Josef Rajdl (484)

Zemědělská výroba nebo živnost - paušální výdaje

Chovám myši za účelem prodeje jako krmení pro hady. Mám oprávnění zemědělského podnikatele na živošišnou výrobu i živnostenský list na chov zvířat. Myši usmrtím a zpracuji jako zavakuovanou potravinu a prodávám chovatelům hadů. Výdaje uplatňuji procentem z příjmů. Jaké procento paušálního výdaje je správné, 80 % nebo 60 %?

Občerstvení na pracovních cestách

Je daňově uznatelné občerstvení jednatele na pracovní cestě, pokud má v jednatelské smlouvě stanoveny cestovní náhrady do výše stanovené pro zaměstnance. Cestovní náhrady si nevyúčtovává, dodává pouze doklady za občerstvení (cca 45 000 Kč ročně). 

Předčasné ukončení franšízové smlouvy a vstupní poplatek

Firma zaplatila franšízový vstupní poplatek, který dává do daňových nákladů poměrem podle doby, na kterou byla uzavřena smlouva - 5 let. Nyní po dvou letech se dohodli na předčasném ukončení smlouvy. Lze dát zbytek poplatku do daňových nákladů celý při ukončení smlouvy?

Příspěvek na zřízení společensky účelného místa za účelem výkonu OSVČ

Občan je veden na úřadu práce. S úřadem práce uzavře dohodu o zřízení společensky účelného prac. místa za účelem výkonu sam. výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku. Výše příspěvku je Kč 60 000 Kč a bude použit na nákup 1 počítače a 2 ks 3D tiskáren. Pokud se OSVČ rozhodne v prvním roce podnikání uplatnit daňové výdaje % podle § 7 odst. 7 ZDP, bude se tento příspěvek počítat do daňového příjmu podle § 7 nebo ne? Pokud se OSVČ rozhodne použít skutečné výdaje příspěvek bude nedaňový příjem a nákup HM z tohoto příjmu bude nedaňový výdaj? 

Daňové přiznání občana Slovenska

Máme od září 2020 zaměstnaného Slováka. Trvalé bydliště má na Slovensku. Manželku a dítě má též na Slovensku. Vystavila jsem mu potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 (ze zaměstnání u českého zaměstnavatele 9-12/2020), aby si mohl podat přiznání na Slovensku. Přišel teď s tím, že by potřeboval udělat daňové přiznání i tady v Čechách, aby nepřišel o zálohovou daň, která byla odvedena ze mzdy FÚ v Čechách. Jeho účetní na Slovensku mi volala, že má v ČR 90% příjmů, protože od 1-6/2020 měl slovenskou živnost, 7 ukončil živnost a 7-8/2020 byl na úřadu práce. Nikdy předtím jsem se s tím nesetkala. Zpracovávám především právnické osoby a mzdy. Mohli byste mi, prosím, poradit, co všechno potřebuji za doklady k sestavení DAP FO v Čechách (mám jen to české potvrzení o zdanitelných příjmech 9-12/2020)? Jak mám postupovat a co mám zjišťovat? A zda se také bude jednat o nějakou smlouvu o zamezení dvojího zdanění? 

Příjem sportovce

Nezletilá tenistka má příjmy z výher v ČR, které jsou zdaněny srážkovou daní. Tyto výhry do daňového přiznání neuvádíme. Dále má příjem z reklamy jednou v roce a jednou ze soutěže v ČR, který nebyl zdaněn. Příjem jsme uvedli do § 10 ZDP bez uplatnění výdajů, jelikož svojí výší není zapotřebí uplatnit výdaje. V letošním roce ovšem začíná mít její příjem pravidelný charakter, kdy má vyplácené příjmy z mezinárodních soutěží, tyto jsou při výplatě zdaněny. Za letošní rok při podání DP budeme příjmy ze zahraničí uvádět do § 10 ZDP a dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění budeme uplatňovat buď zápočet nebo vyjmutí. Zbývající příjmy z reklamy a případně nezdaněné výhry ze soutěží již chceme uplatňovat v § 7 ZDP jako příjem z nezávislého povolání a uplatnit si výdaje související s výkonem (pronájem sportovišť, masér, nákup oblečení, vybavení, stravné a cestovné). Pokud jsou výhry ze zahraničních soutěží zdaněny a budeme je uvádět v § 10 ZDP, nemůžeme uplatnit výdaje (cestovné a stravné), které náleží k těmto soutěžím. Pokud začneme příjmy zdaňovat v § 7 ZDP vzniká povinnost přihlásit se na sociální a zdravotní pojištění, kde se bude zohledňovat její statut studenta. Je náš postup správný?

