Zákon o obchodních korporacích (297)

Nákup společnosti s r. o.

Fyzická osoba odkoupila podíl v s. r. o. ve 100 % výši, faktura je vystavena od původního s. r. o. (prodávajícího), odběratelem je fyzická osoba (kupující), na faktuře ještě nejsou údaje pro nové s. r. o., teprve proběhne převod původní společnosti na nového jednatele s novým názvem společnosti, IČO zůstane stejné. Může se tato faktura dát již do účetnictví a jak se koupě tohoto s. r. o. zaúčtuje? Cena za nové s. r. o. byla 9 900 Kč.

Účtování sídla společnosti

Nová společnost s r. o. dostala fakturu přijatou s textem Využití sídla společnosti na 24 měsíců, v částce 7 500 Kč. Jak prosím novou společnost s r. o. zaúčtuje?

Pozvánka na shromáždění SVJ

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

Povinnost sestavit konsolidovanou závěrku

Společnost A pořídila v roce 2020 75% podíl společnosti B. Společnost B vlastní 100% podíl společnosti C. Společnost C vlastní 100% společnosti D. 1. Pro určení povinnosti konsolidace s používá pravidlo, že jsou splněna dvě z níže uvedených kritérií. • výše konsolidovaných netto aktiv skupiny je vyšší než 100 mil. Kč, • výše konsolidovaného obratu je vyšší než 200 mil. Kč, • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny je vyšší než 50. Jak se vypočítává průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny, když společnost A má průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5, společnost B 1 zaměstnanec, společnost C 47, společnost D 1 zaměstnance. Jedná se o prostý součet zaměstnanců skupiny: 5 + 1 + 47 + 1 = 54? Nebo se vypočítává poměrem podle podílu v rámci konsolidačního celku: 5 * 100% + 75% * 1 + 75% * 47 + 75% * 1 = 41,75%? 2. pokud společnost A spočítá, že k 31.12.2020 splnila dvě z výše uvedených kritérií (v roce 2019 nevlastnila žádný obchodní podíl), kdy má povinnost sestavit první konsolidační závěrku? K datu 31.12.2020? Nebo k datu 31.12.2021?

Rozdělení zisku spojených s. r. o.

Společnost A s. r. o. vlastní 100% podíl u společnosti B s. r. o. (matka, dcera), Společnost B s. r. o. vykazuje zisk minulých let a chce převézt část nerozděleného zisku na společnost A s. r. o. Samozřejmě o tom rozhodne valná hromada. Bude společnost B s. r. o. příjem zdaňovat srážkovou daní a bude se jednat o srážkovou daň právnických osob? Pro společnost A s. r. o. bude tento příjem osvobozený od daně? Jak tyto účetní operace zaúčtovat u obou společností?

 

Výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Může jedna fyzická osoba být: 1) členem výboru ve 2 různých SVJ, 2) v 1 SVJ členem a zároveň předsedou a ve druhém SVJ není členem, ale jen předsedou, 3) na jedné adrese je předsedou DB i SVJ a na jiné adrese je jen předsedou SVJ.

Jaký je výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech v této souvislosti? Tento paragraf zní: „(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. (4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3.“

Zápůjčka společníka do vlastní s. r. o.

Pokud společník poskytne své s. r. o. bezúročnou půjčku (v případě nedostatečné hotovosti), je nějaká povinnost v určitém období půjčku vrátit? Případně pokud není splacena do 3 let (jako závazky z faktur) přidanit? Je povinnost uvádět příjmy z koňských dostihů (výhry, které jsou bez DPH) v nějakém řádku daňového přiznání k DPH (např. ř. 50)?

Rozhodnutí o rozdělení zisku a jeho uložení do Sbírky listin

Jaký je postup u rozhodnutí o rozdělení zisku a jeho uložení do Sbírky listin dle § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb.? 

1) Musí být zveřejněn i návrh na rozdělení zisku i u jednočlenných s. r. o., kde to vlastně nemá smysl, neboť se jedná o jednu osobu?

2) Musí být zveřejněna popsaná verze dokumentu, nebo stačí pouze pouze opis?

3) Podle zákona č. 304/2013 Sb., který platí od 1. 1. 2014, se poprvé zveřejnují dokumenty za rok 2014 v roce 2015 nebo již dokumenty za rok 2013 vzniklé v roce 2014? 

Prodej firemních automobilů - s. r. o. v likvidaci

Malá společnost s r. o. má v majetku dva automobily a vstoupila do likvidace. Jedno auto chce prodat zaměstnanci a druhé si chce odkoupit likvidátor. Vedení firmy chce stanovit ceny nízké (chce vyjít vstříc zaměstnanci i likvidátorovi, který byl dříve také zaměstnanec). Moje otázky jsou:

1) Jak stanovit cenu pro zaměstnance: zde se domnívám, že nemusí být znalecký odhad, ale že nějaká pravidla dodržena být musí (např. mít několik cenových nabídek z autobazarů a na základě toho?) Myslím si správně, že § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů se na toto nevztahuje, takže by se nemuselo brát v úvahu „přidanění“ ke mzdě, pokud by se prodalo za nižší než obvyklou cenu? Je možné to prostě jen tak „beztrestně“ prodat i za hodně nízkou cenu?

2) Jak stanovit cenu pro likvidátora: zde se domnívám, že oficiální znalecký odhad by byl povinný a za tuto cenu by to muselo být. Je to tak?

3) Jaké daňové/účetní důsledky bude mít fakt, že oba automobily nejsou ještě plně odepsané? Byly pořízeny v roce 2017. Odpisy účetní máme shodné z daňovými. Na závěr ještě podotýkám, že nám jde o to, aby to byly ceny obhajitelné před finanční kontrolou, aby splňovaly podmínky zákonů. 

Snížení základního kapitálu a výplata podílů na zisku

Upsaný základní kapitál 10 byl částečně hrazen nepeněžitým vkladem (oceněné podniky 2 fyzických osob, zakládajících společníků). Nyní je v plánu tento snížit na 1. Vztahuje se na snížení daň 15% v případě nepeněžitého vkladu nebo je nepodstatné, zda šlo o peněžité či nepeněžité plnění? Je možné z důvodu cashflow snížení základního kapitálu schválit valnou hromadou s tím, že se bude vyplácet postupně (rozhodnutím jednatele), tedy např. v měsíčních dávkách? Platí to i pro nerozdělené zisky, tedy výplatu schválit na VH s tím, že by šlo z důvodu cashflow vyplácet postupně? Pokud ano, 15% se sráží jednorázově nebo při každé výplatě zvlášť?