Ostatní (768)

Výkazy k zveřejnění do sbírky listin

Jak má správně vypadat zveřejněná účetní závěrka, konkrétně  „jak má být správně podepsaná“? Postačí zaslat výkazy k zveřejnění do obchodního rejstříku datovou schránkou jednatele nebo musí výkazy obsahovat vlastnoruční podpis jednatele nebo musí každý zveřejněný výkaz obsahovat tzv. elektronický podpis? 

Limit pokladního zůstatku

Existuje pro s. r. o. nějaký limit pokladního zůstatku, který může být maximálně v pokladně? Nemyslím vnitřní směrnice společnosti, ale ze zákona, zda je nějaká max. částka např. ve vztahu k obratu, kterou může mít firma v pokladně? Pokud je v pokladně např. 5 mil. Kč, znamená to (kromě případné insolvence nebo ukončení činnosti firmy) nějaký problém se zákonem, pro finanční úřad?

Omezení plateb v hotovosti a úhrada kupní ceny ve splátkách

Právnická osoba prodává fyzické osobě automobil, který měla ve svém obchodním majetku. Celková prodejní cena auta je 400 000 korun. Smluvní strany se dohodly, že cena bude uhrazena v hotovosti ve dvou splátkách a to tak, že první splátka ve výši 200 000 Kč do 31. 8. 2021 a druhá splátka ve výši 200 000 Kč do 30. 10. 2021. Myslím si, že splátky budou muset být uhrazeny bankovním převodem a společnost nemůže ani částečně přijmout hotovostní úhradu, protože celá kupní cena převyšuje limit pro hotovostní úhrady a společnost by porušila zákon o omezení plateb v hotovosti. Je tento závěr správný?

Nákup a prodej nemovitosti

Nepodnikající osoba zakoupila nemovitost (před 3 lety) - dům, který zrekonstruovala. Vzhledem k minulosti a také záměru nemovitosti nakoupit, opravit a prodat, jí bylo sděleno, že si musí na tuto činnost založit živnost. Dříve tedy jako občan nemovitost nakoupil a po opravě prodal. Nyní po založením živnosti - nemovitost, kterou dříve koupila jako nepodnikající osoba, již tuto stejnou nemovitost musí prodat jako podnikatel s IČ a odvést sociální a zdravotní pojištění?

Zápis skutečného majitele

Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.

Zápis skutečného majitele

Společnost s r. o. má dva společníky. První má 80% podíl, druhý má 20% podíl. Musí být v rejstříku skutečných majitelů zapsáni oba, nebo stačí pouze první majitel s 80% podílem?

Akciová společnost má dva majitele: První má 75% podíl, druhý má 25% podíl. Musí být v rejstříku skutečných majitelů oba, nebo pouze 1. majitel s 75% podílem?

Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce

Mám jednočlenné s. r. o. Jsem jediným společníkem i jediným jednatelem. V této společnosti mám pracovní poměr jako účetní, ze kterého odvádím sociální a zdravotní pojištění (nad minimální mzdu a nad minimální mzdový tarif). Zároveň mám smlouvu o výkonu fce na 500 Kč, ze které odvádím jen zdravotní pojištění. Podpisy na smlouvách mám ověřené. Setkávám se s názorem právníků, že nelze uzavřít pracovní smlouvu (pracovně právní vztah) sama se sebou, že nejde o závislou činnost. Z Kooperativy přišel dopis, že na takovýto pracovně právní vztah (pracovní smlouvu) nelze uzavřít zákonné pojištění zaměstnance (pro případný pracovní úraz a výplatu ušlého výdělku). Nebude v budoucnu problém z hlediska správy sociálního zabezpečení ohledně vyplácení nemocenských dávek nebo starobního důchodu? A nebylo by lepší uzavřít pouze smlouvu o výkonu fce jednatele třeba na 20 000 Kč?

Rozúčtování faktury s DPH

Jsme škola, příspěvková organizace. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme i pro cizí strávníky - tedy režim doplňková činnost a DPH. Zajímalo by mě správné rozúčtování společné faktury, kdy část je na hlavní činnost (tedy bez DPH) a část na doplňkovou činnost. Rozúčtování: náklad hlavní činnosti, náklad doplňkové činnosti (bez DPH) a zvlášť DPH. Zajímalo by mě, zda DPH bude účtováno v plné výši jako DPH nebo by mělo být pouze ve výši nákladů za doplňkovou činnost. Uvedu praktický příklad: telefon, celková částka 2 939,32 s DPH, z toho: DPH 510,13 Kč. Zaúčtování: 1 987,97 Kč hlavní činnost, 441,22 Kč doplňková činnost, DPH 510,13 Kč. Bude na účtu 343 skutečně plná výše DPH nebo pouze ta část nákladů doplňkové činnosti 441,22 Kč? Pokud ano, pak by na účtu 343 byla částka 92,66 Kč, nikoli 510,13 Kč. Prosím o příslušnou metodiku „rozúčtování DPH“, pokud nějaká existuje. 

Izolačka a Antivirus A

Zaměstnanec byl v období 12. 5. - 17. 5. 2021 v karanténě. Samozřejmě má nárok na izolačku, ale můžeme si i my jako firma zažádat ještě o příspěvek z programu Antivirus A - nařízená karanténa? Provoz jsme neměli nijak omezený.

Vrácení kompenzačního bonusu - únor 2021

Podnikatel podal žádost o „starý“ kompenzační bonus do 15. 2. 2021. Následně podal žádost o nový kompenzační bonus za únor 2021. Poté zjistil, že je pro něj výhodnější požádat o podporu z programu COVID 2021, který nahrazuje program COVID-Gastro a zrušit žádost o kompenzační bonus za únor 2021. Jakou výši kompenzačního bonusu za únor 2021 vrátí podnikatel FÚ? Podpora z programu COVID-2021 je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021.