Ostatní (563)

Společník pracující na DPP a cestovní náhrady

Malá společnost s ručením omezeným podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží. Firma nemá auto, na služební cesty používá jednatel soukromé vozidlo a uplatňuje náhrady dle zákona (tzv. kilometrovné). Firma má jako jediného zaměstnance jednatelku. Tato jednatelka je současně společníkem a druhým společníkem je její manžel. Jelikož jednatelka již nestíhá uzavírání obchodů, uvažují manželé, že by druhý z nich pracoval na DPP, ale jen jako společník.

1) Je možné, aby společník pracoval pro společnost a byl odměňován na DPP, pokud nepřesáhne za rok 300 hodin?

2) Pokud může společník na DPP pracovat, může používat své soukromé vozidlo (má jiné než manželka - jednatelka firmy) na cesty za účelem obchodování, když má DPP? V dohodě by bylo používání osobního vozidla s povinností vést řádně knihu jízd sjednáno. Dohodu by podepisovala jednatelka firmy (manželka společníka). Z DPP by byla odváděna srážková daň, případně SP a ZP dle výše dohody.

Školné za VŠ - daňová uznatelnost

Lze uznat za daňový náklad školné na VŠ, které s. r. o. (zabývající se tuzemským i zahraničním obchodem) uhradí za svého zaměstnance? Jde o zvýšení kvalifikace ze středoškolského vzdělání, obsah studia úzce souvisí s činností zaměstnavatele. Musí mít zaměstnanec uzavřenu pracovní smlouvu nebo může být i na dohodu o provedení práce? Jedná se u zaměstnance o příjem osvobozený od daně z příjmu? Školné je zasláno přímo VŠ.

Dárkové poukázky

Jednatel by rád zakoupil zaměstnancům dárkové poukázky od společností (např. lékárna, TESCO a pod.). Chceme se zeptat, kdy je poukaz daňově uznatelný a do jaké výše. Zda toto splňuje právě třeba dárkový poukaz z lékárny, nebo zda to musí být poukaz na služby, aby byl daňově uznatelný? Dále, pokud je daňově uznatelný, tak jaká je roční možná výše na zaměstnance? 

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na penzijní připojištění

Zaměstnavatel každý měsíc posílá ze svého účtu na účet penzijního fondu 2 000 Kč, jako příspěvek zaměstnanci na penzijní připojištění. Je správné účtování na MD 527/D 221? (nejde to přes mzdy)

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Počítá se do zaměstnávání více než 50% OZP i zaměstnanci zaměstnaní na DPP, nebo musí být zaměstnaní jen na hlavní pracovní poměr? 

Sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018

Dva účastníci sdružení ukončili svou činnost dle písemné dohody k 31. 12. 2018 s tím, že k vyrovnání mezi nimi dojde do 31. 1. 2019. Sdružení vede daňovou evidenci. Od 1. 1. 2019 bude podnikat každý účastník jako podnikatel sám na sebe s tím, že veškeré pohledávky evidované ve sdružení převezme podnikatel B. K úhradě pohledávek dochází v průběhu ledna 2019 na bankovní účet společnosti, která k 31. 12. 2018 vlastně zaniká. Bankovní účet zůstává na jméno podnikatele A i v roce 2019. Podnikateli B budou peníze ze zaplacených pohledávek převedeny do 31. 1. 2019. V kterém roce budou zdaněny zaplacené pohledávky došlé prokazatelně do banky až v lednu 2019? Je pro zdanění daní z příjmů rozhodující datum na smlouvě o zániku společnosti (sdružení) nebo je nějaká lhůta pro vypořádání s daňovými dopady do roku 2019?

Studium v Anglii

Jsem fyzická osoba, vedu daňovou evidenci,jsem plátce DPH. Můj syn ukončil 4 roky střední odborné studium a tento rok bude končit 3leté studium vyšší odborné školy v Praze a chce pokračovat ve studiu v Anglii. Jak to bude s placením zdravotního pojištění a sociálního pojištění? Kdo mu vystaví doklad na status studenta, aby mohl mít rodič úlevu na dani na dítě? 

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2019

Maminka pobírá rodičovský příspěvek ve výši 6 000 Kč do 31. 8. 2019. Slyšela něco o navýšení rodičovského příspěvku o 40 000 Kč. Je tato informace pravdivá? Dostanou maminky, které pobírají rodičovský příspěvek, ještě navíc 40 000 Kč? Jakou formou, pobírá-li maminka příspěvek do konce srpna 2019? Týká se jí toto přidání a dostane ho jednorázově v poslední výplatě za srpen 2019, tj. v září, či je to jinak?

Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti

V létě např. po dobu 1 týdne dosahuje teplota v kancelářích 40 °C (normálně větrané kanceláře, kategorie I, normální pracovní doba 8 hod, aklimatizovaný muž). Po kolika hodinách má mít bezpečnostní přestávku a jak má být dlouhá? Jak by tedy vypadala jeho 8hodinová směna? Nerozumím výpočtu dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 4 a příloha č. 1 část B tab. 1a.

Stavební povolení - mobilheim

Existuje nějaká možnost, abych si legálně mohla umístit mobilheim na svůj vlastní pozemek bez stavebního povolení a abych nemusela ani nic nikam hlásit, a neporušila tím žádný zákon? Mobilheim by nebyl umístěn napevno, nebyl by napojen na žádnou inženýrskou síť (bez přípojky na vodu, na elektřinu). Zůstal by na kolech s odtahovou ojí s možností ho kdykoli odtáhnout.