Daňový řád (365)

Náhrada ušlého příjmu

Dobrovolný hasič mající příjmy ze samostatné činnosti byl vyslán na nařízenou odbornou přípravu. Jakým způsobem vyčíslí náhradu ušlého příjmu k proplacení? Příjem ze samostatné činnosti je velmi kolísavý. Pro účely daně z příjmu je tato náhrada zdanitelným příjmem?

Daň z nabytí nemovitosti (převod bytové jednotky)

Dva členové SVJ si vyměnili byty, a jelikož by mohla být sporná výše daně z nabytí nemovitých věcí, nechali si vypracovat znalecké posudky. Posudky byly přílohou daňového přiznání k DNN podaného v říjnu 2018 a ve stejném měsíci byla zaplacena daň (záloha na daň). Jakou lhůtu má správce daně pro vyměření daně?

Registrace ke srážkové dani a zrušení registrace

Obecně prospěšná společnost má v úmyslu zaměstnat na dohodu o pracovní činnosti pracovníka pro konkrétní projekt. Měsíční hrubá odměna by měla být 2 900 Kč měsíčně, bude z ní tedy odvedena srážková daň. Projekt končí za tři měsíce. Musí se OPS na finančním úřadu registrovat jako plátce srážkové daně (před zahájením projektu?) a po skončení projektu tuto registraci zrušit? Pokud by OPS v budoucnosti realizovala další projekt, musí se opět registrovat jako plátce srážkové daně?

Daňová kontrola

Je někde (v daňovém řádu?) stanoveno, jak dlouho může trvat daňová kontrola či místní šetření a do kdy musí být ukončena?

Přiznání k DPH - chybně vyplněná adresa

Identifikovaná osoba podává přiznání k DPH (přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1. Po uplynutí lhůty pro podání zjistí, že v některém z minulých přiznání (podaném v řádném termínu) ve formuláři omylem uvedla chybnou ulici a č. p. (kdysi bývalé bydliště). Finanční úřad i územní pracoviště jsou správně. Je přiznání s chybně uvedenou adresou platné? Je tato administrativní chyba z nepozornosti důvodem pro podání dodatečného přiznání k dani, když se výše daně nemění? Hrozí v případě nepodání sankce?

Žádost o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu

Lze požádat o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu fyzických osob prosím? Vysvětlení: manželka s příjmem 65 000 Kč (v roce 2019) podala přiznání k dani z příjmu 2019 již v únoru 2020. Manžel zpracovává své daňové přiznání až teď a chtěl by uplatnit plnou slevu na manželku podle § 35 ba odst.1 písm. b), se kterou žije ve společně hospodařící domácnosti. 

Změna časového rozlišování + interní předpis k časovému rozlišování

Společnost má letitý interní předpis k časovému rozlišování, kde se uvádí, že kromě faktur za veškeré telekomunikační služby, které se neustále opakují, se časově rozlišuje vše, ale pokud se jedná o celkovou sumu dokladu do částky 5000 Kč, nemusí se časově rozlišovat. Při přebírání účetnictví jsem zjistil, že fakticky bylo časově rozlišováno vše nad 90 Kč. A přitom se Jedná se o společnost s obratem 5 milionů. Můžu upravit interní předpis tak, že se částky do 5 000 Kč časově nerozlišují. (Domnívám se že u obratu 5 milionů by mohla být částka do které se nebude rozlišovat i vyšší ale aby byla zachována alespoň nějaká kontinuita). A následně časové rozlišení nyní evidované na účtech, jedná se zaokrouhleně o "pouhých" 6000 Kč, rozpustit jednorázově do nákladů roku 2020 a dále už časově rozlišovat jen vyšší částky. Nevznikne tím nějaký problém? Vím že hranice pro časové rozlišování není nikde dána, ale je nějaké vodítko (% z obratu, nebo nějaký manuál pro kontrolní pracovníky FÚ), jak tuto hranici určit tak, aby nebyla následně označena například při kontrole za příliš vysokou?

Vyúčtování daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Společnost je dle Daňové informační schránky registrována ke srážkové dani jak fyzických, tak i právnických osob pravděpodobně již od založení společnosti. V historii ale nikdy nepodala vyúčtování daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou podle zvl. sazby daně, protože takovou daň nikdy nesrážela. Pravidelně podává vyúčtování srážkové daně fyzických osob, protože tyto srážky provádí. Neměla by společnost podávat prázdné vyúčtování daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou podle zvl. sazby daně, když je k této dani registrována?

Přenesená daňová povinnost - § 92 ve faktuře

Pokud budeme vystavovat fa v režimu přenesené daňové povinnosti za odpad - šrot, který je uveden v příloze č. 5 k zákonu o DPH a uvedeme na faktuře „daň odvede zákazník, režim přenesené daňové povinnosti - § 92c zákona o DPH, kód 5", je to tak v pořádku nebo se má uvádět § 92a - Základní ustanovení? 

Vyúčtování daně při ukončení registrace

Náš klient je registrován jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. V průběhu roku přestal zaměstnávat zaměstnance a ukončil registraci k oběma daním. Jeho činnost pokračuje dál, ale bez zaměstnanců. Do jakého termínu je potřeba podat vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně? Týká se nás § 234 daňového řádu, tedy situace, kdy plátci daně zanikne povinnost vybírat daň srážkou a musí podat vyúčtování do konce následujícího měsíce po zániku povinnosti? Pokud ano, týká se toto ustanovení i daně ze závislé činnosti? Popř. pokud se na nás toto ustanovení vůbec nevztahuje, prosím o vysvětlení, ve kterých situacích dochází k zániku povinnosti vybírat daň srážkou.