Ostatní (745)

Recyklační poplatek

Společnost s r. o. nakupuje zboží, které následně prodává svým odběratelům na fakturu s prodlouženou splatností nebo s možností úhrady faktury prostřednictvím několika splátek. Se zbožím vlastně nepřijde do styku, zboží dodá konečnému odběrateli přímo 1. dodavatel, role "prostředníka" je umožnit zboží splatit později nebo v několika splátkách. Pro upřesnění: společnost A prodá na základě faktury a uzavřené kupní smlouvy zboží (většinou se jedná o stroje a jejich příslušenství) společnosti B. Společnost B toto zboží s navýšením ceny dále prodává společnosti C na základě faktury a uzavřené kupní smlouvy o splátkovém prodeji. Fyzicky dodá zboží společnost A rovnou společnosti C. Nyní v roce 2021 vstoupila nová povinnost a to uvádět na faktuře u elektrozařízení recyklační poplatek. Společnost A uvede tento poplatek na faktuře společnosti B. Dotaz je: 1. Musí tento poplatek uvést na své faktuře i společnost B prodávající zboží společnosti C na splátky? 2. Pokud je odpověď na otázku 1. ANO, v jaké výši má být recyklační poplatek uveden? Ve stejné jako jej uvede na faktuře společnost A nebo jej společnost B může na faktuře navýšit ve stejném poměru v jakém navyšuje cenu zboží? 3. Jak účtovat recyklační poplatek? Aktuálně společnost B účtovala nákup zboží v celkové ceně faktury bez DPH na 504 a při prodeji zboží na 604. Může se recyklační poplatek zahrnout do ceny zboží a zaúčtovat také na stejné účty nebo je potřeba jej zaúčtovat samostatně na jiný účet? Pokud ano, na jaký?

Kompenzační bonus a podpora z programu COVID 2021

Společnost s r. o. má 5 zaměstnanců: 2 jsou jednatelé v zaměstnaneckém poměru na základě smlouvy o jednatelství, 1 je ve standardním pracovním poměru, 1 je též ve standardním pracovním poměru, ale v dlouhodobé neschopnosti po operaci (od února do května cca), 1 pracuje na základě pracovní smlouvy se zkrácenou 4hodinovou pracovní dobou. Může s. r. o. požádat o podporu COVID 2021 na uvedené zaměstnance, když jednatelé (dva jediní společníci - rodinní příslušníci) již žádali o kompenzační bonus za únor a březen 2021, který jim byl vyplacen? S. r. o. by zažádala pouze za zbývající 3 zaměstnance, za jednatele by si ponechala kompenzační bonus. Je to takto možné uskutečnit? Pokud ano, v jaké výši mohou zažádat o náhradu vzhledem k charakteru pracovního poměru a nemoci? Všechny ostatní podmínky pro vyplacení náhrad s. r. o. splňuje.

Podpora z progamu COVID 2021

OSVČ, hostinská činnost, kavárna, čerpala tyto podpory, antivirus A+, kompenzační bonus - poslední za 6. období, tj. do 15. 2. 2021 (500 kč na den), COVID nájem a COVID Gastro. Může při těchto poskytnutých podporách podnikatel žádat o podporu COVID 2021 za období 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021 (500 kč na den a zaměstnance)? 

Dotace Antivirus

Podnikající fyzická osoba obdržela dotaci na zaměstnance Antivirus. Uvádí se, že tato dotace nepodléhá dani z příjmů. Pokud nevyjmu mzdy z nákladů a dotaci dám do ostatních zdanitelných příjmů, budu mít problém? OSVČ vede daňovou evidenci. 

Srovnávané období - kompenzační bonus

Lze za srovnávané období dle § 8 odst. 2 zákona o novém kompenzačním bonusu považovat únor 2021 v tomto případě: OSVČ měla přerušenou živnost v období 30. 11. 2020 - 28. 2. 2021 (k 1. 3. 2021 je živnost obnovena)? Za březen si chce žádat o kompenzační bonus dle zákona č. 95/2021 Sb. Je překážkou, že ve výše zmíněném období byla v evidenci Úřadu práce (bez výplaty PN) a tedy srovnáváme období, kdy nebyla OSVČ (únor)?

Nabytí vozidla podle reprodukční ceny - účtování

Klient, spol. s r. o., měl smlouvu o užívání k vozidla, kde byla stanovená doba užívání a po ukončení této doby a uhrazení splátek za užívání mu byl umožněn odprodej vozidla na základě kupní smlouvy a kupní ceny. Klient měl o vozidlo zájem. Vozidlo bylo přepsáno na klienta, ovšem obdržela jsem kupní smlouvu bez uvedení ceny. V silniční dani klienta bylo vozidlo uvedeno. Zavedu tedy vozidlo do majetku reprodukční cenou, která činí 150 000 Kč? Nevím jak proúčtovat: MD 022/D ...? Jak se tato cena promítne v DPPO? Bude se vozidlo odpisovat? Jak se poté odepíše z majetku? 

Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy

Patří obsluha silniční váhy tzv. vážná/ý do 2. skupiny prací pro minimální zaručenou mzdu? Jednalo by se o zapisování aut a hmotností nákladů, vystavení a vytisknutí váženky, zápisy v papírové podobě i v jednoduchém systému v PC. Občas by bylo potřeba, aby vážná převzala i finanční hotovost, zapsala příjem hotovosti a to pak předala pověřené osobě, která obstarává pokladnu včetně vyúčtování hotovostních plateb. 

A jak je to z hlediska této práce z hlediska BOZP?

Kompenzační bonus

OSVČ žádá o nový kompenzační bonus 2021. Žádá za únor 2021 a vybral si srovnávací období 11/2018-01/2019. Když bude žádat za březen 2021, může si vybrat srovnávací období 12/2019-2/2020?

Prodej auta z s.r.o. člověku v insolvenci

Firma (s. r. o.) by chtěla prodat auto bývalému spolupracovníkovi, který je aktuálně v insolvenci. Strany se dohodly, že by auto bylo splaceno po dubnu 2023, a to na splátky (cca 2 000 Kč měsíčně). Postup je schválen insolvenčním správcem. Chtěli bychom ale ověřit, zda je tento postup účetně v pořádku nebo zda existují nějaké okolnosti, které bychom měli brát v úvahu. Smlouva by byla podepsána tento rok, výnosy i DPH bychom samozřejmě danili tento rok.

Příspěvek na testy covid-19

Manžel je OSVČ a já jsem jeho spolupracující osoba. Máme pouze 1 zaměstnance, který je na dohodu o provedení práce. Chceme se všichni tři dobrovolně testovat na covid. Máme nárok na příspěvek od státu? A popřípadě na kolik testů? Jsou tyto testy i pro nás daňově uznatelný náklad?