Josef Rajdl (498)

Prohlášení poplatníka

Jak postupovat při uplatnění slevy na poplatníka u zaměstnance, který nastoupí v průběhu měsíce (20. 8. 2021). Když mi vyplní a podepíše Prohlášení poplatníka v den nástupu do práce tj. 20. 8. 2021 mohu mu již za srpen uplatnit slevu na poplatníka? Musím od něj zjišťovat, jestli v srpnu nepodepsal prohlášení u jiného zaměstnavatele? Nebo mám postupovat dle § 38k odst. 1 zákona o daních z příjmů, kde se uvádí, že k poskytnutí měsíční slevy na dani plátce daně přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány, tedy až v měsíci 9/2021? 

Odměna jednatele a dovolená

Jednatel má smlouvu o výkonu funkce, úvazek 3 hodiny denně, odměna 3 490 Kč, nárok na dovolenou 25 dní. Nastoupil do funkce 1. 5. 2021. Odměna květen 3 490 Kč, odpracoval 63 hodin, odměna červen 3 490 Kč, odpracoval 66 hodin. V červenci měl 5 dní dovolenou. Jaká vyjde výše mzdy v červenci? Počítá se tam náhrada za dovolenou v průměru 138 Kč na hodinu podle 5. skupiny prací, do které jednatel spadá, a tím se odměna výrazně navýší včetně odvodu SP a ZP? Kolik by měla přesně vyjít čistá mzda? Navyšuje se při dovolené odměna? Měla jsem zato, že u jednatele s pravidelnou odměnou je odměna ve stále stejné výši, bez ohledu na nemoci či čerpání dovolených, či jiných absencí, společnost řídí stejně po celý rok.

Odpočet na studenta VŠ

Dcera (22 let) začala studium na vysoké škole. K „zápisu“ na VŠ došlo dne 3. 8. 2021. K tomuto datu obdržela potvrzení o přijetí na VŠ, spolu s vyřízením veškerých formalit. Vlastní výuka započne až od 1. 10. 2021. K jakému datu získává dcera „statut“ studenta, za kterého hradí pojistné na zdravotní pojištění stát? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října? V jakém měsíci si lze na dceru uplatnit odpočet na dítě? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října?

Kompenzace zvýšených osobních nákladů z vyyplácení mimořádných odměn pro zdravotníky

Jedná se u fyzické osoby (lékař není s. r. o.) o daňový či nedaňový příjem u kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky v roce 2020 vyplacené v roce 2021?

Zvýšení daňového zvýhodnění na více dětí

Od kdy mohu uplatňovat zvýšené zvýhodnění na rodiny s více dětmi ve mzdě zaměstnanců?

Vstupní cena vinice

Jsem zemědělský podnikatel, fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Mám pronajatý pozemek, na kterém v roce 2022 vysadím vinici. Nyní jsem uhradil za vytýčení pozemku 18 000 Kč. Je tento výdaj nedaňový s tím, že tato částka bude součástí vstupní ceny vinice? Vinice je vždy dlouhodobým/odpisovaným majetkem, i když její pořizovací cena by byla pod 80 000 Kč, tj. limit pro dlouhodobý majetek odpisovaný?

Zrušené životní pojištění a dodanění dříve uplatněné odpočty

Když zaměstnanec zrušil životní pojištění, tak musí dodanit dříve uplatněné slevy. Pokud došlo ke zrušení životního pojištění v roce 2021, tak musí v roce 2022 podat daňové přiznání za rok 2021 a tam provede dodanění - jde mi o počítání roků 10 let zpětně - bude dodaňovat uplatněné slevy za roky 2011 - 2020, nebo 2012 - 2021?

 

Darování nemovitosti

Vlastním nemovitost, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním v § 9 ZDP příjmy z pronájmu. Chci tuto nemovitost darovat synovi. Tento bezúplatný příjem bude osvobozen od daně. Předpokládám, že syn nebude moci uplatňovat odpisy - § 27 písm. j) ZDP. Je moje úvaha správná?

Příjem nezletilého sportovce

Nezletilý 16letý sportovec má uzavřenou smlouvu na sponzorský dar, z kterého hradí své cesty do zahraničí (zahraniční turnaje letenka, ubytování, strava), dále za sportovce hradí přímo sponzor trenéra a zdravotní péči (masér atp.), dále má smlouvu na poskytování reklamy (sportovní oblečení a vybavení určené značky). Pokud má příjem ze zahraničních soutěží, ty jsou přímo daněny poskytovatelem a obdrží potvrzení, pokud má příjem ze soutěže v tuzemsku, ta daněna není. Dále obdržel dotace z kraje na realizaci své činnosti. Jak bude příjmy danit? Jelikož příjmy a výdaje nejsou realizovány v jednom kalendářním roce - výdaje mohou vzniknout v roce 2020 a sponzorský dar obdrží až po prokázání v roce 2021, nebo obráceně. Kdo bude danit, když jsou smlouvy podepisovány zákonným zástupcem a dle jakého ustanovení zákona o dani z příjmů. Jak naložit s příjmy ze soutěží? Vzniká také povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, pokud se bude jednat o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů?

Profesionální sportovci a daňově uznatelné náklady u potravinových doplňků

Je nákup vitamínů a potravinových doplňků u profesionálních sportovců daňově uznatelný náklad s možností odpočtu DPH?