Zákon o obchodních korporacích (301)

Vklad jednatele na běžný účet

Jediný jednatel společnosti s. r. o. vložil přes bankomat na účet společnosti peníze. Lze prosím účtovat přes MD 351/D 411 a MD 221/D 351?

Zpráva o vztazích

Musí zpracovat jednočlenná obchodní korporace (s. r. o.) zprávu o vztazích? Společník vlastní 100% jen tuto s. r. o. a žádnou jinou právnickou osobu nevlastní, neovládá. Tento společník (FO) pronajímá do s. r. o. nemovitost.

Omezení plateb v hotovosti a úhrada kupní ceny ve splátkách

Právnická osoba prodává fyzické osobě automobil, který měla ve svém obchodním majetku. Celková prodejní cena auta je 400 000 korun. Smluvní strany se dohodly, že cena bude uhrazena v hotovosti ve dvou splátkách a to tak, že první splátka ve výši 200 000 Kč do 31. 8. 2021 a druhá splátka ve výši 200 000 Kč do 30. 10. 2021. Myslím si, že splátky budou muset být uhrazeny bankovním převodem a společnost nemůže ani částečně přijmout hotovostní úhradu, protože celá kupní cena převyšuje limit pro hotovostní úhrady a společnost by porušila zákon o omezení plateb v hotovosti. Je tento závěr správný?

Zápis skutečného majitele

Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.

Nákup společnosti s r. o.

Fyzická osoba odkoupila podíl v s. r. o. ve 100 % výši, faktura je vystavena od původního s. r. o. (prodávajícího), odběratelem je fyzická osoba (kupující), na faktuře ještě nejsou údaje pro nové s. r. o., teprve proběhne převod původní společnosti na nového jednatele s novým názvem společnosti, IČO zůstane stejné. Může se tato faktura dát již do účetnictví a jak se koupě tohoto s. r. o. zaúčtuje? Cena za nové s. r. o. byla 9 900 Kč.

Účtování sídla společnosti

Nová společnost s r. o. dostala fakturu přijatou s textem Využití sídla společnosti na 24 měsíců, v částce 7 500 Kč. Jak prosím novou společnost s r. o. zaúčtuje?

Pozvánka na shromáždění SVJ

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

Povinnost sestavit konsolidovanou závěrku

Společnost A pořídila v roce 2020 75% podíl společnosti B. Společnost B vlastní 100% podíl společnosti C. Společnost C vlastní 100% společnosti D. 1. Pro určení povinnosti konsolidace s používá pravidlo, že jsou splněna dvě z níže uvedených kritérií. • výše konsolidovaných netto aktiv skupiny je vyšší než 100 mil. Kč, • výše konsolidovaného obratu je vyšší než 200 mil. Kč, • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny je vyšší než 50. Jak se vypočítává průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny, když společnost A má průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5, společnost B 1 zaměstnanec, společnost C 47, společnost D 1 zaměstnance. Jedná se o prostý součet zaměstnanců skupiny: 5 + 1 + 47 + 1 = 54? Nebo se vypočítává poměrem podle podílu v rámci konsolidačního celku: 5 * 100% + 75% * 1 + 75% * 47 + 75% * 1 = 41,75%? 2. pokud společnost A spočítá, že k 31.12.2020 splnila dvě z výše uvedených kritérií (v roce 2019 nevlastnila žádný obchodní podíl), kdy má povinnost sestavit první konsolidační závěrku? K datu 31.12.2020? Nebo k datu 31.12.2021?

Rozdělení zisku spojených s. r. o.

Společnost A s. r. o. vlastní 100% podíl u společnosti B s. r. o. (matka, dcera), Společnost B s. r. o. vykazuje zisk minulých let a chce převézt část nerozděleného zisku na společnost A s. r. o. Samozřejmě o tom rozhodne valná hromada. Bude společnost B s. r. o. příjem zdaňovat srážkovou daní a bude se jednat o srážkovou daň právnických osob? Pro společnost A s. r. o. bude tento příjem osvobozený od daně? Jak tyto účetní operace zaúčtovat u obou společností?

 

Výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Může jedna fyzická osoba být: 1) členem výboru ve 2 různých SVJ, 2) v 1 SVJ členem a zároveň předsedou a ve druhém SVJ není členem, ale jen předsedou, 3) na jedné adrese je předsedou DB i SVJ a na jiné adrese je jen předsedou SVJ.

Jaký je výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech v této souvislosti? Tento paragraf zní: „(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. (4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3.“