Ostatní (598)

EET a faktury za hotové

Pokud OSVČ vystaví řádnou fakturu nad 10 000 Kč, forma úhrady hotově, bude se na tento typ dokladu vztahovat EET? Pokud OSVČ bude chtít využít možnost off-line papírové evidence, musí tudíž použít účtenky vydané finanční správou. Jenže zákon zakazuje použít zjednodušený daňový doklad u transakcí nad 10 000 Kč. Jaký tedy bude správný postup?

Pronájem a DPH

OSVČ má v obchodním majetku víceúčelovou sportovní halu, kterou pronajímá ke krátkodobému pronájmu např. po hodinách na tenis, volejbal apod. Je plátce DPH. Stálí klienti využívají halu pravidelně např. každý týden. Nyní zdaňuje 15% sazbou DPH. Pokud halu pronajme buď zájmovému sportovnímu spolku, nebo fyzické osobě, kteří nejsou plátci DPH, např. na půl roku nebo i celý rok (dlouhodobý pronájem), bude tento pronájem bez DPH, nebo s DPH? A jak to budou účtovat dotyční (spolek či FO)? Budou muset být plátci DPH, pokud budou dále halu pronajímat po hodinách? A nově se EET bude vztahovat na majitele haly, pokud ji bude pronajímat on?

Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Chceme přijmout na půl roku uklízečku na dohodu o pracovní činnosti. Práce uklízečky máme od KHS zařazenou ve druhé nerizikové kategorii, musíme poslat paní na lékařskou prohlídku? 

Sklady způsobem B

Minulý rok jsem převzala společnost, která vede sklady způsobem B. Jedná se jak o materiál, tak i o zboží. Toto vše vedeme skladovou evidencí, kde zohledňujeme PS a KS. Dále vedeme pouze evidenční sklad našeho majetku, který jde do zápůjček, a my to díky tomuto sledujeme, kde daný majetek je (zároveň se eviduje na kartách drobného majetku).

1. V roce 2019 mi skladní předala informaci, že zboží nakoupené v roce 2018 se v roce 2019 stalo naším majetkem, v rámci skladu si toto převedla, ale co v rámci účetnictví? Např.: Mám na skladě zboží, které se v roce 2019 stalo drobným majetkem KS 2018 Kč 10 000,- MD 132/D 504, PS 2019 Kč 10.000,- MD 504/D 132, KS 2019 0,-? 132/504 Interní převod ze zboží na majetek MD 501/D 504?

2. V roce 2014 opět pořízené zboží (tiskárna) v hodnotě 50 000 Kč v roce 2018 se z ní stal náš majetek, jenže když budu posuzovat hodnotu tohoto majetku, tak by to již účetně i daňově bylo v hodnotě 0 Kč. Mohu majetek v této hodnotě zařadit do drobného? Mám k němu přistupovat jako k novému majetku? Nebo máme zařadit v reprodukční pořizovací ceně?

Prodej majetku

Firma s. r. o. vyřadila ze svého majetku dvě věci: automobil, který předala k ekologické likvidaci a vystavila k tomu fakturu na prodej souboru ND a část oplocení vlastní budovy, který odvezla do sběrny a vystavila fakturu na prodej šrotu. Jedná se o prodej majetků (účet č. 641) nebo ostatní prodeje (účet č. 648)? Oba majetky jsou již daňově odepsány.

Zhodnocení nehmotného majetku

Společnost rozšířila a provedla níže uvedené úpravy softwaru: leden 2019 rozšíření systému o 8x RFScanner 56 000 Kč, leden 2019 rozšíření systému o 5x RFScanner 35 000 Kč, březen 2019 uživatelská úprava a nadstavba - automat.

Fakturace 1. část: 26 000 Kč duben 2019 rozšíření systému Komunikace s dopravci, 7 000 Kč duben 2019 uživatelská úprava a nadstavba - automat.

Fakturace 2. část: 26 000 Kč květen 2019 konzultace + částečné řešení úpravy automatické fakturace 18 000 Kč, červen 2019 konzultace a uživatelská úprava do EDI 7 800 Kč. Jak provést technické zhodnocení?

Ochrana osobních údajů

Při ukončení pracovního poměru je povinnost předat zaměstnanci veškeré písemnosti týkající se jeho osobních údajů, nebo je možná i ta alternativa, že celá složka s písemnostmi (pracovní smlouva, osobní dotazník, vstupní prohlídka, vysvědčení) se uloží do archivu školy, pokud proti tomu zaměstnanec nic nemá?

Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou

Polská firma, která nemá v ČR provozovnu, hodlá zaměstnat českého zaměstnance. Ten pro ni bude v ČR shánět odběratele. Polská firma musí z tohoto zaměstnaneckého poměru vypočítávat mzdu a odvádět SP, ZP a FÚ dle českých zákonů. Jakým způsobem se polská firma zaregistruje k odvodům u zmíněných institucí, když nemá v ČR provozovnu a není zapsaná v českém obchodním rejstříku? Má polská firma nějaké jiné povinnosti související se zaměstnáním českého občana? (např. oznámení na ŽÚ, nějaká jiná registrace na úřadech, vyplnění nějakých výkazů atd.?)

Oznamovací povinnost u výplaty podílů na zisku mateřské firmě do EU

Francouzská firma má 100% podíl v českém s. r. o. V současné době byla oznamovací povinnost při výplatě podílů na zisku mateřské společnosti do ciziny dle § 38da zákona o daních z příjmů rozšířena i na povinnost oznámení, pokud je úhrnná hodnota osvobozených příjmů daného druhu v kalendářním měsíci nad 100 000 Kč.

1) Pokud valná hromada v 6/2020 rozhodne, že bude mateřské společnosti vyplacen podíl na zisku vytvořeném v r. 2019 ve výši 300 000 Kč a tato výplata proběhne ve 4 libovolných měsících a jednotlivá platba bude menší než 100 000 Kč, znamená to, že nebude povinnost podat oznámení dle § 38da?

2) Týká se oznamovací povinnost i podílů na ziscích vytvořených v r. 2018 a pozdějších letech, o jejichž výplatě by bylo rozhodnuto v 4/2019?

Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad

Rádi bychom zpracovávali cestovní příkazy výhradně elektronicky. Znamená to, že všechny doklady za výdaje související s pracovní cestou by zaměstnanci skenovali do počítače, originály by se nearchivovaly. Nevíme si ale rady se situací, kdy část dokladů za použití MHD má špatně viditelné označení datumu a času a při skenování tento údaj není vůbec viditelný. Je možné že v případě, kdy na dokladu není viditelné datum a/nebo čas, bychom postupovali jako při ztrátě dokladu, kdy je možné dle zákona o cestovních náhradách takový doklad přesto uznat? Ovšem doklad by nebyl ztracen, byl by naskenován k příslušné pracovní cestě, pouze by nebyla možnost prokázat souvislost s touto konkrétní pracovní cestou? Stačilo by prohlášení zaměstnance, že takovou jízdenku skutečně použil? Případně jaký jiný způsob by byl pro kontrolní orgány akceptovatelný za předpokladu že nechceme, aby si sami zaměstnanci museli archivovat doklady, tedy uchovávat jejich originály?