Společenství vlastníků jednotek (205)

Společenství vlastníků bytových jednotek - Fond správy domu a seznam nájemníků

Na fond správy domu se vybírá od vlastníků měsíčně určitá částka. Například 600 Kč. Za rok se například vybere 80 000 Kč, ale náklady - výdaje na správu domu jsou 95 000 Kč. Toto se dozvím, ale až na začátku dalšího roku a tak udělám opatření, že na další rok zvýším měsíční částku. Ale co s tím stávajícím rozdílem - 15 000 Kč. Mohu ho například doplnit z fondu oprav? Nebo tento minusový rozdíl mohu promítnout do celkového vyúčtování služeb za rok a nechat to vlastníky dodatečně zaplatit? A druhá věc je seznam nájemníků. Je mi jasné, že vlastník, který nebydlí v bytě a pronajal někomu, tak udělám seznam. Ale patří do této skupiny i rodič, který celý byt přenechal svému dítěti, který v bytě nebydlí, ale je členem Společenství, ale rodič, tím, že byt daroval dítěti členem přestal být? To asi není nájemník, pro potřeby zákona. A pak vlastník bytu se oženil, ale manželka není členem společenství. Je potřeba také nahlásit do seznamu nájemníků?

Převod hotovosti z bytového družstva na SVJ

Převzala jsem účetnictví bytového družstva a SVJ v jednom domě. SVJ dělám, BD mám poprvé. Předchozí účetní vyřešila pár věcí tím, že je posouvala do dalších let. Mám teď na BD pohledávku vůči SVJ z let 2016-2018 a ta vznikla tak, že se převedly peníze z účtu BD na účet SVJ a bylo jim řečeno, že se to nemusí danit, ale stále to visí v rozvaze a oni by to chtěli vyřešit. Já jsem ale došla k názoru, že se jedná o dva subjekty, nejde jen tak mezi sebou přelévat peníze a že by bylo řešení odvést z toho 15% srážkovou daň a převést to na SVJ po zdanění. Můžete mi prosím poradit, jak tuhle situaci správně uchopit? 

Výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Může jedna fyzická osoba být: 1) členem výboru ve 2 různých SVJ, 2) v 1 SVJ členem a zároveň předsedou a ve druhém SVJ není členem, ale jen předsedou, 3) na jedné adrese je předsedou DB i SVJ a na jiné adrese je jen předsedou SVJ.

Jaký je výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech v této souvislosti? Tento paragraf zní: „(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. (4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3.“

Schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ

Jaké platí letos termíny a povinnosti pro schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ s ohledem na pokračující COVID? 

Aktivace - úklid v SVJ na dohodu o provedení práce

V SVJ přešli u úklidu z fakturace na DPP. Nyní uklízí na tuto dohodu člen SVJ. Účtovat se má do mezd. Jak pak doporučejete provést aktivaci do služeb? 

Dlouhodobá záloha (fond oprav)

Společnost s r. o. je majitelem bytu v SVJ. Měsíčně hradí kromě zálohy na služby i dlouhodobou zálohu do fondu oprav. Obě zálohy účtuji na analytický účet 314 (krátkodobé, dlouhodobé zálohy). V odsouhlasení dlouhodobé zálohy (Fond oprav) se SVJ se s jejich účetní neshodneme. Ze strany účetní SVJ mi bylo doporučeno účtovat tento příspěvek do náklad. Já bych se s tímto názorem ztotožnila, ale potřebovala bych k tomu asi přehled faktur, které byly z fondu oprav hrazeny, ale to mi nemůže poskytnout. Byl mi tedy můj postup (účtování do nákladů) obhajitelný? Jaký je správný postup pro majitele bytu (v tomto případě s. r. o.)?

SVJ - fond oprav a návaznost na § 9 ZDP

Shromáždění vlastníků rozhodlo na svém zasedání o tom, že příjmy z pronájmu místností v suterénu domu (nájemníky jsou vlastníci jen některých jednotek) se nebudou vyplácet vlastníkům jednotek, ale budou převedeny do fondu oprav. Současně rozhodlo, že tyto prostředky z nájmu lze použít pouze na výdaje související s příjmem těchto prostor, nebude-li příjem z nájmu vyplacen vlastníkům dle jejich podílů. Dotazy: 1) Musí shromáždění SVJ rozhodovat v této věci každoročně znovu nebo je možno toto zakotvit do stanov jako pravidlo? 2) Jak vysoké musí být % hlasovacích práv pro takový úkon? Je rozdílné % hlasovacích práv v případě, kdy bude zakotveno ve stanovách SVJ, nebo se jedná o stejné % hlasů v obou případech? 3) Jak účtujeme o rozhodnutí vlastníků a převodu do FO v roce 2020, když budou peníze použity až v roce 2021?

SVJ a odměna členům výboru

Jak to bude s odvody na SP, ZP a zdaněním u odměn členům výboru SVJ, pokud jim bude jednorázově schválena odměna ve výši: 1) do 3.000 Kč 2) do 10.000 Kč 3) nad 10.000 Kč?

Dlouhodobé zálohy, tzv. fond oprav u SVJ

Společenství vlastníků má dost vysoký fond oprav, a jelikož nechce měsíční zálohy snižovat, rozhodlo na shromáždění vyplatit z fondu jednorázově zpět všem vlastníkům 20 000 Kč. Ve 2 případech je vlastníkem bytu nezletilý a zastupuje ho rodič, z toho se v jednom případě rodiče rozvádějí a SVJ má z minulosti rozhodnutí soudu, že za nezletilého rozhoduje matka dítěte. Může SVJ zaslat zpět z dlouhodobých záloh oněch 20 000 Kč na účet rodiče, u kterého má plnou moc, že je dítě v jeho péči, nebo musí zkoumat, komu peníze zasílá? Byt je pronajímán a SVJ není známo, zda do fondu platí zálohově vlastník či nájemník.

Účtování úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ

Jaký je správný postup u úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ?

Daňové hledisko: - dle § 36 odst. 5 písm. b) ZDP je u úroků uplatňována srážková daň - dle § 38mb písm. b) ZDP není SVJ z důvodů úroků v bance povinno podat daňové přiznání. 

Účetní hledisko: rok 2020: - bankovní výpis - MD 211/D 644 - úrok 6,36 Kč - MD  211/D 644 - srážk. daň - 1,20 Kč - interní doklad k 31 .12. 2020 - MD 644/D 931 rok 2021: - po rozhodnutí shromáždění vlastníků - MD 931/D 911 Jsou tyto postupy správné? 

Doplňující otázka:

SVJ nemá jiné příjmy než úroky z BÚ a spořícího účtu. Postup pro účtování úroků u SVJ: rok 2020:

1) přijatý výpis z banky účtuji MD  221/D 644

2) Na konci roku účtuji interní doklad k 31. 12. 2020 - MD 644/D931 - a zde nevím, zda to mám takto účtovat, jelikož potom by k 31. 12. 2020 nebyl tento úrok vykázán ve Výkazu zisků a ztrát za rok 2020 Zda by to správně nemělo zůstat jen na 644 s tím, že v novém roce se to převede na ten účet 931.

3) Daňové přiznání vzhledem ke srážkové dani nepodáváme za rok 2020 následující postup v roce 2021:

4) Shromáždění vlastníků odsouhlasí účetnictví za rok 2020.

5) Po rozhodnutí shromáždění vlastníků proúčtuji MD 931/D 911.

6) SVJ předá do OR podepsanou rozvahu a přílohu k účetní závěrce za rok 2020.

Je tento postup takto správný?