Daňový řád (371)

Dodatečné daňové přiznání na změnu sazby daně z 15% na 10%

Obdrželi jsme opravný daňový doklad na změnu sazby daně z 15 % na 10 %. Výsledkem je snížení daně na vstupu. Je naší povinností podle daňového řádu vystavit dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost za měsíce květen, červen, červenec?

Zničení hmotného majetku nezaviněným požárem a výbuchem

Majetek společnosti byl zničen nezaviněným požárem a výbuchem:

- na jaké účty zaúčtovat a s jakým datem?

- je rozdíl v účtování odepsaného a neodepsaného majetku?

- je daňově uznatelná celá ZC vyřazeného majetku?

- jaké doklady doložit v případě kontroly FÚ? 

Určení místní příslušnosti u OSVČ

OSVČ má dle výpisu z Registru ekonomických subjektů sídlo v Praze 8, avšak trvalé bydliště má v Praze 6. Dle ustanovení daňového řádu se místní příslušnost určuje podle § 13 odst.1 písm. a) - pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu. Je tedy správně, že místní příslušnost finančního úřadu je Praha 6 ?

Daňové přiznání v reorganizaci

Společnost se nachází v insolvenčním řízení, kdy soud povolil reorganizaci. V průběhu roku 2020 nabude právní moci schválení reorganizačního plánu věřitelským výborem. Podle našeho názoru dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o účetnictví (ZoÚ) je společnost povinna ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu uzavřít účetní knihy. Dle §19 odst. 1 ZoÚ sestaví mimořádnou účetní závěrku. Otázka: je společnost povinna podat za období končící k uvedenému datu přiznání k dani z příjmů právnických osob? Podle našeho názoru tato povinnost z § 38m + 38ma zákona o daních z příjmů resp. z § 244 + 136 daňového řádu nevyplývá. V praxi si však nedovedeme představit možnost, že by se daňové přiznání podávalo za dvě účetní období dohromady. Podobný problém řešíme s okamžikem, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, kdy podle § 17 odst. 2 písm. h) ZoÚ je též povinnost sestavit mimořádnou účetní závěrku a uzavřít účetní knihy.

Platnost žádosti o přeplatek

Daňový subjekt s. r. o. podal elektronicky z datové schránky svého zástupce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí tohoto podání byly přílohy v pdf souboru - obecná příloha dle vyhlášky č. 500/2020 a žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů právnických osob. Je tato zmiňovaná žádost o vrácení přeplatku platně podaná, když je pouze přílohou formulářového podání daňového tvrzení, nebo měla být podána samostatně jako obecná písemnost? Doplňuji, že zástupce daňového subjektu má neomezenou plnou moc. 

Platnost plné moci k podání DPFO

Zmocnila jsem daňového poradce plnou mocí následujícího znění: "... ke zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 v termínu do 1. 7. 2020. Zastupování je omezeno na zpracování a podání řádného daňového přiznání a zaniká ke dni podání tohoto daňového přiznání." Přiznání nebylo do dnešního dne podáno, nejpozději bude odevzdáno 18. 8. 2020. Otázkou je, zda plná moc je ještě platná a zda bude podávat přiznání mnou zmocněný zástupce?

Náhrada ušlého příjmu

Dobrovolný hasič mající příjmy ze samostatné činnosti byl vyslán na nařízenou odbornou přípravu. Jakým způsobem vyčíslí náhradu ušlého příjmu k proplacení? Příjem ze samostatné činnosti je velmi kolísavý. Pro účely daně z příjmu je tato náhrada zdanitelným příjmem?

Daň z nabytí nemovitosti (převod bytové jednotky)

Dva členové SVJ si vyměnili byty, a jelikož by mohla být sporná výše daně z nabytí nemovitých věcí, nechali si vypracovat znalecké posudky. Posudky byly přílohou daňového přiznání k DNN podaného v říjnu 2018 a ve stejném měsíci byla zaplacena daň (záloha na daň). Jakou lhůtu má správce daně pro vyměření daně?

Registrace ke srážkové dani a zrušení registrace

Obecně prospěšná společnost má v úmyslu zaměstnat na dohodu o pracovní činnosti pracovníka pro konkrétní projekt. Měsíční hrubá odměna by měla být 2 900 Kč měsíčně, bude z ní tedy odvedena srážková daň. Projekt končí za tři měsíce. Musí se OPS na finančním úřadu registrovat jako plátce srážkové daně (před zahájením projektu?) a po skončení projektu tuto registraci zrušit? Pokud by OPS v budoucnosti realizovala další projekt, musí se opět registrovat jako plátce srážkové daně?

Daňová kontrola

Je někde (v daňovém řádu?) stanoveno, jak dlouho může trvat daňová kontrola či místní šetření a do kdy musí být ukončena?