Majetek hmotný (60)

Účetnictví - hospodářská zvířata

Jsme zemědělská firma. Nakoupili jsme plemenného býka v hodnotě 44 175 Kč bez DPH. Jak zaúčtovat - do DKP a ihned odepsat, nebo do DHM a odepisovat ho? Základní stádo odepisujeme 3 roky, účetní odpisy se rovnají daňovým. 

Majetek nad 80 000 Kč a odpisování

Pokud firma v roce 2020 koupila hmotný majetek nad 40 000 Kč a za rok 2020 plánuje uplatnit daňové odpisy např. dle sazby podle 1. odpisové skupiny, může takto postupovat? Nebo musí tento majetek do 80 000 Kč zařadit jako drobný majetek a dát v plné výši do daňových nákladů? Lze si to zvolit libovolně, že u některého majetku se bude postupovat dle staré právní úpravy, tedy odpisovat majetek nad 40 000 Kč a některý majetek v pořizovací ceně do 80 000 Kč pořízený v 2020 uplatnit v plné výši do nákladů?

Hmotný majetek

Firma má dle interní směrnice stanoven limit pro účetní dlouhodobý majetek od 40 000 CZK, stejně tak i pro daňový hmotný majetek, tzn. pro účely ZDP a stejný limit je i pro TZ (pro účetní i daňový majetek). Od 1. 1. 2021 je limit pro daňový majetek 80 000 CZK. Naše firma ale nechce na limitech pro hmotný majetek nic měnit, tzn. stále budeme mít pro TZ, DHM i HM limit 40 000 CZK. Je nějaké daňové riziko, pokud si systém nepřenastavíme? Nedovedu odhadnout, zda mohou vzniknout a při jakých situacích chyby při daňových odpisech. 

Ukončení podnikání, vklad závodu do s. r. o. a následný prodej s. r. o.

Podnikatel provozující penzion plánuje ukončení podnikání, protože nikdo nechce pokračovat. Vede daňovou evidenci. Penzion má vložený do podnikání – daňová zůstatková cena 1,5 m. Kč. Znalec odhadl cenu nemovitosti na 10 mil. Kč. Ostatní aktiva – dlouhodobý majetek 0,5 mil. Kč, drobný majetek 0,25 mil. Kč, zásoby a pohledávky mají hodnotu 0,25 mil. Kč. Závazky v podstatě 0,1 mil. Kč. Záměr je vložit předmětný majetek a závazky – vklad závodu do s. r. o. Jaké z toho vyplývají daňové dopady zejména z titulu daně z příjmů? Jak se bude zdaňovat příjem z prodeje s. r. o., když celý 100% podíl prodá v r. 2021 nespřízněné osobě (kupce bude hledat), dle § 10 zkákona o daních z příjmů? Co bude moci využít jako daňový výdaj v obou případech?

Parkovací oblouk - samostatný movitý majetek

Firma na svém pozemku nechala zamontovat do dlažby kovové parkovací oblouky. Jeden oblouk je za cca 10 000 Kč, po délce haly jich je 7 a celková jejich hodnota je tedy 70 000 Kč. Tyto oblouky slouží, aby auta neparkovala v blízkosti haly. Mezi jednotlivými oblouky jsou mezery cca 2 metry - nejsou spojené. Drobný majetek do 40 000 Kč účtuje do nákladů. Může tyto oblouky účtovat rovnou do nákladů (vzhledem k obratu firmy jde o nevýznamnou částku)?

Doplnění: Zjistil jsem, že betonová plocha u budovy (stavělo se to současně a nerozdělilo se v účetnictví ani v daních na víc majetků) byla zřejmě nesprávně zařazena také na kartu budovy a odpisuje se tedy s ní dohromady v 5. odpisové skupině. Vzhledem k tomu, že tento parkovací oblouk je zamontován šrouby do této betonové plochy, tak můj dotaz z ní, jestli by nemohl být součástí této stavby také a nejednalo by se se o technické zhodnocení celé této karty (budova + betonové nádvoří)? Pokud by i v tomto případě parkovací oblouk měl být vykázán jako samostatná stavba na novou kartu - byla by možná varianta, že souhrnně všech 7 oblouků dáme na jednu kartu dohromady?

