Společenství vlastníků jednotek (206)

Pozvánka na shromáždění SVJ

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

Výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Může jedna fyzická osoba být: 1) členem výboru ve 2 různých SVJ, 2) v 1 SVJ členem a zároveň předsedou a ve druhém SVJ není členem, ale jen předsedou, 3) na jedné adrese je předsedou DB i SVJ a na jiné adrese je jen předsedou SVJ.

Jaký je výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech v této souvislosti? Tento paragraf zní: „(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. (4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3.“

Schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ

Jaké platí letos termíny a povinnosti pro schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ s ohledem na pokračující COVID? 

Dlouhodobá záloha (fond oprav)

Společnost s r. o. je majitelem bytu v SVJ. Měsíčně hradí kromě zálohy na služby i dlouhodobou zálohu do fondu oprav. Obě zálohy účtuji na analytický účet 314 (krátkodobé, dlouhodobé zálohy). V odsouhlasení dlouhodobé zálohy (Fond oprav) se SVJ se s jejich účetní neshodneme. Ze strany účetní SVJ mi bylo doporučeno účtovat tento příspěvek do náklad. Já bych se s tímto názorem ztotožnila, ale potřebovala bych k tomu asi přehled faktur, které byly z fondu oprav hrazeny, ale to mi nemůže poskytnout. Byl mi tedy můj postup (účtování do nákladů) obhajitelný? Jaký je správný postup pro majitele bytu (v tomto případě s. r. o.)?

SVJ a odměna členům výboru

Jak to bude s odvody na SP, ZP a zdaněním u odměn členům výboru SVJ, pokud jim bude jednorázově schválena odměna ve výši: 1) do 3.000 Kč 2) do 10.000 Kč 3) nad 10.000 Kč?

Dlouhodobé zálohy, tzv. fond oprav u SVJ

Společenství vlastníků má dost vysoký fond oprav, a jelikož nechce měsíční zálohy snižovat, rozhodlo na shromáždění vyplatit z fondu jednorázově zpět všem vlastníkům 20 000 Kč. Ve 2 případech je vlastníkem bytu nezletilý a zastupuje ho rodič, z toho se v jednom případě rodiče rozvádějí a SVJ má z minulosti rozhodnutí soudu, že za nezletilého rozhoduje matka dítěte. Může SVJ zaslat zpět z dlouhodobých záloh oněch 20 000 Kč na účet rodiče, u kterého má plnou moc, že je dítě v jeho péči, nebo musí zkoumat, komu peníze zasílá? Byt je pronajímán a SVJ není známo, zda do fondu platí zálohově vlastník či nájemník.

Účtování úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ

Jaký je správný postup u úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ?

Daňové hledisko: - dle § 36 odst. 5 písm. b) ZDP je u úroků uplatňována srážková daň - dle § 38mb písm. b) ZDP není SVJ z důvodů úroků v bance povinno podat daňové přiznání. 

Účetní hledisko: rok 2020: - bankovní výpis - MD 211/D 644 - úrok 6,36 Kč - MD  211/D 644 - srážk. daň - 1,20 Kč - interní doklad k 31 .12. 2020 - MD 644/D 931 rok 2021: - po rozhodnutí shromáždění vlastníků - MD 931/D 911 Jsou tyto postupy správné? 

Doplňující otázka:

SVJ nemá jiné příjmy než úroky z BÚ a spořícího účtu. Postup pro účtování úroků u SVJ: rok 2020:

1) přijatý výpis z banky účtuji MD  221/D 644

2) Na konci roku účtuji interní doklad k 31. 12. 2020 - MD 644/D931 - a zde nevím, zda to mám takto účtovat, jelikož potom by k 31. 12. 2020 nebyl tento úrok vykázán ve Výkazu zisků a ztrát za rok 2020 Zda by to správně nemělo zůstat jen na 644 s tím, že v novém roce se to převede na ten účet 931.

3) Daňové přiznání vzhledem ke srážkové dani nepodáváme za rok 2020 následující postup v roce 2021:

4) Shromáždění vlastníků odsouhlasí účetnictví za rok 2020.

5) Po rozhodnutí shromáždění vlastníků proúčtuji MD 931/D 911.

6) SVJ předá do OR podepsanou rozvahu a přílohu k účetní závěrce za rok 2020.

Je tento postup takto správný? 

Společenství vlastníků bytových jednotek - potvrzení o podílu na nájmu

Budeme vystavovat potvrzení pro vlastníky o jejich podílu na nájmu za kadeřnictví. Pokud je bytová jednotka v SJM, tak částku by měl zdanit jeden z manželů. Ale co když jeden z manželů je OSVČ, který je povinen podat daňové přiznání , a druhý z manželů je starobní důchodce, který není povinen podat daňové přiznání? To si to rozdělí tu částku napůl? A ještě také jeden z vlastníků je na rodičovské dovolené a jinak je zaměstnanec. Takže nikdy nebyl povinen podávat daňové přiznání. Ale v roce 2020 zrušil penzijní pojištění a tak je povinen za rok 2020 podat daňové přiznání a dodanit uplatněné slevy za 10 let zpátky podle § 10 zákona o daních z příjmů. Nic jiného v daňovém přiznání mít nebude. Bude muset tento podíl na nájmu za kadeřnictví také dodanit?

Klíče ke dveřím budovy v SVJ

SVJ pořídilo dveře k hlavnímu vchodu do budovy - faktura zní na základ + 15% DPH. Druhá, samostatná faktura je na 2 ks zámků, ale k jiným dveřím. Dle faktury se jedná o stejné SVJ (IČO shodné), ale jinou budovu (dle čísla popisného). Faktura je opět na základ + DPH 15 %. Nemá být v tomto případě DPH s 21 %?

Poplatník v paušálním režimu

Může OSVČ, která je i členem představenstva SVJ s měsíční odměnou 1 000 Kč, vstoupit do paušálního režimu od 2021, protože tato odměna se zdaňuje zálohově?