Dohoda o provedení práce (375)

Daňový bonus

Počítají se do rozhodných příjmů pro výplatu daňového bonusu (v daňovém přiznání za rok 2018) příjmy plynoucí z dohod o provedení práce? 

Společník pracující na DPP a cestovní náhrady

Malá společnost s ručením omezeným podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží. Firma nemá auto, na služební cesty používá jednatel soukromé vozidlo a uplatňuje náhrady dle zákona (tzv. kilometrovné). Firma má jako jediného zaměstnance jednatelku. Tato jednatelka je současně společníkem a druhým společníkem je její manžel. Jelikož jednatelka již nestíhá uzavírání obchodů, uvažují manželé, že by druhý z nich pracoval na DPP, ale jen jako společník.

1) Je možné, aby společník pracoval pro společnost a byl odměňován na DPP, pokud nepřesáhne za rok 300 hodin?

2) Pokud může společník na DPP pracovat, může používat své soukromé vozidlo (má jiné než manželka - jednatelka firmy) na cesty za účelem obchodování, když má DPP? V dohodě by bylo používání osobního vozidla s povinností vést řádně knihu jízd sjednáno. Dohodu by podepisovala jednatelka firmy (manželka společníka). Z DPP by byla odváděna srážková daň, případně SP a ZP dle výše dohody.

Srážková daň - dohoda o provedení práce

Student má uzavřenou dohodu o provedení práce od 4/2017 do konce roku 2017 s výší příjmu do 10.000 Kč každý měsíc (9 měsíců * 10.000 Kč), podepsal prohlášení k dani, tudíž uplatňuje slevu na dani na poplatníka a na studenta. Přitom má sjednanou druhou dohodu o provedení práce od 10/2017 do konce roku 2017 (3 měsíce * 10.000 Kč), zde nebude uplatňovat daňové slevy. Pokud bude mít příjmy do 10.000 Kč bude odvádět srážkovou daň, odvádět ZP, SP nebude. Pokud podá daňové přiznání za rok 2017 vrátí se mu srážková daň nazpět? Daňové přiznání za rok 2017: tzn. úhrn příjmy tzn. základ daně 120.000 Kč daň 18.000 Kč před slevami - 24840-4020=0 daň, odvedená srážková daň 10/2017 až 12/2017 = 4500 Kč. Bude  4.500 Kč srážkové daně vráceno?

Student a zdravotní a sociální pojištění

Student má IČO, bude podávat přiznání k dani z příjmů (ale měl jen dohody o provedení práce v celkové výši 22 000 Kč za rok). Musí podat přiznání i na sociální a zdravotní pojišťovnu, když vlastně nebude ani žádnou daň z příjmu platit?

Školné za VŠ - daňová uznatelnost

Lze uznat za daňový náklad školné na VŠ, které s. r. o. (zabývající se tuzemským i zahraničním obchodem) uhradí za svého zaměstnance? Jde o zvýšení kvalifikace ze středoškolského vzdělání, obsah studia úzce souvisí s činností zaměstnavatele. Musí mít zaměstnanec uzavřenu pracovní smlouvu nebo může být i na dohodu o provedení práce? Jedná se u zaměstnance o příjem osvobozený od daně z příjmu? Školné je zasláno přímo VŠ.

Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce

Kam student VŠ s vlastním IČO zařadí příjem z dohod o provedení práce? Je společníkem ve společnosti (bez právní subjektivity). 

DPP a příspěvek na životní pojištění

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce ve výši 9 800 Kč měsíčně, poskytuje zaměstnavatel ještě příspěvek na životní pojištění měsíčně ve výši 300 Kč. Vzhledem k tomu, že součet obou částek převýší 10 000 Kč, bude pak dohoda o provedení práce podléhat i odvodům zdravotního a sociálního pojištění?

Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění při dohodách

Společnost s ručením omezeným zaměstnává pracovníky na dohodu o provedení práce za odměnu do 10 000 Kč měsíčně, přičemž součet za rok nepřekročí 300 hodin. Pracovník není přihlášen ani na OSSZ, ani na zdravotní pojišťovně, ani nepodepsal daňové prohlášení. Může zaměstnavatel ještě těmto zaměstnancům poskytovat příspěvek na penzijní nebo životní pojištění? Je možné přispívat při uzavření dohody o provedení práce nebo lze přispívat jen těm zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy, nikoliv na základě dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti?

Příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanci na DPP

Firma uzavřela se studentem DPP na 15 hodin měsíčně. Jedná se o pomocné práce dle potřeby organizace. V DPP se zaměstnanci přiznává příspěvek na důchodové pojištění ve výši 500 Kč měsíčně a na životní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně. Student nemá vůči firmě žádnou povinnost po skončení studia do firmy nastoupit. Jedná se na straně firmy o daňově uznatelný výdaj? Nejedná se u studenta o dar?

Bezúročná půjčka u dohod

Lze poskytnut zaměstnanci bezúročnou půjčku podle § 6 odst. 9 písm. v) zákona o daních z příjmů, když je pracovní poměr uzavřen na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti?