Josef Rajdl (360)

Benefity a věcné dary členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti

Dobrý den, akciová společnost vyplácí členům představenstva a členům dozorčí rady odměnu za výkon jejich funkce v těchto statutárních orgánech. Tyto odměny jsou považovány a zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Mohou členové těchto orgánů (nejsou zaměstnanci společnosti) čerpat benefity jako zaměstnanci společnosti (příspěvek na dovolenou...) a lze jim poskytovat věcné dary? Pokud ano, jsou pak tato plnění u členů těchto orgánů, v režimu osvobození od daně i pojistného pokud plnění nepřesáhnou v roce limity stanovené zákonem o daních z příjmů (např. dovolená 20 000 Kč, věcný dar 2 000 Kč)? 

Evidence tržeb - účetní poradenství

Jsem fyzická osoba a činnost mám vedlejší s ročním příjmem 100 000 Kč. Měl bych finančnímu úřadu od 1. 5. 2020 zasílat příjmy písemně, ale nevím, jak vše bude probíhat. Můžete mi poradit? 

Potvrzení od finančního úřadu dle § 38l odst. 3 písm. e) na dítě a současná brigáda dítěte

Nastala nám v práci neobvyklá situace. Jeden náš zaměstnanec má nemocné zletilé studující dítě na VŠ (ze zdravotních důvodů studium přerušeno). Pro uplatnění daňového zvýhodnění si vyřídil u FÚ potvrzení dle § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů. Platnost potvrzení končí k 31. 12. 2019. Jeho dítě u nás (tedy stejná firma, kde zaměstnán rodič) od 7. 10. 2019 nastoupilo na brigádu na DPP na dobu určitou do 31. 12. 2019. Můžu dále uplatňovat daňové zvýhodnění u rodiče? Soudím, že důležitá je věta v § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů „nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.“ ….Soustavná výdělečná činnost dítěte je dále někde specifikovaná? V zákoně o daních z příjmů jsem nenašla. Je možné tedy, že bude hrát i roli § 10 zákona o státní sociální podpoře a záleží na tom, zda mzda z DPP přesáhne 10 000 Kč a bude se odvádět pojištění? Zákon o státní sociální podpoře § 10 Výdělečná činnost: (1) Výdělečnou činností se rozumí činnost a) v České republice, která zakládá účast na nemocenském pojištění.

Dotaz na příjmy ze samostatné činnosti – autorské honoráře

Student VŠ (prezenční studium) pracuje pro internetové noviny, kdy pro redakci pořizuje fotografická díla. Dle naší úvahy se jedná o příjem dle  §  7 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Pokud by byl příjem za kalendářní měsíc do 10 000 pro jednu redakci, bude se příjem danit 15% srážkovou daní, tj. redakce, která honorář vyplácí, rovnou tuto srážku srazí a autorovi vyplatí zbývající část. Musí v tomto případě autor mít nějaké živnostenské oprávnění a hlásit se na FÚ, ZP, a OSSZ? Jaké další povinnosti z tohoto titulu pro autora vyplývají? Pokud autor některý měsíc přesáhne částku 10 000 Kč od jedné redakce za 1 měsíc, jak má postupovat v tomto případě? Pokud by autor chtěl fotografickou činnost provozovat pro zařízení spravovaná ministerstvem školství, kdy odměna bude vyplacená na základě uzavřené písemné smlouvy, musí se autor hlásit jako OSVČ, nebo může tento příjem zohlednit jako příjem nahodilý?

Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč

Česká firma chce zaměstnávat na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč ve své provozovně v ČR prezenční studenty VŠ, kteří jsou však občané Slovenska a po celý rok tu studují. Řídí se DPP českými předpisy (Tzn. pokud slovenský student podepíše prohlášení a uplatní si slevu na poplatníka, je daň 0 Kč, dohoda nepodléhá ZP SP, + je tam povinnost na ÚP - to vím)? Pokud by takovýto student přestal studovat nebo byl studentem dálkovým, musí pro českou firmu obstarat kartu A1, aby bylo zřejmé, jestli může být DPP posuzována dle českých předpisů? Pokud by dohoda byla posuzována dle Slovenských předpisů, tak to znamená, že se firma musí registrovat na příslušné úřady na Slovensku, a tam odvádět pojistné (SP a ZP) a daň z příjmu „brigádníka“ dle tamních zákonů.

Rodičovská do 4 let věku dítěte

Pokud zaměstnankyně požádá zaměstnavatele, aby ji nechal na rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte a on ji vyhoví, jedná se stále pro zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, kdy vykazuje na OSSZ a zdravotní pojišťovnu v přehledech odvod 0 Kč? 

Vložení nemovitosti sloužící k pronájmu z RČ do IČ a následný prodej

Fyzická osoba, neplátce DPH, pronajímá majetek - nemovitost, kterou má vedenou v katastru na rodné číslo a příjmy z pronájmu zdaňuje podle § 9 zákona o daních z příjmů. Následně nemovitost refinancuje úvěrem, který je však na IČ a banka požaduje převedení nemovitosti do obchodního majetku (v katastru se však nic nemění a nemovitost je i nadále na r. č.). Majitel nemovitosti tak zařadí nemovitost na kartu majetku evidovanou na IČ (pokračuje v započatém způsobu odepisování nemovitosti, když předtím uplatňoval odpisy v § 9 zákona o daních z příjmů na rodné číslo?) a od té chvíle příjmy z pronájmu a výdaje eviduje v § 7 zákona o daních z příjmů. Bohužel z příjmů převyšujících výdaje odvede sociální a zdravotní pojištění. Co se stane v případě, kdy třeba po 6 letech bude chtít nemovitost prodat? Bude v rámci § 7 zákona o daních z příjmů zdaňovat prodejní cenu poníženou o zůstatkovou hodnotu nemovitosti (nesplní tedy 5 let od vyřazení z obchodního majetku) i když před vložením do obchodního majetku vlastnil nemovitost na rodné číslo víc než pět let, a tedy za jiných okolností by měl prodej nemovitosti osvobozen od daně z příjmů? 

EET a faktury za hotové

Pokud OSVČ vystaví řádnou fakturu nad 10 000 Kč, forma úhrady hotově, bude se na tento typ dokladu vztahovat EET? Pokud OSVČ bude chtít využít možnost off-line papírové evidence, musí tudíž použít účtenky vydané finanční správou. Jenže zákon zakazuje použít zjednodušený daňový doklad u transakcí nad 10 000 Kč. Jaký tedy bude správný postup?

Zrušení penzijního připojištění při odchodu do předčasného důchodu

Zaměstnanec se rozhodl odejít do předčasného důchodu a současně zrušil penzijní připojištění, které splňovalo podmínky pro uplatňování daňové úlevy. Musí tento zaměstnanec, který již dosáhl 60 let věku a poté zrušil penzijní připojištění v souvislosti s předčasným odchodem do důchodu, dodanit tuto úlevu v rámci daňového přiznání za rok 2019?

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

1. Zaměstnáváme OSVČ na dohodu o provedení práce. Může nám podepsat „Prohlášení“, abychom mu neodváděli srážkovou daň ze mzdy, přestože si na konci roku sám provádí zúčtování daně v samostatném přiznání k dani z příjmů?

2. Pracovník uzavřel s námi pracovní smlouvu. Odpracoval 1 týden a skončil pracovní poměr. Jsme povinni za něj odvést zdravotní pojištění za celý měsíc (z minimálního vyměřovacího základu)?