Daňový řád (324)

Odklad daňového přiznání s daňovým poradcem - hospodářský rok

Máme povinnost podat daňové přiznání za období od 1. 1. - 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2018 společnost přechází na hospodářský rok. Byla tedy zvolena varianta kratšího přechodného období. Je možné, aby i toto podání DAP bylo odloženo o 3 měsíce s daňovým poradcem? Ustanovení § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu, který hovoří o odkladu, zde poukazuje pouze na zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců.

Účet 426 v návaznosti na chybu v roce 2015

V roce 2018 bylo zjištěno, že nebyla provedena dobře inventarizace přijatých záloh a chybí zúčtovat do nákladů roku 2015 celou její zaplacenou částku. Dodavatel služeb (OSVČ) ukončil podnikání a nekomunikuje. Je správnější účtovat vyrovnání zálohy jako daňově neúčinný náklad na účet 518 nebo proúčtovat proti účtu 426? Účet 426 se pak vyrovnává s účtem 428(429) nebo s účtem 431? Je možné podat za rok 2015 dodatečné daňové přiznání k DPPO?

Založení holdingu

Firma A je společností s ručením omezeným. Je vlastněna fyzickými osobami X a Y, tyto vlastní podíl ve firmě A již déle než 5 let. Firma A vlastní také podíly v několika dalších dceřiných s. r. o. Společníci X a Y zamýšlí vytvořit v ČR holdingovou strukturu, na jejímž vrcholu by byla nově vzniklá s. r. o. (holder) ve vlastnictví obou fyzických osob X a Y. Tato nově vzniklá společnost jako holder by měla mít v přímém vlastnictví jednak firmu A a jednak podíly všech dcer firmy A. Důvody vzniku holdingu nejsou daňové, ale jsou především ekonomické, finanční, řízení rizik apod. Holder bude mít sídlo v ČR. Společníci řeší otázku, jakým způsobem provést převod podílů firmy A z fyzických osob na holdera. Nabízí se jednak nepeněžní vklad obou fyzických osob X a Y do základního kapitálu či jako příplatek mimo základní kapitál holdera, jednak se nabízí úplatný převod podílu na firmě A mezi fyzickými osobami X a Y a holderem. V případě úplatného prodeje je 5letý časový test pro osvobození příjmu z prodeje již splněn. Je jasné, že nepeněžní vklad bude muset být oceněn znaleckým posudkem. V případě úplatného prodeje jde o prodej mezi spojenými osobami a bude nutné dodržet cenu obvyklou, i z tohoto důvodu by si nechali zpracovat znalecký posudek. Neuvažují o možných přeměnách ve formě rozdělení odštěpením a následným sloučením zúčastněných firem. Otázka je, zda výběr varianty úplatného převodu nemůže být posouzen jako zneužití práva právě z toho důvodu, že příjem z prodeje podílu na firmě A je osvobozen od daně? Je jasné, že holder bude v budoucnu primárně přijímat dividendy od svých dcer a výplata dividend od holdera fyzických osobám již bude podléhat srážkové dani 15%. 

Likvidace společnosti a srážková daň

Pokud společnost není zaregistrována ke srážkové dani a nyní je v procesu likvidace, je nutné společnost zaregistrovat z důvodu odvodu srážkové daně z likvidačního zůstatku? Podává se po úhradě srážkové daně vyúčtování?

Úmrtí živnostníka, plátce DPH

Jak správně postupovat při úmrtí živnostníka? Pán byl plátce DPH, účetnictví mu vedl účetní na základě plné moci. Nevíme, kdy se dostaneme k dokladům a výpisu z banky. Jak se závazky? Do banky přístup nemáme, dědické řízení bude probíhat, DPH je kvartální. 

Zrušení platby záloh na daň z příjmů

Po podání daňového přiznání za rok 2017 nám vnikla povinnost platit v roce 2018 vysoké zálohy na daň z příjmů. V průběhu roku 2018 jsme ve ztrátě a bohužel to vypadá, že do konce roku zisk nevytvoříme nebo jen minimální zisk. Můžeme požádat správce daně o zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů, když doložíme předběžné výsledky hospodaření?

Zahraniční dálniční známka a neuskutečněná služební cesta

Společnost koupila na služební auto dálniční známku z důvodu plánované zahraniční služební cesty (obchodní jednání). Služební cesta nakonec nebyla uskutečněna, obchodní jednání bylo zrušeno. Může si společnost dát do daňově uznatelných nákladů nákup této zahraniční dálniční známky? 

Dar zakladatele o. p. s.

Je možno dar zakladatele (jehož využití není určeno) u obecně prospěšné společnosti účtovat do rezervního fondu a krýt z něj náklady na režii, provoz společnosti? Společnost realizuje pouze hlavní, neziskovou činnost. Je tento dar osvobozen od daně, pokud je spotřebován do tří let? Je tento dar odečitatelnou položkou pro zakladatele?

Dodatečné přiznání k daním z příjmů fyzických osob - změna uplatňování výdajů

V roce 2018 bylo podáno za fyzickou osobu daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2017. V něm byl uplatněn výdajový paušál 80 % v nižším limitu. Dodatečně bylo zjištěno, že do daňového přiznání nebyly zahrnuty všechny příjmy za dané období. Je možné podat dodatečné přiznání a současně změnit způsob uplatnění výdajů na skutečné? 

Daňový doklad k přijaté službě v režimu reverse charge a datum přiznání k DPH

Daňový doklad k přijaté službě v režimu reverse charge má datum vystavení v dubnu, DUZP v březnu. Je chybou evidence v přiznání k DPH za duben?