Daňový řád (412)

Archivace účetních dokladů a daňová kontrola

V současné době probíhá u s. r. o. daňová kontrola na daň z příjmů za rok 2014. V rámci odvolání požadujeme zohlednit daňové odpisy, které nebyly v řádném daňovém přiznání uplatněny (přerušení podle § 26 odst. 8 ZDP). Odvolací FÚ požadavek akceptuje, ale chce doložit inventární karty majetku s průběhem odepisování (není problém, samozřejmě máme) a dále chce doložit vstupní cenu, ze které se daňové odpisy počítají. Na základě výzvy máme zaslat faktury, kupní smlouvy, protokoly o předání. Jedná se o výrobní linky nakupované v letech 2001, 2002 a 2003. Bohužel daňový subjekt má ve skartační směrnici uvedeno, že účetní doklady se archivují deset let od skončení účetního a zdaňovacího období. Doklady v archivu již nejsou a nelze je získat ani u dodavatele. Máme možnost nějaké obrany proti postupu správce daně? Bude stačit k uznání odpisů jen doložení inventárních karet majetku? 

Žádost o zrušení placení záloh na daň z příjmů právnických osob rok 2021

Z podaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1. 1. až 31. 3. 2021 tj. ke dni předložení konečné správy v rámci probíhajícího konkurzu vychází daňovému subjektu platit zálohy (daňová povinnost 303 430 Kč). Konečná zpráva není schválená, předpokládám, že ke dni ukončení konkurzu ještě vniknou nějaké náklady. Dle daňového řádu se ale podává poslední daňové přiznání v době konkurzu podává právě ke dni předložení konečné zprávy? Daňový subjekt v rámci konkurzu žádnou činnost nevykonává a vzhledem k tomu, že se blíží konec konkurzního řízení vykonávat nebude. Klient (insolvenční správce ) po mně chce, abychom podali žádost o zrušení budoucích záloh na daň z příjmů, správce daně však tvrdí, že z tohoto typu daňového přiznání žádné zálohy nevznikají. Nemohu v zákoně nalézt žádné adekvátní opodstatnění jeho tvrzení. Mám podat žádost či ne? Prosím ještě o potvrzení mé domněnky, že další daňové přiznání k dani z příjmů ke dni ukončení konkurzu se již nepodává. 

Odklad termínu po podání daňové přiznání advokátem

DŘ změnil od 1. 1. 2021 podávání DP s využitím odkladu termínu do 1. 5. v případě, že je DP podáno elektronicky po termínu 1. 4. Dosud mohl odklad učinit daňový poradce či advokát. 1) Může i nadále odložit termín advokát? 2) V případě, že by odklad učinil advokát, musel by společně s přiznáním odeslat na FÚ ze své datové schránky plnou moc? Dle DŘ totiž stačí, když přiznání odejde na FÚ z datovky poradce, nehovoří se tu ale o datovce advokáta 3) V případě, že OSVČ využije možnosti odkladu přes poradce či advokáta, musí v nějakém termínu odeslat plnou moc na SP a ZP? Nebo platí stejná pravidla, tzn. když Přehledy odejdou z datovky těchto osob, stačí to pro uznání odkladu?

Spotřeba materiálu při výrobě

Jak se postavit (účtování a daňový režim) k situacím vyplývajícím z výroby tohoto typu : 1) vyrobené zmetky, 2) při výrobě dojde k rozbití - zničení výrobku, 3) ztráta materiálu (má být na skladě a není) - má význam například ve směrnici uvedená částka, pod kterou se nevyplatí řešit - administrativně, časově... , nenahlášení PČR, pachatel neznámý ..., 4) "mimořádná inventura" - něco chybí + něco přebývá, 5) režie typu odvinuté drátky, vymáčknutá část lepidla z tuby, zbytky pásek (firma má kusovník na jednotlivé výrobky, tedy i tyto běžné věci se pak sumarizují a tvoří větší hodnotu), 6) zhotovení výrobku neurčeného k běžnému prodeji, ale např. k reklamě a propagaci, k daru (smlouva) nebo pro soukromé potřeby zaměstnanců.

Náklady na pracovní povolení budoucího zaměstnance

Dle vnitřní směrnice společnosti jsou náklady na žádost o pracovní povolení/vízum budoucího zaměstnance hrazeny společností. Lze tyto náklady považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Opravné daňové přiznání k dani z příjmů

Fyzická osoba, OSVČ, podala v únoru 2021 přiznání k dani z příjmů FO. Je možné z pohledu zákona, že ji již v březnu správce daně z FÚ vyzval k odstranění pochybností ohledně příjmů z podnikání, ačkoliv lhůta pro odevzdání končí až koncem března, resp. nyní koncem dubna? Je to zákonný postup správce daně, ačkoliv by ještě v daném termínu mohla OSVČ podat opravné přiznání, kde by svou chybu sama napravila? Může OSVČ, pokud jí došel postup k odstranění pochybností, podat opravné daňové přiznání, kde svou chybu opraví? Pokud by zahájil FÚ kontrolu - může také OSVČ podat ještě opravné přiznání neb má ještě termín do konce dubna? Je to možné nebo se nesmí podat opravné přiznání, pokud má OSVČ kontrolu či postup k odstranění pochybností, ačkoliv termín pro podání opraveného přiznání ještě neuplynul?

Vrácení přeplatku z dodatečného DAP

OSVČ podala 20. 3. 2021 dodatečné daňové přiznání za rok 2019. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny též 20. 3. 2021. V tomto dodatečném DAP došlo ke snížení daně. Kdy může OSVČ požádat FÚ o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob?

Lhůta pro podání daňového přiznání

Jsme s. r. o., bez povinného auditu, přiznání k DPPO budeme podávat sami elektronicky. Můžeme využít lhůtu pro podání přiznání do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu a podat přiznání po 1. 4. 2021 v termínu do 3. 5. 2021 a tato 4měsíční lhůta platí i pro vzdání se práva na následné uplatnění daňové ztáty v následujících obdobích? Předpokládám, že vzdání se práva se provádí pouze oznámením na FÚ, není na to speciální formulář. 

Plná moc daňového poradce na odklad daňového přiznání

Dle novely daňového řádu od 1. 1. 2021 se již nemusí doručit plná moc daňového poradce na prodloužení lhůty pro přiznání do termínu 1. 4. 2021. Plnou moc stačí podat nejpozději s daňovým přiznáním, může být plná moc podána datovou schránkou daňového poradce nebo ji musí podat klient svou datovou schránkou (jak tomu bylo dříve)?

Snížení základního kapitálu a výplata podílů na zisku

Upsaný základní kapitál 10 byl částečně hrazen nepeněžitým vkladem (oceněné podniky 2 fyzických osob, zakládajících společníků). Nyní je v plánu tento snížit na 1. Vztahuje se na snížení daň 15% v případě nepeněžitého vkladu nebo je nepodstatné, zda šlo o peněžité či nepeněžité plnění? Je možné z důvodu cashflow snížení základního kapitálu schválit valnou hromadou s tím, že se bude vyplácet postupně (rozhodnutím jednatele), tedy např. v měsíčních dávkách? Platí to i pro nerozdělené zisky, tedy výplatu schválit na VH s tím, že by šlo z důvodu cashflow vyplácet postupně? Pokud ano, 15% se sráží jednorázově nebo při každé výplatě zvlášť?