S programem k platební kartě získáváme 3 % peněz zpět z každé transakce na platební kartě. Není k této transakci přijatých peněz žádný doklad, na výpisu z účtu je jen plusová položka. Nákladově k platební kartě máme pojištění a měsíční bankovní poplatek - účtování MD 568/D 221. Připsaný bonus za používání platební karty - účtování MD 221/D 668. Je účtování správné? Nebude se z přijatých bonusů odvádět DPH?

Dovoz zboží z Číny - zaúčtování faktury

Česká s. r. o., neplátce DPH, dovezla z Číny zboží. Faktura od čínského dodavatele je vystavena 31. 12. 2018, do volného oběhu bylo zboží propuštěno 5. 1. 2019 (JSD). Do jakého účetního období případ patří? Do prosince 2018 nebo do ledna 2019? Zaúčtuji na základě faktury nebo JSD? 

Zaúčtování vydané faktury se zahraniční daní

Česká s. r. o. prodává zboží v Německu, sklad zboží je v Německu. Také je v Německu registrovaná k DPH. Jak se zaúčtuje vydaná faktura na prodej zboží v Německu, která obsahuje německou DPH? Na jaké účty se zaúčtují tržby, kam se zaúčtuje odvedená německá DPH? Firma je v ČR neplátce DPH. 

Opravná položka k pohledávce - zaúčtování

V loňském roce jsme vystavili fakturu na výměnu čelního skla. V rámci pojistné události nám pojišťovna zaslala pojistné plnění s tím, že klient má 1 076 Kč spoluúčast. S klientem se nám nepodařilo spojit, faktura byla splatná k 31. 5. 2018, tedy již je 365 dní po splatnosti. Mám vytvořit opravnou položku nyní nebo k 31. 12. a kdy můžu pohledávku odepsat? Jak zaúčtovat?

Stravování zaměstnanců

Společnost A vysílá své zaměstnance pracovat pro firmu B. Firma B jim zajistí stravování těchto zaměstnanců formou oběda u jejich dodavatele. Hodnotu těchto obědů přeúčtuje firmě A. Pracovní doba u firmy B je minimálně 8 hodin. Jakým způsobem máme účtovat tyto obědy? Lze je účtovat jako klasické stravování - zákonná část do nákladů firmy, zbytek uhradí zaměstnanec. Lze uplatnit odpočet DPH? Na druhé straně by byl odvod DPN na výstupu z částky, kterou hradí zaměstnanci?

Hasicí přístroj v budově

Firma s. r. o. vlastní nemovitost, kterou již několik let využívá k podnikatelským účelům. Nyní na žádost BOZP doplnila budovu o nový další hasicí přístroj. Jeho cena je 1 000 Kč. Dle pokynu D-300 je hasicí přístroj součástí budovy, je proto nutné provést u budovy technické zhodnocení a změnit účetní i daňové odpisy? Nejedná se o malé technické zhodnocení?

Dodatečné DPPO

Nyní jsem zjistila, že jsem omylem nezaúčtovala výpis za prosinec 2018. Jakým způsobem lze opravit daňové přiznání právnických osob? Je možné zaúčtovat výpis a poté podat dodatečné DPPO včetně správných příloh? 

Úrok z prodlení od FÚ, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení

Pokud firma obdrží např. 30. 4. 2019 výzvu (Výměr od FÚ) k úhradě nedoplatku daně nebo pojistného za rok 2018, kde jsou vyúčtovány i úroky z prodlení, a je to za rok 2018, bude úrok proúčtován až v roce 2019, kdy jsme obdrželi Výměr, nebo Výzvu? Samozřejmě je úrok z prodlení nedaňový náklad, ale jde mi o to, jestli to má být ještě v roce 2018 jako předpis úroku z prodlení MD 545 /D 336, nebo až při obdržení výměru, tedy v r. 2019? 

Postoupení pohledávky z titulu poskytnuté půjčky

Fyzická osoba, pan Novák je společníkem ve společnosti ALFA s. r. o. Právnická osoba ALFA s. r. o. je společníkem ve společnosti BETA s. r. o. Pan Novák má pohledávku za společností BETA, z titulu poskytnutí půjčky ve výši 6 mil. Kč (jistina bez úroků). Podle Smlouvy o postoupení pohledávky postupuje pan Novák pohledávku ve výši 6 mil. Kč úplatně, za 6 mil. Kč společnosti ALFA s. r. o.

Vznikne panu Novákovi zdanitelný příjem podle § 10 ZDP ? Tedy povinnost podat daňové přiznání k DPFO, ve kterém uvede příjem 6 mil. Kč a výdaj 6 mil. Kč? Nejedná se o úroky, pouze o jistinu.

A je správné následující zaúčtování pohledávky u postupníka (ALFA s. r. o.): MD 066- zápůjčky ovládaná osoba Dal 362 – Závazky podstatný vliv NEBO MD 315 – nakoupená pohledávka Dal 362 – Závazky podstatný vliv?

Přepočet na cizí měnu

Postupovala účetní správně, když k 31. 12. 2018 nechala závazek z nezaplacených pracovních jízd v zahraničí, MD 512/D 335, a k 31. 12. nezaúčtovala kurzový rozdíl? Zákon o účetnictví hovoří o pohledávkách a závazcích, je toto cizoměnový závazek? I když vůči zaměstnanci máme dosud nevyplacený cestovní příkaz v EUR? U převodu peněz v rámci firmy - účet č. 261, z EUR účtu na Kč účet, a naopak je brán vždy aktuální kurz nákupu měny, bez vyčíslených kurzových rozdílů, i když je používán roční pevný kurz.