Úhrada členského příspěvku za zaměstnance

Dlouholetý zaměstnanec společnosti vykonal zkoušku autorizovaného technika a stal se členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Byl mu vystaven certifikát. Společnost potřebuje činnost autorizovaného technika pro provozování předmětu podnikání a zaměstnanec zkoušku vykonal na žádost zaměstnavatele. Poplatky za odbornou literaturu a za složení zkoušky uhradil zaměstnavatel z firemního účtu. Tyto náklady má společnost zaúčtované jako daňově uznatelné náklady na straně zaměstnavatele a jako nepeněžní osvobozený příjem na straně zaměstnance. Společnost uhradila za zaměstnance také povinný členský poplatek Komoře autorizovaných inženýrů a techniků. Protože je to příspěvek hrazený zaměstnavatelem za zaměstnance a je podmínkou pro provozování činnosti zaměstnavatele, bude i tento příspěvek pro zaměstnavatele daňově účinný. Pro zaměstnance je to nepeněžní příjem, který podléhá zdanění a platbě sociálního a zdravotního pojištění. Je tento postup správný? Protože se zaměstnanec stal členem Komory (a musí platit členské příspěvky každoročně) na přání zaměstnavatele, chtěl by zaměstnavatel, aby jeho zaměstnanec nemusel toto nepeněžní plnění zdaňovat. Existuje nějaká možnost? Kdyby se například rozhodl hradit tyto příspěvky ze zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů, bude i v tomto případě nepeněžní příjem zaměstnance podléhat zdanění? 

Náklady na pracovní povolení budoucího zaměstnance

Dle vnitřní směrnice společnosti jsou náklady na žádost o pracovní povolení/vízum budoucího zaměstnance hrazeny společností. Lze tyto náklady považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.

  • DAUC ID: 27398
  • Datum vložení odpovědi: 29. 4. 2021
  • Autor: Josef Rajdl
  • V kategoriích: Mzdy
  • Klíčová slova:

Jednatel v jednočlenné s. r. o. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele s odměnou 2 500 Kč, Hlavní pracovní poměr - podepsané prohlášení a Dohoda o provedení práce 10 000 Kč. HPP je jasné, výkon funkce jednatele je zdaněn srážkovou daní? Sociální pojištění se neodvádí (limit pro rok 2021 je 3 500 Kč) správně? A u zdravotního pojištění podléhá odvodu, pro ZP limit u jednatele neplatí. DPP jen srážková daň? Nebo pokud má podepsané prohlášení na HPP, funkce jednatele se připočítává a odvádí se zálohová daň? 

Specializační studium společníka/jednatele na VŠ

Společník a zároveň jednatel s. r. o. nemá ve smlouvě o výkonu funkce stanoven nárok na žádnou odměnu, má v ní však stanoven nárok na proplácení cestovného a případného školného souvisejícího s předmětem činnosti firmy. Firma provádí projekční a konzultační práce ve stavebnictví. Jednatel si nyní bude prohlubovat znalosti a začne studovat na VŠ ekonomické „Oceňování nemovitých věcí“ s tím, že tyto vědomosti při činnosti firmy následně využije. Faktura za školné je ve výši 52 000 Kč + DPH, jako odběratel je uvedena s. r. o. 1) Je nutné, aby na faktuře bylo uvedeno jméno studenta? 2) Je možno tento náklad považovat za daňově uznatelný a zároveň tento nepeněžní příjem nemusí jednatel nijak dodaňovat? Pokud by měl dodaňovat, jak toto provést? 3) Je možno si z faktury uplatnit DPH?