Licence (34)

Příjmy z receptur a ochranné známky – sociální pojištění

Fyzická osoba, nepodnikatel, má příjmy z poskytnutí práva k použití receptur a z poskytnutí licence k použití ochranné známky. Podléhají tyto příjmy odvodu sociálního pojištění?

Náklady na ochrannou známku před zápisem licence v rejstříku ochranných známek

Fyzická osoba je vlastníkem ochranné známky a tuto ochrannou známku používá v rámci své podnikatelské činnosti na svých výrobcích její s. r. o. Úplatná licenční smlouva byla uzavřena, ale dosud nedošlo k zápisu licence na s. r. o. v rejstříku ochranných známek. Bude se i za období před zápisem licence v rejstříku ochranných známek u s. r. o. jednat o daňově účinný náklad? Je nezpochybnitelné, že s. r. o. tuto ochrannou známku při podnikání využívá.

Poskytnutí práva k použití ochranné známky

Fyzická osoba je vlastníkem ochranné známky a tuto ochrannou známku používá v rámci své podnikatelské činnosti její s. r. o. Jakým způsobem je možné co nejjednodušeji úplatně poskytnout právo k použití ochranné známky od fyzické osoby na s. r. o.? Bude k tomu nutná pouze smlouva nebo i další administrativní úkony?

Účtování údržby softwaru

Na jaký účet správně účtovat údržbu programu, prodloužení licence apod. - na 518 nebo 511?

Licenční poplatky jako náklad tuzemské dceřiné společnosti, placené mateřské společnosti v zahraničí

Jsou licenční poplatky, placené zahraniční mateřské společnosti, daňově uznatelným nákladem roku 2018 i v případě, že faktura je zaslána a zaúčtována do nákladů v prosinci roku 2018, uhrazena bude ale až v průběhu roku 2019. 

Hlášení plátce o dani z příjmů vybírané srážkou dle § 22 zákona č. 586/1992 Sb.

Podává se nulové hlášení plátce o dani z příjmů vybírané srážkou z licenčních poplatků, pakliže má firma rozhodnutí finančního úřadu o přiznání osvobození příjmů, nebo to není nutné? Neobjevila jsem ani v daňovém řádu ani v zákoně o dani z příjmů povinnost podávat daňové tvrzení s nulou. A je potřeba finančnímu úřadu ohlásit, že žádné licenční poplatky nebyly v daném roce vyplaceny? 

Zdaňovací období pro zápočet daně zaplacené v zahraničí

Česká firma fakturuje licence softwaru na Slovensko. Slovenský odběratel sráží 10% daň a odvádí ji na Slovensku. V Česku bude daň započtena na celkovou daň z příjmů v daňovém přiznání metodou prostého zápočtu. V kterém zdaňovacím období je možno sraženou daň započíst v Česku do daňového přiznání v situaci, kdy:

  • faktura byla českou firmou vystavena v 10/2018,
  • tato faktura byla uhrazena v 11/2018 ve výši 90 %,
  • slovenský odběratel podal na příslušný daňový úřad žádost o vystavení potvrzení o zaplacení srážkové daně v 12/2018, ale daň uhradil opožděně až v 01/2019,
  • na základě této žádosti slovenský daňový úřad vystavil v únoru 2019 potvrzení, kde v záhlaví uvádí: „Potvrdenie… za 12/ 2018“ a v textu potvrzení „dátum zaplatenia dane 14. 1. 2019“.

Webové stránky a srážková daň z licenčních poplatků

Společnost se sídlem v ČR uzavřela se společností se sídlem ve Velké Británii smlouvu, jejímž předmětem je tvorba webových stránek. Ve smlouvě je uvedeno, že tvůrce stránek (britská společnost) převede autorská práva ke svému dílu na českou společnost. Z toho usuzujeme, že se jedná o poskytnutí autorských práv, a tudíž o příjem ze zdrojů na území ČR [§ 22 odst. 1 písm. g)], a proto by měla být z plateb sražena srážková daň ve výši 10 % (dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británii). Britská společnost proti tomuto protestuje a tvrdí, že se jedná o pouhé poskytnutí služby, které není převodem licence. Prosím o vyjádření, zda je náš postup správný.

Licenční poplatky - zápůjčka stroje s dopravou

Zapůjčili jsem si stroj ze Švédska. Švédkská firma nám fakturuje za zapůjčení nulovou částku (tedy zdarma) a dopravu chce uhradit. Bude částka za dopravu podléhat srážkové dani, když se týká zapůjčení stroje? 

Zdanění příjmu a odvody z pronájmu ochranné známky

Fyzická osoba má zapsánu ochrannou známku. Na tuto ochrannou známku uzavřela se s. r. o., kde je 50% společníkem, úplatnou licenční smlouvu. Dle kterého ustanovení zákona o daních z příjmů je příjem od s. r. o. zdaňován? Podléhá příjem sociálnímu a zdravotnímu pojištění? Jsou k tomuto problému někde publikována oficiální stanoviska?