Ostatní (609)

Odměna členům dozorčí rady a střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v § 5 odst. 2 uvádí, že veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. o) a p), který je krajem, hlavním městem Prahou, obcí, městskou částí nebo městským obvodem územně členěného statutárního města nebo městskou částí hlavního města Prahy určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj, hlavní město Praha, obec, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část hlavního města Prahy nebo jimi ovládaná právnická osoba má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na zisku nebo jiné plnění, s výjimkou plnění, které veřejný funkcionář obdrží v podobě úhrady pojistného na pojištění odpovědnosti za výkon funkce nebo které obdrží v souvislosti se svou účastí na jednání těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi do výše 10 000 Kč ročně. Uvolněný starosta obce je členem dozorčí rady akciové společnosti, v níž má obec majetkovou účast a podíl na hlasovacích právech (vodárenská společnost) a akciová společnost vyplácí starostovi měsíčně odměnu 7 500 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady. Jedná se v případě osoby starosty o střet zájmů ve smyslu uváděného zákona? V případě že ano, může mít tato skutečnost (vyplácení odměn uvolněným členům zastupitelstva) akciovou společností na tuto společnost?

 

Pohledávka v konkurzním řízení

Na kterých webových stránkách zjistím stav pohledávky, kterou jsme přihlásili do konkurzního řízení? 

Termín pro oznámení přechodu na hospodářský rok

Naše společnost od 1. 7. 2020 bude přecházet na hospodářský rok a z tohoto důvodu bychom si chtěli prodloužit účetní období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Podle informací, které jsem našla, je tuto změnu potřeba oznámit FÚ nejpozději do 3 měsíců před plánovanou změnou nebo do 3 měsíců před koncem běžného účetního období, podle toho co nastane dřív. Platí tento výklad stále nebo je tam nějaká změna, dle informace od auditora by nám to stačilo tuto změnu ohlásit do 31. 3. 2020, prý dle stávajícího výkladu.

Prodej pozemku u soukromé osoby

Fyzická osoba vlastní pozemek (jak zemědělskou půdu, tak stavební > pozemek) 20 let, pozemek není zařazen do obchodního majetku a ani nikdy nebyl. Bude prodej osvobozen od daně z příjmů, a pokud cena bude vyšší než 5 mil., je povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně?

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Budu vyplňovat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Původní pohledávka byla 95 000 Kč, náklady řízení 11 500 Kč, úrok 9 % od 26. 10. 2007 do 13. 11. 2019 je prý 103 069 Kč. Uhrazeno bylo již 14. 5. 2014 15 000 Kč a 20. 4. 2015 11 960 Kč. Jistina je původní výše pohledávky 95 000 Kč (bez příslušenství 114 569 Kč - to se vyplňuje zvlášť) anebo je to původní částka pohledávky bez již uhrazené části čili 68 040 Kč? A zrovna tak vykonatelnost pro částku - je původní celá pohledávka anebo ponížená částka o již uhrazené? Splatná - to se uvádí částka jaká?

EET - pojistná událost

U pojistné události byla vystavena bezhotovostní faktura. Uhrazeno pojiš'tovnou, spoluúčast klienta 500 Kč. Pokud by chtěl klient zaplatit částku v hotovosti, musím zaevidovat do EET? Fakturační program mi umožňuje udělat účtenky k celkové částce. Vždy jsem se s klienty dohodla, aby spoluúčast zasílali převodem. Pokud by klientka vložila částku přímo na účet, jednalo by se o bezhotovostní platbu?

Zařazení majetku do odpisové skupiny

Do jaké odpisové skupiny mám zařadit majetek - osvětlení - lampy na pozemku (pouliční lampy) za 55 254 Kč. Pouliční lampy osvětlují pozemek se skladem dřeva. 

Oddlužení

Jako věřitelům nám přišlo oznámení o zahájení insolvenčního řízení - oddlužení našeho dlužníka. Byli jsme vyzváni, abychom svoji pohledávku do tohoto řízení přihlásili. Mohu přihlásit pohledávku do řízení a zároveň nesouhlasit, aby bylo dlužníkovi oddlužení povolené? Jedná se mi o to, že se bojím, abychom vůbec něco dostali. Je to dlužník, který dluží všude možně. Jelikož je prý zrušená podmínka splacení 30 % dluhu a prý postačí, jen aby se prokázala snaha, tak si myslím, že moje obavy jsou namístě. I když dle mě, snahu splácet do této doby opravdu neprokázal. Možná však, že jiným věřitelům splácel, to já nevím. Na druhé straně se bojím, že i kdyby přes můj nesouhlas mu oddlužení bylo povoleno, tak aby byla naše pohledávka do případného splácení zařazena, kdybych nesouhlasila s oddužením. Co je pro nás prosím nejvýhodnější? Jak máme postupovat? 

Nájem prostor k podnikání

Jsme s. r. o., která má pronajaté nebytové prostory od fyzické nepodnikající osoby jako kancelář. Jak správně zaúčtovat nájem a zálohy na služby a následné vyúčtování? 

EET a faktury za hotové

Pokud OSVČ vystaví řádnou fakturu nad 10 000 Kč, forma úhrady hotově, bude se na tento typ dokladu vztahovat EET? Pokud OSVČ bude chtít využít možnost off-line papírové evidence, musí tudíž použít účtenky vydané finanční správou. Jenže zákon zakazuje použít zjednodušený daňový doklad u transakcí nad 10 000 Kč. Jaký tedy bude správný postup?