Plot na najatém areálu, účetní a daňový pohled

Účetní jednotka je v nájmu v průmyslovém areálu (budova + pozemek). Nájemní smlouva říká, že nájemce může odpisovat provedené technické zhodnocení. Se svolením nechala postavit v tomto areálu dělicí dřevěný plot za 30 000 Kč. Pro účely daňového odpisování využívá ze zákona limit 40 000 Kč (nižší si dobrovolně nezvolila). Limit (účetní) pro drobný majetek (samostatné hmotné movité věci), který účtuje do spotřeby, používá obvyklý ve výši 40 000 Kč (aby byl totožný s daňovým limitem). Účetní limit pro technické zhodnocení hmotného majetku (samostatné hmotné movité věci a jejich soubory) si zatím nestanovila, ale jestli chápu správně, tak by se tento limit měl odvíjet podle limitu na drobný majetek, tzn. měl by být stejný, Jak se ale vypořádat se stavbou dřevěného plotu za 30 000 Kč při výše zmíněných podmínkách, které používá účetní jednotka? Jelikož se jedná o "stavbu" v pronajatém areálu s nižší hodnotou než 40 000 Kč, tak z daňového hlediska by to měl být daňový výdaj v tomto roce. Je možné nastavit účetní pohled na tento plot podobně jako daňový, aby bylo zaúčtování celé do nákladů v tomto roce (a nerozešly se daňové předpisy s účetními) - např. na MD 548(daň)/D 321? Je v tomto případě nutné si zaznamenat další pravidlo do vnitropodnikové směrnice? Vycházím z toho, že vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 47 odst. 4 říká: "Technickým zhodnocením se rozumí .... pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách.... nebo v případě majetku vykazovaného v položce „B.II.1.2. Stavby“ dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby." Dřevěný plot je podle mého názoru stavbou nikoliv samostatnou movitou věcí, takže se nevztahuje zvolený limit 40 000 Kč, ale významná hodnota ve vztahu jednotlivé stavby (pokud by se tady bral celý areál, který je v nájmu, tak by hodnota plotu byla opravdu nevýznamná). Ale je to třeba nějak ve směrnici upravit? Pokud by plot stál již 100 000 Kč, tak bychom jej účetně odpisovali podle ekonomické životnosti a evidovali jako "B.II.1.2. Stavby", a to nikoliv z důvodu, že hodnota překročila 40 000 Kč, ale z důvodu, že se jedná o významnou hodnotu? Daňově by pak bylo odpisováno jako technické zhodnocení ve skupině podle hlavní budovy průmyslového areálu? Je moje úvaha správná, nebo je řešení jiné? 

Vstupní cena majetku

Koupili jsme v 04/2020 garáž s pozemkem. V 06/2020 jsme nechali odhadnout cenu zvlášť garáže a zvlášť pozemku, abychom mohli správně majetek zařadit. Je možné poplatek odhad ve výši 1 800 Kč zaúčtovat na účet 518 nebo je součástí vstupní ceny majetku? 

Vstupní cena DHM

Koupím kameru za 70 000 Kč, k tomu je na faktuře brašna za 4 000 Kč a doprava za 80 Kč. Vstupuje do vstupní ceny dlouhodobého majetku pro odpisování vše, anebo pouze cena kamery za 70 000 Kč? 

Prodej hmotného majetku do s. r. o.

Osoba, která dosud podnikala jako fyzická osoba, si založila s. r. o., kde je jediným společníkem. Jedná se o stejný předmět podnikání. Do tohoto s. r. o. chce OSVČ prodat (nikoliv vložit) hmotný majetek a materiálové zásoby, jež využívala k činnosti jako OSVČ. Jsou nějaké zákonné překážky či omezení bránící tomuto prodeji, a pokud ne, tak za jakou cenu majetek a zásoby prodat? 

Výroba nábytku

Jak správně zaúčtovat výrobu skříní pro vlastní potřebu? Máme na skladě materiál - na účtu 112. Z tohoto materiálu vyrobíme skříně do vlastní kanceláře. Jak toto vše správně zaúčtovat?